• Tartalom

94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet1

a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról2

2012.01.04.

Az 1. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában, a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés r) pontjában, a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 88. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet módosítása

1. § A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet szabályait kell alkalmazni az 1. számú melléklet szerinti hajós szolgálati könyv, valamint a 2. számú melléklet szerinti tengerész szolgálati könyv (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) kiadására, vezetésére és használatára.”

2. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati könyvet az e rendeletben rögzített tartalommal és formában kérelem alapján a hajózási hatóság állítja ki.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálati könyv kiállítását a hajózási hatóságnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:)

c) az egészségi alkalmasságot tanúsító – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben megállapított – orvosi igazolás vagy orvosi bizonyítvány, valamint a vércsoport-meghatározást igazoló dokumentum,”

(3) Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A hajós szolgálati könyvet magyar, német és orosz nyelven kell kiadni. A hajós szolgálati könyvet magyar és német nyelven kell vezetni, és abba bejegyzést tenni. A hajós szolgálati könyv rajnai képesítési szabályoknak megfelelő és nemzetközi igazgatási megállapodás alapján bejegyezhető képesítéseket tartalmazó oldala magyar, német, francia és holland nyelvű, ahová bejegyzés nemzetközi igazgatási megállapodás alapján tehető.”

3. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság, nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás alapján ismerhető el.”

4. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati könyvbe – amennyiben nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve bejegyzéseket a hajózási hatóság vagy hajózási hatósági jogkörben eljárva a konzuli tisztviselő tehet. Tengerész szolgálati könyvbe az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló orvos jegyzi be.”

5. § Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti. A külföldi hatóságnál hitelesített szolgálatokat nyilvántartásba vétel céljából a hajózási hatóságnál be kell mutatni.”

6. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági bejegyzése a hajózási hatóságok eljárási díjairól szóló jogszabály alapján díjköteles.
(2) Elveszett vagy használhatatlanná vált szolgálati könyv helyett újat, kérelemre a hajózási hatóság állít ki.
(3) A hitelesítésre benyújtott szolgálati könyvben a hajózási hatóság a hajónapló, a hitelesített hajónapló kivonat vagy a szolgálati könyvbe bejegyzett ki- és behajózások bemutatása alapján hitelesíti az úszólétesítményen eltöltött szolgálati időt, továbbá a megtett utakat.
(4) Úszólétesítményen 1994. június 1-je előtt megszerzett gyakorlatot az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a hajózási hatóság.
(5) A hajónapló vezetésére nem kötelezett úszólétesítményen a megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a hajózási hatóság.
(6) A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok illetékes hajózási hatósága által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a hajózási hatóság elfogadja.”

7. § Az R1. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A szolgálati könyv beteltével a tulajdonos köteles azt a hajózási hatóságnak bemutatni.
(2) A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idő igazolását követően, a hajózási hatóság lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.
(3) A nem hajózási hatóság előtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a hajózási hatóság jegyzi be.”

8. § Az R1. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet3 hatálybalépését megelőzően kiadott – a rajnai szabályok szerinti képesítések bejegyzéseit biztosító oldalakat nem tartalmazó – hajós szolgálati könyvek a Duna vízrendszerén és Magyarország területén hatályosak.”

9. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R1. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „vagy annak hiteles másolata, illetve” szövegrész helyébe az „annak hiteles másolata, vagy” szöveg, 3. § (3) bekezdés f) pontjában a „feladóvevény” szövegrész helyébe a „dokumentum” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „az NKH” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályban” szöveg, 2. számú melléklet c) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala (Central Office of the National Transport Authority)” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság (National Transport Authority)” szöveg, 2. számú melléklet i) pontjában a „Shipping Authority of” szövegrész helyébe a „National Transport Authority or” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdése, 2. § (2) bekezdés első mondatában a „magyar lobogójú” szövegrész, 3. § (5) bekezdésében a „hajós, illetve a tengerész” szövegrész.

2. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

11. § A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:
a) a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,
b) a képesítés kiadását követően ha
ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,
bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként
kell vizsgálni.”

12. § Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékét és elérhetőségét – az Országos Közegészségügyi Központ adatai alapján – a hajózási hatóság a honlapján teszi közzé.”

13. § (1) Az R2. 7. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot végző orvos
a) orvosi igazolást (1. számú melléklet),
b) belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítéssel rendelkező személy részére magyar és német nyelven „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány”-t (3. számú melléklet), vagy
c) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven „Tengerész szolgálati egészségügyi bizonyítvány”-t (4. számú melléklet)
állít ki.
(4) A vizsgálat eredményét – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve –
a) a hajós szolgálati könyvbe az orvosi igazolás vagy a „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány” alapján a hajózási hatóság,
b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végző orvos,
c) kedvtelési célú vízijármű vezetőjének nem kártyaformátumú képesítő okmányába a vizsgálatot végző orvos
jegyzi be.
(5) Azon személy esetében, aki még nem rendelkezik szolgálati könyvvel vagy képesítő okmánnyal, az orvosi igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító hajózási hatóság végzi el a bejegyzést.”

(2) Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kedvtelési célú vízijármű vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítő okmány érvényessége az egészségi alkalmassági időtartamtól függ.”

14. § Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő bizottság végzi. A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértő.”

15. § (1) Az R2. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez4

MAGYARORSZÁG
UNGARN
ВЕНГPИЯ
HAJÓS SZOLGÁLATI KÖNYV
SCHIFFERDIENSTBUCH
СЛУЖЕБНАЯ КНИЖКА
    SORSZÁMA:
    SERIELLNUMMER:
    СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
(borítólap és belső címlap)

Hajós szolgálati könyv

Iktatószám / GZ / номер регистации:

 

 

 

A tulajdonos adatai

Inhaber

Личные данные владельца

 

Családi név / Name / Фамилия:

fénykép helye

Photographie des Inhabers

Место

фотографии

Utónév / Vorname / Имя:

Születési hely / geboren am / Mесто рождения:

Születési idő / geboren in / Дата рождения:

Anyja neve / Name der Mutter / Фамилия и имя матери:

Állampolgársága / Staatsangehörigkeit / Гражданство:

Termet/Gestalt/ Рост:

Arcforma/Gesichtsform/

Форма лица:

Hajszín/Haarfarbe/

Волосы:

Szemszín/Augenfarbe/

Глаза:

Különös ismertetőjel/Besondere Kennzeichen/Особые приметы:

A tulajdonos címe/Anschrift der Inhabers/Адрес владелца:

A tulajdonos aláírása/Unterschrift des Inhabers/Подпись владелца:

A kiállítás alapjául szolgáló okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány) / Nach dem Dokument (z.B: Reisepass, Personalausweis) / Документ, принятый за основу выдачи (паспорт, удостоверение личности)

a dokumentum megnevezése / Bezeichnung des Dokumentes / Название документа:

a dokumentum száma / Nummer des Dokumentes / Номер документа:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállítás helye / Ausstellungsort / Место выдачи:

Kelt / Datum / Дата:

Kiállító hatóság / Ausstellende Behörde / Выданo:P. H.
Stempel
ПечатьAláírás
Unterschrift
Подпись

2. oldal A tulajdonos előző hajós szolgálati könyvei
Vorangehende Schifferdienstbücher des Inhabers
Предыдущие служебные книжки владелца

szám / Nummer / Номер

kiállítás helye / Austellungsort / Место выдачи:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállította / Ausstellende Behörde / Выдан:

szám / Nummer / Номер

kiállítás helye / Austellungsort /
Место выдачи:

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

kiállította / Ausstellende Behörde / Выданo:

A hatóság megjegyzései / Amtliche Eintragungen / Oтметки властей:3. oldal
Belvízi hivatásos hajózási képesítések
Befähigung des Inhabers
Квалификация владелца согласно

 


A képesítés megszerzésének időpontja
Ab dem (Datum)
Дата выдачи cвидетельства

A képesítés megnevezése
Qualifikation
Квалификация

Aláírás / pecsét
Unterschrift / Stempel
Подпись/Печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. oldal
A rajnai hatóságok bejegyzései a rajnai képesítési szabályoknak és a Szemleszabályzatnak megfelelő5 képesítésekről/ Qualification du titulaire conformément à l'article 3.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin/Befähigung des Inhabers nach § 3.02 der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein/Bekwaamheid van de houder als bedoeld in artikel 3.02 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

Qualification/als/képesítés: ________________
à compter du (date)
ab dem (Datum): _________________
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének időpontja
Cachet, date et signature de l'autorité/
Stempel, Datum und Unterschrift der
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening
door de autoriteit/ a kiállító hatóság aláírása, pecsét:

5. és 6. oldal
Egészségi alkalmasság
végzett orvosi vizsgálat alapján
Nachweis der Tauglichkeit nach der Verordnung 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM
Владелец настоящей служебной книжки на основании медицинского свидетельства согласно постановлению 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM

Vizsgálatot végző orvos:
Ärtz:
Врач:

 

Orvosi vizsgálat helye, ideje, sorszáma:
Ort, Datum und Nummer der Untersuchungs-kontroll
Место, дата и номер мед.осмотра:

 

alkalmas / tauglich / годный

korlátozottan alkalmas / eingeschränkt tauglich / ограничено годный

a következő korlátozással:

mit der/den folgenden Auflage(n):

с ограничениями при следующем(их) условии(ях):

Érvényes (-ig) / Befristung / Действительно до:

Kiállítás helye / Ausstellungsort /
Место выдачи:

Kiállítás ideje / Ausstellungsdatum / Дата выдачи:

A kiállító hatóság aláírása / Unterschrift der ausstellenden Behörde / Подпись выдающего органа:


PH
Stempel
Печать

Egészségügyi adatok (Sanitätsdaten):

vércsoport / Blutgruppe / Группа крови:


7. oldaltól a 12. oldalig
Szolgálati idők / Dienstzeiten / Стаж службы

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Стаж службы на судне (название судна):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Регистрационный № судна:

Lobogója / Flagge / Флаг судна:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Тип cудна:

A hajó hossza / Schiffslänge / Длина судна (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Пассажировместимость:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Мощность главных двигателей (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Судовладелец (наименование, адрес):
    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Водитель судна (Имя, адрес):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Служебная должность, занимаемая владелцем:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Вступление в должность (дата):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Подитоженный стаж владелца (лет, месяцев, дней):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Окончание службы (дата):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/место, дата отметки)

(Unterschrift des Schiffsführers/Подпись водителя судна)

Szolgálati idő az úszólétesítményen (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) / Стаж службы на судне (название судна):

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / Регистрационный № судна:

Lobogója / Flagge / Флаг судна:

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart / Тип cудна:

A hajó hossza / Schiffslänge / Длина судна (m)

Utasbefogadóképesség / Kapazität / utas/Fahrgäste / Пассажировместимость:

Főgépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / Мощность главных двигателей (kW)

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) / Судовладелец (наименование, адрес):
    

Úszólétesítmény vezetőjének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) / Водитель судна (Имя, адрес):

Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als / Служебная должность, занимаемая владелцем:    

Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am (Datum) / Вступление в должность (дата):

Összes szolgálati idő (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit (Jahre, Monate, Tage) / Подитоженный стаж владелца (лет, месяцев, дней):

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am (Datum) / Окончание службы (дата):

 

……………….....………

……………………………

(bejegyzés helye, dátum)

(az úszólétesítmény vezetőjének aláírása)

(Ort, Datum/место, дата отметки)

(Unterschrift des Schiffsführers/Подпись водителя судна)

13. oldaltól a 62. oldalig
Szolgálati idők és utak ................... évben (az úton töltött napok számának egyeznie kell a hajónapló adataival)
Fahrzeiten und Streckenfahrten im Jahr ...... (die Anzahl der Fahrtage muss mit derejenigen im Bordbuch übereinstimmen)
Cтаж и количество рейсов в ……. Году (количество дней службы на судне должно соответствовать записи в судовом журнале)

Hajónév vagy hivatalos hajószám
Schiffsname oder amtliche Schiffsnummer
Название судна
или регистрационный №

Indulási kikötő
(fkm)
Reise von
(Km)
Порт отхода
(км)

Érintve

Via

с заходом

Érkezési kikötő
(fkm)
nach
(Km)
Порт назначения (км)

Indulás időpontja
Reisebeginn (Datum)
Дата отправления

Veszteglés (nap)

Unterbrechungs
Tage

Количество дней простоя

Érkezés ideje

Reiseende
(Datum)

Дата
прибытия

Képesítéssel vezethető hajón/köteléken töltött napok
Anzahl Fahrtage auf Fahrzeugen, die mit Patenten geführt werden dürfen
Стаж на судах, управление которых разрешается иным дипломом

Összes nap az úton

Gesamtanzahl Fahrtage

Общее количество дней в рейсе

Úszólétesítmény vezetőjének
аláírása

Unterschrift des Schiffsführers

Подпись водителя судна

A

 

B

 

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatóságilag igazolt gyakorlati idő napokban / Behördeneintrag Gesamtanzahl der anrechenbaren Anzahl Fahrtage auf dieser Seite /
Cтаж подтвержденный органом власти в днях:

 

 

 

Hatósági bejegyzések / Kontrollvermerk der Behörde/Отметки органа власти:
Kelt:    Az igazoló hajózási hatóság pecsétje és aláírása:
Datum:     Unterschrift und Stempel der Behörde:    ________________________
Дата:    Подпись и печать органа власти
A kitöltés teljes/Dokument vollständig ausgefüllt/записи являются полными: □ igen/ja/да; □ nem/nein/нет;
□ Hiányos sor(ok)/Zweifel bei Zeile(n)Сомнение по ячейке(ам): ..............;
□ A hiányosság pótlása más dokumentummal :.................................
(Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg/Сомнение исключено представлением другого оправдательного документа)
010907
a 63. oldaltól a 102. oldalig
Tudnivalók
1.    A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál.
2.    A hajós szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki. A szolgálati könyv a 2. oldalon található hatósági hitelesítés nélkül érvénytelen.
3.    A hajós szolgálati könyvet hatósági felhívásra be kell mutatni.
4.    A hajós szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a bejegyzett adatok változását be kell jegyeztetni:
-     a személyi adatok és a hajózási képesítések változásait, valamint az egészségi alkalmasságot a vizsgáló egészségügyi szerv igazolása alapján a hajózási hatóság,
-     a be- és kihajózást, valamint a megtett utakat, és azok adatait az úszólétesítmény vezetője
jegyzi be.
5.    Az elveszett vagy megsemmisült szolgálati könyvet a kiállító hajózási hatóságnak be kell jelenteni. Ha a szolgálati könyv megrongálódott, vagy elveszett új kiadását lehet kérelmezni. A pótlásként kiállított hajós szolgálati könyvbe csak a hajózási hatóság által nyilvántartott és/vagy igazolt adatok jegyezhetők be.
6.    Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.
Útmutató
a hajós szolgálati könyv vezetéséhez
1.    A „Szolgálatok” bejegyzéséhez:
1.1. Mindig új „Szolgálati idő a………hajón/úszómunkagépen/ úszóművön” szakaszt kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa
–    új úszólétesítményen, vagy hajózási szakképző intézményben szolgálatát megkezdi,
–    ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül, vagy
-    változik az úszólétesítmény vezetője.
1.2.    „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón befejezi, hozzászámítva a szolgálati idő alatt érdembe hozott, és még igénybe nem vett szabadnapokat és ünnepnapokat. A hajó karbantartási, telelési, és várakozási ideje 60 egymást folyamatosan követő nap időtartamig szolgálati időnek számít.
1.3.    Az „év” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári évet, azaz január 1-től december 31-ig dolgozott az úszólétesítményen. A „hónap” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári hónapig, azaz elsejétől a hónap utolsó napjáig dolgozott az úszólétesítményen. A „nap” rovatban azokat a megmaradt napokat kell feltüntetni, amelyek sem a „hónap”, sem az „év” rovatban nem szerepelnek. A belépés és kilépés napja teljes napnak számít. A „nap” rovatba a különálló napokat kell beírni.
2.    A „Szolgálati idők és utak” bejegyzéshez:
2.1.    Új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, helyi szolgálatba álláskor, új hajóra történő átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az úszólétesítmény vezetőjének személyében történő változáskor.
2.2. Az indulási kikötőt (helyet) a „B” rovat „indulási kikötő (fkm)” oszlopába, az érkezési kikötőt (helyet) a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopába a (folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lévő) legtávolabbi célállomást kell beírni. A „B” rovat „érintve” oszlopába csak akkor kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy arról visszatér.
2.3.    A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kikötőből/helyről való indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopában megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni.
2.4.    Zárt vízterületen és helyi szolgálatban üzemelő úszólétesítmények, valamint a menetrend szerint közlekedő személyhajók esetében mindaddig, amíg azonos helyen üzemelnek, illetve azonos menetrendi utakat végeznek, elegendő a hely, illetve a menetrendi utak két végpontjának, továbbá a helyi szolgálat megkezdésének, és befejezésének dátumát, illetve az első menetrendi út megkezdésének és az utolsó befejezésének időpontját bejegyezni – a 2.1. pont sértetlenül hagyásával.
2.5.    Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni.
3.    Hivatalos bejegyzések
A 2-10. oldalakat, valamint a 11-102. oldalakon a hatósági bejegyzésekre szolgáló rovatokat csak a hajós szolgálati könyv kiadására, vagy adatigazolására jogosult hajózási hatóság töltheti ki.
4.    A hajós szolgálati könyv bemutatása
A hajós szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától illetve a legutolsó láttamozástól számított 12 hónapon belül legalább egyszer be kell mutatnia a hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából.
A szolgálati időt, illetve utakat vizsgafeltételként gyűjtő tulajdonosnak érdeke, hogy a hajós szolgálati könyvet – legkésőbb - minden a hajózásról kitöltött oldal után (a hajónaplóval együtt) a hajózási hatóságnak – láttamoztatás céljából - bemutassa.
5.    A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben előírt szolgálati időt és utakat csak a szolgálati könyvvel igazolhatja a vizsgára jelentkező.
a 103. oldaltól a 106. oldalig

2. melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez6

1.    A R1. 2. számú melléklet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tengerész szolgálati könyv)
„a) borító és címoldal
MAGYARORSZÁG
HUNGARY
TENGERÉSZ SZOLGÁLATI KÖNYV
SEAMAN’S BOOK”
2.    Az R1. 2. számú melléklet k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„k) 63. oldal
A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések
1. A hitelesített tengerész szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, valamint képesítéseinek igazolására szolgál.
2. A szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki.
3. A tengerész szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a személyi, szolgálati, képesítési és egészségi alkalmassági adatok változását be kell jegyeztetni, így:
- a személyi adatok, a tengerész képesítések változásait a hajózási hatóság vezeti át,
- az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló egészségügyi szerv jegyzi be,
- a be- és kihajózást a hajó parancsnoka jegyzi be és a hajózási hatóság tartja nyilván.
4. A szolgálati könyv tulajdonosa azt behajózása során köteles magánál tartani, és hatósági felhívásra felmutatni.
5. Amennyiben a tengerész szolgálati könyv elveszett vagy megsemmisült, azt a hajózási hatóságnak vagy külföldön a területileg illetékes konzulnak be kell jelenteni és kérelmezni kell új szolgálati könyv kiállítását. Szolgálati könyv beteltével a hajózási hatóság kérelemre új szolgálati könyvet állít ki.
6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.
l) 64. oldal
Remarks concerning the seaman’s book
1. The duly attested seaman’s book serves for certifying the personal data, the medical fitness for service, the duration of service acceded on board furthermore the qualifications of the holder.
2. The seaman’s book is issued by the National Transport Authority of Hungary.
3. The seaman’s book has to contain actual data therefore the changes - if any - must be registered by the proper authority i.e.:
- the personal data and the qualifications are entered by the National Transport Authority of Hungary or by the Hungarian Consulate,
- the medical fitness for service by the sanitary authority responsible for the medical examination,
- the data of embarkation and debarkation should be enrolled by the master and registered by the National Transport Authority of Hungary.
4. The holder is bound to keep the seaman’s book during service and bring forward at the request of authorities.
5. Loss or invalidation of seaman’s book shall be reported to the National Transport Authority of Hungary or the competent Hungarian Consulate. Should all pages of the book filled up or become unserviceable - a new seaman’s book is to be issued.
6. Pawning of the seaman’s book or accepting it as a pawn or transferring the seaman’s book is prohibited. Any abuse of seaman’s book, shall be penalised.
Ez a könyv 64 számozott oldalt tartalmaz.
(This book contains 64 numerated pages)”
3. melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez7
3.    Az R2. 1. számú melléklet VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek
ORVOSI IGAZOLÁS
belvízi hajós egészségi alkalmasságának minősítéséről

……………………….sz.

Név/Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Személyazonosító okmány száma:

I.

Látási követelmények

jobb szem

bal szem

Távolra:

Látásjavító eszközzel:

Közelre:

Szürkületi látás:

Látótér:

Szemmozgások:

Színlátás:

A vizsgálat eredménye:

megfelelő

nem megfelelő

II.

Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál:

jobb fül

_ igen

_ nem

bal fül

_ igen

_ nem

Hallókészülék szükséges:

_ igen

_ nem

A vizsgálat eredménye

_ megfelelő

_ nem megfelelő

III.

20 kg súly felemelésének képessége:

_ igen

_ nem

IV.

A részletes vizsgálatok eredményei:

 

 

V.

Betegségek vagy testi fogyatékosságok, amelyek a hajós munkavégző képességét korlátozzák:

Felülvizsgálat a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központban szükséges:

_ igen

_ nem

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése

Fedélzeti szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Gépüzemi szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Segédszolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése érvényes….-ig

...........................................................

...............................................................................

hely, dátum

foglalkozás-egészségügy

 

alapszolgáltatás nyújtására jogosult,

 

a hajózási hatóság honlapján közzétett

 

orvos aláírása, pecsétje”

4. melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez8

........................... sz.

MAGYARORSZÁG
Ungarn

N° .......................

ORVOSI BIZONYÍTVÁNY
belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról
Ärtzliches Zeugnis
über die Untersuchnung der Tauglichtkeit als Schiffsführer

A megfelelőt kereszttel megjelölni _
Zutreffendes ankreuzen

Vezeték- és utónév:
Familienname, Vorname:

Születési hely, idő:
Geburtsort, -tag:

I.

Látóképesség
Sehvermögen

1. Nappali látásélesség: Tagessehchärfe:
_ látásjavító eszköz nélkül
ohne Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

_ látásjavító eszközzel
mit Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

2. Szürkületi látásélesség Kontraszt 1:2:
Dämmerungssehschärfe Kontrast 1:2:

_ megfelelő
ja

_ nem
nein

3. Sötétséghez alkalmazkodás:
Dunkeladaption:

_ igen
ja

_ nem megfelelő
nein

4. Látótér: periméteres vizsgálat eredménye:
Gesichtsfeld ohne Abweichungen:
Perimetrische Untersuchung:

_ igen
ja

_ eltéréssel
nein

5. Színmegkülönböztetés megfelelő:
Anomaloszkópos vizsgálat eredménye:
Farbunterscheidungsvermögen ausreichend:
Prüfung mit Anomaloskop:

_ igen
ja

_ nem
nein

6. Szemmozgások szabadok:
Motilität vorhanden:

_ igen
ja

_ nem
nein

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis:

_ megfelelő
ausreichend

_ nem megfelelő
nicht ausreichend

II.

Hallóképesség
Hörvermögen

Hallókészülék
Hörgerät

_ nem
nein

_ igen
ja

A halláscsökkenés értéke túllépi a 30 dB értéket az 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián
Hörverluste überstreiten 30 dB in den Frequenzen 500, 1000 und 2000 Hz

Bal
Links

_ nem
nein

_ igen
ja

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis

_ megfelelő
ausreichend

_ nem
nicht ausreichend

III.

20 kg tömegű terhet képes egyedül felemelni:
Fähigkeit, eine Last von 20 kg hochzuheben

igen
ja

nem
nein

IV.

Betegség vagy testi fogyatékosság
Krankheiten oder körperliche Mangel
Megbetegedés vagy testi fogyatékosság, amely a hajóvezető alkalmasságát korlátozza vagy kizárja
Anzeichen für sonstige Krankheiten oder körperliche Mangel, die Tauglichkeit als Schiffsführer ausschliessen oder einschranken

_ nem áll fenn
liegen nicht vor

_ fennáll
liegen vor

Észrevételek
Bemerkungen

Megjegyzések a IV. szakaszhoz - betegség vagy testi fogyatékosság
Bemerkungen zu Abschnitt IV-Krankheiten oder körperliche Mängel
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Vizsgálati végeredmény
Gesamturteil

Hajó vezetésére
Als Schiffsführer

_ alkalmas
tauglich

_ alkalmatlan
untauglich

Az egészségi alkalmasság orvosi minősítése érvényes……-ig
Befristung:

 

 

 


Hely, dátum / Ort, Datum


Aláírás/pecsét/bélyegző / Unterschrift/Siegel/Stempel

1

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

2

A rendelet a 17. § alapján hatályát vesztette 2012. január 5. napjával.

3

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

4

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

5

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet melléklete

6

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

7

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

8

A Magyar Közlöny 2012. évi 1. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére