• Tartalom

95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet

95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 112. § (6) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, amennyiben azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen]

k) a (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit,”

2. § Az Ámr. 113. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni]

c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 124. § (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,”

3. § Az Ámr. 241. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 127. § előírásait a 2010. augusztus 15-ét követően előírásra kerülő követelések esetén alkalmazni kell a 2010. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási igények, meghirdetett pályázati felhívások esetében is.”

4. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5. § Az Ámr. 8. számú mellékletének 5.2. pontjában az „Államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet 122. § (2) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ámr. 2. § 20. pontjában az „e rendelet VII. fejezete alkalmazásában az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében, egyebekben” szövegrész, valamint 145. § (1) bekezdésében az „állami, illetve” szövegrész.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére