• Tartalom

95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell díjat fizetni:)

e) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek bejelentették. Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak a díjmentes járműveik körét érintő változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára a jogosultak gépjárműveiről a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet központi nyilvántartást vezet.”

(4) Az R. 2. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosult nem tett időben eleget a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének és emiatt pótdíjfizetési felszólítás került kiküldésre, úgy jogosultságának utólagos igazolásával és a szolgáltatási díj megfizetésével mentesül a pótdíj megfizetés alól, amelyre az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére. Az eljárás rendszámonként számítandó szolgáltatási díját a 8. § (9) bekezdése állapítja meg.
(3b) A díjmentesség érvényességének időtartama a bejelentésben megjelölt időszak, de legfeljebb a tárgyévet követő év január 31. napjáig tart. A díjmentességet az arra jogosultak a jogosultság keletkezésekor azonnal, és évente a tárgyév január 31. napjáig újra kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnél az adatváltozások bejelentésével együtt.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A díjat előre, az a)–e) pontok szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes. Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:]

d) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,
e) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jogosultság az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, valamint a megbízott viszonteladóknál vásárolható meg.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÁAK Zrt. a vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a jogosultság értékesítését. Ilyen megállapodás hiányában nem végezhető a jogosultság értékesítése.”

4. § Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a vásárló a vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési csatornák esetében az elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.
(2) A vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény az alábbi adatokat tartalmazza:
a) forgalmi rendszám, felségjel,
b) díjkategória, érvényességi időtartam,
c) a jogosultság érvényességének záró időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva,
d) a jogosultság egyedi azonosító száma,
e) az értékesítő neve és címe vagy székhelye,
f) az értékesítés helye, az értékesítés ideje és a jogosultság érvényességének kezdő időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékkel megadva.
(3) A mobil telefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlást nyugtázó értesítés a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat tartalmazza.”

5. § (1) Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők:
a) D1 díjkategória: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű bármilyen vontatmánnyal is,
b) D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint járműszerelvény (gépjármű és vontatmány),
c) D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint járműszerelvény (gépjármű és vontatmány),
d) D4 díjkategória: a 12,0 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint járműszerelvény (gépjármű és vontatmány).
(2) Nem kell díjat fizetni a mezőgazdasági erőgép és vontatmánya után a díjfizetés ellenében használható utakról szóló jogszabály szerint díjfizetés ellenében használható főutak használatáért.”
(2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára a következő:

 

 

 

 

Bruttó ár forintban

Díjkategória

1 napos

Heti

Havi

Éves

D1

 

2 975

4 780

42 980

D2

3 375

8 255

13 970

123 975

D3

3 375

12 600

20 370

184 985

D4

3 375

15 875

25 785

234 950

(3) Az R. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint.”

6. § Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultság megvásárlását a forgalmi rendszám és a díjkategória alapján ellenőrzi.
(2) Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű és a vontatmány forgalmi engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni.”

7. § (1) Az R. 7/A. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a személy-, és a jármű azonosítására alkalmas okmányai alapján vagy a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg.
(2b) A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű – a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.
(2c) A pótdíjat az ÁAK Zrt. szedi be. Megállítás útján történő ellenőrzés esetén a pótdíjat a díjfizetés ellenőrzésére jogosult további szervezetek is beszedhetik.”

(2) Az R. 7/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pótdíj mértéke:

Fizetési
határidő

D1
díjkategória

D2
díjkategória

D3
díjkategória

D4
díjkategória

30 napon belül

14875 forint

41275 forint

63000 forint

79375 forint

30 napon túl

59500 forint

165100 forint

252000 forint

317500 forint

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történő ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű vezetője köteles a megfelelő pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni.”

(3) Az R. 7/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a fizetési felszólítás „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

(4) Az R. 7/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Jogosulatlan úthasználat esetében az úthasználó, az üzemben tartó vagy a tulajdonos a pótdíjfizetési felszólításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül írásban, vagy személyesen az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában kérheti a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását kettő pótdíjfizetési kötelezettségre, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításban megjelölt jogosulatlan úthasználat és a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett. A kérelem az első felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be. A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet. A maximalizált pótdíjat a kérelem befogadásától számított 15 napon belül kell megfizetni, ennek elmulasztása esetén a pótdíj a kérelem figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.”

8. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a gépjármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése az újonnan vásárolt vagy más jogviszony alapján használatba vett gépjárműre a jogviszony létrejöttétől számított 30 napon belül. Az átírást kérőnek az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatnia az újonnan vásárolt gépjármű forgalmi engedélyét és a jármű eladásának bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének igazolására az okmányiroda által kiállított okiratot vagy a használatot lehetővé tevő más jogviszonyt igazoló okiratot, valamint a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést. Az átírást kérőnek továbbá vissza kell szolgáltatnia a korábban használt járműhöz tartozó ellenőrző szelvényt.”

(2) Az R. 8. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodája a (9) bekezdés szerinti díj ellenében új – az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló – jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki. Ha fellelhető, az eredeti jogosultság megvásárlását igazoló szelvényt vagy nyugtázó értesítést is be kell mutatni.
(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlástól számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességű matricák esetében legfeljebb azok érvényességi időtartamán belül – a (9) bekezdés szerinti díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követően a díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.
(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, a vásárlástól számított 30 naptári napon belül lehetőség van az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege karakterenként a (9) bekezdésében meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül.
(6) Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvény vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik vagy megsérül, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a gépjármű forgalmi engedélyének bemutatásával kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és érvényességre adható ki.
(7) Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását, másik rendszámra történő átírását vagy – évesnél rövidebb érvényességi időtartamú jogosultság esetén – későbbi kezdő érvényességi időpontra, ugyanarra a rendszámra történő érvényesítését. Ha a több jogosultság kezdő érvényességi napja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha az érvényesség még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt.”

(3) Az R. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Elővásárlás esetében – az érvényességi idő megkezdése előtt – a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében lehetőség van a jogosultság visszavásárlására, a forgalmi engedély bemutatása, az ellenőrző szelvény leadása vagy a nyugtázó rövid szöveges üzenet bemutatása ellenében. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot.”

(4) Az R. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 2. § (3a) bekezdésében, valamint a 8. § (1) és (3)–(8) bekezdésében szabályozott szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 forint.”

9. § (1) Az R. 2. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóságot” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságot” szöveg, az R. 2. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R.

10. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére