• Tartalom

2011. évi XCVI. törvény

2011. évi XCVI. törvény

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról1

2014.01.02.

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

1–2. §2

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

3–5. §3

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

6–10. §4

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

11–15. §5

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

16. § (1)6

(2)–(4)7

17. §8

18. §9

19. §10

6. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

20. §11

21–22. §12

23. § (1)–(2)13

(3)14

24. §15

25. § Az Szt.

a)–h)16

i)17

j)18

7. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

26–27. §19

8. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

28–29. §20

9. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

30. §21

10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

31. §22

11. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény módosítása

32–36. §23

12. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságáról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

37–39. §24

13. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítása

40. §25

14. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

41. §26

15. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

42. §27

16. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

43. §28

17. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. §, valamint az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 3. § és a 4. § az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) A 42. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5)29 A 16. § (2)–(4) bekezdése, valamint a 18. § 2011. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 23. § (2) bekezdése, valamint a 25. § i) pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

(6a)30 A 21. § és a 22. §, valamint a 23. § (1) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 23. § (3) bekezdése, valamint a 25. § j) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

45. § (1) E törvény 28. §-a és 30. §-a a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 1. pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 30. §-a a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdés 15. pontjának, 19. cikk (1) bekezdésének és 21. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 30. §-a a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/73/EK bizottsági irányelv 5. cikk (5) bekezdésének, 41. és 44. cikkének való megfelelést szolgálja.

46. §31 A Rega tv. szerint egyébként fizetendő regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű után, amely 2011. június 15-én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs adómegállapítási eljárást adózó, vagy ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adózó, vagy az adó alanya által az adókötelezettség teljesítése érdekében megbízott belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező üzembentartó vagy, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselő 2011. november 1-jétől 2012. január 15-ig terjedő időszakban kezdeményezi.

1. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez32

2. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez33

3. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez34

4. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez35

5. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez36

6. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez37

7. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez38

8. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez39

9. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez40

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 22. pontja hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 25. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 25. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 32–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 37–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 44. § (5) bekezdése a 2011: CXXV. törvény 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 44. § (6a) bekezdését a 2011: CXXV. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 46. § a 2011: CLVI. törvény2011: CLXXV. törvény 189. § (7) bekezdésével megállapított – 66. §-a szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére