• Tartalom

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)–(5)1

(6)2

(7)3 Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során

a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-műszaki tervpályázati, és

b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelőző tervtanácsi véleményezési

eljárást nem kell lefolytatni.

(8)4

1/A. §5 A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §6 E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése7 előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

4. §8 E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése9 előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

5. §10 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)12 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését13 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §14 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)16 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését17 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez18

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Szeged, 01392/19

Általános építésügyi hatósági engedélyek

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

3.

Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

4.

A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészség-
károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

5.

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

6.

Útügyi hatósági engedélyek

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

7.

Vízügyi hatósági engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

9.

Földvédelmi hatósági eljárás

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10.

Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

11.

Földmérési hatósági eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

12.

Erdészeti hatósági engedélyek

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

13.

Hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

14.

Bányahatósági engedélyek

Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

15.

Talajvédelmi hatósági engedélyek

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

16.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

17.

Vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

18.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez19

1

Az 1. § (4)–(5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

2

Az 1. § (6) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (7) bekezdése a 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (8) bekezdését a 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § a) pontja.

7

A hatálybalépés napja: 2011. december 2.

9

A hatálybalépés időpontja 2012. október 27.

11

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

12

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

15

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

16

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

18

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított, a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére