• Tartalom

98/2011. (X. 28.) VM rendelet

98/2011. (X. 28.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.10.29.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„3. mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;”

(2) Az R. 2. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„9. földhasználati nyilvántartás: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartás.”

2. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem támogatható az az (1) bekezdés előírásainak megfelelő terület, amely állami tulajdonban és a honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll.”

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § E rendelet alapján támogatást az a mezőgazdasági termelő vehet igénybe, aki
a) az adott gazdálkodási évben naprakész gazdálkodási naplót vezet és a tv. előírásai szerint megőrzi az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat;
b) a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a Natura 2000 területen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2008–2014 közötti időszakban egy alkalommal már részt vett ilyen képzésen;
c) a mezőgazdasági tevékenysége során betartja
ca) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti előírások összességét és
cb) a Natura 2000 területek földhasználati szabályairól szóló rendeletben meghatározott földhasználati előírásokat.”

4. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfélnek az ellenőrzés során
a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában
aa) a gazdálkodási év első napjától utolsó napjáig a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepel, vagy
ab) a gazdálkodási év egészére vonatkozó határozatlan idejű vagy a gazdálkodási év első napjától legalább utolsó napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezik, amennyiben az aa) alpontban meghatározott feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg;
b) be kell mutatnia az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplót és az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat.”

5. § Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a mezőgazdasági termelő az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt szándékosan nem teljesíti, akkor a ténymegállapítás naptári évére, valamint az azt követő naptári évre ki kell zárni az adott intézkedésből.”

6. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdésében a „6. § b) pontja” szövegrész helyébe a „6. § a) pontja” szöveg lép.

(2) Az R. 10. § (2) bekezdésében a „6. § c) pontjában” szövegrész helyébe a „6. § b) pontjában” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § 6. és 7. pontja.

8. § Az R. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2011. (X. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 98/2011. (X. 28.) VM rendelet) megállapított 9. § (2) bekezdését a 98/2011. (X. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt monitoring adatszolgáltatáson túl a célprogram-előírások gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, amely feladat végrehajtása során az MgSZH közreműködését veszi igénybe.”

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2011. évben október 1. és november 30. között, ezt követően a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig minden év október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2011. évben október 1. és november 30. között, ezt követően a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig minden év október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „2011-ben november 1. és november 30. között” szövegrész helyébe a „2012-ben február 1. és február 28. között” szöveg lép.

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „2011-ben november 1. és november 30. között” szövegrész helyébe a „2012-ben február 1. és február 28. között” szöveg lép.

14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésében a „2011. szeptember 30. és október 31. között” szövegrész helyébe a „2011. szeptember 30. és november 15. között” szöveg lép.

15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2011. október 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére