• Tartalom

1/2012. (I. 11.) HM rendelet

1/2012. (I. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.19.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 5. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. § (1) A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítők pótlékára (a továbbiakban: egészségi veszélyességi pótlék) az jogosult, akinek a szolgálati tevékenységét a napi szolgálatteljesítési idő több mint 50%-ában – ionizáló sugárzásnak kitett beosztásokban legalább 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezőnek kitett körülmények között kell végeznie, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósul meg, amely a viselője számára fokozott megterhelést jelent.”

(2) Az R1. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségkárosító kockázati tényezők fennállását – a helyszíni vizsgálat alapján, az országos szakmai gyakorlatot figyelembe véve – az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálata állapítja meg. Az egészségkárosító kockázati tényezők megállapításánál a honvédelemért felelős miniszter által kiadott külön jogszabály az irányadó.”

2. § Hatályát veszti az R1. 40. § (2) bekezdése.

2. A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

3. § A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

4. § (1) A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (a továbbiakban: fejezetszintű központi ellenőrzési szervezet, HM KEHH)” szövegrész helyébe a „HM Belső Ellenőrzési Főosztály (a továbbiakban: fejezetszintű központi ellenőrzési szervezet, HM BEF)” szöveg lép.

(2) Az R3. 2. § (2) és (6) bekezdésében, 3. § (3)–(4) bekezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében a „HM KEHH” szövegrész helyébe a „HM BEF” szöveg lép.

(3) Az R3. 3. § (6) bekezdésében, 4. § (1)–(2), (4), (8) bekezdésében, 5. §-ában a „HM KEHH főigazgató” szövegrész helyébe a „HM BEF főosztályvezető” szöveg lép.

(4) Az R3. 4. § (7) bekezdésében a „HM KEHH-hez” szövegrész helyébe a „HM BEF-hez” szöveg lép.

(5) Az R3. 4. § (3) és (5) bekezdésében a „főigazgató” szövegrész helyébe az „főosztályvezető” szöveg lép.

4. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

5. § (1) A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felügyeleti jogkört gyakorló Szolgálat jogosult a beosztott életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyeztető személy vagy állományilletékes parancsnoka ellen büntető- vagy fegyelmi eljárást kezdeményezni.”

(2) Az R4. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Szolgálat az általa elvégzett, joghatással járó mérések figyelembevételével végrehajtott kockázatelemzések és kockázatkezelések alapján, határozatban állapítja meg a meg nem szüntethető kockázati tényezők fennállását, vagy hiányát.”

(3) Az R4. 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezető) feladata]

f) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében a Szolgálat által meghatározottak végrehajtása.”

(4) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A katonai szervezetek egészségkárosító hatás kockázatának kitett beosztásaiban és munkaköreiben az egyéni védőeszközök állandó vagy tartós használatát a kollektív szerződés, vagy az állományilletékes parancsnok (vezető) határozza meg, tekintettel az egészségkárosító veszély (kockázat) mértékére. Az egyes beosztások meghatározásánál a Szolgálat véleményét ki kell kérni.”

6. § Hatályát veszti az R4. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése.

5. A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló
41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosítása

7. § A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) „A honvédelmi szervezetek állományában lévő fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenőrzési szintje” című Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

8. § (1) A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 37. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal” szöveg lép.

(2) Az R6. 4. melléklet „Elöljáró parancsnokság” sor „Létszám, szakképzettség, felsőfokú” oszlopában a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet 73. címsorában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]

73

EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegyvernemi (szakági) alcsoport

Munkakör

A

általános

a

pk., főigazgató, igazgató, intézetvezető, hiv. vez., honvéd-tiszti főorvos

B

belgyógyászat

b

az „a” pontban szereplők helyettesei, honvéd-tisztiorvos

C

kardiológia

c

MH főszakorvos, MH főpszichológus, MH főállatorvos, honvéd-tisztiorvos

D

hematológia, angiológia

d

főnök, rendelővezető, ov., alov., rlg. vez., vezető közegészségügyi felügyelő

E

infektológia

e

kiem. főti., főti., ti., alti.

F

reumatológia

f

főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszichológus

G

bőrgyógyászat

g

közegészségügyi felügyelő, dietetikus, eü. tiszt, gyógytornász, eü. fejlesztő tiszt, logopédus, szociális munkás, tudományos munkatárs, főmunkatárs, pszichológus, biológus, szakergonómus, ergonómus

H

repülőorvos

h

a „d” pontban szereplők helyettesei

I

toxikológia

i

felcser, eü. altiszt

J

tüdőgyógyászat

j

légi eü. ti., alti.

K

ideg- és elmegyógyászat

k

beosztott

L

allergológia, immunológia

l

vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns

M

gastroenterológia

m

műszerész

N

közegészségügy - járványügy

n

vezető-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló

O

foglalkozás egészségügy

o

kötöző

P

pszichológia

p

búvár

Q

fogászat

q

vezető-, főműtős, műtős

R

rehabilitáció

r

raktárvezető, raktáros, ellátó

S

mentő

s

statisztikus

T

csapat egészségügy

t

technikus

U

állategészségügyi

u

gázmester, boncmester

V

laboratóriumi

v

gépkocsivezető, harcjárművezető

W

vérellátó

w

kisegítő, eü. kisegítő, beteghordó, műtőssegéd, eü. katona

X

egészségügyi anyagellátó

x

vezénylő altiszt

Y

diabetológia, endokrinológia

y

masszőr, gyógymasszőr, sterilizáló

Z

egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai alkalmasságvizsgálati

z

kiképzendő

2. Az R2. 1. számú melléklet 75. címsorában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]

75

ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport

Munkakör

A

államháztartási belső ellenőrzési

a

főigazgató, igazgató, parancsnok

B

munkavédelmi

b

az „a” pontban szereplők helyettesei

C

általános ellenőrzési

c

 

D

 

d

főnök, ov., alov., rlg. vez.

E

 

 

 

F

építésfelügyeleti

f

 

G

építésügyi

g

 

H

honvédelmi szakhatósági

h

a „d” pontban szereplők helyettesei

I

 

i

 

J

járművizsgálati

j

 

K

katasztrófavédelmi

k

 

L

környezetvédelmi

l

kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr

M

munkaügyi

m

 

N

 

n

 

O

 

o

 

P

 

p

 

Q

 

q

 

R

 

r

 

S

szabályozott anyagokkal kapcsolatos

s

 

T

tűzvédelmi

t

szaktechnikus

U

 

u

 

V

veszélyes katonai objektum felügyeleti

v

 

W

 

w

 

X

 

x

 

Y

 

y

 

Z

 

z

 

2. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez

1. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévő fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenőrzési szintje” című Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai szervezetei” fejezet 1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(„C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltő, illetve az arra jelölt személyek:)
i) a miniszter ellenőrzési, fejezet államháztartási belső ellenőrzési szervezet vezetője és helyettese, osztályvezetője, osztályvezető-helyettese, fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzést végző kiemelt főtiszt, főtiszt és ügyintéző, rendeltetéssel összefüggő fejezetszintű ellenőrzést végző kiemelt főtiszt, főtiszt, továbbá a HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatait ellátó munkakörei;”
2. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévő fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenőrzési szintje” című Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai szervezetei” fejezet 2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(„B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltő, illetve az arra jelölt személyek:)
g) a miniszter ellenőrzési, fejezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó szervezet és a HM Hatósági Hivatal valamennyi munkaköre, amennyiben magasabb szintű ellenőrzés hatálya alá nem tartozik;”
1

A rendeletet a 9. § hatályon kívül helyezte 2012. január 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére