• Tartalom

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

2022.02.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § (12) bekezdése, a 18–19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed az a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapított önálló – az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott – finanszírozási tétel;

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján;

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezői: az ellátás azon objektív tényezői, amelyek alapvetően meghatározzák az ellátás erőforrás igényét;

g) elsődleges besorolási tényező: az ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a beavatkozással végzett ellátások esetén – amennyiben az szerepel a 2. mellékletben – az ellátást igénylő fődiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás kombinációja más minősítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal;

h) másodlagos besorolási tényező: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást indokoló fődiagnózissal együtt való előfordulása egyértelműen jelzi a preferálandó magas szintű ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását;

i) homogén betegségcsoport elő-főcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan különösen magas költségű, vagy több főcsoportba tartozó megbetegedés esetén is alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából elsődleges besorolási prioritással rendelkeznek a főcsoportok szerinti besorolással szemben;

j) elő-főcsoport: főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok;

k) homogén betegségcsoport főcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fődiagnózisa alapján kell meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elő-főcsoportba tartozó csoportok besorolási feltételeinek;

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései főcsoporton belül:

la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel melletti „P” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között;

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „M” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett – az igazoló eljárások kivételével – beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között;

lc) sürgősségi jelzéssel minősített csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „S” jelzéssel minősített csoport, amely a legalább 6 órás fekvőbeteg intézeti ellátást igénylő – általában 6–24 óra között lezajló – speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek számára az előírt feltételeknek megfelelő beavatkozásokat elvégezték;

ld) társult betegséggel minősített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak;

le)2 súlyos társult betegséggel minősített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó karakterén „Z” betűvel minősített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett beavatkozások megfeleltek a 16. §-ban, a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek;

lf) életkori határral minősített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra meghatározott csoport;

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével;

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) bekezdése szerinti szabály;

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset.

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a várható erőforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elő. A HBCs homogenitása a variancia csökkenésével mérhető, oly módon, hogy minél nagyobb az elért variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k.

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínűséggel megjelenő esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek koncentrációja ezt indokolja.

4. § (1) A HBCs-k osztályozása elő-főcsoportnak és főcsoportnak nevezett alcsoportokat, valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási tényezőknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelően.

(2) Új HBCs kialakításának folyamata:

a) az előre definiált csoportokba történő besorolás érdekében – statisztikai adatokon és a szakmai ismereteken alapulóan – betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása;

b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történő besorolása;

c) betegszámla elkészítése.

(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell:

a) az egyedi ellátási esetek költségét;

b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását;

c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét;

d) az erőforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján;

e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhető – a ráfordítási adatoknak megfelelő – orvosi szolgáltatások költségét;

f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel;

g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége);

h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítő személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés költsége);

i) központi irányítás, vezetés költségét.

(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám alapján megállapítható, hogy

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél,

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye.

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózis típusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok elvégzését követően, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelően kell meghatározni.

(3) Az „F” típusjelű diagnózisként jelentendő funkcionális állapot kódokat a beteg felvételkori státuszának megfelelően kell rögzíteni.

(4) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis típus minősítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatároztak.

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján a kórházi ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típusjellel minősítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az első osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhető. Kitöltése kötelező minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató beutalásával került sor.

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fődiagnózisaként azon kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fő oka volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása minden esetben kötelező, amelyet a „3” jellel minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Ha több jelentős oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelős a ráfordításokért. A kiválasztott fő megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti fődiagnózisát kell ezzel a minősítéssel kódolni.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult. A meghatározása kötelező, „1” jellel kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető. Az ápolást indokoló fődiagnózis és az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fő kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) az ápolást indokoló fődiagnózis következményeként kialakult szövődmény jele „4”;

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés jele „C”;

c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális eredetű fertőzés jele „D”.

(5) Kísérő megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően jelentkezett, de egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérő megbetegedés ellátás során kezelt betegségnek minősül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérő megbetegedés jele „5”.

(6) Kísérő betegségnek minősül a fődiagnózistól eltérő diagnózisú olyan traumás sérülés is, amely azzal egyidejűleg, ugyanazon külső körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, hogy az ellátást indokoló fődiagnózissal azonos vagy attól eltérő testtájon keletkezett.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusjele „2”.

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” jelű „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelező.

(9) Az „E” jelű, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO–10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80-T88 kóddal, (Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei”) „K” jelzéssel az állapot oka más jellemző kiemelésével már minősítésre került.

(10)3 A morfológiai kódokat „M” jelzéssel minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis, vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérőbetegség vagy a szövődmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítő minősítés határozható meg „K” jelzéssel, az alábbiak szerint:

a) az ellátást indokoló fődiagnózisra valamennyi kiegészítő minősítés alkalmazható, a szövődmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítő minősítések adhatók meg;

b) amennyiben fődiagnózisként „†” jelű BNO került rögzítésre, minden esetben kötelező annak valamelyik „*” jelű párját is rögzíteni;

c) minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek megfelelően besorolási szempont;

d) amikor a szövődmény vagy a fődiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO–10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei” főcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat;

e) az osztályos ellátás befejezését követően érkezett diagnosztikus lelet alapján „K” jelzéssel az előzetesen már meghatározott ellátást indokoló fődiagnózis utólagosan pontosítható.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2)4 Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típusjellel és a patológus által „8” típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típusjellel, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típusjellel és a klinikus által „B” típusjellel, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típusjellel, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózis típusok kódolásának szabályai

9. § (1) Ápolást indokoló fődiagnózis, ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – amely lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető az ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy kísérő betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.

(5) Nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb szövődmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó 7. § e) pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérő módon kell rögzíteni:

a) amennyiben az ellátást megelőzően vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott előrehaladott stádiumú megbetegedést fődiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal, és egyes esetekben az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal is definiálható.

(2) A kezelt betegségnek minősülő krónikus megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a fődiagnózissal – kísérő betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fődiagnózissal, akkor értelemszerűen rögzíthető alapbetegségként is a (3)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(3) A szövődmény nem lehet az ellátás fődiagnózisa a következő esetekben:

a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövődmény felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fődiagnózisként, a szövődményt szövődményként kell rögzíteni;

b) amennyiben a szövődmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethető meg, szintén az eredeti megbetegedés a fődiagnózis – a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthető alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelző BNO kódok szövődménynek minősítve jelenthetők;

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként, az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fődiagnózisként kell minősíteni.

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépő szövődmény csak akkor rögzíthető fődiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethető, miközben az eredeti betegség közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt.

(5) Ha valamely betegségre jellemző tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi ellátásra, a kezelést indokoló fődiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetőek.

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének „Kitöltési útmutató” előírásait is.

8. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis, a fődiagnózis szövődménye és a fődiagnózis miatt végzett beavatkozások kapcsolata

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett fődiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövődményeként lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az eredeti betegség megismerését követően, az eredeti betegség megoldására végzett beavatkozással szüntethető meg.

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak minősülő beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beavatkozás típusok minősítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezőnek számító beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás tényleges szakmai jellegével összhangban a fődiagnózist.

9. Besorolási szabályok

12. § (1) A HBCs rendszer egy elő-főcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott főcsoportból áll. Az elő-főcsoportra végzett vizsgálatokat követően az eseteket főcsoporthoz kell rendelni, majd a főcsoporton belül a megfelelő csoportot ki kell választani.

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb súlyszám kerüljön elszámolásra.

(3) A besorolás első lépésében vizsgálni kell, hogy az elő-főcsoportba tartozás feltételei fennállnak-e. Az elő-főcsoportba tartozás általános jele a „99” főcsoport kód, de egyéb főcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elő-főcsoportként kezel.

(4) Elő-főcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél:

a) az ellátás jellegét meghatározó fődiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, hogy betegségtől függően minden főcsoportban önálló altételként jelenjenek meg;

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt.

(5)5 Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni. Ezen besorolási szabály nem vonatkozik a „15. Újszülöttek” főcsoport HBCs-ire.

13. § (1) Az elő-főcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján kerülnek a főcsoportba besorolásra. A főcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A fertőzéses eredetű megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek önálló főcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több szervrendszert érintő megbetegedések kerülhetnek.

(2) A főcsoportokba sorolást követően az adott betegségek mellett már csak meghatározott beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezőként. Nem megfelelő fődiagnózis választása esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényező.

14. § A főcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei:

a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fő tényezői az ellátást indokoló fődiagnózis, és a fődiagnózis miatt végzett főbeavatkozás;

b) besorolás történhet a fődiagnózis és a fődiagnózis miatti főbeavatkozás együttes figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén;

c) besorolás történhet csak a fődiagnózis szerint;

d) besorolás történhet csak a főbeavatkozás szerint, ha az a főcsoportba tartozó összes megbetegedéssel előfordulhat;

e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával;

f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat;

g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján;

h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján;

i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova távozik, mi a további sorsa;

j) újszülöttek esetén meghatározó tényező a születési, ezt követően a felvételkori testsúly;

k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényező a szolgáltatás mennyisége;

l) csoport besorolást módosító tényező meghatározott esetekben a társult betegség vagy a súlyos társult betegség fennállása és kezelése.

10. A társult betegség minősítésének szabályai

15. § (1) Az esetek – a szülészeti és az újszülött ellátás főcsoportokat kivéve – a társult betegségek alapján négyféle minősítésű kategóriába kerülhetnek:

a) társult betegség nélkül,

b) társult betegséggel,

c) súlyos társult betegséggel,

d) társult betegség szerint nem minősített.

(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minősítést, amely adatai között volt szövődmény az ellátást indokoló fődiagnózis miatt, vagy kísérő betegség minősítéssel megjelenő diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a fő ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékű diagnózisai is.

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövődmények.

(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek:

a) tünet, tüneti diagnózis;

b) amennyiben a fődiagnózis és a társult betegség „M” jelű HBCs-je megegyezik, vagy a társult betegség „M” jelű HBCs-ben fődiagnózisként nem elfogadható;

c) a kezelés következménye;

d) a 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség.

11. A súlyos társult betegség minősítésének szabályai

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos társult minősítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a megbetegedés, amely

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzőinek tekintetében, és

b) ezen belül súlyos társult betegség minősítést kapott.

(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minősítést akkor kaphat, ha

a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel,

b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és

c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó időtartamban ellátták a beteget, és itt a részére

ca) egy napot meghaladó időtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy

cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot.

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló eljárásból nem egyidejűleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán keresztül.

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg részére legalább 20 órán keresztül nyújtották.

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.

(6) Az újszülött problémák minősítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött súlyos problémák kódjával bővül.

12. Speciális besorolási szabályok

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja „A” jelzéssel csak akkor rögzíthető, ha azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes elszámolással („6” és „8” beavatkozás típus), vagy egyéb módon („7”, „9” és „D” beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az implantátum beépítése besorolási tényezőként meghatározott esetekben figyelembe vehető.

(2) Műtét esetén csak a fődiagnózis miatti főműtét (1-es típus) vehető figyelembe, kivéve, ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell minősíteni.

(3) Műtéti úton végzett biopsiák esetén – ha nem terápiás célú műtét közben történik a mintavétel – „1” típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró műtétet, amely az eljárást lehetővé tette, és „2” típussal kell megadni a biopsia kódját.

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezőnek számító tevékenységeket, ha más besorolási tényezőnek számító beavatkozást nem végeztek, „1” jelzéssel kell ellátni, az elsődleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig „2” jelzéssel kell rögzíteni.

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál – kivéve a műtéti úton végzett biopsiákat és egyéb műtéti mintanyerési eljárásokat – egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetők önálló beavatkozás jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak.

(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket kell beírni.

(7) A Kr. 14. számú mellékletében a „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mezőt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén kell kitölteni.

(8)6 A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minősítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

(9) Az „M” mezőben 5 kódjelű reoperáció az a műtéti beavatkozás, amelyet egy megelőző, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti jellegű tevékenységet követően ugyanabban a régióban végeznek

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt tervezetten szükséges sorozat műtéteket, vagy

b) a beavatkozás következtében kialakult szövődmény elhárítása céljából.

(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat „F” beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az „F” beavatkozás típussal jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá eső gyógyszereket is jelenteni kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén „F” beavatkozás típussal.

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követően visszatér a megbetegedés következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet szintű következménye regisztrálható, a következő kódolási szabályt kell alkalmazni:

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban;

b) kórházi ellátást indokoló fődiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelően U9920 Status post sanationem BNO kóddal.

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó időtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra.

18. § (1) Az „S” jelű sürgősségi csoportok elszámolása csak Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) végzett 6–24 óra közötti időtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgősségi csoportba tartozó esetet az összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell figyelembe venni. Az „S” jelű csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is elszámolhatók.

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos műtéti eseményekbe, az „S” jelű csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el.

(3) A „társult betegséggel”, illetve „súlyos társult betegséggel” minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

(4) A „609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” csoport csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy haemodializálási szolgáltatásban – a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 88605 kódok alapján – is a kórházi ellátás időtartama alatt. Ha a beteg nem részesült dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni.

(5)7 A tételesen finanszírozott, nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárással összefüggő ellátások esetén két finanszírozási eset számolható el. Ebben az esetben a nagy értékű műtéti eljárás, valamint az azt megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az elszámolási szabályok figyelembe vételével. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti beavatkozás előtti ellátás lezárása az adatlapon „További sorsa = „N” jelzéssel” rögzíthető. Ezt az értéket kell rögzíteni az osztályos eset további sorsa mezőjébe is, ha a továbbiakban műszív beültetésre vagy transzplantációra kerül sor.

13. Összevonási szabályok

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést – az áthelyezés indokától függetlenül–egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha

a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor,

b)8 az R. 8. számú melléklet 4. és 6–8., valamint 12–14. pontja szerinti nagy értékű beavatkozást tartalmazó ellátás és az azt megelőző ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.

(2) Az összevonás – a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve – az első ellátás elszámolási csoportjának felső határnapját megelőzően ugyanazon kórházba visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát.

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:

a) az aktív osztályos esetek közül fő osztályos esetként – önálló HBCs besorolással – ki kell választani azt az ellátást, amelynek erőforrásigénye a legjelentősebb – csoportjának súlyszáma a legmagasabb – volt;

b) a kiválasztott fő osztályos eset „3” típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó beavatkozást kell az összevont eset „3” típusú diagnózisának és „1” típusú beavatkozásának tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb szövődményként, egyéb beavatkozásként kezelendőek;

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást tartalmazó több osztályos ápolások;

d) ha az intenzív osztályos ápolás „3”, vagy „4”, vagy „5” típusú diagnózisai – a típustól függetlenül – és az elvégzett beavatkozások alapján „súlyos társult betegséggel” minősítésnek megfelelő, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás jellemzőivel, és ezt követően kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történő kiválasztást;

e)9 az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha

ea) a fődiagnózis („3”) légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri megbetegedés, vagy

eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis, de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;

f) az összevont eset összes jellemzője szerint kell meghatározni a végső HBCs-t, mely alól kivételt képez, ha a fő osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzője alapján meghatározott HBCs súlyszám;

g) újszülött esetén elsődlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra;

h) szülés első ellátása esetén elsődlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra;

i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás előtt történik annak a vizsgálata, hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben a súlyos társult minősítés nélküli csoportra történik.

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 1. pontja tartalmazza.

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája” rész szerinti folyamatábrában találhatók.

(6)10 Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelően a multidrog- vagy kiterjedten rezisztens TBC csoportba tartozó, akkor – függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – aktív finanszírozási esetként kell elszámolni az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban. Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az adatlapon „További sorsa = „E” jelzéssel” kell rögzíteni. Az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoport eseteinek jelentése eltér az általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az ellátásokról minden hónapban részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az ellátás paraméterei. Az adatlapon a További sorsa mezőben „D” jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerű ellátásra, valamint a fekvőbeteg- és kúraszerű ellátási események között is. A kúraszerű ellátási események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel.

14. Ismételt besorolást igénylő elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében

20. § (1) Ha fődiagnózisként a tünetek az „R” betűvel kezdődő BNO kódok, valamint az U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a beavatkozás alapján történik.

(2)11 Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a 12. § (5) bekezdésében foglalt szabály alkalmazandó.

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni.

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. A társult betegséges rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplő OENO kódok esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges időtartamát kell beírni percben, kezelési naponként.

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát felmérni, és a beteg állapotának megfelelő – a 9. mellékletben szereplő – funkcionális kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az előző felmérés eredményét kell feltüntetni.

22. § (1) Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az újszülöttek első ellátását követő kórházi ellátások során használható fődiagnózisok listáját a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás értelmében indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza.

(17)12 A fődiagnózisként kódolható diagnózisok főcsoport szerinti listáját a 17. melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

24. §13 Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

25. §14 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

26. §15 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

1. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez16

2. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez17Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai
**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések
**** 01 001A    Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BETEGSÉGEK "B"
C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150    Agykamra rosszindulatú daganata
C7160    Kisagy rosszindulatú daganata
C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230    Látóideg rosszindulatú daganata
C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
D3200    Agyburkok jóindulatú daganata
D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330    Agyidegek jóindulatú daganata
D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata
D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q8581    Hemangioblastoma cerebelli
Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális
Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi
BEAVATKOZÁSOK "C"
50122    Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét
50130    Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás
50131    Cryothalamotomia
50132    Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban
50147    Hemispherectomia
5014A    Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás
5014B    Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása
5014C    Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása
5014F    Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014H    Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással
5014I    Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K    Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
5014L    Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici
50204    Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte
50215    Intracranialis vénás sinusok reconstructioja
50290    Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
50590    Mellékveseállomány transplantatioja az agyba
50591    Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba
50740    Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása
50754    Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás
52074    Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje
52075    Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A    Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
53950    Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951    Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK "D"
37288    Agyi gammasugár-sebészet
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001B    Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200    A koponyaboltozat törése
S0210    A koponyaalap törése
S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271    Koponyacsontok többszörös törései
S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400    A n. opticus és látópályák sérülése
S0410    A n. oculomotorius sérülése
S0420    A n. trochlearis sérülése
S0430    A n. trigeminus sérülése
S0440    A n. abducens sérülése
S0450    A n. facialis sérülése
S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470    A n. accessorius sérülése
S0480    Más agyidegek sérülése
S0490    K.m.n. agyideg sérülése
S0610    Traumás agyvizenyő
S0620    Az agy diffúz sérülése
S0630    Lokalizált agysérülés
S0640    Epiduralis vérzés
S0650    Traumás subduralis vérzés
S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50215    Intracranialis vénás sinusok reconstructioja

**** 01 001C    Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BETEGSÉGEK "B"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001F    Agykamrai shunt revízió
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50240    Ventricularis shunt revisioja
**** 01 002A    Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B,002B csoport diagnózisai!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120    Praefrontalis leukotomia
50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141    Epileptogén focus és zóna excisioja
50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145    Res.abscessus cerebellaris
50146    Lobectomia cerebri
50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202    Egyszerű craniostenosis műtétje
50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214    A.meningea lekötése, resectioja
50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219    Extra-intracranialis arteriás bypass
50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292    Optochiasmalis arachnolysis
50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604    Transcranialis orbita feltárás
**** 01 002B    Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200    A koponyaboltozat törése
S0210    A koponyaalap törése
S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271    Koponyacsontok többszörös törései
S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400    A n. opticus és látópályák sérülése
S0410    A n. oculomotorius sérülése
S0420    A n. trochlearis sérülése
S0430    A n. trigeminus sérülése
S0440    A n. abducens sérülése
S0450    A n. facialis sérülése
S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470    A n. accessorius sérülése
S0480    Más agyidegek sérülése
S0490    K.m.n. agyideg sérülése
S0610    Traumás agyvizenyő
S0620    Az agy diffúz sérülése
S0630    Lokalizált agysérülés
S0640    Epiduralis vérzés
S0650    Traumás subduralis vérzés
S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása
50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145    Res.abscessus cerebellaris
50146    Lobectomia cerebri
50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214    A.meningea lekötése, resectioja
50217    Frontobasalis sérülés ellátása
50218    Laterobasalis sérülés ellátása
**** 01 002C    Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120    Praefrontalis leukotomia
50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141    Epileptogén focus és zóna excisioja
50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145    Res.abscessus cerebellaris
50146    Lobectomia cerebri
50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202    Egyszerű craniostenosis műtétje
50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214    A.meningea lekötése, resectioja
50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219    Extra-intracranialis arteriás bypass
50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292    Optochiasmalis arachnolysis
50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604    Transcranialis orbita feltárás
VAGY BEAVATKOZÁSOK
5011B    Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
**** 01 003E    Rutin intracranialis műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011    Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980    Ventriculoscopia, intracraniális
34473    Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100    Punctio ventriculi cerebri, drain
50101    Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102    Intracraniális tumor cysta punctiója
50103    Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110    Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50113    Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114    Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115    Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116    Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117    Subduralis haematoma eltávolítása
50118    Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
5014M    Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151    Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200    Impressiós koponyatörés ellátása
50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210    Duraplastica (cranialis) autolog
50211    Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50761    Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
81510    Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
**** 01 0040    Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50291    Transoralis dens resectio
50321    Percutan stereotacticus chordotomia
50335    Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása
50337    Intramedullaris tumorok exstirpatioja
50343    Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét
53180    Hallásjavító agytörzsi implantátio
5385B    Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
58032    Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia
58106    Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés
58108    Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio
5810H    Gerinc belső rögzítése
**** 01 0050    Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50302    Decompressio spinalis anterior
50303    Decompressio spinalis anterolateralis
50311    Radicotomia spinalis intraduralis
50314    Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320    Chordotomia laminectomiával
50322    Longitudinalis myelotomia
50331    Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332    Syringo-peritonealis shunt
50334    Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336    Cauda-tumorok eltávolítása
50342    Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344    Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390    Spinalis neuropacemaker implantatio
53990    Decompressio arteriae vertebralis
58030    Discectomia anterior cervicalis
58031    Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100    Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101    Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103    Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104    Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105    Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107    Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109    Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A    Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G    Steffee lemezelés
5810L    Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M    Spondylodesis ventrodorsalis
5810P    Spondylodesis-PLIF
5810R    Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
86610    Spinalis neuropacemaker behelyezése
**** 01 0060    Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300    Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301    Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310    Radicotomia spinalis extraduralis
50313    Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330    Gerincvelői cysta incisioja
50340    Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341    Spinalis dura-graft
50345    Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350    Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351    Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360    Lumbalis liquordrainage
50361    Lumbo-peritonealis shunt
50370    Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371    Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
58102    Spondylodesis cervicalis posterior
5810B    Harrington műtét
5810C    Luque műtét
5810D    Jacobs-mutet
5810E    Rovátkolt lemezelés
5810N    Spondylodesis translaminaris
84112    Crutchfield-húzás
**** 01 007B    Extracranialis érműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53800    Carotis embolectomia
53811    TEA subclavia
5381A    TEA vertebralis
5381B    TEA anonyma
5381E    EEA carotis
5381F    TEA carotis
53820    Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821    Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822    Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E    Supraaorticus aneurysma resectio
5382F    Subclavia-carotis transpositio
5382G    Carotis-subclavia transpositio
5382H    Vertebralis-carotis transpositio
53830    Interpositio aorto-supraaorticus
5383K    Interpositio subclavia-caroticus
5383L    Interpositio axillo-caroticus
5383M    Interpositio subclavia-subclavianus
5383N    Interpositio carotico-subclavianus
5383P    Interpositio carotico-caroticus
5383R    Interpositio aorto-anonymalis
5383S    Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T    Interpositio aorto-subclavianus
**** 01 008A    Plexus brachialis műtétei
BETEGSÉGEK
G5400    Plexus brachialis rendellenességek
G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
S1430    A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50411    Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422    Sutura epi et perineuralis nervi
50431    Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50433    Adhaesiolysis plexus brachialis
50450    Transpositio nervi periferialis
**** 01 008B    Plexus brachialis komplikált műtétei
BETEGSÉGEK
S1430    A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50423    Reanastomosis nervorum
50424    Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)
50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális
**** 01 009C    Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50412    N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50451    Transpositio nervi facialis
50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
**** 01 010A    Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50400    Excisio nervi intercostalis
50401    Trigeminus ág exhairesise
50403    Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404    Gasser dúc percutan roncsolása
50405    Nervus accessorius neurotomia
50410    Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422    Sutura epi et perineuralis nervi
50423    Reanastomosis nervorum
50432    Carpal tunnel felszabadítás
50434    Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435    Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50441    Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450    Transpositio nervi periferialis
50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471    Sympathectomia thoracalis chemica
50492    Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510    Sympathectomia thoracalis
50511    Sympathectomia lumbalis
50512    Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513    Sympathectomia epinephrectomiamque
50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530    Sutura nervi (para)sympathici
57781    Resectio costae primae
57785    Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
58311    Scalenotomia
**** 01 010B    Perifériás idegrevíziós műtétek
BETEGSÉGEK
S0400    A n. opticus és látópályák sérülése
S0410    A n. oculomotorius sérülése
S0420    A n. trochlearis sérülése
S0430    A n. trigeminus sérülése
S0440    A n. abducens sérülése
S0450    A n. facialis sérülése
S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470    A n. accessorius sérülése
S0480    Más agyidegek sérülése
S0490    K.m.n. agyideg sérülése
S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430    A nervus axillaris sérülése
S4440    A nervus musculocutaneus sérülése
S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430    A hüvelykujj idegének sérülése
S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400    A N. plantaris lateralis sérülése
S9410    A N. plantaris medialis sérülése
S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)
50450    Transpositio nervi periferialis
50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
**** 01 0110    Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
BETEGSÉGEK
G8220    Paraplegia k.m.n.
G8230    Petyhüdt tetraplegia
G8240    Spasticus tetraplegia
G8250    Tetraplegia k.m.n.
G8300    Felső végtag kétoldali bénulása
S1400    A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410    A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2400    A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410    A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S3400    Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410    Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420    Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430    A cauda equina sérülése
T08H0    Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930    A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
**** 01 012E    Idegrendszeri daganatok
BETEGSÉGEK
C4100    A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700    A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710    A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720    Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730    A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740    A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750    A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760    A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090    Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150    Agykamra rosszindulatú daganata
C7160    Kisagy rosszindulatú daganata
C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200    Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210    Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230    Látóideg rosszindulatú daganata
C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540    Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550    Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951    A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952    A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691    Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641    Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D3200    Agyburkok jóindulatú daganata
D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290    Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330    Agyidegek jóindulatú daganata
D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530    Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610    Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210    Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290    Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300    Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310    Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320    Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330    Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340    Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370    A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390    Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602    Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
**** 01 013A    Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással
BETEGSÉGEK
G10H0    Huntington-kór
G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220    Mozgató neuron megbetegedés
G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0    Parkinson-kór
G2300    Hallervorden-Spatz betegség
G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320    Striatonigralis elfajulás
G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2410    Idiopathiás familiaris dystonia
G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2550    Egyéb chorea
G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080    Egyéb Alzheimer-kór
G3090    Alzheimer-kór k.m.n.
G3100    Körülírt agyi sorvadás
G7000    Myasthenia gravis
G8100    Féloldali petyhüdt bénulás
G9030    Több szisztémát érintő elfajulás
G9180    Egyéb hydrocephalus
G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581    Hemangioblastoma cerebelli
Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583    Hemangioblastoma spinális
Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041    Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042    Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben
22701    Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741    Liquor összfehérje meghatározása
22743    Liquor albumin meghatározása
22746    Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761    Liquor direkt spektrofotometria
22781    Liquor sejtszám meghatározása
25065    Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030    Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR
26390    Escherichia AG kimutatása liquorban
26391    Neisseria AG kimutatása liquorban
26392    Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701    Fehérje azonosítása immunfixációval
26780    IgG meghatározása
3530B    Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
29920    Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
29930    Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
34410    Agykoponya natív CT vizsgálata
34411    Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412    Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34424    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív
34425    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
34427    Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914    Agykoponya natív MR vizsgálat
34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
26604    Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása
2661C    Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
26650    Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása
26652    Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
28945    Western Blotting
29991    DNS cytometria
ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"
21520    Réz meghatározása
3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT

**** 01 013C    Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett
BETEGSÉGEK

G6100    Guillain-Barré-syndroma
G7000    Myasthenia gravis
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013D    Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett
BETEGSÉGEK

G6100    Guillain-Barré-syndroma
G7000    Myasthenia gravis
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT)

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013E    Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között
BETEGSÉGEK

G0481    Autoimmun encephalitis
G2531    Opsoclonus myoclonus
G35H0    Sclerosis multiplex
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G4051    Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4081    Autoimmun eredetű epilepszia
G4181    Autoimmun eredetű status epilepticus
G6100    Guillain-Barré-syndroma
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G7000    Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013F    Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt
BETEGSÉGEK

G0481    Autoimmun encephalitis
G2531    Opsoclonus myoclonus
G35H0    Sclerosis multiplex
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G4051    Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4081    Autoimmun eredetű epilepszia
G4181    Autoimmun eredetű status epilepticus
G6100    Guillain-Barré-syndroma
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G7000    Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92255    Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 014A    Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal
BETEGSÉGEK
G35H0    Sclerosis multiplex
G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700    Diffúz sclerosis
G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720    A híd centrális myelinolysise
G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041    Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042    Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben
22701    Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741    Liquor összfehérje meghatározása
22743    Liquor albumin meghatározása
22746    Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761    Liquor direkt spektrofotometria
22781    Liquor sejtszám meghatározása
25065    Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030    Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR
26390    Escherichia AG kimutatása liquorban
26391    Neisseria AG kimutatása liquorban
26392    Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701    Fehérje azonosítása immunfixációval
26780    IgG meghatározása
3530B    Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
34914    Agykoponya natív MR vizsgálat
34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
12091    Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)
12094    Kiváltott potenciál térképezés
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT
**** 01 014B    Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással
BETEGSÉGEK
G35H0    Sclerosis multiplex
G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700    Diffúz sclerosis
G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720    A híd centrális myelinolysise
G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
34914    Agykoponya natív MR vizsgálat
34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924    Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925    Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926    Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg


**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel

BETEGSÉGEK „A”
I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése


BEAVATKOZÁSOK „B”
88162    Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)

BEAVATKOZÁSOK „C”
06042    Alteplase
BEAVATKOZÁSOK „D”
34410    Agykoponya natív CT vizsgálata
34411    Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412    Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914    Agykoponya natív MR vizsgálat
34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

BEAVATKOZÁSOK „E”
34490    CT angiográfia koponya
34948    MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949    MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C    Transcraniális Doppler vizsgálat

BEAVATKOZÁSOK „F”
28610    Thrombin idő meghatározása
28621    Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620    Prothrombin meghatározása

ÑAî DIAGN. ÉS ÑBî BEAV. ÉS ÑFî TÍPUSKÉNT ÑCî BEAV. ÉS (BEAVATKOZÁS ÑDî ÉS BEAVATKOZÁS ÑEî ÉS BEAVATKOZÁS ÑFî CSOPORTOK MINDEGYIKÉBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN)


**** 01 015E    Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt
BETEGSÉGEK
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140    Agyállományi vérzés kisagyban
I6150    Agyállományi vérzés agykamrában
I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180    Agyállományi vérzés, egyéb
I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210    Extraduralis vérzés
I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380    Agyi infarctus, egyéb
I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
**** 01 015F    Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett
BETEGSÉGEK
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140    Agyállományi vérzés kisagyban
I6150    Agyállományi vérzés agykamrában
I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180    Agyállományi vérzés, egyéb
I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210    Extraduralis vérzés
I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380    Agyi infarctus, egyéb
I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája


**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve TIA) praecerebralis elzáródással speciális diagnosztikával

BETEGSÉGEK „A”
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis
I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140    Agyállományi vérzés kisagyban
I6150    Agyállományi vérzés agykamrában
I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180    Agyállományi vérzés, egyéb
I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210    Extraduralis vérzés
I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380    Agyi infarctus, egyéb
I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

BEAVATKOZÁSOK „B”
34410    Agykoponya natív CT vizsgálata
34411    Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412    Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914    Agykoponya natív MR vizsgálat
34915    Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

BEAVATKOZÁSOK „C”
34490    CT angiográfia koponya
34948    MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949    MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C    Transcraniális Doppler vizsgálat

BEAVATKOZÁSOK „D”
28610    Thrombin idő meghatározása
28621    Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620    Prothrombin meghatározása

MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN

**** 01 0160    Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
BETEGSÉGEK
G4500    Vertebrobasilaris syndroma
G4510    Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520    Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530    Amaurosis fugax
G4580    Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590    Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0    Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770    Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
**** 01 0171    Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7290    Myopathia k.m.n.
G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340    Encephalopathia k.m.n.
G9390    Agyi rendellenesség k.m.n.
Q02H0    Kisfejűség
R2080    A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0210    A koponyaalap törése
S0620    Az agy diffúz sérülése
**** 01 0181    Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G5000    Trigeminus neuralgia
G5130    Clonusos féloldali facialis görcs
G5450    Amyotrophia neuralgica
G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5640    Causalgia
G5800    Borda közti ideg bántalom
M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88917    Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés
**** 01 018A    Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett
BETEGSÉGEK
G5000    Trigeminus neuralgia
G5010    Atípusos arcfájdalom
G5080    A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090    A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100    Bell-féle bénulás
G5110    Geniculatum ganglionitis
G5120    Melkersson-syndroma
G5130    Clonusos féloldali facialis görcs
G5140    Facialis myokymia
G5180    Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190    Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200    A szaglóideg rendellenességei
G5210    A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220    A n. vagus rendellenességei
G5230    A n. hypoglossus rendellenességei
G5270    Több agyideg rendellenességei
G5280    Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290    Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400    Plexus brachialis rendellenességek
G5410    Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430    Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440    Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450    Amyotrophia neuralgica
G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470    Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480    Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600    Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610    A n. medianus egyéb károsodásai
G5620    A n. ulnaris károsodása
G5630    A. n. radialis károsodása
G5640    Causalgia
G5680    A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690    Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700    A n. ischiadicus károsodása
G5710    Meralgia paraesthetica
G5720    A. n. femoralis károsodása
G5730    A n. popliteus lat. károsodása
G5740    A n. popliteus int. károsodása
G5750    Tarsalis alagút syndroma
G5760    A n. plantaris károsodása
G5780    Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790    Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800    Borda közti ideg bántalom
G5870    Többszörös mononeuritis
G5880    Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890    Mononeuropathia, k.m.n.
G6000    Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6020    Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030    Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080    Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090    Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6110    Serum neuropathia
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190    Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200    Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210    Alkoholos polyneuropathia
G6220    Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280    Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290    Polyneuropathia k.m.n.
G64H0    A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7010    Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020    Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080    Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090    Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G8340    Cauda equina syndroma
G9080    Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090    Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
H4720    Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4900    III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910    IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920    VI. agyideg [n. abducens] bénulása
M2130    Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300    Cervicocranalis syndroma
M5310    Cervicobrachialis syndroma
M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.
S0410    A n. oculomotorius sérülése
S0420    A n. trochlearis sérülése
S0430    A n. trigeminus sérülése
S0440    A n. abducens sérülése
S0450    A n. facialis sérülése
S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470    A n. accessorius sérülése
S0480    Más agyidegek sérülése
S0490    K.m.n. agyideg sérülése
S1420    A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430    A karfonat sérülése
S1440    A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450    A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460    A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2420    A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430    A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440    A háti sympathicus ideg sérülése
S2450    A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460    A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3440    A lumboscaralis plexus sérülése
S3450    Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460    A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480    A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430    A nervus axillaris sérülése
S4440    A nervus musculocutaneus sérülése
S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430    A hüvelykujj idegének sérülése
S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400    A N. plantaris lateralis sérülése
S9410    A N. plantaris medialis sérülése
S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T0940    K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440    Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
**** 01 018B    Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában!
**** 01 019A    Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A0660    Amoebás agytályog (G07*)
A2030    Pestises agyhártyagyulladás
A3900    Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210    Symptomás neurosyphilis
A5220    Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000    Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010    Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020    Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030    Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090    Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8300    Japán encephalitis
A8310    Nyugati ló-encephalitis
A8320    Keleti ló-encephalitis
A8330    Saint Louis encephalitis
A8340    Ausztrál encephalitis
A8350    Kaliforniai encephalitis
A8360    Rocio-vírus betegség
A8380    Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390    Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400    Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410    Közép-európai kullancs encephalitis
A8480    Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490    Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500    Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8510    Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520    Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580    Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0    Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8880    A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
B0040    Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0110    Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
B0200    Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0220    Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500    Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)
B0600    Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2620    Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750    Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840    Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
G0000    Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010    Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020    Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030    Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080    Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090    Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300    Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310    Idült agyhártyagyulladás
G0320    Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380    Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390    Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400    Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410    Trópusi spasticus paraplegia
G0420    Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480    Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490    Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600    Intracranialis tályog és granuloma
G0610    Intraspinalis tályog és granuloma
G0620    Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G3740    Félheveny nekrotizáló myelitis
G6100    Guillain-Barré-syndroma
**** 01 019B    Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában!
**** 01 0200    Vírusmeningitis
BETEGSÉGEK
A8700    Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710    Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720    Lymphocytás choriomeningitis
A8780    Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790    Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A89H0    A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030    Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0100    Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0210    Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0510    Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B2610    Mumps-meningitis (G02.0*)
**** 01 0210    Hypertensiv encephalopathia
BETEGSÉGEK
I6740    Hypertensiv encephalopathia
**** 01 022A    Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása
BETEGSÉGEK
G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050    Speciális epilepsiás syndromák
G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080    Egyéb epilepsia
G4090    Epilepsia, k.m.n.
G4100    Grand mal status epilepticus
G4110    Petit mal status epilepticus
G4120    Összetett részleges status epilepticus
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)
1207L    EEG monitorizálás (24 órás), videóra
**** 01 022D    Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)
BETEGSÉGEK
G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050    Speciális epilepsiás syndromák
G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080    Egyéb epilepsia
G4090    Epilepsia, k.m.n.
G4100    Grand mal status epilepticus
G4110    Petit mal status epilepticus
G4120    Összetett részleges status epilepticus
G4180    Egyéb status epilepticus
G4190    Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022E    Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4100    Grand mal status epilepticus
G4110    Petit mal status epilepticus
G4120    Összetett részleges status epilepticus
G4180    Egyéb status epilepticus
G4190    Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022G    Epilepsia sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050    Speciális epilepsiás syndromák
G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080    Egyéb epilepsia
G4090    Epilepsia, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
8592A    Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel.
89830    Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
**** 01 022H    Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában!
**** 01 0231    Migrén sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4300    Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310    Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320    Status migrainosus
G4330    Szövődményes migrén
G4380    Egyéb migrén
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85926    Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése
**** 01 023A    Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7100    Izom dystrophia
G7120    Veleszületett myopathiák
G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G8000    Spasticus agyi bénulás
G8010    Spasticus kétoldali bénulás
G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9360    Agyvizenyő
Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0450    Megalencephalia
Q0460    Veleszületett agyi cysták
S0200    A koponyaboltozat törése
S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
**** 01 023B    Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
BETEGSÉGEK
A8100    Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110    Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120    Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180    A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190    A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8810    Járványos szédülés
D1820    Juvenilis angiofibroma
D7604    A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G08H0    Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0    Huntington-kór
G1100    Veleszületett, non-progressiv ataxia
G1110    Korai kisagyi ataxia
G1120    Késői kezdetű kisagyi ataxia
G1130    Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval
G1140    Öröklődő spasticus paraplegia
G1180    Egyéb öröklődő ataxiák
G1190    Öröklődő ataxia k.m.n.
G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220    Mozgató neuron megbetegedés
G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0    Parkinson-kór
G2100    Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110    Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120    Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130    Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180    Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300    Hallervorden-Spatz betegség
G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320    Striatonigralis elfajulás
G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400    Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410    Idiopathiás familiaris dystonia
G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430    Spasticus torticollis
G2440    Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480    Egyéb dystonia
G2490    Dystonia, k.m.n.
G2500    Essentialis tremor
G2510    Gyógyszer-indukálta tremor
G2520    Egyéb meghatározott tremorok
G2530    Myoclonus
G2540    Gyógyszer-indukálta chorea
G2550    Egyéb chorea
G2560    Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580    Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080    Egyéb Alzheimer-kór
G3090    Alzheimer-kór k.m.n.
G3100    Körülírt agyi sorvadás
G3110    Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120    Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180    Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0    Sclerosis multiplex
G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700    Diffúz sclerosis
G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720    A híd centrális myelinolysise
G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400    Halmozott fejfájás syndroma
G4410    Éreredetű fejfájás m.n.o.
G4420    Tensiós típusú fejfájás
G4430    Idült, posttraumás fejfájás
G4440    Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4540    Átmeneti globális amnesia
G4700    Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710    Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720    Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730    Alvási apnoe
G4740    Narcolepsia és catalepsia
G4780    Egyéb alvászavarok
G4790    Alvászavar k.m.n.
G6010    Refsum betegség
G7000    Myasthenia gravis
G7100    Izom dystrophia
G7110    Myotoniás rendellenességek
G7120    Veleszületett myopathiák
G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180    Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200    Gyógyszer okozta izombántalom
G7210    Alkoholos izombántalom
G7220    Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230    Periódikus bénulás
G7240    Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280    Egyéb meghatározott myopathiák
G7290    Myopathia k.m.n.
G8000    Spasticus agyi bénulás
G8010    Spasticus kétoldali bénulás
G8030    Dyskineticus agyi bénulás
G8040    Ataxiás agyi bénulás
G8080    Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100    Féloldali petyhüdt bénulás
G8110    Féloldali spasticus bénulás
G8200    Petyhüdt paraplegia
G8210    Spasticus paraplegia
G8310    Az egyik alsó végtag bénulása
G8320    Az egyik felső végtag bénulása
G8330    Egy végtag bénulása k.m.n.
G8380    Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390    Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010    Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020    Horner-syndroma
G9030    Több szisztémát érintő elfajulás
G9100    Kommunikáló hydrocephalus
G9110    Elzáródásos hydrocephalus
G9120    Normál nyomású hydrocephalus
G9130    Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180    Egyéb hydrocephalus
G92H0    Toxikus encephalopathia
G9300    Agyi tömlők (cysták)
G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340    Encephalopathia k.m.n.
G9350    Agyi nyomásfokozódás
G9360    Agyvizenyő
G9370    Reye-syndroma
G9380    Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9390    Agyi rendellenesség k.m.n.
G9500    Syringomyelia és syringobulbia
G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520    Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580    A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590    A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600    Liquor csorgás
G9610    Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680    A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9690    A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G9700    Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710    Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720    Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780    A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790    Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4740    Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750    Egyéb látópályák rendellenességei
H4760    A látókéreg rendellenességei
H4770    A látópályák rendellenessége, k.m.n.
I0200    Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290    Vitustánc szívbetegség nélkül
I6720    Agyi arteriosclerosis
I6730    Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6750    Moyamoya-betegség
I6780    Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781    Nem traumás carotideo cavernosus fistula
M8691    A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000    Agyvelőhiány
Q0010    Koponya- és gerinchasadék
Q0020    Kisagyhiány
Q0100    Frontális agyvelősérv
Q0110    Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120    Tarkótáji agyvelősérv
Q0180    Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190    Agyvelősérv, k.m.n.
Q02H0    Kisfejűség
Q0300    A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310    A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380    Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400    A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410    A szaglókaréj hiánya
Q0420    Előagyhiány
Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440    Dysplasia septo-optica
Q0450    Megalencephalia
Q0460    Veleszületett agyi cysták
Q0480    Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540    K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590    Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600    Gerincvelőhiány
Q0610    Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620    A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630    A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640    Hydromyelia
Q0680    A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690    A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700    Arnold-Chiari syndroma
Q0780    Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790    Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500    Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510    Dysostosis craniofacialis
Q7580    Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590    Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581    Hemangioblastoma cerebelli
Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583    Hemangioblastoma spinális
Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi
R2000    A bőr érzéstelensége
R2010    Bőr hypaesthesia
R2020    Bőr paraesthesia
R2030    Hyperaesthesia
R2080    A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
R2500    Rendellenes fejmozgások
R2510    Tremor, k.m.n.
R2530    Fasciculatio
R2580    Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások
R2700    Ataxia, k.m.n.
R2780    A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága
R2900    Tetania
R2910    Meningismus
R2920    Reflex abnormitás
R2980    Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek
R4010    Stupor
R9000    Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080    Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300    Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400    A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410    Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400    A n. opticus és látópályák sérülése
S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
T8181    Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182    Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500    Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510    A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9940    Laesio cerebri non-progressiva
U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980    Laesio cerebri progressiva
**** 01 023D    Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4730    Alvási apnoe
G9350    Agyi nyomásfokozódás
Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
**** 01 023E    Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G2490    Dystonia, k.m.n.
G4400    Halmozott fejfájás syndroma
G4420    Tensiós típusú fejfájás
G4430    Idült, posttraumás fejfájás
G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G8020    Csecsemőkori féloldali bénulás
G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9690    A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
R2020    Bőr paraesthesia
R2510    Tremor, k.m.n.
R2700    Ataxia, k.m.n.
R2910    Meningismus
U9940    Laesio cerebri non-progressiva
U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980    Laesio cerebri progressiva
**** 01 025A    Traumás stupor, kóma
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"
S0610    Traumás agyvizenyő
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"
S0200    A koponyaboltozat törése
S0210    A koponyaalap törése
S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271    Koponyacsontok többszörös törései
S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620    Az agy diffúz sérülése
S0630    Lokalizált agysérülés
S0640    Epiduralis vérzés
S0650    Traumás subduralis vérzés
S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
TÁRSULT BETEGSÉGEK "C"
R4020    Coma, k.m.n.
("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN.
**** 01 025D    Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0200    A koponyaboltozat törése
S0210    A koponyaalap törése
S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271    Koponyacsontok többszörös törései
S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620    Az agy diffúz sérülése
S0630    Lokalizált agysérülés
S0640    Epiduralis vérzés
S0650    Traumás subduralis vérzés
S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
**** 01 026C    Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
S0000    A hajas fejbőr felületes sérülése
S0010    A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020    A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0030    Az orr felületes sérülése
S0040    A fül felületes sérülése
S0050    Az ajak és szájüreg felületes sérülése
S0070    A fej többszörös felületes sérülése
S0080    A fej egyéb részének felületes sérülése
S0100    A fejbőr nyílt sebe
S0110    A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0120    Az orr nyílt sebe
S0140    Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S0150    Az ajak és szájüreg nyílt sebe
S0170    A fej többszörös nyílt sebe
S0171    A fej többszörös felületes nyílt sebe
S0190    A fej nyílt sebe, k.m.n.
S0191    A fej felületes nyílt sebe
S0220    Az orrcsont törése
S0240    Az arccsont törése
S0250    A fogak törése
S0260    Az állkapocs törése
S0300    Az állkapocs ficama
S0310    Az orrporc ficama
S0320    A fog ficama
S0340    Az állkapocs rándulása és húzódása
S0350    A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása
S0700    Az arc zúzódása
S0710    A koponya zúzódása
S0780    A fej egyéb részeinek zúzódása
S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S0810    A fül traumás amputatiója
S0900    A fej ereinek sérülése, m.n.o.
S0910    A fej izomzatának és inainak sérülése
S0920    A dobhártya traumás repedése
S0970    A fej többszörös sérülései
S0980    A fej egyéb meghatározott sérülései
ÉS "4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK
F1000    Alkohol okozta akut intoxikáció
F1200    Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció
F1300    Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció
F1400    Cocain okozta akut intoxikáció
F1500    Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció
F1600    Hallucinogének okozta akut intoxikáció
F1700    Dohányzás okozta akut intoxikáció
F1800    Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció
F1900    Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85927    Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása
**** 01 026D    Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0600    Agyrázkódás
S0610    Traumás agyvizenyő
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.
**** 01 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio

BETEGSÉGEK
U9930     Infantilis spinalis laesio (ISL)
U9940     Laesio cerebri non-progressiva
U9950     Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960     Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970     Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980     Laesio cerebri progressiva
**** 01 029A    Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein
BETEGSÉGEK
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387F    Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte
ÉS ESZKÖZÖK
01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01179    Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez
01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029C    Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei
BETEGSÉGEK
D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820    Juvenilis angiofibroma
D3560    Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561    A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387A    Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B    Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C    Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E    Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965    Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ÉS ESZKÖZÖK
01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172    Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174    Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176    Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180    Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz
01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029D    Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel
BETEGSÉGEK "A"
C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
D1800    Haemangioma, bármely lokalizációban
D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820    Juvenilis angiofibroma
D3200    Agyburkok jóindulatú daganata
D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3560    Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561    A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562    A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563    A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581    Hemangioblastoma cerebelli
Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583    Hemangioblastoma spinális
Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
BETEGSÉGEK "B"
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
BEAVATKOZÁSOK "C"
5014F    Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014I    Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K    Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
50290    Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
52077    Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A    Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5385B    Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
53950    Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951    Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK "D"
5387A    Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B    Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C    Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D    Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E    Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965    Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ESZKÖZÖK "F"
01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172    Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174    Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176    Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180    Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz

(“A” DIAGN. ÉS “C” BEAV. ÉS “D” BEAV. ÉS “F” ESZKÖZ) VAGY (“B” DIAGN. ÉS “C” BEAV. ÉS “F” ESZKÖZ)
**** 01 029E    Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein
BETEGSÉGEK
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Artéria basilaris nem rupturált aneurismája
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387G    Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással
ÉS ESZKÖZÖK
01170    1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01175    Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01181    Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
ÉS ESZKÖZÖK
0117A    Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent
**** 01 029F    Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése
BETEGSÉGEK
I6501    Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6521    Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33933    Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban
53958    Intracranialis érszűkületek percután translumináris angioplasztikája
ÉS ESZKÖZÖK
01170    1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01177    Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178    Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01179    Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez
**** 01 029G    Nyaki PTA
BETEGSÉGEK
I6502    Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6522    Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53961    Nyaki percutan transluminaris angioplastica
ÉS ESZKÖZÖK
01170    1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171    Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173    Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01182    Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához
01183    Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához
01184    Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához

**** 01 057Z    Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011    Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980    Ventriculoscopia, intracraniális
34473    Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100    Punctio ventriculi cerebri, drain
50101    Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102    Intracraniális tumor cysta punctiója
50103    Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110    Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50111    Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112    Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50113    Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114    Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115    Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116    Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117    Subduralis haematoma eltávolítása
50118    Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
50119    Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A    Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011B    Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
5011C    Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120    Praefrontalis leukotomia
50121    Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140    Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141    Epileptogén focus és zóna excisioja
50142    Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143    Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144    Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145    Res.abscessus cerebellaris
50146    Lobectomia cerebri
50148    Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149    Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D    Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E    Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G    Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
5014M    Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151    Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200    Impressiós koponyatörés ellátása
50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202    Egyszerű craniostenosis műtétje
50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210    Duraplastica (cranialis) autolog
50211    Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50212    Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213    Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214    A.meningea lekötése, resectioja
50216    Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50217    Frontobasalis sérülés ellátása
50218    Laterobasalis sérülés ellátása
50219    Extra-intracranialis arteriás bypass
50220    Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230    Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231    Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232    Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50240    Ventricularis shunt revisioja
50292    Optochiasmalis arachnolysis
50302    Decompressio spinalis anterior
50303    Decompressio spinalis anterolateralis
50311    Radicotomia spinalis intraduralis
50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50314    Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320    Chordotomia laminectomiával
50322    Longitudinalis myelotomia
50331    Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332    Syringo-peritonealis shunt
50333    Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50334    Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336    Cauda-tumorok eltávolítása
50342    Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344    Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390    Spinalis neuropacemaker implantatio
50402    Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490    Janetta műtét (agyideg decompressio)
50761    Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
51604    Transcranialis orbita feltárás
53180    Hallásjavító agytörzsi implantátio
53990    Decompressio arteriae vertebralis
58030    Discectomia anterior cervicalis
58031    Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100    Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101    Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103    Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104    Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105    Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107    Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109    Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A    Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G    Steffee lemezelés
5810L    Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M    Spondylodesis ventrodorsalis
5810P    Spondylodesis-PLIF
5810R    Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
81510    Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
86610    Spinalis neuropacemaker behelyezése
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 058Z    Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300    Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301    Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310    Radicotomia spinalis extraduralis
50312    Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50313    Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330    Gerincvelői cysta incisioja
50340    Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341    Spinalis dura-graft
50345    Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350    Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351    Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360    Lumbalis liquordrainage
50361    Lumbo-peritonealis shunt
50370    Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371    Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
50400    Excisio nervi intercostalis
50401    Trigeminus ág exhairesise
50403    Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404    Gasser dúc percutan roncsolása
50405    Nervus accessorius neurotomia
50410    Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50411    Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50412    N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50420    Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421    Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422    Sutura epi et perineuralis nervi
50423    Reanastomosis nervorum
50424    Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50431    Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50432    Carpal tunnel felszabadítás
50433    Adhaesiolysis plexus brachialis
50434    Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435    Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50440    Ideg-graft transplantatio (autolog)
50441    Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450    Transpositio nervi periferialis
50451    Transpositio nervi facialis
50460    Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50461    Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462    Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50463    Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471    Sympathectomia thoracalis chemica
50491    N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
50492    Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510    Sympathectomia thoracalis
50511    Sympathectomia lumbalis
50512    Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513    Sympathectomia epinephrectomiamque
50514    Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530    Sutura nervi (para)sympathici
53800    Carotis embolectomia
53811    TEA subclavia
5381A    TEA vertebralis
5381B    TEA anonyma
5381E    EEA carotis
5381F    TEA carotis
53820    Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821    Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822    Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E    Supraaorticus aneurysma resectio
5382F    Subclavia-carotis transpositio
5382G    Carotis-subclavia transpositio
5382H    Vertebralis-carotis transpositio
53830    Interpositio aorto-supraaorticus
5383K    Interpositio subclavia-caroticus
5383L    Interpositio axillo-caroticus
5383M    Interpositio subclavia-subclavianus
5383N    Interpositio carotico-subclavianus
5383P    Interpositio carotico-caroticus
5383R    Interpositio aorto-anonymalis
5383S    Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T    Interpositio aorto-subclavianus
58102    Spondylodesis cervicalis posterior
5810B    Harrington műtét
5810C    Luque műtét
5810D    Jacobs-mutet
5810E    Rovátkolt lemezelés
5810N    Spondylodesis translaminaris
84112    Crutchfield-húzás
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 059Z    TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
G4000    Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010    Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020    Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030    Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040    Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050    Speciális epilepsiás syndromák
G4060    Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070    Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080    Egyéb epilepsia
G4100    Grand mal status epilepticus
G4110    Petit mal status epilepticus
G4120    Összetett részleges status epilepticus
G4180    Egyéb status epilepticus
G4190    Status epilepticus, k.m.n.
G4300    Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310    Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320    Status migrainosus
G4330    Szövődményes migrén
G4380    Egyéb migrén
G4500    Vertebrobasilaris syndroma
G4510    Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520    Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530    Amaurosis fugax
G4580    Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590    Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0    Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770    Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 060Z    Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A0660    Amoebás agytályog (G07*)
A2030    Pestises agyhártyagyulladás
A3900    Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210    Symptomás neurosyphilis
A5220    Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000    Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010    Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020    Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030    Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090    Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8100    Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110    Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120    Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180    A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190    A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8300    Japán encephalitis
A8310    Nyugati ló-encephalitis
A8320    Keleti ló-encephalitis
A8330    Saint Louis encephalitis
A8340    Ausztrál encephalitis
A8350    Kaliforniai encephalitis
A8360    Rocio-vírus betegség
A8380    Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390    Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400    Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410    Közép-európai kullancs encephalitis
A8480    Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490    Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500    Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8510    Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520    Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580    Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0    Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8700    Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710    Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720    Lymphocytás choriomeningitis
A8780    Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790    Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A8880    A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
A89H0    A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030    Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0040    Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0100    Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0110    Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
B0200    Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0210    Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0220    Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500    Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)
B0510    Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B0600    Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2610    Mumps-meningitis (G02.0*)
B2620    Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750    Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840    Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
C4100    A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700    A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710    A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720    Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730    A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740    A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750    A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760    A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790    Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000    Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010    Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090    Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100    Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110    Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120    Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130    Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140    Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150    Agykamra rosszindulatú daganata
C7160    Kisagy rosszindulatú daganata
C7170    Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180    Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190    Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200    Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210    Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220    Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230    Látóideg rosszindulatú daganata
C7240    Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250    Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280    Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290    Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520    Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530    Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540    Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550    Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930    Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940    A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951    A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952    A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691    Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641    Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D1820    Juvenilis angiofibroma
D3200    Agyburkok jóindulatú daganata
D3201    Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202    Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203    Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204    Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205    Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206    Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207    Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208    Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209    Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A    Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210    Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215    Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290    Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300    Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310    Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320    Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330    Agyidegek jóindulatú daganata
D3340    Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370    A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390    Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530    Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540    Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3610    Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200    Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210    Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290    Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300    Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310    Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320    Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330    Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340    Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370    A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390    Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440    Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602    Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
D7604    A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G0000    Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010    Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020    Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030    Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080    Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090    Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300    Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310    Idült agyhártyagyulladás
G0320    Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380    Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390    Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400    Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410    Trópusi spasticus paraplegia
G0420    Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480    Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490    Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600    Intracranialis tályog és granuloma
G0610    Intraspinalis tályog és granuloma
G0620    Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G08H0    Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0    Huntington-kór
G1200    Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210    Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220    Mozgató neuron megbetegedés
G1280    Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0    Parkinson-kór
G2100    Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110    Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120    Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130    Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180    Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300    Hallervorden-Spatz betegség
G2310    Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320    Striatonigralis elfajulás
G2380    A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390    A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400    Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410    Idiopathiás familiaris dystonia
G2420    Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430    Spasticus torticollis
G2440    Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480    Egyéb dystonia
G2500    Essentialis tremor
G2510    Gyógyszer-indukálta tremor
G2520    Egyéb meghatározott tremorok
G2530    Myoclonus
G2540    Gyógyszer-indukálta chorea
G2550    Egyéb chorea
G2560    Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580    Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590    Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000    Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010    Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080    Egyéb Alzheimer-kór
G3090    Alzheimer-kór k.m.n.
G3100    Körülírt agyi sorvadás
G3110    Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120    Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180    Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0    Sclerosis multiplex
G3600    A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610    Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680    Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690    Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700    Diffúz sclerosis
G3710    A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720    A híd centrális myelinolysise
G3730    Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3740    Félheveny nekrotizáló myelitis
G3780    A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400    Halmozott fejfájás syndroma
G4430    Idült, posttraumás fejfájás
G4480    Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4700    Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710    Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720    Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730    Alvási apnoe
G4740    Narcolepsia és catalepsia
G5000    Trigeminus neuralgia
G5010    Atípusos arcfájdalom
G5080    A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090    A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100    Bell-féle bénulás
G5110    Geniculatum ganglionitis
G5120    Melkersson-syndroma
G5130    Clonusos féloldali facialis görcs
G5140    Facialis myokymia
G5180    Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190    Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200    A szaglóideg rendellenességei
G5210    A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220    A n. vagus rendellenességei
G5230    A n. hypoglossus rendellenességei
G5270    Több agyideg rendellenességei
G5280    Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290    Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400    Plexus brachialis rendellenességek
G5410    Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420    Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430    Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440    Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450    Amyotrophia neuralgica
G5460    Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470    Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480    Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490    Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600    Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610    A n. medianus egyéb károsodásai
G5620    A n. ulnaris károsodása
G5630    A. n. radialis károsodása
G5680    A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690    Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700    A n. ischiadicus károsodása
G5710    Meralgia paraesthetica
G5720    A. n. femoralis károsodása
G5730    A n. popliteus lat. károsodása
G5740    A n. popliteus int. károsodása
G5750    Tarsalis alagút syndroma
G5760    A n. plantaris károsodása
G5780    Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790    Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800    Borda közti ideg bántalom
G5870    Többszörös mononeuritis
G5880    Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890    Mononeuropathia, k.m.n.
G6000    Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6010    Refsum betegség
G6020    Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030    Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080    Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090    Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6100    Guillain-Barré-syndroma
G6110    Serum neuropathia
G6180    Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190    Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200    Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210    Alkoholos polyneuropathia
G6220    Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280    Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290    Polyneuropathia k.m.n.
G64H0    A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7000    Myasthenia gravis
G7010    Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020    Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080    Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090    Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G7100    Izom dystrophia
G7110    Myotoniás rendellenességek
G7120    Veleszületett myopathiák
G7130    Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180    Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190    Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200    Gyógyszer okozta izombántalom
G7210    Alkoholos izombántalom
G7220    Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230    Periódikus bénulás
G7240    Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280    Egyéb meghatározott myopathiák
G7290    Myopathia k.m.n.
G8000    Spasticus agyi bénulás
G8010    Spasticus kétoldali bénulás
G8020    Csecsemőkori féloldali bénulás
G8030    Dyskineticus agyi bénulás
G8040    Ataxiás agyi bénulás
G8080    Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090    Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100    Féloldali petyhüdt bénulás
G8110    Féloldali spasticus bénulás
G8200    Petyhüdt paraplegia
G8210    Spasticus paraplegia
G8220    Paraplegia k.m.n.
G8230    Petyhüdt tetraplegia
G8240    Spasticus tetraplegia
G8250    Tetraplegia k.m.n.
G8300    Felső végtag kétoldali bénulása
G8310    Az egyik alsó végtag bénulása
G8320    Az egyik felső végtag bénulása
G8330    Egy végtag bénulása k.m.n.
G8340    Cauda equina syndroma
G8380    Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390    Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000    Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010    Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020    Horner-syndroma
G9030    Több szisztémát érintő elfajulás
G9080    Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090    Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
G9100    Kommunikáló hydrocephalus
G9110    Elzáródásos hydrocephalus
G9120    Normál nyomású hydrocephalus
G9130    Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180    Egyéb hydrocephalus
G92H0    Toxikus encephalopathia
G9300    Agyi tömlők (cysták)
G9310    Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320    Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340    Encephalopathia k.m.n.
G9350    Agyi nyomásfokozódás
G9360    Agyvizenyő
G9370    Reye-syndroma
G9380    Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9500    Syringomyelia és syringobulbia
G9510    Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520    Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580    A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590    A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600    Liquor csorgás
G9610    Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680    A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9700    Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710    Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720    Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780    A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790    Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0    Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4720    Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4740    Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750    Egyéb látópályák rendellenességei
H4760    A látókéreg rendellenességei
H4770    A látópályák rendellenessége, k.m.n.
H4900    III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910    IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920    VI. agyideg [n. abducens] bénulása
I0200    Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290    Vitustánc szívbetegség nélkül
I6000    Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010    Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030    Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040    Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050    Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060    Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070    Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080    Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083    Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086    A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090    Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100    Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110    Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120    Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130    Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140    Agyállományi vérzés kisagyban
I6150    Agyállományi vérzés agykamrában
I6160    Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180    Agyállományi vérzés, egyéb
I6190    Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200    Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210    Extraduralis vérzés
I6290    Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310    Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320    Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340    Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350    Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360    Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380    Agyi infarctus, egyéb
I6500    Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510    Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520    Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530    A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580    Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590    Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600    Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610    Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620    Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630    Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640    Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680    Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690    Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700    Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710    Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711    Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712    Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713    Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714    Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715    Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716    Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6720    Agyi arteriosclerosis
I6730    Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6740    Hypertensiv encephalopathia
I6750    Moyamoya-betegség
I6760    A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
I6780    Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781    Nem traumás carotideo cavernosus fistula
M2130    Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300    Cervicocranalis syndroma
M5310    Cervicobrachialis syndroma
M7920    Neuralgia és neuritis, k.m.n.
M8691    A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000    Agyvelőhiány
Q0010    Koponya- és gerinchasadék
Q0020    Kisagyhiány
Q0100    Frontális agyvelősérv
Q0110    Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120    Tarkótáji agyvelősérv
Q0180    Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190    Agyvelősérv, k.m.n.
Q0300    A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310    A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380    Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390    Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400    A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410    A szaglókaréj hiánya
Q0420    Előagyhiány
Q0430    Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440    Dysplasia septo-optica
Q0450    Megalencephalia
Q0460    Veleszületett agyi cysták
Q0480    Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490    Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540    K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550    Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560    Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570    Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580    Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590    Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600    Gerincvelőhiány
Q0610    Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620    A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630    A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640    Hydromyelia
Q0680    A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690    A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700    Arnold-Chiari syndroma
Q0780    Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790    Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741    Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800    A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810    A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811    A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812    A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820    Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823    Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824    A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830    Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2881    A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884    A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891    A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500    Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510    Dysostosis craniofacialis
Q7580    Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590    Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510    Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580    Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581    Hemangioblastoma cerebelli
Q8582    Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583    Hemangioblastoma spinális
Q8584    Hemangioblastoma agytörzsi
R2500    Rendellenes fejmozgások
R2900    Tetania
R2910    Meningismus
R4010    Stupor
R9000    Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080    Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300    Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400    A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410    Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172    A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192    A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0200    A koponyaboltozat törése
S0210    A koponyaalap törése
S0270    A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271    Koponyacsontok többszörös törései
S0280    A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290    A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400    A n. opticus és látópályák sérülése
S0410    A n. oculomotorius sérülése
S0420    A n. trochlearis sérülése
S0430    A n. trigeminus sérülése
S0440    A n. abducens sérülése
S0450    A n. facialis sérülése
S0460    A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470    A n. accessorius sérülése
S0480    Más agyidegek sérülése
S0490    K.m.n. agyideg sérülése
S0600    Agyrázkódás
S0610    Traumás agyvizenyő
S0620    Az agy diffúz sérülése
S0630    Lokalizált agysérülés
S0640    Epiduralis vérzés
S0650    Traumás subduralis vérzés
S0660    Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670    Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680    Egyéb koponyaűri sérülések
S0690    Koponyaűri sérülés, k.m.n.
S0800    A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S1400    A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410    A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S1420    A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430    A karfonat sérülése
S1440    A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450    A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460    A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2400    A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410    A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2420    A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430    A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440    A háti sympathicus ideg sérülése
S2450    A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460    A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3400    Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410    Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420    Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430    A cauda equina sérülése
S3440    A lumboscaralis plexus sérülése
S3450    Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460    A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480    A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400    Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410    A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420    A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430    A nervus axillaris sérülése
S4440    A nervus musculocutaneus sérülése
S4450    A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470    Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480    Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490    K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400    A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410    A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420    A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430    Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470    Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480    Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490    K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400    Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410    A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420    A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430    A hüvelykujj idegének sérülése
S6440    A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470    Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480    Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490    K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400    A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410    A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420    Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470    Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480    Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490    K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400    A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410    A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420    Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470    Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480    Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490    K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400    A N. plantaris lateralis sérülése
S9410    A N. plantaris medialis sérülése
S9420    A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430    Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470    A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480    Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490    K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T08H0    Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930    A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
T0940    K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440    Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
T8181    Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182    Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500    Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510    A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9930    Infantilis spinalis laesio (ISL)
U9940    Laesio cerebri non-progressiva
U9950    Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960    Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970    Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980    Laesio cerebri progressiva
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** Főcsoport: 02 Szembetegségek
**** 02 0610    Szaruhártya-átültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253    Transplantatio corneae
51261    Collar-stud prothesis
51262    Keratoprothesis insertio
51373    Transplantatio sclerocorneae
**** 02 0611    Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H1600    Szaruhártya fekély
H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640    Szaruhártya neovascularisatio
H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690    Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700    Leukoma adhaerens
H1710    Egyéb központi szaruhártya homály
H1780    Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790    Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810    Bullosus keratopathia
H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840    Szaruhártya elfajulás
H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860    Keratoconus
H1870    Egyéb szaruhártya deformitások
H1880    A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890    Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510    Öregkori lencsemag-homály
H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580    Egyéb öregkori szürkehályog
H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610    Sérüléses szürkehályog
H2620    Szövődményes szürkehályog
H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640    Utóhályog
H2680    Egyéb határozott szürkehályog
H2690    Szürkehályog, k.m.n.
H2700    Lencsehiány (aphakia)
H2710    A lencse dislocatiója
H2780    A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253    Transplantatio corneae
51261    Collar-stud prothesis
51262    Keratoprothesis insertio
51373    Transplantatio sclerocorneae
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470    Anterior Chamber Lens implantatio
51471    Posterior Chamber Lens implantatio
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201    Műlencse
01203    Hajlítható műlencse
**** 02 0612    Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal
BETEGSÉGEK
C6900    Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910    Szaruhártya rosszindulatú daganata
D0920    Szem in situ carcinomája
D3100    Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110    Szaruhártya jóindulatú daganata
H0200    Entropium és szemhéj trichiasis
H1100    Kúszóhártya
H1120    Kötőhártya hegek
H1600    Szaruhártya fekély
H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620    Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640    Szaruhártya neovascularisatio
H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810    Bullosus keratopathia
H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840    Szaruhártya elfajulás
H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák
T2610    A szaruhártya és kötőhártya égése
T2660    A szaruhártya és kötőhártya maródása
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51254    Amnion felhelyezése a szemfelszínre
ÉS ESZKÖZÖK
01407    Biológiai implantátum (konzervált amnion)

**** 02 0620    Szem speciális műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁS

51650    Szemgödri implant. behelyezés
ÉS ESZKÖZ
01202    Szemgödri implantátum

**** 02 0620    Szem speciális műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
37671    Intraocularis kontakt sugárkezelés
BEAVATKOZÁSOK "B"
51650    Szemgödri implant. behelyezés
ESZKÖZÖK "C"
01202    Szemgödri implantátum
BETEGSÉGEK ÉS ("A" BEAV. VAGY ("B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ))
**** 02 0630    Retina műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51476    Pneumaticus retinopexia
51520    Scleralis plomb. implant.
51534    Cerclage bulbi
51550    Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae
**** 02 0633 Neovascularisatióval járó idoskori maculadegeneratio kezelése

BETEGSÉGEK "A"

H3000     Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010     Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3100     Chorioretineális hegek
H3130     Érhártya vérzés és repedés
H3530     Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

BEAVATKOZÁSOK "B"

12219     Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése

VAGY BEAVATKOZÁSOK "C"

12220     Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással

BEAVATKOZÁSOK "D"

06041     Verteporfin

BEAVATKOZÁSOK "E"

06040     Ranibizumab
06029     Aflibercept

BEAVATKOZÁSOK "F"

12218     OGYÉI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés

"A" DIAGN. ÉS (("B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "D" BEAV.) VAGY ("C" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "E" BEAV.) VAGY "B" TÍPUSKÉNT "F"BEAV.)
**** 02 0640    Orbita műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51600    Decompressio orbitae
51601    Orbita drainage
51602    Krönlein-műtét
51603    Orbita decompr. sin. maxillaris felé
51620    Bulbus evisceratio
51630    Bulbus enucleatio
51631    Exenteratio et plastica orbitae
51640    Orbitatartalom kimetszés
51660    Szemgödri implant. eltávolítás
51670    Orbita reconstructio
57650    Orbita törések nyílt repositiója
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51650    Szemgödri implant. behelyezés
**** 02 0650    Primer iris műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
39122    Laser iridotomia
51331    Cyclodiathermia
51333    Cyclodialysis
51334    Iridectomia antiglauc.
51340    Excisio prolapsus iridis
51351    Iridosclerostomia
51352    Iridectomia optikai
51353    Sphincterotomia iridis, sphincterolysis
51354    Transfixio iridis
51355    Iridotomia
51356    Cyclectomia
51357    Iridocyclectomia
51358    Iridectomia
51360    Iris plastica, varrat
51361    Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
51362    Repositio prolapsus iridis
51381    Adhaesiolysis intraocularis
51382    Synechiolysis intraocularis
51590    Cyclophotocoagulatio
**** 02 0660    Egyéb lencseműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51410    Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
51420    Lencse lineáris eltávolítása
51440    Lencse intracapsularis eltávolítása
51450    Lencse extracapsularis eltávolítása
51460    Phakoemulsificatio
51480    Extractio pseudophacos anterioris
51481    Extractio pseudophacos posterioris
51491    Capsulectomia lentis
51492    Capsulotomia lentis
51493    Capsulorrhexis lentis oc.
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51472    Anterior Chamber Lens igazítás
51473    Posterior Chamber Lens igazítás
**** 02 0670    Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470    Anterior Chamber Lens implantatio
51471    Posterior Chamber Lens implantatio
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201    Műlencse
01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470    Anterior Chamber Lens implantatio
51471    Posterior Chamber Lens implantatio
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201    Műlencse
01203    Hajlítható műlencse
**** 02 0680    Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51474    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0681    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51474    Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01203    Hajlítható műlencse

**** 02 0682     Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK

H5220 Astigmatizmus

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel

ÉS ESZKÖZÖK

01205 Tórikus műlencse


**** 02 0683     Bilaterális szimultán szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51478 Bilaterális szimultán szürkehályog műtét

ÉS ESZKÖZÖK

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 069A    Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510    Öregkori lencsemag-homály
H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580    Egyéb öregkori szürkehályog
H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610    Sérüléses szürkehályog
H2620    Szövődményes szürkehályog
H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640    Utóhályog
H2680    Egyéb határozott szürkehályog
H2690    Szürkehályog, k.m.n.
H3300    Ideghártya leválás szakadással
H3310    Ideghártya szétválás és cysták
H3320    Serosus retinaleválás
H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340    Tractiós ideghártya leválás
H3350    Egyéb ideghártya leválások
H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520    Egyéb proliferativ retinopathia
H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560    Ideghártya vérzés
H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300    Üvegtest prolapsus
H4310    Üvegtesti vérzés
H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330    Egyéb üvegtesti borússágok
H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400    Gennyes endophthalmitis
H4410    Egyéb endophthalmitis
H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470    Anterior Chamber Lens implantatio
51471    Posterior Chamber Lens implantatio
51475    Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500    Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570    Üvegtest csere
51571    Endocryopexia
51572    Üvegtest endolaser
51573    Vitrectomia, pars plana
51575    Membranectomia (macular pucker) retinae
ÉS ESZKÖZÖK
01201    Műlencse
01203    Hajlítható műlencse
**** 02 069B    Pars plana vitrectomia
BETEGSÉGEK
H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510    Öregkori lencsemag-homály
H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580    Egyéb öregkori szürkehályog
H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610    Sérüléses szürkehályog
H2620    Szövődményes szürkehályog
H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640    Utóhályog
H2680    Egyéb határozott szürkehályog
H2690    Szürkehályog, k.m.n.
H3300    Ideghártya leválás szakadással
H3310    Ideghártya szétválás és cysták
H3320    Serosus retinaleválás
H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340    Tractiós ideghártya leválás
H3350    Egyéb ideghártya leválások
H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520    Egyéb proliferativ retinopathia
H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560    Ideghártya vérzés
H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300    Üvegtest prolapsus
H4310    Üvegtesti vérzés
H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330    Egyéb üvegtesti borússágok
H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400    Gennyes endophthalmitis
H4410    Egyéb endophthalmitis
H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500    Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570    Üvegtest csere
51571    Endocryopexia
51572    Üvegtest endolaser
51573    Vitrectomia, pars plana
51575    Membranectomia (macular pucker) retinae
**** 02 069C    Egyéb vitrectomiák
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51574    Vitrectomia, open sky
**** 02 0700    Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "B"
51240    Sutura corneae
51310    Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51320    Trabeculectomia
51321    Iridecleisis
51336    Gonioplastica
51337    Gonioplastica c. laser
51338    Trabeculoplastica
51501    Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510    Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
BEAVATKOZÁSOK "C"
51335    Antiglaucoma implantatio
ESZKÖZÖK "D"
01518    Antiglaucoma shunt implantatum
ESZKÖZÖK "E"
01519    Antiglaucoma fascia lata implantatum
(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "B" BEAV.) VAGY (FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ" ÉS "E" ESZKÖZ)
**** 02 071A    Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50810    Dacryoadenectomia
50830    Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50831    Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás
50832    Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50850    Dacryocystectomia
50860    Reconstructio canaliculi lacrimalis
50870    Dacryocysto-rhinostomia
50871    Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia
50880    Conjunctivo-rhinostomia
50912    Tarsectomia
50920    Epicanthus műtét
50921    Szemrés helyreállítás
50930    Ectropium ellenes műtét
50931    Entropium ellenes műtét
50932    Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje
50935    Punctum lacr.eversio elleni műtétje
50941    Plastica palpebrae sec. Blaskovics
50943    Plastica palpebrae gradualis
50950    Blepharorraphia totalis
50951    Blepharorraphia lateralis
51000    Tenotomia seu myotomia musculi oculi
51010    Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem
51020    Retropositio musc. oculi
51021    Antepositio musculi oculi
51030    Transpositio musc.oculi
51031    Hummelscheim-műtét
51050    Szemizmok adhaesioinak megszüntetése
51090    Myotomia globularis oculi
51130    Reconstructio et plastica conjunctivae
51140    Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae
51150    Sutura conjunctivae
51151    Keratoplastica conjunctivalis
51210    Keratotomia, keratectomia
51211    Paracentesis corneae, Saemisch-metszés
51220    Pterygium excisio
51252    Keratoplastica perforans totalis
51322    Sclerectomia
51323    Sclerotomia
51370    Scleroplastica, sustentaculum sclerae
51372    Sclerokeratoplastica
59100    Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae
**** 02 071B    Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában!
**** 02 074C    Szem egyéb betegségei
BETEGSÉGEK
A1850    A szem gümőkórja
A5030    Késői veleszületett syphilises szembetegség
A7190    Trachoma, k.m.n.
B0050    A szem herpesvirus betegsége
B0230    A szem zoster-betegsége
B3010    Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*)
B3020    Vírusos pharyngoconjunctivitis
B3030    Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*)
B3080    Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)
B3090    Vírusos conjunctivitis k.m.n.
B5800    Toxoplasma által okozott szembetegség
B6910    A szem cysticercosisa
B7430    Loiasis
C4410    A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
C6900    Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910    Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920    Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930    Érhártya rosszindulatú daganata
C6940    Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950    Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960    Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980    A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990    Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
D0410    A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja
D0920    Szem in situ carcinomája
D2210    A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai
D2310    A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata
D3100    Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110    Szaruhártya jóindulatú daganata
D3120    Ideghártya jóindulatú daganata
D3130    Érhártya jóindulatú daganata
D3140    Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata
D3150    Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata
D3160    Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata
D3190    Szem jóindulatú daganata, k.m.n.
E5000    A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal
E5010    A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal
E5020    A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal
E5030    A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal
E5040    A-vitamin-hiány keratomalaciával
E5050    A-vitamin-hiány farkasvaksággal
E5060    A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel
E5070    A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi
G2450    Szemhéjgörcs (blepharospasmus)
H0000    Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai
H0010    Jégárpa
H0100    Szemhéjgyulladás (blepharitis)
H0110    A szemhéj nem fertőző dermatosisai
H0180    Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás
H0190    Szemhéjgyulladás, k.m.n.
H0200    Entropium és szemhéj trichiasis
H0210    Szemhéj kifordulás
H0220    Lagophthalmus
H0230    Blepharochalasis
H0240    Szemhéj ptosis
H0250    A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek
H0260    Szemhéj xanthelasma
H0270    A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei
H0280    A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei
H0290    A szemhéj rendellenessége, k.m.n.
H0400    Könnymirigygyulladás
H0410    A könnymirigy egyéb rendellenességei
H0420    Könnycsorgás
H0430    A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása
H0440    A könnyutak idült gyulladása
H0450    A könnyutak szűkülete és elégtelensége
H0460    A könnyutak egyéb elváltozásai
H0480    A könnyszervek egyéb rendellenességei
H0490    Könnyszervek rendellenessége, k.m.n.
H0500    A szemgödör heveny gyulladása
H0510    A szemgödör idült gyulladása
H0520    Exophthalmusos állapotok
H0530    Az szemgödör deformitása
H0540    Enophthalmus
H0550    Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után
H0580    A szemgödör egyéb rendellenességei
H0590    A szemgödör rendellenessége, k.m.n.
H1000    Mucopurulens kötőhártya-gyulladás
H1010    Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás
H1020    Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás
H1030    Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1040    Idült kötőhártya-gyulladás
H1050    Blepharoconjunctivitis
H1080    Egyéb kötőhártya-gyulladás
H1090    Kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1100    Kúszóhártya
H1110    Kötőhártya degeneratiók és lerakódások
H1120    Kötőhártya hegek
H1130    Kötőhártyavérzés
H1140    Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták
H1180    A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n.
H1190    A kötőhártya rendellenessége, k.m.n.
H1500    Ínhártyagyulladás
H1510    Episcleritis
H1580    Az ínhártya egyéb rendellenességei
H1590    Az ínhártya rendellenessége, k.m.n.
H1600    Szaruhártya fekély
H1610    Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620    Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630    Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640    Szaruhártya neovascularisatio
H1680    Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690    Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700    Leukoma adhaerens
H1710    Egyéb központi szaruhártya homály
H1780    Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790    Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800    Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810    Bullosus keratopathia
H1820    Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830    Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840    Szaruhártya elfajulás
H1850    Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860    Keratoconus
H1870    Egyéb szaruhártya deformitások
H1880    A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890    Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2000    Akut és szubakut iridocyclitis
H2010    Idült iridocyclitis
H2020    Phakogen iridocyclitis
H2080    Egyéb iridocyclitisek
H2100    Elülső csarnok bevérzés
H2110    A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei
H2120    A szivárványhártya és a sugártest elfajulása
H2130    A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája
H2140    Pupilláris membránok
H2150    A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói
H2180    A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei
H2190    Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n.
H2500    Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510    Öregkori lencsemag-homály
H2520    Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580    Egyéb öregkori szürkehályog
H2590    Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600    Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610    Sérüléses szürkehályog
H2620    Szövődményes szürkehályog
H2630    Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640    Utóhályog
H2680    Egyéb határozott szürkehályog
H2690    Szürkehályog, k.m.n.
H2700    Lencsehiány (aphakia)
H2710    A lencse dislocatiója
H2780    A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
H3000    Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010    Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3020    Cyclitis posterior
H3080    Egyéb chorioretineális gyulladások
H3090    Chorioretineális gyulladás, k.m.n.
H3100    Chorioretineális hegek
H3110    Érhártya degeneratio
H3120    Örökletes érhártya dystrophia
H3130    Érhártya vérzés és repedés
H3140    Érhártya leválás
H3180    Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei
H3190    Érhártya rendellenesség, k.m.n.
H3300    Ideghártya leválás szakadással
H3310    Ideghártya szétválás és cysták
H3320    Serosus retinaleválás
H3330    Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340    Tractiós ideghártya leválás
H3350    Egyéb ideghártya leválások
H3400    Retinalis arteria átmeneti elzáródása
H3410    Arteria centralis retinae elzáródása
H3420    Egyéb ideghártya-arteria elzáródások
H3480    Egyéb ideghártya erek elzáródásai
H3490    Ideghártya érelzáródás, k.m.n.
H3500    Háttér retinopathia és retinalis elváltozások
H3510    Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520    Egyéb proliferativ retinopathia
H3530    Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3540    Perifériás ideghártya elfajulás
H3550    Öröklődő ideghártya dystrophia
H3560    Ideghártya vérzés
H3570    Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580    Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590    Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4000    Zöldhályog gyanú
H4010    Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog
H4020    Elsődleges zárt-zugú zöldhályog
H4030    Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog
H4040    Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog
H4050    A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog
H4060    Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog
H4080    Egyéb zöldhályog
H4090    Zöldhályog, k.m.n.
H4300    Üvegtest prolapsus
H4310    Üvegtesti vérzés
H4320    Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330    Egyéb üvegtesti borússágok
H4380    Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390    Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400    Gennyes endophthalmitis
H4410    Egyéb endophthalmitis
H4420    Degeneratív rövidlátás
H4430    Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai
H4440    Szem hypotonia
H4450    A szemgolyó elfajulásos állapotai
H4460    Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető
H4470    Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető
H4490    Szemgolyó elváltozás, k.m.n.
H46H0    Látóideg gyulladás (Neuritis optica)
H4700    Látóideg rendellenességek m.n.o.
H4710    Papillaoedema, k.m.n.
H4730    Látóidegfő egyéb rendellenességei
H4930    A szem teljes (külső) bénulása
H4940    Progresszív külső szembénulás
H4980    Egyéb bénulásos kancsalság
H5000    Strabismus convergens
H5010    Strabismus divergens
H5020    Strabismus verticalis
H5030    Intermittáló heterotropia
H5040    Egyéb és k.m.n. heterotropia
H5050    Heterophoria
H5060    Mechanikus kancsalság
H5080    Egyéb meghatározott kancsalság
H5090    Kancsalság, k.m.n.
H5100    Konjugált tekintés-bénulás
H5110    Elégtelen és túlzott konvergencia
H5120    Internuclearis szembénulás
H5180    A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei
H5190    A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n.
H5200    Hypermetropia
H5210    Myopia
H5220    Astigmatismus
H5230    Anisometropia és aniseikonia
H5240    Presbyopia
H5250    Az alkalmazkodás rendellenességei
H5260    A fénytörés egyéb rendellenességei
H5270    Fénytörési rendellenesség, k.m.n.
H5300    Látáshiány okozta tompalátás
H5330    A binocularis látás egyéb rendellenességei
H5340    Látótér defektusok
H5350    A színlátás zavarai
H5360    Éjszakai vakság
H5380    Egyéb látászavarok
H5390    Látászavar, k.m.n.
H5400    Vakság mindkét szemen
H5410    Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H5420    Csökkentlátás mindkét szemen
H5430    Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
H5440    Vakság egyik szemen
H5450    Csökkentlátás egyik szemen
H5460    Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen
H5470    Nem meghatározott látásvesztés
H5710    Szemfájdalom
H5780    A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei
H5790    A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n.
H5900    Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után
H5980    A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai
H5990    A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n.
Q1000    Veleszületett ptosis
Q1010    Veleszületett szemhéjkifordulás
Q1020    Veleszületett szemhéjbefordulás
Q1030    A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei
Q1040    A könnyszervek hiánya, agenesise
Q1050    A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete
Q1060    A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei
Q1070    A szemüreg veleszületett rendellenességei
Q1100    Tömlős szemgolyó
Q1110    Egyéb eredetű szemhiány
Q1120    Kisszeműség
Q1130    Nagyszeműség
Q1200    Veleszületett szürkehályog
Q1210    A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége
Q1220    Szemlencse coloboma
Q1230    Veleszületett szemlencsehiány
Q1240    Golyóalakú szemlencse
Q1280    A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei
Q1290    A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1300    Szivárványhártya-coloboma
Q1310    Szivárványhártya hiány
Q1320    A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1330    Veleszületett szaruhártya homály
Q1340    A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1350    Kék színű ínhártya
Q1380    A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1390    A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1400    Az üvegtest veleszületett rendellenességei
Q1410    Az ideghártya veleszületett rendellenességei
Q1420    A látóidegfő veleszületett rendellenességei
Q1430    Az érhártya veleszületett rendellenessége
Q1480    A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1490    A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1500    Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita)
Q1580    A szem egyéb meghatározott rendellenességei
Q1590    A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n.
S0010    A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020    A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0110    A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0230    Az orbitafenék törése
S0500    Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül
S0510    A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása
S0520    A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével
S0530    A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül
S0540    A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül
S0550    A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel
S0560    A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül
S0570    A szemgolyó kiszakadása
S0580    A szem és szemgödör egyéb sérülései
S0590    A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése
T1500    Idegen test a corneában
T1510    Idegen test a kötőhártya zsákban
T1580    Idegen test a külső szem egyéb és több részében
T1590    Idegen test a külső szem k.m.n. részében
T2610    A szaruhártya és kötőhártya égése
T2620    A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés
T2630    A szem és függelékei más részeit érintő égés
T2640    A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.
T2650    A szemhéj és szemkörüli terület maródása
T2660    A szaruhártya és kötőhártya maródása
T2670    A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás
T2680    A szem és függelékei más részeit érintő maródás
T2690    A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.

**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések

**** 03 086B    Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0101    A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102    A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0    A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0240    Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241    Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242    Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1000    Vallecula rosszindulatú daganata
C1001    Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002    Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0    A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304    Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314    Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324    A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384    A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394    Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404    Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410    Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411    Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412    Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413    Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414    Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424    Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484    Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3200    Glottis rosszindulatú daganata
C3201    Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202    Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203    Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204    Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214    Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220    Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221    Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222    Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223    Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224    Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230    Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231    Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232    Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233    Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234    Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284    A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294    Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54030    Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54034    Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
**** 03 086C    Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0103    A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104    A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C0203    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204    A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0213    A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214    A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0223    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224    A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0233    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234    A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0243    Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244    Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0283    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284    A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0293    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294    Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0303    Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304    Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0313    Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314    Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0393    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394    Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0403    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404    A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0413    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414    A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0483    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484    A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0493    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494    Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0503    Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504    Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0513    Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514    Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0523    Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524    Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0583    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584    A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0593    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594    Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0603    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604    Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0613    Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614    Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0623    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624    Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0683    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684    A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0693    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694    Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0703    A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704    A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C0803    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804    Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0813    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814    Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0883    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884    A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0893    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894    Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0903    Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904    Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0913    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914    Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0983    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984    A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0993    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994    Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1003    Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004    Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1013    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014    A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1023    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024    A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1033    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034    A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1043    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044    Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1083    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084    A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1093    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094    Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1103    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104    Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1113    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114    Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1123    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124    Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium