• Tartalom

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

2023.09.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § (12) bekezdése, a 18–19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed az a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapított önálló – az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott – finanszírozási tétel;

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján;

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezői: az ellátás azon objektív tényezői, amelyek alapvetően meghatározzák az ellátás erőforrás igényét;

g) elsődleges besorolási tényező: az ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a beavatkozással végzett ellátások esetén – amennyiben az szerepel a 2. mellékletben – az ellátást igénylő fődiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás kombinációja más minősítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal;

h) másodlagos besorolási tényező: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást indokoló fődiagnózissal együtt való előfordulása egyértelműen jelzi a preferálandó magas szintű ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását;

i) homogén betegségcsoport elő-főcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan különösen magas költségű, vagy több főcsoportba tartozó megbetegedés esetén is alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából elsődleges besorolási prioritással rendelkeznek a főcsoportok szerinti besorolással szemben;

j) elő-főcsoport: főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok;

k) homogén betegségcsoport főcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fődiagnózisa alapján kell meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elő-főcsoportba tartozó csoportok besorolási feltételeinek;

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései főcsoporton belül:

la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel melletti „P” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között;

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „M” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett – az igazoló eljárások kivételével – beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között;

lc) sürgősségi jelzéssel minősített csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „S” jelzéssel minősített csoport, amely a legalább 6 órás fekvőbeteg intézeti ellátást igénylő – általában 6–24 óra között lezajló – speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek számára az előírt feltételeknek megfelelő beavatkozásokat elvégezték;

ld) társult betegséggel minősített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak;

le)2 súlyos társult betegséggel minősített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó karakterén „Z” betűvel minősített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett beavatkozások megfeleltek a 16. §-ban, a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek;

lf) életkori határral minősített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra meghatározott csoport;

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével;

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) bekezdése szerinti szabály;

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset.

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a várható erőforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elő. A HBCs homogenitása a variancia csökkenésével mérhető, oly módon, hogy minél nagyobb az elért variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k.

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínűséggel megjelenő esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek koncentrációja ezt indokolja.

4. § (1) A HBCs-k osztályozása elő-főcsoportnak és főcsoportnak nevezett alcsoportokat, valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási tényezőknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelően.

(2) Új HBCs kialakításának folyamata:

a) az előre definiált csoportokba történő besorolás érdekében – statisztikai adatokon és a szakmai ismereteken alapulóan – betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása;

b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történő besorolása;

c) betegszámla elkészítése.

(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell:

a) az egyedi ellátási esetek költségét;

b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását;

c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét;

d) az erőforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján;

e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhető – a ráfordítási adatoknak megfelelő – orvosi szolgáltatások költségét;

f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel;

g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége);

h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítő személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés költsége);

i) központi irányítás, vezetés költségét.

(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám alapján megállapítható, hogy

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél,

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye.

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózis típusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok elvégzését követően, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelően kell meghatározni.

(3) Az „F” típusjelű diagnózisként jelentendő funkcionális állapot kódokat a beteg felvételkori státuszának megfelelően kell rögzíteni.

(4) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis típus minősítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatároztak.

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján a kórházi ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típusjellel minősítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az első osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhető. Kitöltése kötelező minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató beutalásával került sor.

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fődiagnózisaként azon kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fő oka volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása minden esetben kötelező, amelyet a „3” jellel minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Ha több jelentős oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelős a ráfordításokért. A kiválasztott fő megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti fődiagnózisát kell ezzel a minősítéssel kódolni.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult. A meghatározása kötelező, „1” jellel kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető. Az ápolást indokoló fődiagnózis és az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fő kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) az ápolást indokoló fődiagnózis következményeként kialakult szövődmény jele „4”;

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés jele „C”;

c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális eredetű fertőzés jele „D”.

(5) Kísérő megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően jelentkezett, de egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérő megbetegedés ellátás során kezelt betegségnek minősül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérő megbetegedés jele „5”.

(6) Kísérő betegségnek minősül a fődiagnózistól eltérő diagnózisú olyan traumás sérülés is, amely azzal egyidejűleg, ugyanazon külső körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, hogy az ellátást indokoló fődiagnózissal azonos vagy attól eltérő testtájon keletkezett.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusjele „2”.

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” jelű „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelező.

(9) Az „E” jelű, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO–10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80-T88 kóddal, (Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei”) „K” jelzéssel az állapot oka más jellemző kiemelésével már minősítésre került.

(10)3 A morfológiai kódokat „M” jelzéssel minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis, vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérőbetegség vagy a szövődmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítő minősítés határozható meg „K” jelzéssel, az alábbiak szerint:

a) az ellátást indokoló fődiagnózisra valamennyi kiegészítő minősítés alkalmazható, a szövődmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítő minősítések adhatók meg;

b) amennyiben fődiagnózisként „†” jelű BNO került rögzítésre, minden esetben kötelező annak valamelyik „*” jelű párját is rögzíteni;

c) minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek megfelelően besorolási szempont;

d) amikor a szövődmény vagy a fődiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO–10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei” főcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat;

e) az osztályos ellátás befejezését követően érkezett diagnosztikus lelet alapján „K” jelzéssel az előzetesen már meghatározott ellátást indokoló fődiagnózis utólagosan pontosítható.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2)4 Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típusjellel és a patológus által „8” típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típusjellel, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típusjellel és a klinikus által „B” típusjellel, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típusjellel, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózis típusok kódolásának szabályai

9. § (1) Ápolást indokoló fődiagnózis, ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – amely lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető az ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy kísérő betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.

(5) Nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb szövődmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó 7. § e) pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérő módon kell rögzíteni:

a) amennyiben az ellátást megelőzően vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott előrehaladott stádiumú megbetegedést fődiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal, és egyes esetekben az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal is definiálható.

(2) A kezelt betegségnek minősülő krónikus megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a fődiagnózissal – kísérő betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fődiagnózissal, akkor értelemszerűen rögzíthető alapbetegségként is a (3)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(3) A szövődmény nem lehet az ellátás fődiagnózisa a következő esetekben:

a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövődmény felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fődiagnózisként, a szövődményt szövődményként kell rögzíteni;

b) amennyiben a szövődmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethető meg, szintén az eredeti megbetegedés a fődiagnózis – a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthető alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelző BNO kódok szövődménynek minősítve jelenthetők;

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként, az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fődiagnózisként kell minősíteni.

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépő szövődmény csak akkor rögzíthető fődiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethető, miközben az eredeti betegség közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt.

(5) Ha valamely betegségre jellemző tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi ellátásra, a kezelést indokoló fődiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetőek.

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének „Kitöltési útmutató” előírásait is.

8. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis, a fődiagnózis szövődménye és a fődiagnózis miatt végzett beavatkozások kapcsolata

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett fődiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövődményeként lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az eredeti betegség megismerését követően, az eredeti betegség megoldására végzett beavatkozással szüntethető meg.

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak minősülő beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beavatkozás típusok minősítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezőnek számító beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás tényleges szakmai jellegével összhangban a fődiagnózist.

9. Besorolási szabályok

12. § (1) A HBCs rendszer egy elő-főcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott főcsoportból áll. Az elő-főcsoportra végzett vizsgálatokat követően az eseteket főcsoporthoz kell rendelni, majd a főcsoporton belül a megfelelő csoportot ki kell választani.

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb súlyszám kerüljön elszámolásra.

(3) A besorolás első lépésében vizsgálni kell, hogy az elő-főcsoportba tartozás feltételei fennállnak-e. Az elő-főcsoportba tartozás általános jele a „99” főcsoport kód, de egyéb főcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elő-főcsoportként kezel.

(4) Elő-főcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél:

a) az ellátás jellegét meghatározó fődiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, hogy betegségtől függően minden főcsoportban önálló altételként jelenjenek meg;

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt.

(5)5 Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni. Ezen besorolási szabály nem vonatkozik a „15. Újszülöttek” főcsoport HBCs-ire.

13. § (1) Az elő-főcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján kerülnek a főcsoportba besorolásra. A főcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A fertőzéses eredetű megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek önálló főcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több szervrendszert érintő megbetegedések kerülhetnek.

(2) A főcsoportokba sorolást követően az adott betegségek mellett már csak meghatározott beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezőként. Nem megfelelő fődiagnózis választása esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényező.

14. § A főcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei:

a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fő tényezői az ellátást indokoló fődiagnózis, és a fődiagnózis miatt végzett főbeavatkozás;

b) besorolás történhet a fődiagnózis és a fődiagnózis miatti főbeavatkozás együttes figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén;

c) besorolás történhet csak a fődiagnózis szerint;

d) besorolás történhet csak a főbeavatkozás szerint, ha az a főcsoportba tartozó összes megbetegedéssel előfordulhat;

e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával;

f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat;

g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján;

h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján;

i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova távozik, mi a további sorsa;

j) újszülöttek esetén meghatározó tényező a születési, ezt követően a felvételkori testsúly;

k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényező a szolgáltatás mennyisége;

l) csoport besorolást módosító tényező meghatározott esetekben a társult betegség vagy a súlyos társult betegség fennállása és kezelése.

10. A társult betegség minősítésének szabályai

15. § (1) Az esetek – a szülészeti és az újszülött ellátás főcsoportokat kivéve – a társult betegségek alapján négyféle minősítésű kategóriába kerülhetnek:

a) társult betegség nélkül,

b) társult betegséggel,

c) súlyos társult betegséggel,

d) társult betegség szerint nem minősített.

(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minősítést, amely adatai között volt szövődmény az ellátást indokoló fődiagnózis miatt, vagy kísérő betegség minősítéssel megjelenő diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a fő ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékű diagnózisai is.

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövődmények.

(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek:

a) tünet, tüneti diagnózis;

b) amennyiben a fődiagnózis és a társult betegség „M” jelű HBCs-je megegyezik, vagy a társult betegség „M” jelű HBCs-ben fődiagnózisként nem elfogadható;

c) a kezelés következménye;

d) a 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség.

11. A súlyos társult betegség minősítésének szabályai

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos társult minősítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a megbetegedés, amely

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzőinek tekintetében, és

b) ezen belül súlyos társult betegség minősítést kapott.

(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minősítést akkor kaphat, ha

a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel,

b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és

c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó időtartamban ellátták a beteget, és itt a részére

ca) egy napot meghaladó időtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy

cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot.

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló eljárásból nem egyidejűleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán keresztül.

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg részére legalább 20 órán keresztül nyújtották.

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.

(6) Az újszülött problémák minősítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött súlyos problémák kódjával bővül.

12. Speciális besorolási szabályok

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja „A” jelzéssel csak akkor rögzíthető, ha azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes elszámolással („6” és „8” beavatkozás típus), vagy egyéb módon („7”, „9” és „D” beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az implantátum beépítése besorolási tényezőként meghatározott esetekben figyelembe vehető.

(2) Műtét esetén csak a fődiagnózis miatti főműtét (1-es típus) vehető figyelembe, kivéve, ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell minősíteni.

(3) Műtéti úton végzett biopsiák esetén – ha nem terápiás célú műtét közben történik a mintavétel – „1” típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró műtétet, amely az eljárást lehetővé tette, és „2” típussal kell megadni a biopsia kódját.

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezőnek számító tevékenységeket, ha más besorolási tényezőnek számító beavatkozást nem végeztek, „1” jelzéssel kell ellátni, az elsődleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig „2” jelzéssel kell rögzíteni.

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál – kivéve a műtéti úton végzett biopsiákat és egyéb műtéti mintanyerési eljárásokat – egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetők önálló beavatkozás jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak.

(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket kell beírni.

(7) A Kr. 14. számú mellékletében a „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mezőt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén kell kitölteni.

(8)6 A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minősítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

(9) Az „M” mezőben 5 kódjelű reoperáció az a műtéti beavatkozás, amelyet egy megelőző, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti jellegű tevékenységet követően ugyanabban a régióban végeznek

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt tervezetten szükséges sorozat műtéteket, vagy

b) a beavatkozás következtében kialakult szövődmény elhárítása céljából.

(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat „F” beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az „F” beavatkozás típussal jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá eső gyógyszereket is jelenteni kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén „F” beavatkozás típussal.

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követően visszatér a megbetegedés következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet szintű következménye regisztrálható, a következő kódolási szabályt kell alkalmazni:

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban;

b) kórházi ellátást indokoló fődiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelően U9920 Status post sanationem BNO kóddal.

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó időtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra.

18. § (1) Az „S” jelű sürgősségi csoportok elszámolása csak Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) végzett 6–24 óra közötti időtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgősségi csoportba tartozó esetet az összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell figyelembe venni. Az „S” jelű csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is elszámolhatók.

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos műtéti eseményekbe, az „S” jelű csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el.

(3) A „társult betegséggel”, illetve „súlyos társult betegséggel” minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

(4) A „609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” csoport csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy haemodializálási szolgáltatásban – a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 88605 kódok alapján – is a kórházi ellátás időtartama alatt. Ha a beteg nem részesült dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni.

(5)7 Az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: transzplantációs ellátások), valamint a 4. melléklete szerinti 53756 és az R. 8. melléklete szerinti 53753, 53757, 53758 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: keringéstámogató ellátások) esetén több finanszírozási eset számolható el. Ebben az esetben a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás, valamint az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az elszámolási szabályok figyelembevételével. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ellátás lezárása az adatlapon „További sorsa = „N” jelzéssel” rögzíthető. A keringéstámogató ellátást tartalmazó osztályos esetet az adatlapon „További sorsa = „M” jelzéssel” kell lezárni.

13. Összevonási szabályok

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést – az áthelyezés indokától függetlenül–egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha

a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor,

b)8 a 4. melléklet szerinti 53756, valamint az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 53753, 53757, 53758, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátás és az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.

(2) Az összevonás – a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve – az első ellátás elszámolási csoportjának felső határnapját megelőzően ugyanazon kórházba visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát.

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:

a) az aktív osztályos esetek közül fő osztályos esetként – önálló HBCs besorolással – ki kell választani azt az ellátást, amelynek erőforrásigénye a legjelentősebb – csoportjának súlyszáma a legmagasabb – volt;

b) a kiválasztott fő osztályos eset „3” típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó beavatkozást kell az összevont eset „3” típusú diagnózisának és „1” típusú beavatkozásának tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb szövődményként, egyéb beavatkozásként kezelendőek;

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást tartalmazó több osztályos ápolások;

d) ha az intenzív osztályos ápolás „3”, vagy „4”, vagy „5” típusú diagnózisai – a típustól függetlenül – és az elvégzett beavatkozások alapján „súlyos társult betegséggel” minősítésnek megfelelő, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás jellemzőivel, és ezt követően kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történő kiválasztást;

e)9 az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha

ea) a fődiagnózis („3”) légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri megbetegedés, vagy

eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis, de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;

f) az összevont eset összes jellemzője szerint kell meghatározni a végső HBCs-t, mely alól kivételt képez, ha a fő osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzője alapján meghatározott HBCs súlyszám;

g) újszülött esetén elsődlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra;

h) szülés első ellátása esetén elsődlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra;

i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás előtt történik annak a vizsgálata, hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben a súlyos társult minősítés nélküli csoportra történik.

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 1. pontja tartalmazza.

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája” rész szerinti folyamatábrában találhatók.

(6)10 Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelően a multidrog- vagy kiterjedten rezisztens TBC csoportba tartozó, akkor – függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – aktív finanszírozási esetként kell elszámolni az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban. Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az adatlapon „További sorsa = „E” jelzéssel” kell rögzíteni. Az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoport eseteinek jelentése eltér az általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az ellátásokról minden hónapban részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az ellátás paraméterei. Az adatlapon a További sorsa mezőben „D” jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerű ellátásra, valamint a fekvőbeteg- és kúraszerű ellátási események között is. A kúraszerű ellátási események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel.

14. Ismételt besorolást igénylő elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében

20. § (1) Ha fődiagnózisként a tünetek az „R” betűvel kezdődő BNO kódok, valamint az U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a beavatkozás alapján történik.

(2)11 Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a 12. § (5) bekezdésében foglalt szabály alkalmazandó.

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni.

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. A társult betegséges rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplő OENO kódok esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges időtartamát kell beírni percben, kezelési naponként.

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát felmérni, és a beteg állapotának megfelelő – a 9. mellékletben szereplő – funkcionális kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az előző felmérés eredményét kell feltüntetni.

22. § (1) Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az újszülöttek első ellátását követő kórházi ellátások során használható fődiagnózisok listáját a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás értelmében indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza.

(17)12 A fődiagnózisként kódolható diagnózisok főcsoport szerinti listáját a 17. melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

24. §13 Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

25. §14 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

26. §15 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

27. §16 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

2. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez18

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai
**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések
**** 01 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BETEGSÉGEK "B"
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
BEAVATKOZÁSOK "C"
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét
50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás
50131 Cryothalamotomia
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban
50147 Hemispherectomia
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK "D"
37288 Agyi gammasugár-sebészet
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja
**** 01 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BETEGSÉGEK "B"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001F Agykamrai shunt revízió
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50240 Ventricularis shunt revisioja
**** 01 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B,002B csoport diagnózisai!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604 Transcranialis orbita feltárás
**** 01 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50217 Frontobasalis sérülés ellátása
50218 Laterobasalis sérülés ellátása
**** 01 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604 Transcranialis orbita feltárás
VAGY BEAVATKOZÁSOK
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
**** 01 003E Rutin intracranialis műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980 Ventriculoscopia, intracraniális
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117 Subduralis haematoma eltávolítása
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200 Impressiós koponyatörés ellátása
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210 Duraplastica (cranialis) autolog
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
**** 01 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50291 Transoralis dens resectio
50321 Percutan stereotacticus chordotomia
50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása
50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés
58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio
5810H Gerinc belső rögzítése
**** 01 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50302 Decompressio spinalis anterior
50303 Decompressio spinalis anterolateralis
50311 Radicotomia spinalis intraduralis
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320 Chordotomia laminectomiával
50322 Longitudinalis myelotomia
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332 Syringo-peritonealis shunt
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336 Cauda-tumorok eltávolítása
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio
53990 Decompressio arteriae vertebralis
58030 Discectomia anterior cervicalis
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G Steffee lemezelés
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M Spondylodesis ventrodorsalis
5810P Spondylodesis-PLIF
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése
**** 01 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310 Radicotomia spinalis extraduralis
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330 Gerincvelői cysta incisioja
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341 Spinalis dura-graft
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360 Lumbalis liquordrainage
50361 Lumbo-peritonealis shunt
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
58102 Spondylodesis cervicalis posterior
5810B Harrington műtét
5810C Luque műtét
5810D Jacobs-mutet
5810E Rovátkolt lemezelés
5810N Spondylodesis translaminaris
84112 Crutchfield-húzás
**** 01 007B Extracranialis érműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53800 Carotis embolectomia
53811 TEA subclavia
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
**** 01 008A Plexus brachialis műtétei
BETEGSÉGEK
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
S1430 A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis
50450 Transpositio nervi periferialis
**** 01 008B Plexus brachialis komplikált műtétei
BETEGSÉGEK
S1430 A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50423 Reanastomosis nervorum
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
**** 01 009C Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50451 Transpositio nervi facialis
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
**** 01 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50400 Excisio nervi intercostalis
50401 Trigeminus ág exhairesise
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404 Gasser dúc percutan roncsolása
50405 Nervus accessorius neurotomia
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50423 Reanastomosis nervorum
50432 Carpal tunnel felszabadítás
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450 Transpositio nervi periferialis
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471 Sympathectomia thoracalis chemica
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510 Sympathectomia thoracalis
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530 Sutura nervi (para)sympathici
57781 Resectio costae primae
57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
58311 Scalenotomia
**** 01 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
BETEGSÉGEK
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50450 Transpositio nervi periferialis
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
**** 01 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
BETEGSÉGEK
G8220 Paraplegia k.m.n.
G8230 Petyhüdt tetraplegia
G8240 Spasticus tetraplegia
G8250 Tetraplegia k.m.n.
G8300 Felső végtag kétoldali bénulása
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430 A cauda equina sérülése
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
**** 01 012E Idegrendszeri daganatok
BETEGSÉGEK
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással
BETEGSÉGEK
G10H0 Huntington-kór
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2550 Egyéb chorea
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G7000 Myasthenia gravis
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9180 Egyéb hydrocephalus
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741 Liquor összfehérje meghatározása
22743 Liquor albumin meghatározása
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761 Liquor direkt spektrofotometria
22781 Liquor sejtszám meghatározása
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval
26780 IgG meghatározása
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív
34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
26604 Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása
2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása
26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
28945 Western Blotting
29991 DNS cytometria
ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"
21520 Réz meghatározása
3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT
**** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett
BETEGSÉGEK
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G7000 Myasthenia gravis
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett
BETEGSÉGEK
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G7000 Myasthenia gravis
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT)
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013E Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között
BETEGSÉGEK
G0481 Autoimmun encephalitis
G2531 Opsoclonus myoclonus
G35H0 Sclerosis multiplex
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia
G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G7000 Myasthenia gravis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013F Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt
BETEGSÉGEK
G0481 Autoimmun encephalitis
G2531 Opsoclonus myoclonus
G35H0 Sclerosis multiplex
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia
G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G7000 Myasthenia gravis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal
BETEGSÉGEK
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741 Liquor összfehérje meghatározása
22743 Liquor albumin meghatározása
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761 Liquor direkt spektrofotometria
22781 Liquor sejtszám meghatározása
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval
26780 IgG meghatározása
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)
12094 Kiváltott potenciál térképezés
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT
**** 01 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással
BETEGSÉGEK
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel
BETEGSÉGEK „A”
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
BEAVATKOZÁSOK „B”
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
BEAVATKOZÁSOK „C”
06042 Alteplase
BEAVATKOZÁSOK „D”
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
BEAVATKOZÁSOK „E”
34490 CT angiográfia koponya
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat
BEAVATKOZÁSOK „F”
28610 Thrombin idő meghatározása
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620 Prothrombin meghatározása
ÑAî DIAGN. ÉS ÑBî BEAV. ÉS ÑFî TÍPUSKÉNT ÑCî BEAV. ÉS (BEAVATKOZÁS ÑDî ÉS BEAVATKOZÁS ÑEî ÉS BEAVATKOZÁS ÑFî CSOPORTOK MINDEGYIKÉBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN)
**** 01 015E Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
**** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve TIA) praecerebralis elzáródással speciális diagnosztikával
BETEGSÉGEK „A”
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
BEAVATKOZÁSOK „B”
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
BEAVATKOZÁSOK „C”
34490 CT angiográfia koponya
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat
BEAVATKOZÁSOK „D”
28610 Thrombin idő meghatározása
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620 Prothrombin meghatározása
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN
**** 01 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
BETEGSÉGEK
G4500 Vertebrobasilaris syndroma
G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530 Amaurosis fugax
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
**** 01 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7290 Myopathia k.m.n.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.
Q02H0 Kisfejűség
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0210 A koponyaalap törése
S0620 Az agy diffúz sérülése
**** 01 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G5000 Trigeminus neuralgia
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5640 Causalgia
G5800 Borda közti ideg bántalom
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88917 Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés
**** 01 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett
BETEGSÉGEK
G5000 Trigeminus neuralgia
G5010 Atípusos arcfájdalom
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100 Bell-féle bénulás
G5110 Geniculatum ganglionitis
G5120 Melkersson-syndroma
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5140 Facialis myokymia
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200 A szaglóideg rendellenességei
G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220 A n. vagus rendellenességei
G5230 A n. hypoglossus rendellenességei
G5270 Több agyideg rendellenességei
G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai
G5620 A n. ulnaris károsodása
G5630 A. n. radialis károsodása
G5640 Causalgia
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700 A n. ischiadicus károsodása
G5710 Meralgia paraesthetica
G5720 A. n. femoralis károsodása
G5730 A n. popliteus lat. károsodása
G5740 A n. popliteus int. károsodása
G5750 Tarsalis alagút syndroma
G5760 A n. plantaris károsodása
G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800 Borda közti ideg bántalom
G5870 Többszörös mononeuritis
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890 Mononeuropathia, k.m.n.
G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6110 Serum neuropathia
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210 Alkoholos polyneuropathia
G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290 Polyneuropathia k.m.n.
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G8340 Cauda equina syndroma
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300 Cervicocranalis syndroma
M5310 Cervicobrachialis syndroma
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430 A karfonat sérülése
S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440 A háti sympathicus ideg sérülése
S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3440 A lumboscaralis plexus sérülése
S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
**** 01 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában!
**** 01 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A0660 Amoebás agytályog (G07*)
A2030 Pestises agyhártyagyulladás
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210 Symptomás neurosyphilis
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8300 Japán encephalitis
A8310 Nyugati ló-encephalitis
A8320 Keleti ló-encephalitis
A8330 Saint Louis encephalitis
A8340 Ausztrál encephalitis
A8350 Kaliforniai encephalitis
A8360 Rocio-vírus betegség
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310 Idült agyhártyagyulladás
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410 Trópusi spasticus paraplegia
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600 Intracranialis tályog és granuloma
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis
G6100 Guillain-Barré-syndroma
**** 01 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában!
**** 01 0200 Vírusmeningitis
BETEGSÉGEK
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720 Lymphocytás choriomeningitis
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)
**** 01 0210 Hypertensiv encephalopathia
BETEGSÉGEK
I6740 Hypertensiv encephalopathia
**** 01 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)
1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra
**** 01 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022G Epilepsia sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
8592A Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel.
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
**** 01 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában!
**** 01 0231 Migrén sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320 Status migrainosus
G4330 Szövődményes migrén
G4380 Egyéb migrén
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85926 Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése
**** 01 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7100 Izom dystrophia
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9360 Agyvizenyő
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
S0200 A koponyaboltozat törése
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
**** 01 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
BETEGSÉGEK
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8810 Járványos szédülés
D1820 Juvenilis angiofibroma
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0 Huntington-kór
G1100 Veleszületett, non-progressiv ataxia
G1110 Korai kisagyi ataxia
G1120 Késői kezdetű kisagyi ataxia
G1130 Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval
G1140 Öröklődő spasticus paraplegia
G1180 Egyéb öröklődő ataxiák
G1190 Öröklődő ataxia k.m.n.
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430 Spasticus torticollis
G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480 Egyéb dystonia
G2490 Dystonia, k.m.n.
G2500 Essentialis tremor
G2510 Gyógyszer-indukálta tremor
G2520 Egyéb meghatározott tremorok
G2530 Myoclonus
G2540 Gyógyszer-indukálta chorea
G2550 Egyéb chorea
G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o.
G4420 Tensiós típusú fejfájás
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4540 Átmeneti globális amnesia
G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730 Alvási apnoe
G4740 Narcolepsia és catalepsia
G4780 Egyéb alvászavarok
G4790 Alvászavar k.m.n.
G6010 Refsum betegség
G7000 Myasthenia gravis
G7100 Izom dystrophia
G7110 Myotoniás rendellenességek
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200 Gyógyszer okozta izombántalom
G7210 Alkoholos izombántalom
G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230 Periódikus bénulás
G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280 Egyéb meghatározott myopathiák
G7290 Myopathia k.m.n.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8030 Dyskineticus agyi bénulás
G8040 Ataxiás agyi bénulás
G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G8110 Féloldali spasticus bénulás
G8200 Petyhüdt paraplegia
G8210 Spasticus paraplegia
G8310 Az egyik alsó végtag bénulása
G8320 Az egyik felső végtag bénulása
G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.
G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020 Horner-syndroma
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9100 Kommunikáló hydrocephalus
G9110 Elzáródásos hydrocephalus
G9120 Normál nyomású hydrocephalus
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180 Egyéb hydrocephalus
G92H0 Toxikus encephalopathia
G9300 Agyi tömlők (cysták)
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9350 Agyi nyomásfokozódás
G9360 Agyvizenyő
G9370 Reye-syndroma
G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.
G9500 Syringomyelia és syringobulbia
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600 Liquor csorgás
G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei
H4760 A látókéreg rendellenességei
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül
I6720 Agyi arteriosclerosis
I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6750 Moyamoya-betegség
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000 Agyvelőhiány
Q0010 Koponya- és gerinchasadék
Q0020 Kisagyhiány
Q0100 Frontális agyvelősérv
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.
Q02H0 Kisfejűség
Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410 A szaglókaréj hiánya
Q0420 Előagyhiány
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440 Dysplasia septo-optica
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600 Gerincvelőhiány
Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640 Hydromyelia
Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700 Arnold-Chiari syndroma
Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510 Dysostosis craniofacialis
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
R2000 A bőr érzéstelensége
R2010 Bőr hypaesthesia
R2020 Bőr paraesthesia
R2030 Hyperaesthesia
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
R2500 Rendellenes fejmozgások
R2510 Tremor, k.m.n.
R2530 Fasciculatio
R2580 Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások
R2700 Ataxia, k.m.n.
R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága
R2900 Tetania
R2910 Meningismus
R2920 Reflex abnormitás
R2980 Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek
R4010 Stupor
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4730 Alvási apnoe
G9350 Agyi nyomásfokozódás
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
**** 01 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G2490 Dystonia, k.m.n.
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4420 Tensiós típusú fejfájás
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
R2020 Bőr paraesthesia
R2510 Tremor, k.m.n.
R2700 Ataxia, k.m.n.
R2910 Meningismus
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 025A Traumás stupor, kóma
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"
S0610 Traumás agyvizenyő
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
TÁRSULT BETEGSÉGEK "C"
R4020 Coma, k.m.n.
("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN.
**** 01 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
**** 01 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
S0000 A hajas fejbőr felületes sérülése
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0030 Az orr felületes sérülése
S0040 A fül felületes sérülése
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése
S0070 A fej többszörös felületes sérülése
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése
S0100 A fejbőr nyílt sebe
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0120 Az orr nyílt sebe
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe
S0170 A fej többszörös nyílt sebe
S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe
S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n.
S0191 A fej felületes nyílt sebe
S0220 Az orrcsont törése
S0240 Az arccsont törése
S0250 A fogak törése
S0260 Az állkapocs törése
S0300 Az állkapocs ficama
S0310 Az orrporc ficama
S0320 A fog ficama
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása
S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása
S0700 Az arc zúzódása
S0710 A koponya zúzódása
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S0810 A fül traumás amputatiója
S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o.
S0910 A fej izomzatának és inainak sérülése
S0920 A dobhártya traumás repedése
S0970 A fej többszörös sérülései
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései
ÉS "4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK
F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció
F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció
F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció
F1400 Cocain okozta akut intoxikáció
F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció
F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció
F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció
F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció
F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85927 Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása
**** 01 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0600 Agyrázkódás
S0610 Traumás agyvizenyő
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
**** 01 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio
BETEGSÉGEK
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387F Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei
BETEGSÉGEK
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel
BETEGSÉGEK "A"
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
BETEGSÉGEK "B"
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
BEAVATKOZÁSOK "C"
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK "D"
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ESZKÖZÖK "F"
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz
(“A” DIAGN. ÉS “C” BEAV. ÉS “D” BEAV. ÉS “F” ESZKÖZ) VAGY (“B” DIAGN. ÉS “C” BEAV. ÉS “F” ESZKÖZ)
**** 01 029E Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Artéria basilaris nem rupturált aneurismája
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
ÉS ESZKÖZÖK
0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent
**** 01 029F Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése
BETEGSÉGEK
I6501 Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6521 Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33933 Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban
53958 Intracranialis érszűkületek percután translumináris angioplasztikája
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez
**** 01 029G Nyaki PTA
BETEGSÉGEK
I6502 Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6522 Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához
01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához
01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához
**** 01 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980 Ventriculoscopia, intracraniális
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117 Subduralis haematoma eltávolítása
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200 Impressiós koponyatörés ellátása
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210 Duraplastica (cranialis) autolog
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50217 Frontobasalis sérülés ellátása
50218 Laterobasalis sérülés ellátása
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50240 Ventricularis shunt revisioja
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50302 Decompressio spinalis anterior
50303 Decompressio spinalis anterolateralis
50311 Radicotomia spinalis intraduralis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320 Chordotomia laminectomiával
50322 Longitudinalis myelotomia
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332 Syringo-peritonealis shunt
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336 Cauda-tumorok eltávolítása
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
51604 Transcranialis orbita feltárás
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio
53990 Decompressio arteriae vertebralis
58030 Discectomia anterior cervicalis
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G Steffee lemezelés
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M Spondylodesis ventrodorsalis
5810P Spondylodesis-PLIF
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310 Radicotomia spinalis extraduralis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330 Gerincvelői cysta incisioja
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341 Spinalis dura-graft
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360 Lumbalis liquordrainage
50361 Lumbo-peritonealis shunt
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
50400 Excisio nervi intercostalis
50401 Trigeminus ág exhairesise
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404 Gasser dúc percutan roncsolása
50405 Nervus accessorius neurotomia
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50423 Reanastomosis nervorum
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50432 Carpal tunnel felszabadítás
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450 Transpositio nervi periferialis
50451 Transpositio nervi facialis
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471 Sympathectomia thoracalis chemica
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510 Sympathectomia thoracalis
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530 Sutura nervi (para)sympathici
53800 Carotis embolectomia
53811 TEA subclavia
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
58102 Spondylodesis cervicalis posterior
5810B Harrington műtét
5810C Luque műtét
5810D Jacobs-mutet
5810E Rovátkolt lemezelés
5810N Spondylodesis translaminaris
84112 Crutchfield-húzás
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320 Status migrainosus
G4330 Szövődményes migrén
G4380 Egyéb migrén
G4500 Vertebrobasilaris syndroma
G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530 Amaurosis fugax
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A0660 Amoebás agytályog (G07*)
A2030 Pestises agyhártyagyulladás
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210 Symptomás neurosyphilis
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8300 Japán encephalitis
A8310 Nyugati ló-encephalitis
A8320 Keleti ló-encephalitis
A8330 Saint Louis encephalitis
A8340 Ausztrál encephalitis
A8350 Kaliforniai encephalitis
A8360 Rocio-vírus betegség
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720 Lymphocytás choriomeningitis
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310 Idült agyhártyagyulladás
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410 Trópusi spasticus paraplegia
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600 Intracranialis tályog és granuloma
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0 Huntington-kór
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430 Spasticus torticollis
G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480 Egyéb dystonia
G2500 Essentialis tremor
G2510 Gyógyszer-indukálta tremor
G2520 Egyéb meghatározott tremorok
G2530 Myoclonus
G2540 Gyógyszer-indukálta chorea
G2550 Egyéb chorea
G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730 Alvási apnoe
G4740 Narcolepsia és catalepsia
G5000 Trigeminus neuralgia
G5010 Atípusos arcfájdalom
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100 Bell-féle bénulás
G5110 Geniculatum ganglionitis
G5120 Melkersson-syndroma
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5140 Facialis myokymia
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200 A szaglóideg rendellenességei
G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220 A n. vagus rendellenességei
G5230 A n. hypoglossus rendellenességei
G5270 Több agyideg rendellenességei
G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai
G5620 A n. ulnaris károsodása
G5630 A. n. radialis károsodása
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700 A n. ischiadicus károsodása
G5710 Meralgia paraesthetica
G5720 A. n. femoralis károsodása
G5730 A n. popliteus lat. károsodása
G5740 A n. popliteus int. károsodása
G5750 Tarsalis alagút syndroma
G5760 A n. plantaris károsodása
G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800 Borda közti ideg bántalom
G5870 Többszörös mononeuritis
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890 Mononeuropathia, k.m.n.
G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6010 Refsum betegség
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G6110 Serum neuropathia
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210 Alkoholos polyneuropathia
G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290 Polyneuropathia k.m.n.
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7000 Myasthenia gravis
G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G7100 Izom dystrophia
G7110 Myotoniás rendellenességek
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200 Gyógyszer okozta izombántalom
G7210 Alkoholos izombántalom
G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230 Periódikus bénulás
G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280 Egyéb meghatározott myopathiák
G7290 Myopathia k.m.n.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás
G8030 Dyskineticus agyi bénulás
G8040 Ataxiás agyi bénulás
G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G8110 Féloldali spasticus bénulás
G8200 Petyhüdt paraplegia
G8210 Spasticus paraplegia
G8220 Paraplegia k.m.n.
G8230 Petyhüdt tetraplegia
G8240 Spasticus tetraplegia
G8250 Tetraplegia k.m.n.
G8300 Felső végtag kétoldali bénulása
G8310 Az egyik alsó végtag bénulása
G8320 Az egyik felső végtag bénulása
G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.
G8340 Cauda equina syndroma
G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020 Horner-syndroma
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
G9100 Kommunikáló hydrocephalus
G9110 Elzáródásos hydrocephalus
G9120 Normál nyomású hydrocephalus
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180 Egyéb hydrocephalus
G92H0 Toxikus encephalopathia
G9300 Agyi tömlők (cysták)
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9350 Agyi nyomásfokozódás
G9360 Agyvizenyő
G9370 Reye-syndroma
G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9500 Syringomyelia és syringobulbia
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600 Liquor csorgás
G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei
H4760 A látókéreg rendellenességei
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6720 Agyi arteriosclerosis
I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6740 Hypertensiv encephalopathia
I6750 Moyamoya-betegség
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300 Cervicocranalis syndroma
M5310 Cervicobrachialis syndroma
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000 Agyvelőhiány
Q0010 Koponya- és gerinchasadék
Q0020 Kisagyhiány
Q0100 Frontális agyvelősérv
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.
Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410 A szaglókaréj hiánya
Q0420 Előagyhiány
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440 Dysplasia septo-optica
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600 Gerincvelőhiány
Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640 Hydromyelia
Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700 Arnold-Chiari syndroma
Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510 Dysostosis craniofacialis
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
R2500 Rendellenes fejmozgások
R2900 Tetania
R2910 Meningismus
R4010 Stupor
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0600 Agyrázkódás
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430 A karfonat sérülése
S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440 A háti sympathicus ideg sérülése
S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430 A cauda equina sérülése
S3440 A lumboscaralis plexus sérülése
S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** Főcsoport: 02 Szembetegségek
**** 02 0610 Szaruhártya-átültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253 Transplantatio corneae
51261 Collar-stud prothesis
51262 Keratoprothesis insertio
51373 Transplantatio sclerocorneae
**** 02 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700 Leukoma adhaerens
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860 Keratoconus
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H2700 Lencsehiány (aphakia)
H2710 A lencse dislocatiója
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253 Transplantatio corneae
51261 Collar-stud prothesis
51262 Keratoprothesis insertio
51373 Transplantatio sclerocorneae
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0612 Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal
BETEGSÉGEK
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
D0920 Szem in situ carcinomája
D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis
H1100 Kúszóhártya
H1120 Kötőhártya hegek
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése
T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51254 Amnion felhelyezése a szemfelszínre
ÉS ESZKÖZÖK
01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)
**** 02 0620 Szem speciális műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁS
51650 Szemgödri implant. behelyezés
ÉS ESZKÖZ
01202 Szemgödri implantátum
**** 02 0620 Szem speciális műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
37671 Intraocularis kontakt sugárkezelés
BEAVATKOZÁSOK "B"
51650 Szemgödri implant. behelyezés
ESZKÖZÖK "C"
01202 Szemgödri implantátum
BETEGSÉGEK ÉS ("A" BEAV. VAGY ("B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ))
**** 02 0630 Retina műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51476 Pneumaticus retinopexia
51520 Scleralis plomb. implant.
51534 Cerclage bulbi
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae
**** 02 0633 Neovascularisatióval járó idoskori maculadegeneratio kezelése
BETEGSÉGEK "A"
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3100 Chorioretineális hegek
H3130 Érhártya vérzés és repedés
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
BEAVATKOZÁSOK "B"
12219 Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése
VAGY BEAVATKOZÁSOK "C"
12220 Neovascularisatioval járó idoskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással
BEAVATKOZÁSOK "D"
06041 Verteporfin
BEAVATKOZÁSOK "E"
06040 Ranibizumab
06029 Aflibercept
BEAVATKOZÁSOK "F"
12218 OGYÉI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés
"A" DIAGN. ÉS (("B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "D" BEAV.) VAGY ("C" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "E" BEAV.) VAGY "B" TÍPUSKÉNT "F"BEAV.)
**** 02 0640 Orbita műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51600 Decompressio orbitae
51601 Orbita drainage
51602 Krönlein-műtét
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé
51620 Bulbus evisceratio
51630 Bulbus enucleatio
51631 Exenteratio et plastica orbitae
51640 Orbitatartalom kimetszés
51660 Szemgödri implant. eltávolítás
51670 Orbita reconstructio
57650 Orbita törések nyílt repositiója
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51650 Szemgödri implant. behelyezés
**** 02 0650 Primer iris műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
39122 Laser iridotomia
51331 Cyclodiathermia
51333 Cyclodialysis
51334 Iridectomia antiglauc.
51340 Excisio prolapsus iridis
51351 Iridosclerostomia
51352 Iridectomia optikai
51353 Sphincterotomia iridis, sphincterolysis
51354 Transfixio iridis
51355 Iridotomia
51356 Cyclectomia
51357 Iridocyclectomia
51358 Iridectomia
51360 Iris plastica, varrat
51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
51362 Repositio prolapsus iridis
51381 Adhaesiolysis intraocularis
51382 Synechiolysis intraocularis
51590 Cyclophotocoagulatio
**** 02 0660 Egyéb lencseműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
51420 Lencse lineáris eltávolítása
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása
51460 Phakoemulsificatio
51480 Extractio pseudophacos anterioris
51481 Extractio pseudophacos posterioris
51491 Capsulectomia lentis
51492 Capsulotomia lentis
51493 Capsulorrhexis lentis oc.
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51472 Anterior Chamber Lens igazítás
51473 Posterior Chamber Lens igazítás
**** 02 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK
H5220 Astigmatizmus
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel
ÉS ESZKÖZÖK
01205 Tórikus műlencse
**** 02 0683 Bilaterális szimultán szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51478 Bilaterális szimultán szürkehályog műtét
ÉS ESZKÖZÖK
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570 Üvegtest csere
51571 Endocryopexia
51572 Üvegtest endolaser
51573 Vitrectomia, pars plana
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 069B Pars plana vitrectomia
BETEGSÉGEK
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570 Üvegtest csere
51571 Endocryopexia
51572 Üvegtest endolaser
51573 Vitrectomia, pars plana
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae
**** 02 069C Egyéb vitrectomiák
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51574 Vitrectomia, open sky
**** 02 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "B"
51240 Sutura corneae
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51320 Trabeculectomia
51321 Iridecleisis
51336 Gonioplastica
51337 Gonioplastica c. laser
51338 Trabeculoplastica
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
BEAVATKOZÁSOK "C"
51335 Antiglaucoma implantatio
ESZKÖZÖK "D"
01518 Antiglaucoma shunt implantatum
ESZKÖZÖK "E"
01519 Antiglaucoma fascia lata implantatum
(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "B" BEAV.) VAGY (FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ" ÉS "E" ESZKÖZ)
**** 02 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50810 Dacryoadenectomia
50830 Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50831 Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás
50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50850 Dacryocystectomia
50860 Reconstructio canaliculi lacrimalis
50870 Dacryocysto-rhinostomia
50871 Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia
50880 Conjunctivo-rhinostomia
50912 Tarsectomia
50920 Epicanthus műtét
50921 Szemrés helyreállítás
50930 Ectropium ellenes műtét
50931 Entropium ellenes műtét
50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje
50935 Punctum lacr.eversio elleni műtétje
50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics
50943 Plastica palpebrae gradualis
50950 Blepharorraphia totalis
50951 Blepharorraphia lateralis
51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi
51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem
51020 Retropositio musc. oculi
51021 Antepositio musculi oculi
51030 Transpositio musc.oculi
51031 Hummelscheim-műtét
51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése
51090 Myotomia globularis oculi
51130 Reconstructio et plastica conjunctivae
51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae
51150 Sutura conjunctivae
51151 Keratoplastica conjunctivalis
51210 Keratotomia, keratectomia
51211 Paracentesis corneae, Saemisch-metszés
51220 Pterygium excisio
51252 Keratoplastica perforans totalis
51322 Sclerectomia
51323 Sclerotomia
51370 Scleroplastica, sustentaculum sclerae
51372 Sclerokeratoplastica
59100 Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae
**** 02 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában!
**** 02 074C Szem egyéb betegségei
BETEGSÉGEK
A1850 A szem gümőkórja
A5030 Késői veleszületett syphilises szembetegség
A7190 Trachoma, k.m.n.
B0050 A szem herpesvirus betegsége
B0230 A szem zoster-betegsége
B3010 Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*)
B3020 Vírusos pharyngoconjunctivitis
B3030 Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*)
B3080 Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)
B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n.
B5800 Toxoplasma által okozott szembetegség
B6910 A szem cysticercosisa
B7430 Loiasis
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja
D0920 Szem in situ carcinomája
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata
D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata
D3120 Ideghártya jóindulatú daganata
D3130 Érhártya jóindulatú daganata
D3140 Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata
D3150 Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata
D3160 Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata
D3190 Szem jóindulatú daganata, k.m.n.
E5000 A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal
E5010 A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal
E5020 A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal
E5030 A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal
E5040 A-vitamin-hiány keratomalaciával
E5050 A-vitamin-hiány farkasvaksággal
E5060 A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel
E5070 A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi
G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus)
H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai
H0010 Jégárpa
H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis)
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai
H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás
H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n.
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis
H0210 Szemhéj kifordulás
H0220 Lagophthalmus
H0230 Blepharochalasis
H0240 Szemhéj ptosis
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek
H0260 Szemhéj xanthelasma
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n.
H0400 Könnymirigygyulladás
H0410 A könnymirigy egyéb rendellenességei
H0420 Könnycsorgás
H0430 A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása
H0440 A könnyutak idült gyulladása
H0450 A könnyutak szűkülete és elégtelensége
H0460 A könnyutak egyéb elváltozásai
H0480 A könnyszervek egyéb rendellenességei
H0490 Könnyszervek rendellenessége, k.m.n.
H0500 A szemgödör heveny gyulladása
H0510 A szemgödör idült gyulladása
H0520 Exophthalmusos állapotok
H0530 Az szemgödör deformitása
H0540 Enophthalmus
H0550 Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után
H0580 A szemgödör egyéb rendellenességei
H0590 A szemgödör rendellenessége, k.m.n.
H1000 Mucopurulens kötőhártya-gyulladás
H1010 Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás
H1020 Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás
H1030 Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1040 Idült kötőhártya-gyulladás
H1050 Blepharoconjunctivitis
H1080 Egyéb kötőhártya-gyulladás
H1090 Kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1100 Kúszóhártya
H1110 Kötőhártya degeneratiók és lerakódások
H1120 Kötőhártya hegek
H1130 Kötőhártyavérzés
H1140 Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták
H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n.
H1190 A kötőhártya rendellenessége, k.m.n.
H1500 Ínhártyagyulladás
H1510 Episcleritis
H1580 Az ínhártya egyéb rendellenességei
H1590 Az ínhártya rendellenessége, k.m.n.
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700 Leukoma adhaerens
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860 Keratoconus
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2000 Akut és szubakut iridocyclitis
H2010 Idült iridocyclitis
H2020 Phakogen iridocyclitis
H2080 Egyéb iridocyclitisek
H2100 Elülső csarnok bevérzés
H2110 A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei
H2120 A szivárványhártya és a sugártest elfajulása
H2130 A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája
H2140 Pupilláris membránok
H2150 A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói
H2180 A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei
H2190 Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n.
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H2700 Lencsehiány (aphakia)
H2710 A lencse dislocatiója
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3020 Cyclitis posterior
H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások
H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n.
H3100 Chorioretineális hegek
H3110 Érhártya degeneratio
H3120 Örökletes érhártya dystrophia
H3130 Érhártya vérzés és repedés
H3140 Érhártya leválás
H3180 Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei
H3190 Érhártya rendellenesség, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3400 Retinalis arteria átmeneti elzáródása
H3410 Arteria centralis retinae elzáródása
H3420 Egyéb ideghártya-arteria elzáródások
H3480 Egyéb ideghártya erek elzáródásai
H3490 Ideghártya érelzáródás, k.m.n.
H3500 Háttér retinopathia és retinalis elváltozások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3540 Perifériás ideghártya elfajulás
H3550 Öröklődő ideghártya dystrophia
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4000 Zöldhályog gyanú
H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog
H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog
H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog
H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog
H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog
H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog
H4080 Egyéb zöldhályog
H4090 Zöldhályog, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4420 Degeneratív rövidlátás
H4430 Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai
H4440 Szem hypotonia
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
H4460 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető
H4470 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető
H4490 Szemgolyó elváltozás, k.m.n.
H46H0 Látóideg gyulladás (Neuritis optica)
H4700 Látóideg rendellenességek m.n.o.
H4710 Papillaoedema, k.m.n.
H4730 Látóidegfő egyéb rendellenességei
H4930 A szem teljes (külső) bénulása
H4940 Progresszív külső szembénulás
H4980 Egyéb bénulásos kancsalság
H5000 Strabismus convergens
H5010 Strabismus divergens
H5020 Strabismus verticalis
H5030 Intermittáló heterotropia
H5040 Egyéb és k.m.n. heterotropia
H5050 Heterophoria
H5060 Mechanikus kancsalság
H5080 Egyéb meghatározott kancsalság
H5090 Kancsalság, k.m.n.
H5100 Konjugált tekintés-bénulás
H5110 Elégtelen és túlzott konvergencia
H5120 Internuclearis szembénulás
H5180 A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei
H5190 A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n.
H5200 Hypermetropia
H5210 Myopia
H5220 Astigmatismus
H5230 Anisometropia és aniseikonia
H5240 Presbyopia
H5250 Az alkalmazkodás rendellenességei
H5260 A fénytörés egyéb rendellenességei
H5270 Fénytörési rendellenesség, k.m.n.
H5300 Látáshiány okozta tompalátás
H5330 A binocularis látás egyéb rendellenességei
H5340 Látótér defektusok
H5350 A színlátás zavarai
H5360 Éjszakai vakság
H5380 Egyéb látászavarok
H5390 Látászavar, k.m.n.
H5400 Vakság mindkét szemen
H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H5420 Csökkentlátás mindkét szemen
H5430 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
H5440 Vakság egyik szemen
H5450 Csökkentlátás egyik szemen
H5460 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen
H5470 Nem meghatározott látásvesztés
H5710 Szemfájdalom
H5780 A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei
H5790 A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n.
H5900 Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után
H5980 A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai
H5990 A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n.
Q1000 Veleszületett ptosis
Q1010 Veleszületett szemhéjkifordulás
Q1020 Veleszületett szemhéjbefordulás
Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei
Q1040 A könnyszervek hiánya, agenesise
Q1050 A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete
Q1060 A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei
Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei
Q1100 Tömlős szemgolyó
Q1110 Egyéb eredetű szemhiány
Q1120 Kisszeműség
Q1130 Nagyszeműség
Q1200 Veleszületett szürkehályog
Q1210 A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége
Q1220 Szemlencse coloboma
Q1230 Veleszületett szemlencsehiány
Q1240 Golyóalakú szemlencse
Q1280 A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei
Q1290 A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1300 Szivárványhártya-coloboma
Q1310 Szivárványhártya hiány
Q1320 A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1330 Veleszületett szaruhártya homály
Q1340 A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1350 Kék színű ínhártya
Q1380 A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1390 A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1400 Az üvegtest veleszületett rendellenességei
Q1410 Az ideghártya veleszületett rendellenességei
Q1420 A látóidegfő veleszületett rendellenességei
Q1430 Az érhártya veleszületett rendellenessége
Q1480 A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1490 A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita)
Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei
Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n.
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0230 Az orbitafenék törése
S0500 Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása
S0520 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével
S0530 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül
S0540 A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül
S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel
S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül
S0570 A szemgolyó kiszakadása
S0580 A szem és szemgödör egyéb sérülései
S0590 A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése
T1500 Idegen test a corneában
T1510 Idegen test a kötőhártya zsákban
T1580 Idegen test a külső szem egyéb és több részében
T1590 Idegen test a külső szem k.m.n. részében
T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése
T2620 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés
T2630 A szem és függelékei más részeit érintő égés
T2640 A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.
T2650 A szemhéj és szemkörüli terület maródása
T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása
T2670 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás
T2680 A szem és függelékei más részeit érintő maródás
T2690 A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.
**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései
**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések
**** 03 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
**** 03 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
58936 Érnyeles izomlebeny
58937 Távoli nyeleslebeny
58938 Kettős nyeleslebeny
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése
**** 03 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt
BETEGSÉGEK
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium