• Tartalom

10/2012. (II. 15.) NFM rendelet

10/2012. (II. 15.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról1

2012.02.23.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„3. üzemvezetői munkakörök: vasúti társaságoknál az 1. mellékletben meghatározott feladatkört ellátó vasútüzem-vezető, sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető, mozgólépcső üzemvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók;”

(2) Az R. 2. §-a a következő 9–10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„9. felügyelet alatti munkavégzés: a kiképzett vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak az önálló munkavégzésre történő beosztása előtt az erre kijelölt, gyakorlati oktatást végző vasútszakmai oktató felügyeletében történő foglalkoztatása, amelynek célja a képzés során szerzett ismeretek, valamint a helyi ismeretek készségszintű elsajátítása;
10. gyakorlati képzés: az elméleti képzés mellett vagy azt követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő üzemi vagy kísérleti szimulációs körülmények között.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök minősülnek. Az alapképzéssel betölthető munkakörök munkaköri leírásában az 1. mellékletben szereplő feladatköröknek megfelelő tevékenységeket szerepeltetni kell.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyszerűsített engedélyt kaphat az a vasúti társaság, amely a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel, és amelyet a 24. § (1) bekezdése szerint időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett. A vasúti társaság az egyszerűsített képzési engedély alapján jogosult alapképzést nyújtani. A vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret, valamint a vonal- és állomásismeret képzésére adható.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az egyszerűsített képzési engedély alapján a vasúti társaság a vasúti járművezetői munkakör betöltéséhez szükséges alapvizsgával rendelkező munkavállalói részére további típus-, vonal- és állomásismeret alapképzést nyújthat. Ebben az esetben a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott korlátozásokat nem kell alkalmazni.”

4. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 3. melléklet Járművezető alapképzés című táblázatai szerinti járművezetői gyakorlat során a kíséretet a munkáltató által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.”

5. § Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges vasúti oktatói gyakorlat az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre típusismereti, továbbá vonal- és állomásismereti vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztos kinevezésénél, amennyiben
a) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlattal és
b) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti gyakorlattal
rendelkezik.”

6. § (1) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vizsgabiztosok alapvizsgája e tevékenységének időtartama alatt folyamatosan érvényes marad.”

(2) Az R. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A soron kívüli időszakos vizsgára kötelezés az alapvizsga érvényességét felfüggeszti.”

7. § Az R. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az időszakos oktatásokon a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok, valamint rendkívüli események és vészhelyzetek oktatásánál a vasúti vizsgaközpont – az éves időszakos oktatási időkeret meghatározott mértékében – szimulációs berendezés (szimulátor) alkalmazását kötelezővé teheti.”

8. § (1) Az R. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív vagy papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A vasúti vizsgaközpont az üzemeltetési szabályok alkalmazásának és a vészhelyzetekben nyújtott teljesítmények vizsgájához szimulációs berendezés (szimulátor) használatát is előírhatja.”

(2) Az R. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az időszakos vizsga az alapvizsga érvényességét meghosszabbítja.”

(3) Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.”

9. § Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság hatósági bizonyítványt vagy hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a munkavállaló részére vizsgaigazolást állít ki. A kiállított vizsgaigazolásról és az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont írásban tájékoztatja a képző-, vagy regisztrált szervezetet. Az időszakos vizsgáról szóló vizsgaigazolást a vizsgázó köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.”

10. § Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására jogosult akkreditált vizsgaközpont bírálja el.”

11. § Az R. 37. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A vasúti járművezető képzését, időszakos oktatását végző gyakorlati oktatók tevékenységüket 2012. június 30-ig folytathatják vasútszakmai oktatói vizsga nélkül.
(10) Azon, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátó munkavállalónak, valamint oktatónak, aki a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2012. (II. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését megelőzően az időszakos vizsga alól mentesült, 2012. december 31-ig érvényes alapvizsgával kell rendelkeznie.
(11) E rendeletnek a módosító rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

12. § Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

38. § (1) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt –
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)–(3) és (5)–(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, valamint a III–VII. mellékletének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt – a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2011. május 12-i 2011/314/EU bizottsági határozat melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének a végrehajtását szolgálja.”

13. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

15. § Az R. 12. § (4) bekezdésében az „alapvizsga alól” szövegrész helyébe az „alapvizsga egyes tárgyai alól” szöveg, 12. § (6) bekezdésében az „annak mértéke meghaladja a képzési program óraszámának 30%-át, vagy a 100 órát, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet” szövegrész helyébe az „annak mértéke meghaladja a képzési modul óraszámának 30%-át, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak a képzési modul megismétlése után tehet” szöveg, 15. § (1) bekezdésében a „képviselője a vizsgán” szövegrész helyébe a „képviselője, valamint – szakmai vizsgálat esetében – a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselője a vizsgán” szöveg, 19. § (5) bekezdésében a „Szóbeli vizsgatevékenység” szövegrész helyébe az „Összetett vizsga esetében a szóbeli vizsgatevékenység” szöveg, 19. § (6) bekezdésében a „Gyakorlati vizsgatevékenység” szövegrész helyébe az „Összetett vizsga esetében a gyakorlati vizsgatevékenység” szöveg, 22. § (1) bekezdésében az „az időszakos vizsga” szövegrész helyébe az „a sikeres időszakos vizsga” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „munkavállaló ismereteinek hiányát” szövegrész helyébe a „munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát” szöveg, 26. § (2) bekezdésében a „megelőző hónap 15. napjáig” szövegrész helyébe a „ megelőző hónap 25. napjáig” szöveg, 36. § (2) bekezdésében a „valamint a II/1. sorszám alatti munkakörök tekintetében” szövegrész helyébe a „valamint a III/1. sorszám alatti munkakörök tekintetében” szöveg, 37. § (2) bekezdésében a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jéig” szöveg, 37. § (3) bekezdésében a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jéig” szöveg, 37. § (4) bekezdésében a „legalább 10 éves – helyi vasúti pályahálózattal kapcsolatos tevékenység esetében legalább 5 éves – oktatói” szövegrész helyébe a „legalább 5 éves oktatói” szöveg, 37. § (8) bekezdésében a „vizsgabiztosok névjegyzését” szövegrész helyébe a „vizsgabiztosok névjegyzékét” szöveg, valamint a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jéig” szöveg lép.

16. § Ez a rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2011. május 12-i 2011/314/EU bizottsági határozat melléklete 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 10/2012. (II. 15.) NFM rendelethez


Az R. 1. mellékletének módosítása

1. Az R. 1. melléklet I. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.

Vasútüzem vezető

A vasúti közlekedési tevékenység szakmai irányításának ellátása”2. Az R. 1. melléklet I. 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.

Vonali tolatásvezető, vonatvezető

A sajátcélú és keskeny nyomközű vasúti pályahálózaton
és a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá
a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.”3. Az R. 1. melléklet I. 29–31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„29.

Kocsirendező

A tolatás-, illetve gurításvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása, kézi vagy vegyes fékezéssel közlekedő vonatok sebességének tartása és megállásának elősegítése.”

30.

Saruzó

31.

Fékező, vonatfékező4. Az R. 1. melléklet I. 69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„69.

Vezető jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi), vonatvezető

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.
A forgalmi helyzettől függően jogosult és kötelezhető
a fékpróba megtartására.
Szükség esetén tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi
az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő szolgálatot lát el.”

2. melléklet a 10/2012. (II. 15.) NFM rendelethez


Az R. 2. mellékletének módosítása

Az R. 2. melléklet II. 2. 4. pont 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„33.

Fogaskerekű vasúti járművezető

30

10

20

3”

3. melléklet a 10/2012. (II. 15.) NFM rendelethez


Az R. 3. mellékletének módosítása

1. Az R. 3. melléklet II. 2. 2. pont 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.

Harmadiksínes villamos vontatásra berendezett pálya személyzete (szolgálati helyenként)

– vonatforgalom irányító vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Villamos harmadiksínes berendezés kezelési ismeretek

Gyakorlati:
1. Villamos harmadiksínes berendezés kezelési ismeretek

Gyakorlati: Vizsgabizottság: 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke, forgalmi)
1 fő vizsgabiztos (műszaki)

(Adott szolgálati helyen munkavégzésre, valamint munkavégzésre és harmadiksínes villamos berendezés kezelésére jogosít)”


2. Az R. 3. melléklet IV. Vasútszakmai oktatók képzése 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám

Képzés

A képzésben való részvétel feltételei

Az alapképzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatás típusa/ vizsgáztatásra jogosult

Betölthető munkakörök megnevezése)

„1.

Vasútszakmai oktató
(elméleti
/gyakorlati oktató)

Elméleti oktatói szak esetén:
– szakirányú felsőfokú végzettség
– felsőfokú szakmai vagy képesítő vizsga
– legalább
3 éves szakmai gyakorlat
– vasúti járművezetői képzés esetében: vasúti járművezetői képesítés Gyakorlati oktatói szak esetén:
– középiskolai végzettség
– felsőfokú szakmai vagy képesítő vizsga
– 5 év szakmai gyakorlat
– vasúti járművezetői képzés esetében: vasúti járművezetői képesítés

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök
1. Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana
2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana Kiegészítő témakörök
– Pedagógiai, andragógiai alapismeretek – Felnőtt–
képzés pszicholó-
giája
– Etikai ismeretek
– Oktatás-
technológia, oktatás-
technika
– Munkavé-
delem, tűzvédelem
– Hospitálási gyakorlat
– Oktatási gyakorlat
– A képzés dokumen-
tumai

Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Pedagógiai-
andragógiai alapismeretek
2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana
3. Munkavéde-
lem, tűzvédelem Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás (elméleti szakon tanteremben, gyakorlati szakon
a szakterületnek megfelelő eszköz alkalmazásával)

Gyakorlati vizsga Vizsgabizottság
1 fő Vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
1 fő Vizsgabiztos (vasútszakmai)
1 fő Vizsgabiztos (felnőttképzési és módszertani)

– vasúti műszaki oktató”


3. Az R. 3. melléklet IV. Vasútszakmai oktatók képzése 2. sora hatályát veszti.

4. Az R. 3. melléklet IV. pontját követően a „Vasúti járművezető alapképzések” – ezen belül a „Mozdonyvezetői engedély megszerzéséhez szükséges alapképzés” alcímet megelőző szöveg, a „Mozdonyvezetői engedély megszerzéséhez szükséges alapképzés, az I. Általános szakmai ismeretek modul, a Tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések, II. Vasúti járműismereti modulok, a III. Infrastruktúra ismeretek moduljai, a IV. járművezetési gyakorlatok, A Vasúti járművezetői engedéllyel kapcsolatos képzések, az V. Járműismeretei modulok, a VI. Infrastruktúraismereti modulok, a VII. Típusismereti képzés, a VIII. Vasúti pályahálózati ismeret és a IX. Járművezetői gyakorlat – rész helyébe a következő rendelkezés lép:

„Időszakos vizsgán a jelen melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető, amennyiben a vizsgán érintett szakterületek vizsgáztatására a vizsgabiztos jogosult.

V. Vasúti járművezető alapképzések

A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.
A táblázatok tartalmazzák a külön jogszabályban meghatározott Mozdonyvezetői engedélyhez és a Tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.
A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön – külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.
Valamennyi járművezető alapképzés esetében közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely 2 x 8 óra (1 nappali és 1 éjszakai szolgálat) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

Az országos vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői igazolvány (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések:
a)    Általános szakmai ismeretek modul

A térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes vasúti járművezetői igazolvány (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések:
a)    Általános szakmai ismeretek modul

A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések:
a)    Kategória modul
b)    Típusismereti modul
c)    Infrastruktúra modul
d)    Vezetési gyakorlat modul*
e)    Vonal- és állomásismereti modul

* (Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges.)

1. Általános szakmai ismeretek modulok

Sorszám

A képzés moduljai

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

A hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörei

Vizsgáztatás típusa / vizsgázta-
tásra jogosult

Az elméleti képzés minimális ideje (óra)

Előírt gyakor-latok (óra)

1.

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek

– A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
– Középiskolai végzettség
– A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek
Kiegészítő témakörök– Általános munkabiztonsági ismeretek
– Elsősegélynyújtás
– Tűzvédelmi alapismeretek
– Környezetvédelmi alapismeretek
– Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

200

40


2K01062B_3

2.

Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek

– A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
– Alapfokú iskolai végzettség
– A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Kiegészítő témakörök
– Általános munkabiztonsági ismeretek
– Elsősegélynyújtás
– Tűzvédelmi alapismeretek
– Környezetvédelmi alapismeretek
– Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer) és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

50

10

2. Vasúti járműismereti modulok

2.1. Kategória modulok

1.

Gőzmozdony, (gőzakkumulá-toros-
mozdony)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

Kazán-
fűtői gyakor-
lat: 130

2.

Villamos-mozdony
(Váltakozó feszültségű, több áramnemű)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

3.

Villamos-mozdony
(Egyen feszültségű)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

4.

Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

5.

Villamos meghajtású közúti vasúti jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

6.

Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

7.

Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű (segédvezető)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

8.

Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

9.

Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

10.

Dízelmozdony

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

11.

Karbantartó (építő) vasúti jármű
(vágány-gépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

12.

Közúti-vasúti kétéltű jármű

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

60

20

13.

Motoros hajtány

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

60

20

14.

Hajtány

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

30

8

15.

Keskeny nyomtávolságú villamos-mozdony

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

16.

Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

17.

Egysínű függővasúti dízelmozdony

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT-államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

160

40

2.2. Típusismereti modulok

1.

Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

– A típusnak megfelelő kategória vizsga
A vezetési gyakorlathoz:
– a vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
Vezetési gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

30

Jármű-
ismereti gyakor-
lat: 10
Felügye-
let alatti vezetési gyakor-
lat: 30

2.

Földalatti (metró) vasúti segédvezetői típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)

– A típusnak megfelelő kategória vizsga
– A vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

30

Jármű-
ismereti gyakor-
lat: 10
Felügye-
let alatti segéd vezetői gyakor-
lat: 30

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok

3.1. Infrastruktúra modulok

1.

Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

250

50

2.

Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

200

50

3.

Országos pályahálózaton tolatás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

90

30

4.

Saját célú, térségi és keskeny-nyomtávolságú pályahálózaton közlekedés (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

120

30

5.

Elővárosi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

120

30

6.

Elővárosi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

120

30

7.

Helyi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetében)

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetében)

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

120

30

8.

Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra megjelöléssel)

– Országos vagy térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
– valamely EGT- államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetén)

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű esetében)

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi)

120

30

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok

1.

Vonalismeret (Vonal, vonalrész megjelöléssel)

– Kategória és típusismereti vizsga, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügye-
let alatti vezetési gyakorlat: Útvona-
lan-ként legalább 3 oda vissza út, amelyből egy sötétben történjen

2.

Állomásismeret (Szolgálati hely, tolatási körzet megjelöléssel)

– Kategória és típusismereti vizsga, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügye-
let alatti vezetési gyakorlat: Szolgálati helyen-
ként legalább 2x8 óra (tolatási körzeten-
ként legalább 2x4 óra), amelyből 1x8 (1x4) sötétben történjen

4. Vezetési gyakorlat modulok

1.

Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 320*, ebből 120 tolatás

2.

Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 320*, ebből 120 tolatás

3.

Országos pályahálózaton tolatás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 120*

4.

Saját célú, térségi és keskeny-
nyomtávolságú pályahálózaton közlekedés (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 120*

5.

Elővárosi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

6.

Elővárosi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

7.

Helyi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

8.

Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel)

– Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Vizsgabizottság:
– 1 fő vizsgabiztos (forgalmi, a vizsga elnöke)
– 1 fő vizsgabiztos (műszaki)

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható. Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

** A vezetési gyakorlat modul vizsga a típusismeret modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységével egy időben, vagy azt követően is megtartható.

 

 

5. Járművezetői gyakorlat

1.

Munkamódszer-
átadás

– Vezetési gyakorlat vizsga

Az alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett végzett járművezetés

Ajánlott:

50

4. melléklet a 10/2012. (II. 15.) NFM rendelethez


Az R. 5. mellékletének módosítása

1. Az R. 5. melléklet I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Képzési jelentkezési lap
Tartalmazza:
– a képzésben részt vevő személyes adatait,
– a beiskolázó vasúti társaság, szervezet adatait,
– érvényes vasúti alap- és időszakos vizsgáit,
– a képzés megjelölését.”

2. Az R. 5. melléklet II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Vizsgalap
Tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, egészségügyi, valamint pályaalkalmasságának csoportba sorolását és érvényességi idejét, a gyakorlatok igazolását, a vizsgatevékenységek felsorolását és az alapvizsga eredményét.”

3. Az R. 5. melléklet II. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Vizsgajegyzőkönyv
A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázók névsorát, a vizsgától függően a tételszámot, valamint a „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést.”

4. Az R. 5. melléklet III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az időszakos oktatások személyi adatlapja
Tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét (feladatkörét), és az időszakos oktatásokon való megjelenés időpontjait.”

5. Az R. 5. melléklet IV. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Vizsgaigazolás
A vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki munkavállaló részére, amelynek elküldésével tájékoztatja a képző- vagy a regisztrált szervezetet a vizsga eredményéről.”

5. melléklet a 10/2012. (II. 15.) NFM rendelethez


Az R. 6. mellékletének módosítása

Az R. 6. melléklet 1.2. pont utolsó sorában az „elektrotechnológia” szövegrész helyébe az „elektrotechnika”, a 2.2.4. pont első sorában a „menetrend, menesztés vagy jelzés” szövegrész helyébe a „menetrend, felhatalmazás, menesztés vagy jelzés” szöveg lép.
1

A rendelet a 14. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. február 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére