• Tartalom

10/2012. (V. 18.) NGM rendelet

10/2012. (V. 18.) NGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.05.19.

Az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5., a 7. és a 8. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában – a 6. § (2) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában – meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § d) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő hatóság)” szöveg lép.

(2) Az R1. 3. § (5) bekezdésében az „a miniszter a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium” szöveg lép.

(3) Az R1. 18/B. § (1) és (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kijelölő hatóság” szöveg lép.

2. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről
és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása

2. § (1) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § 15. pontjában a „gazdasági miniszter (a továbbiakban: kijelölő)” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő)” szöveg lép.

(2) Az R2. 4. § 16. és 17. pontjában a „gazdasági miniszter (a továbbiakban: kijelölő)” szövegrész helyébe a „kijelölő” szöveg lép.

3. A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet módosítása

3. § (1) A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § e) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter által, a belügyminiszter egyetértésével” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által” szöveg lép.

(2) Az R3. 12. § (1) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter – a belügyminiszter egyetértésével –” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

4. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet módosítása

4. § (1) Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „e rendeletet kiadó miniszter” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő hatóság)” szöveg lép.

(2) Az R4. 11. § (4) bekezdésében, valamint 6. melléklet első mondatában a „kijelölésért felelős illetékes miniszter” szövegrész helyébe a „kijelölő hatóság” szöveg lép.

5. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának
részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

5. § A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 5. §-ában a „miniszter jelöli ki” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jelöli ki” szöveg lép.

6. Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

6. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kijelölés iránti kérelemben a kérelmező szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)
a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okirat, vagy
b) 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint az R. 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok
csatolásával kell igazolni.”

(2) Az R5. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megkezdése előtt kell megfizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára, a „megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” kifejezésnek a befizetési bizonylat közlemény rovatában való feltüntetésével.”

7. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

7. § (1) A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.) 15. § (1) bekezdésében az „Az iparügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

(2) Az R6. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okiratot;
b) azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.”

8. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

8. § A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 17. § (1) bekezdésében az „Az iparügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 9. §-a alapján hatályát vesztette 2012. május 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére