• Tartalom

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról1

2012.10.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).
(2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítő hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.
(3) Az 5. számú mellékletben szereplő hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

3. § Az R. 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 8. számú mellékletben szereplő állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft.”

4. § (1) Az R. 4/A. § (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében – védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.”

(2) Az R. 4/A. § (10)–(13) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.
(11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kőszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerű megszerzését igazolni tudja.
(12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.
(13) E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtője számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál.”

5. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Az R.

b) 4/A. § (5) bekezdésében a „kizárólag a szőlőültetvényekben,” szövegrész helyébe a „kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon,”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete.

8. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen)

b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen,”

9. § (1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének, IV. és V. mellékletének és

b) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6–9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

 

A

B

C

D

E

 

Rendszertani
kategória

Fokozottan védett faj tudományos
neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természetvédelmi
érték (Ft)

1.

BRYOPHYTA

 

 

MOHÁK

 

2.

Amblystegiaceae

 

 

tollmohafélék

 

3.

 

 

Amblystegium saxatile

sziklai karcsútokúmoha

5 000

4.

 

 

Calliergon giganteum

óriásmoha

5 000

5.

 

 

Calliergon stramineum

gyökerecskés-levélcsúcsú moha

5 000

6.

 

 

Campylium elodes

mocsári aranymoha

5 000

7.

 

 

Drepanocladus cossonii

körkörös sarlósmoha

5 000

8.

 

 

Drepanocladus exannulatus

gyűrűtlen sarlósmoha

5 000

9.

 

 

Drepanocladus lycopodioides

korpafűszerű sarlósmoha

10 000

10.

 

 

Drepanocladus sendtneri

Sendtner-sarlósmoha

5 000

11.

 

 

Hamatocaulis vernicosus (syn.: Campylium vernicosus)

karcsú pásztorbotmoha (karcsú aranymoha)

5 000

12.

 

 

Scorpidium scorpioides

skorpiómoha

10 000

13.

Aytoniaceae

 

 

nagytelepes-májmohafélék

 

14.

 

 

Asterella saccata

zsákos zacskósmoha

5 000

15.

 

 

Mannia triandra

sziklai illatosmoha

5 000

16.

Brachytheciaceae

 

 

pintycsőrű-mohafélék

 

17.

 

 

Brachytecium geheebii

Geheeb-pintycsőrűmoha

5 000

18.

 

 

Brachytecium oxycladum

hegyeságú pintycsőrűmoha

5 000

19.

 

 

Rhynchostegiella jacquinii

mattzöld kiscsőrűmoha

5 000

20.

 

 

Rhynchostegium rotundifolium

kereklevelű hosszúcsőrűmoha

5 000

21.

Bryaceae

 

 

körtemohafélék

 

22.

 

 

Bryum neodamense

kanalaslevelű körtemoha

5 000

23.

 

 

Bryum stirtonii

keskenyfogú körtemoha

5 000

24.

 

 

Bryum versicolor

tarka körtemoha

5 000

25.

 

 

Bryum warneum

ostoros körtemoha

5 000

26.

Buxbaumiaceae

 

 

koboldmohafélék

 

27.

 

 

Buxbaumia viridis

zöld koboldmoha

5 000

28.

Cephaloziaceae

 

 

lapos-májmohácskafélék

 

29.

 

 

Cephalozia lacinulata

lapos májmohácska

5 000

30.

Dicranaceae

 

 

seprőmohafélék

 

31.

 

 

Dicranella humilis

kis seprőcskemoha

5 000

32.

 

 

Dicranum viride

zöld seprőmoha

5 000

33.

 

 

Leucobryum glaucum

fehérlő vánkosmoha

5 000

34.

Ephemeraceae

 

 

paránymohafélék

 

35.

 

 

Ephemerum cohaerens

csoportos paránymoha

5 000

36.

 

 

Ephemerum recurvifolium

sarlóslevelű paránymoha

5 000

37.

Fabroniaceae

 

 

apró-fogaslevelűmohafélék

 

38.

 

 

Anacamptodon splachnoides

ernyőmohaszerű görbefogúmoha

5 000

39.

Fissidentaceae

 

 

hasadtfogúmoha-félék

 

40.

 

 

Fissidens algarvicus

Algarvei hasadtfogúmoha

5 000

41.

 

 

Fissidens arnoldii

Arnoldi-hasadtfogúmoha

5 000

42.

 

 

Fissidens exiguus

kis hasadtfogúmoha

5 000

43.

Frullaniaceae

 

 

kerekesféreglakta-májmohafélék

 

44.

 

 

Frullania inflata

hólyagos kerekesféreglakta-májmoha

5 000

45.

Funariaceae

 

 

higrométermoha-félék

 

46.

 

 

Enthostodon hungaricus

sóspusztai magyarmoha

10 000

47.

 

 

Physcomitrium sphaericum

gömbös körtikemoha

5 000

48.

 

 

Pyramidula tetragona

négysarkú piramismoha

5 000

49.

Grimmiaceae

 

 

őszmohafélék

 

50.

 

 

Grimmia plagiopodia

hasastokú őszmoha (hasastokú párnácskamoha)

5 000

51.

 

 

Grimmia teretinervis

vastagerű őszmoha (vastagerű párnácskamoha)

5 000

52.

Hypnaceae

 

 

ciprusmohafélék

 

53.

 

 

Taxiphyllum densifolium

sűrűleveles kaukázusimoha

5 000

54.

Jungermanniaceae

 

 

jungermannia-levelesmájmohafélék

 

55.

 

 

Jungermannia subulata

Jungermann-moha

5 000

56.

 

 

Lophozia ascendens

felálló hegyesmájmoha

5 000

57.

Meesiaceae

 

 

háromélűmoha-félék

 

58.

 

 

Meesia triquetra

háromélű moha

5 000

59.

Neckeraceae

 

 

függönymohafélék

 

60.

 

 

Neckera pennata

tollas függönymoha

5 000

61.

Orthotrichaceae

 

 

szőrössüvegű-mohafélék

 

62.

 

 

Orthotrichum rogeri

alhavasi szőrössüvegűmoha

5 000

63.

 

 

Orthotrichum scanicum

halványzöld szőrössüvegűmoha

5 000

64.

 

 

Orthotrichum stellatum

csillagos szőrössüvegűmoha

5 000

65.

Pottiaceae

 

 

potmohafélék

 

66.

 

 

Desmatodon cernuus

bókoló trágyamoha

5 000

67.

 

 

Didymodon glaucus

szürke ikresmoha

5 000

68.

 

 

Hilpertia velenovskyi

Velenovsky-löszmoha

5 000

69.

 

 

Phascum floekeanum

vörösbarna rügymoha

10 000

70.

 

 

Pterygoneurum lamellatum

lemezes szárnyaserűmoha

5 000

71.

 

 

Tortula brevissima

törpelöszmoha

5 000

72.

 

 

Weisia rostellata

kiscsőrű gyöngymoha

5 000

73.

Ptychomitriaceae

 

 

szürkésmohafélék

 

74.

 

 

Campylostelium saxicola

sziklai görbeszárúmoha

5 000

75.

Ricciaceae

 

 

fillérmohafélék

 

76.

 

 

Riccia frostii

Frost-májmoha

5 000

77.

 

 

Riccia huebeneriana

Hübener-májmoha

5 000

78.

Seligeriaceae

 

 

sörtemohafélék

 

79.

 

 

Brachydontium trichodes

szőrszerű pintycsőrfogúmoha

5 000

80.

Sphagnaceae

 

 

tőzegmohafélék

 

81.

 

 

Sphagnum auriculatum

fülecskés tőzegmoha

5 000

82.

 

 

Sphagnum capillifolium

félgömbfejű tőzegmoha

5 000

83.

 

 

Sphagnum centrale

sárgásbarna tőzegmoha

5 000

84.

 

 

Sphagnum compactum

tömöttágú tőzegmoha

5 000

85.

 

 

Sphagnum contortum

csavart tőzegmoha

5 000

86.

 

 

Sphagnum cuspidatum

keskenylevelű tőzegmoha

5 000

87.

 

 

Sphagnum fimbriatum

rojtos tőzegmoha

5 000

88.

 

 

Sphagnum girgensohnii

Girgensohn-tőzegmoha

5 000

89.

 

 

Sphagnum magellanicum

Magellan-tőzegmoha

5 000

90.

 

 

Sphagnum obtusum

tompalevelű tőzegmoha

5 000

91.

 

 

Sphagnum palustre

csónakos tőzegmoha

5 000

92.

 

 

Sphagnum platyphyllum

lágy tőzegmoha

5 000

93.

 

 

Sphagnum quinquefarium

ötlevélsoros tőzegmoha

5 000

94.

 

 

Sphagnum recurvum

karcsú tőzegmoha

5 000

95.

 

 

Sphagnum russowi

óriás-tőzegmoha

5 000

96.

 

 

Sphagnum squarrosum

berzedt tőzegmoha

5 000

97.

 

 

Sphagnum subnitens

halványbarna tőzegmoha

5 000

98.

 

 

Sphagnum subsecundum

zászlós tőzegmoha

5 000

99.

 

 

Sphagnum teres

láperdei tőzegmoha

5 000

100.

 

 

Sphagnum warnstorfi

Warnstorf-tőzegmoha

5 000

101.

Thuidiaceae

 

 

tujamohafélék

 

102.

 

 

Anomodon rostratus

csőrös farkaslábmoha

5 000

103.

PTERIDOPHYTA

 

 

HARASZTOK

 

104.

Aspleniaceae

 

 

fodorkafélék

 

105.

 

 

Asplenium adiantum-nigrum

fekete fodorka

5 000

106.

 

 

Asplenium ceterach

nyugati pikkelypáfrány

10 000

107.

 

 

Asplenium fontanum

forrásfodorka

50 000

108.

 

 

Asplenium javorkeanum

magyar pikkelypáfrány

10 000

109.

 

 

Asplenium lepidum

mirigyes fodorka

10 000

110.

 

 

Aspleniumscolopendrium(syn.:Phyllitisscolopendrium)

gímpáfrány (gímnyelvű fodorka)

5 000

111.

 

 

Asplenium viride

zöld fodorka

5 000

112.

Blechnaceae

 

 

bordapáfrányfélék

 

113.

 

 

Blechnum spicant

erdei bordapáfrány

10 000

114.

Dryopteridaceae

 

 

pajzsikafélék

 

115.

 

 

Dryopteris affinis

pelyvás pajzsika

10 000

116.

 

 

Dryopteris carthusiana

szálkás pajzsika

5 000

117.

 

Dryopteris cristata

 

tarajos pajzsika

100 000

118.

 

 

Dryopteris dilatata

széles pajzsika

5 000

119.

 

 

Dryopteris expansa

hegyi pajzsika

5 000

120.

 

 

Gymnocarpium robertianum

mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelű-páfrány)

5 000

121.

 

 

Gymnocarpium dryopteris

közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevelű-páfrány)

5 000

122.

 

 

Matteuccia struthiopteris

struccpáfrány(európai struccpáfrány)

50 000

123.

 

 

Polystichum aculeatum

karéjos vesepáfrány

5 000

124.

 

 

Polystichum braunii

szőrös vesepáfrány

10 000

125.

 

 

Polystichum lonchitis

dárdás vesepáfrány

10 000

126.

 

 

Polystichum setiferum

díszes vesepáfrány

5 000

127.

 

 

Woodsia alpina

havasi szirtipáfrány

10 000

128.

 

Woodsia ilvensis

 

hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány)

100 000

129.

Equisetaceae

 

 

zsurlófélék

 

130.

 

 

Equisetum hyemale

téli zsurló

5 000

131.

 

 

Equisetum sylvaticum

erdei zsurló

10 000

132.

 

 

Equisetum variegatum

tarka zsurló

5 000

133.

Lycopodiaceae

 

 

korpafűfélék

 

134.

 

 

Diphasium complanatum (syn.: Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum)

közönséges laposkorpafű

10 000

135.

 

 

Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri)

Issler-laposkorpafű

10 000

136.

 

 

Huperzia selago

györgyfű (részegkorpafű)

10 000

137.

 

 

Lycopodium annotinum

kígyózó korpafű

10 000

138.

 

 

Lycopodium clavatum

kapcsos korpafű

10 000

139.

Marsileaceae

 

 

mételyfűfélék

 

140.

 

 

Marsilea quadrifolia

mételyfű(négylevelűmételyfű)

10 000

141.

Ophioglossaceae

 

 

kígyónyelvfélék

 

142.

 

 

Botrychium lunaria

kis holdruta

10 000

143.

 

Botrychium matricariifolium

 

ágas holdruta

100 000

144.

 

Botrychium multifidum

 

sokcimpájú holdruta

100 000

145.

 

Botrychium virginianum

 

virginiai holdruta

100 000

146.

 

 

Ophioglossum vulgatum

kígyónyelv (közönségeskígyónyelv)

5 000

147.

Osmundaceae

 

 

királyharasztfélék

 

148.

 

Osmunda regalis

 

királyharaszt (óriáskirályharaszt)

250 000

149.

Pteridaceae

 

 

szalagpáfrányfélék

 

150.

 

 

Anogramma leptophylla

tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány)

10 000

151.

 

Notholaena marantae

 

cselling(délicselling)

250 000

152.

Salviniaceae

 

 

rucaörömfélék

 

153.

 

 

Salvinia natans

rucaöröm(vízirucaöröm)

5 000

154.

Selaginellaceae

 

 

csipkeharasztfélék

 

155.

 

 

Selaginella helvetica

hegyi csipkeharaszt

5 000

156.

Thelypteridaceae

 

 

tőzegpáfrányfélék

 

157.

 

 

Oreopteris limbosperma

tölcséres hegyipáfrány

10 000

158.

 

 

Phegopteris connectilis

bükkös buglyospáfrány

5 000

159.

 

 

Thelypteris palustris

tőzegpáfrány(mocsáritőzegpáfrány)

5 000

160.

GYMNOSPERMATOPHYTA

 

 

NYITVATERMŐK

 

161.

Ephedraceae

 

 

csikófarkfélék

 

162.

 

Ephedra distachya

 

csikófark (közönségescsikófark)

100 000

163.

ANGIOSPERMATOPHYTA

 

 

ZÁRVATERMŐK

 

164.

Alliaceae

 

 

hagymafélék

 

165.

 

 

Allium carinatum

szarvashagyma

5 000

166.

 

 

Allium moschatum

pézsmahagyma

5 000

167.

 

 

Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum)

bugás hagyma (vöröses hagyma)

10 000

168.

 

 

Allium sphaerocephalon

bunkós hagyma

5 000

169.

 

 

Allium suaveolens

illatos hagyma

10 000

170.

 

 

Allium victorialis

győzedelmes hagyma (havasi hagyma)

50 000

171.

Alismataceae

 

 

hídőrfélék

 

172.

 

Caldesia parnassifolia

 

szíveslevelű-hídőr (lápiszíveslevelű-hídőr)

100 000

173.

Amaryllidaceae

 

 

amarilliszfélék

 

174.

 

 

Leucojum aestivum

nyári tőzike

10 000

175.

 

 

Leucojum vernum

tavaszi tőzike

5 000

176.

 

 

Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus)

csillagos nárcisz

10 000

177.

 

 

Sternbergia colchiciflora

vetővirág(apróvetővirág)

10 000

178.

Anthericaceae

 

 

homokliliomfélék

 

179.

 

 

Anthericum liliago

fürtös homokliliom

50 000

180.

Apiaceae (Umbelliferae)

 

 

ernyősvirágzatúak

 

181.

 

Angelica palustris

 

réti angyalgyökér

100 000

182.

 

 

Anthriscus nitidus

havasi turbolya

5 000

183.

 

 

Apium repens

kúszó zeller

50 000

184.

 

 

Astrantia major

nagy völgycsillag

5 000

185.

 

 

Bupleurum longifolium

hosszúlevelű buvákfű

10 000

186.

 

 

Bupleurum pachnospermum

deres buvákfű

10 000

187.

 

 

Chaerophyllum aureum

aranyos baraboly

5 000

188.

 

 

Chaerophyllum hirsutum

szőrös baraboly

5 000

189.

 

 

Cicuta virosa

gyilkos csomorika

5 000

190.

 

 

Cnidiumdubium

inas gyíkvirág

10 000

191.

 

Ferula sadleriana

 

magyarföldi husáng

250 000

192.

 

 

Hydrocotyle vulgaris

gázló(lápigázló)

5 000

193.

 

 

Peucedanum arenarium

homoki kocsord

10 000

194.

 

 

Peucedanum officinale

sziki kocsord

5 000

195.

 

 

Peucedanum palustre

mocsári kocsord

5 000

196.

 

 

Peucedanum verticillare

magasszárú kocsord

10 000

197.

 

 

Physospermum cornubiense

harangláblevelű dudamag

50 000

198.

 

 

Pleurospermum austriacum

osztrák borzamag

50 000

199.

 

Seseli leucospermum

 

magyar gurgolya

100 000

200.

 

 

Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides)

zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)

10 000

201.

 

 

Sium sisarum

keleti békakorsó

50 000

202.

 

 

Torilisucranica

keleti tüskemag

5 000

203.

 

 

Trinia ramosissima

magyar nyúlkapor

10 000

204.

Apocynaceae

 

 

meténgfélék

 

205.

 

 

Vinca herbacea

pusztai meténg

5 000

206.

Araceae

 

 

kontyvirágfélék

 

207.

 

 

Acorus calamus 1

kálmos (orvosikálmos)1

5 000

208.

Asclepiadaceae

 

 

selyemkórófélék

 

209.

 

Vincetoxicum pannonicum

 

magyar méreggyilok

100 000

210.

Asphodelaceae

 

 

genyőtefélék

 

211.

 

 

Asphodelus albus

genyőte(fehérgenyőte,királyné gyertyája)

10 000

212.

Asteraceae (Compositae)

 

 

őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak)

 

213.

 

 

Achillea crithmifolia

hegyközi cickafark

5 000

214.

 

Achillea horanszkyi

 

Horánszky-cickafark

100 000

215.

 

 

Achillea ochroleuca

homoki cickafark

10 000

216.

 

 

Achillea ptarmica

kenyérbélcickafark

5 000

217.

 

Achillea tuzsonii

 

Tuzson-cickafark

100 000

218.

 

 

Arnica montana1

árnika (hegyi árnika) 1

10 000

219.

 

 

Aster amellus

csillagőszirózsa

5 000

220.

 

 

Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius)

réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa)

5 000

221.

 

Aster oleifolius

 

gyapjas őszirózsa

250 000

222.

 

 

Buphthalmum salicifolium

fűzlevelű ökörszem

5 000

223.

 

 

Carduus collinus

magyar bogáncs

10 000

224.

 

 

Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus)

szürke bogáncs

10 000

225.

 

 

Carduus hamulosus

horgas bogáncs

5 000

226.

 

 

Carlina acaulis

szártalan bábakalács

5 000

227.

 

 

Carpesium abrotanoides

fürtös gyűrűvirág

5 000

228.

 

 

Centaurea arenaria

homoki imola

10 000

229.

 

 

Centaurea mollis

szirti imola

50 000

230.

 

 

Centaurea pseudophrygia

parókaimola

5 000

231.

 

 

Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea sadleriana)

budai imola

5 000

232.

 

 

Centaurea solstitialis

sáfrányos imola

5 000

233.

 

 

Centaurea triumfettii

tarka imola

5 000

234.

 

 

Cirsiumboujartii

pécsvidéki aszat

10 000

235.

 

 

Cirsium brachycephalum

kisfészkű aszat

5 000

236.

 

 

Cirsium erisithales

enyves aszat

5 000

237.

 

 

Cirsium furiens

öldöklő aszat

10 000

238.

 

 

Cirsium rivulare

csermelyaszat

5 000

239.

 

 

Crepis nicaeensis

nizzai zörgőfű

5 000

240.

 

Crepis pannonica

 

magyar zörgőfű

100 000

241.

 

 

Doronicum austriacum

osztrák zergevirág

50 000

242.

 

 

Doronicum hungaricum

magyar zergevirág

50 000

243.

 

 

Doronicum orientale

keleti zergevirág

50 000

244.

 

 

Echinops ruthenicus

kék szamárkenyér

10 000

245.

 

 

Helichrysum arenarium

homoki szalmagyopár

5 000

246.

 

 

Hieracium aurantiacum

rezes hölgymál

10 000

247.

 

 

Hieracium bupleuroides

tátrai hölgymál

10 000

248.

 

 

Hieracium kossuthianum

Kossuth-hölgymál

10 000

249.

 

 

Hieracium staticifolium (syn.: Chlorocrepis staticifolia)

keskenylevelű hölgymál

5 000

250.

 

 

Inula germanica

hengeresfészkű peremizs

5 000

251.

 

 

Inula helenium 1

örménygyökér 1

5 000

252.

 

 

Inula oculus-christi

selymes peremizs

5 000

253.

 

 

Inula spiraeifolia

baranyai peremizs

10 000

254.

 

 

Jurinea glycacantha

nagyfészkű hangyabogáncs

5 000

255.

 

 

Jurinea mollis

kisfészkű hangyabogáncs

5 000

256.

 

 

Leontodon incanus

szőke oroszlánfog

10 000

257.

 

 

Leucanthemella serotina

tiszaparti késeimargitvirág (tisza-parti margitvirág)

10 000

258.

 

 

Ligularia sibirica

szibériai hamuvirág

10 000

259.

 

 

Petasites albus

fehér acsalapu

5 000

260.

 

 

Scorzonera humilis

alacsony pozdor

5 000

261.

 

 

Scorzonera purpurea

piros pozdor

5 000

262.

 

 

Senecio aquaticus

vízi aggófű

5 000

263.

 

 

Senecio paludosus

mocsári aggófű

10 000

264.

 

Senecio umbrosus

 

nagy aggófű

100 000

265.

 

Serratula lycopifolia

 

fénylő zsoltina

100 000

266.

 

 

Serratula radiata

sugaras zsoltina

10 000

267.

 

 

Sonchus palustris

mocsári csorbóka

5 000

268.

 

 

Taraxacum serotinum

kései pitypang

5 000

269.

 

 

Telekia speciosa

Teleki-virág (pompásTeleki-virág)

10 000

270.

 

 

Tephroseris aurantiaca

narancsszínű aggóvirág

50 000

271.

 

 

Tephroseris crispa

csermelyaggóvirág

10 000

272.

 

 

Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis)

hosszúlevelű aggóvirág

50 000

273.

 

 

Tragopogon floccosus

homoki bakszakáll

5 000

274.

Betulaceae

 

 

nyírfafélék

 

275.

 

 

Alnus viridis

havasi éger

50 000

276.

 

 

Betula pubescens

molyhos nyír (szőrös nyír)

50 000

277.

Boraginaceae

 

 

érdeslevelűek

 

278.

 

 

Alkanna tinctoria

báránypirosító (homoki báránypirosító)

5 000

279.

 

 

Anchusa barrelieri

kék atracél

10 000

280.

 

Anchusa ochroleuca

 

vajszínű atracél

100 000

281.

 

 

Echium maculatum(syn.: Echium russicum)

piros kígyószisz

50 000

282.

 

 

Heliotropium supinum

henye kunkor

5 000

283.

 

 

Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa)

gyepes nefelejcs

5 000

284.

 

 

Myosotis stenophylla

sziklai nefelejcs

50 000

285.

 

 

Omphalodes scorpioides

erdei békaszem

5 000

286.

 

 

Onosma arenaria

homoki vértő

5 000

287.

 

Onosmatornense

 

tornai vértő

250 000

288.

 

 

Onosma visianii

borzas vértő

5 000

289.

 

 

Pulmonaria angustifolia

keskenylevelű tüdőfű

50 000

290.

Brassicaceae (Cruciferae)

 

 

keresztesvirágúak

 

291.

 

 

Aethionema saxatile

sulyoktáska (kövi sulyoktáska)

5 000

292.

 

 

Arabis alpina

havasi ikravirág

10 000

293.

 

Armoracia macrocarpa

 

debreceni torma

100 000

294.

 

 

Aurinia saxatilis

sziklaiternye (szirti sziklaiternye)

5 000

295.

 

 

Cardamine amara

keserű kakukktorma

5 000

296.

 

 

Cardamine glanduligera

ikrás fogasír

10 000

297.

 

 

Cardamine trifolia

hármaslevelű kakukktorma

10 000

298.

 

 

Cardamine waldsteinii

hármaslevelű fogasír

10 000

299.

 

 

Cardaminopsis petraea

sziklai kövifoszlár

50 000

300.

 

 

Conringia austriaca

keleti nyilasfű

50 000

301.

 

Crambe tataria

 

tátorján (buglyos tátorján)

100 000

302.

 

 

Draba lasiocarpa

kövér daravirág

10 000

303.

 

 

Erysimum crepidifolium

sziklai repcsény

5 000

304.

 

 

Erysimum odoratum

magyar repcsény

5 000

305.

 

Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum

 

halványsárga repcsény

100 000

306.

 

 

Hesperis matronalis (excl.: Hesperis matronalis subsp.vrabelyiana)

hölgyestike (kivéve a Vrabély-estikét)

10 000

307.

 

Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana

 

Vrabély-estike

100 000

308.

 

 

Hesperis sylvestris

erdei estike

5 000

309.

 

 

Isatis tinctoria

festő csülleng

5 000

310.

 

 

Lunaria annua

kerti holdviola

5 000

311.

 

 

Lunaria rediviva

erdei holdviola

5 000

312.

 

 

Nasturtium officinale

vízitorma

5 000

313.

 

 

Sisymbrium polymorphum

karcsú zsombor

50 000

314.

 

 

Teesdalia nudicaulis

nyugati rejtőke

10 000

315.

 

 

Thlaspi alliaceum

hagymaszagú tarsóka

10 000

316.

 

 

Thlaspi caerulescens

havasalji tarsóka

10 000

317.

 

 

Thlaspi goesingense

osztrák tarsóka

10 000

318.

 

 

Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum)

Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)

10 000

319.

 

 

Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii)

Schudich-tarsóka

10 000

320.

 

 

Thlaspi montanum

hegyi tarsóka

50 000

321.

Campanulaceae

 

 

harangvirágfélék

 

322.

 

Adenophora liliifolia

 

csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)

250 000

323.

 

 

Asyneuma canescens

harangcsillag

5 000

324.

 

Campanula latifolia

 

széleslevelű harangvirág

100 000

325.

 

Campanula macrostachya

 

hosszúfüzérű harangvirág

100 000

326.

 

 

Phyteuma orbiculare

gombos varjúköröm

5 000

327.

 

 

Phyteuma spicatum

erdei varjúköröm

5 000

328.

Caprifoliaceae

 

 

bodzafélék

 

329.

 

 

Lonicera caprifolium

jerikói lonc

5 000

330.

 

 

Lonicera nigra

fekete lonc

10 000

331.

Caryophyllaceae

 

 

szegfűfélék

 

332.

 

 

Agrostemma githago

konkoly (vetési konkoly)

5 000

333.

 

 

Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. molle)

mátrai madárhúr

10 000

334.

 

 

Dianthus arenarius(syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus)

balti szegfű

5 000

335.

 

 

Dianthus collinus

dunai szegfű

5 000

336.

 

 

Dianthus deltoides

réti szegfű

5 000

337.

 

Dianthus diutinus

 

tartós szegfű

250 000

338.

 

 

Dianthus giganteiformis

nagy szegfű

5 000

339.

 

Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani)

 

Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet)

100 000

340.

 

Dianthus plumarius subsp. praecox

 

korai szegfű

100 000

341.

 

 

Dianthus serotinus

kései szegfű

5 000

342.

 

 

Dianthus superbus

buglyos szegfű

5 000

343.

 

 

Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata)

homoki fátyolvirág

5 000

344.

 

 

Herniaria incana

szürke porcika

5 000

345.

 

 

Lychnis coronaria

bársonyos kakukkszegfű

10 000

346.

 

 

Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta)

magyar kőhúr

5 000

347.

 

 

Moehringia muscosa

mohos csitri

5 000

348.

 

 

Paronychia cephalotes

ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág)

5 000

349.

 

 

Scleranthus perennis

évelő szikárka

10 000

350.

 

 

Silene borysthenica

kisvirágú habszegfű

10 000

351.

 

 

Silene bupleuroides

termetes habszegfű (gór habszegfű)

10 000

352.

 

 

Silene dioica

piros mécsvirág

5 000

353.

 

Silene flavescens

 

sárgás habszegfű

100 000

354.

 

 

Silene multiflora

sokvirágú habszegfű

5 000

355.

 

 

Silene nemoralis

berki habszegfű

5 000

356.

 

 

Stellaria palustris

mocsári csillaghúr

10 000

357.

Ceratophyllaceae

 

 

tócsagazfélék

 

358.

 

 

Ceratophyllum tanaiticum

Don-vidéki tócsagaz

50 000

359.

Chenopodiaceae

 

 

libatopfélék

 

360.

 

 

Bassia sedoides

hamvas seprőparéj

5 000

361.

 

 

Corispermum canescens

szürke poloskamag

10 000

362.

 

 

Corispermum nitidum

fényes poloskamag

5 000

363.

 

 

Krascheninnikovia ceratoides

pamacslaboda

10 000

364.

 

 

Petrosimonia triandra

szikárszik

5 000

365.

 

 

Salsola soda

sziki ballagófű

5 000

366.

Colchicaceae

 

 

kikericsfélék

 

367.

 

Bulbocodiumvernum(incl.Bulbocodiumversicolor)

 

egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)

250 000

368.

 

Colchicum arenarium

 

homoki kikerics

100 000

369.

 

Colchicum hungaricum

 

magyar kikerics

100 000

370.

Convallariaceae

 

 

gyöngyvirágfélék

 

371.

 

 

Polygonatum verticillatum

pávafarkú salamonpecsét

10 000

372.

Convolvulaceae

 

 

szulákfélék

 

373.

 

 

Convolvulus cantabrica

borzas szulák

5 000

374.

Corylaceae

 

 

mogyorófélék

 

375.

 

 

Carpinus orientalis

keleti gyertyán

50 000

376.

Crassulaceae

 

 

varjúhájfélék

 

377.

 

 

Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globiferasubsp. hirta, Jovibarba globifera subsp. globifera)

sárga-kövirózsa

5 000

378.

 

 

Sedum acre subsp. neglectum

adriai varjúháj

5 000

379.

 

 

Sedum caespitosum

sziki varjúháj

5 000

380.

 

 

Sedum hispanicum

deres varjúháj

5 000

381.

 

 

Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii)

homoki varjúháj

5 000

382.

 

 

Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.)

mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)

10 000

383.

 

 

Sempervivum tectorum 2

házi kövirózsa (fali kövirózsa) 2

5 000

384.

Cyperaceae

 

 

palkafélék

 

385.

 

 

Blysmus compressus

lapos kétsoroskáka

10 000

386.

 

 

Carex alba

fehér sás

5 000

387.

 

 

Carex appropinquata

rostostövű sás

10 000

388.

 

 

Carex bohemica

palkasás

5 000

389.

 

 

Carex brevicollis

mérges sás

5 000

390.

 

 

Carex buekii

bánsági sás

5 000

391.

 

 

Carex buxbaumii

Buxbaum-sás

10 000

392.

 

 

Carex canescens

szürkés sás

10 000

393.

 

 

Carex cespitosa

gyepes sás

10 000

394.

 

 

Carex davalliana

lápi sás

10 000

395.

 

 

Carex depressa subsp. transsilvanica

erdélyi sás

10 000

396.

 

 

Carex diandra

hengeres sás

50 000

397.

 

 

Carex echinata

töviskés sás

5 000

398.

 

 

Carex fritschii

dunántúli sás

10 000

399.

 

 

Carex hartmanii

északi sás

5 000

400.

 

 

Carex lasiocarpa

gyapjasmagvú sás

10 000

401.

 

 

Carex paniculata

bugás sás

5 000

402.

 

 

Carex repens

kúszó sás

10 000

403.

 

 

Carex rostrata

csőrös sás

5 000

404.

 

 

Carex strigosa

borostás sás

5 000

405.

 

 

Carex umbrosa

árnyéki sás

10 000

406.

 

 

Eleocharis carniolica

sűrű csetkáka

10 000

407.

 

 

Eleocharis quinqueflora

gyérvirágú csetkáka

10 000

408.

 

 

Eleocharis uniglumis

egypelyvás csetkáka

5 000

409.

 

 

Eriophorum angustifolium

keskenylevelű gyapjúsás

10 000

410.

 

 

Eriophorum gracile

vékony gyapjúsás

10 000

411.

 

 

Eriophorum latifolium

széleslevelű gyapjúsás

10 000

412.

 

 

Eriophorum vaginatum

hüvelyes gyapjúsás

10 000

413.

 

 

Rhynchospora alba

fehér tőzegkáka

5 000

414.

 

 

Schoenus nigricans

kormos csáté

5 000

415.

Dioscoreaceae

 

 

jamszgyökérfélék

 

416.

 

 

Tamus communis

pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)

5 000

417.

Dipsacaceae

 

 

mácsonyafélék

 

418.

 

Knautia arvensis subsp. kitaibelii

 

Kitaibel-varfű

250 000

419.

 

 

Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima)

erdei varfű

10 000

420.

 

 

Scabiosa canescens

szürkés ördögszem

5 000

421.

Droseraceae

 

 

harmatfűfélék

 

422.

 

 

Aldrovanda vesiculosa

aldrovanda(lápialdrovand)

50 000

423.

 

 

Drosera rotundifolia

kereklevelű harmatfű

10 000

424.

Elaeagnaceae

 

 

ezüstfafélék

 

425.

 

 

Hippophaë rhamnoides 3

homoktövis (európai homoktövis) 3

10 000

426.

Elatinaceae

 

 

látonyafélék

 

427.

 

 

Elatine alsinastrum

pocsolyalátonya

5 000

428.

 

 

Elatine hungarica

magyar látonya

5 000

429.

 

 

Elatine hydropiper

csigásmagvú látonya

5 000

430.

 

 

Elatine triandra

háromporzós látonya

10 000

431.

Ericaceae

 

 

hangafélék

 

432.

 

 

Vaccinium oxycoccos (incl. Vacciniummicrocarpum) 1

tőzegáfonya 1

10 000

433.

 

 

Vacciniumvitis-idaea 3

vörös áfonya 3

10 000

434.

Fabaceae (Papilionaceae)

 

 

pillangósvirágúak

 

435.

 

 

Astragalus asper

érdes csüdfű

5 000

436.

 

 

Astragalus contortuplicatus

tekert csüdfű

50 000

437.

 

Astragalus dasyanthus

 

gyapjas csüdfű

100 000

438.

 

 

Astragalus exscapus

szártalan csüdfű

50 000

439.

 

 

Astragalus sulcatus

barázdás csüdfű

50 000

440.

 

 

Astragalus varius

homoki csüdfű

50 000

441.

 

 

Astragalus vesicarius subsp. albidus

fehéres csüdfű

10 000

442.

 

 

Chamaecytisus albus

fehér törpezanót

5 000

443.

 

 

Chamaecytisus ciliatus (syn.: Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus)

pillás törpezanót

5 000

444.

 

 

Chamaecytisus heuffelii

Heuffel-törpezanót

5 000

445.

 

 

Chamaecytisus rochelii

Rochel-törpezanót

5 000

446.

 

 

Coronilla coronata

sárga koronafürt

5 000

447.

 

 

Coronilla vaginalis

terpedt koronafürt

10 000

448.

 

 

Hippocrepis emerus

bokros koronafürt

10 000

449.

 

 

Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus)

koloncos lednek

5 000

450.

 

 

Lathyrus linifolius

hegyi lednek

5 000

451.

 

 

Lathyrus nissolia

kacstalan lednek

5 000

452.

 

Lathyrus pallescens

 

sápadt lednek

250 000

453.

 

 

Lathyrus palustris

mocsári lednek

10 000

454.

 

 

Lathyrus pannonicus

magyar lednek

10 000

455.

 

Lathyrus pisiformis

 

borsóképű lednek

250 000

456.

 

 

Lathyrus transsylvanicus

erdélyi lednek

10 000

457.

 

 

Lathyrus venetus

tarka lednek

5 000

458.

 

 

Lotus borbasii

Borbás-kerep

5 000

459.

 

 

Medicago orbicularis

korongos lucerna

5 000

460.

 

 

Medicago rigidula

keménytövisű lucerna

5 000

461.

 

 

Oxytropis pilosa

borzas csajkavirág

50 000

462.

 

 

Pisum elatius

magas borsó

5 000

463.

 

 

Securigera elegans

nagylevelű tarkakoronafürt

50 000

464.

 

 

Trifolium ornithopodioides

egyvirágú here

5 000

465.

 

 

Trifolium subterraneum

földbentermő here

10 000

466.

 

 

Trifolium vesiculosum

hólyagos here

50 000

467.

 

 

Trigonella gladiata

bakszarvú lepkeszeg

50 000

468.

 

Vicia biennis

 

kunsági bükköny

100 000

469.

 

 

Vicia narbonensis

fogaslevelű bükköny

5 000

470.

 

 

Vicia oroboides

zalai bükköny

5 000

471.

 

 

Vicia sparsiflora

pilisi bükköny

5 000

472.

 

 

Vicia sylvatica

ligeti bükköny

5 000

473.

Fumariaceae

 

 

füstikefélék

 

474.

 

 

Corydalis intermedia

bókoló keltike

5 000

475.

Gentianaceae

 

 

tárnicsfélék

 

476.

 

 

Blackstonia acuminata

kései gyíkpohár

5 000

477.

 

 

Gentiana asclepiadea

fecsketárnics

10 000

478.

 

 

Gentiana cruciata

Szent László-tárnics

10 000

479.

 

 

Gentiana pneumonanthe

kornistárnics

10 000

480.

 

 

Gentianella amarella

csinos tárnicska

50 000

481.

 

 

Gentianella austriaca

osztrák tárnicska (hegyi tárnicska)

10 000

482.

 

 

Gentianopsis ciliata

kései prémestárnics

10 000

483.

Geraniaceae

 

 

gólyaorrfélék

 

484.

 

 

Geranium sylvaticum

erdei gólyaorr

10 000

485.

Globulariaceae

 

 

gubóvirágfélék

 

486.

 

 

Globularia cordifolia

szívlevelű gubóvirág

10 000

487.

Grossulariaceae

 

 

ribiszkefélék

 

488.

 

 

Ribes alpinum

havasi ribiszke

10 000

489.

 

 

Ribes nigrum 3

fekete ribiszke 3

10 000

490.

 

 

Ribes petraeum

bérci ribiszke

10 000

491.

Helleboraceae

 

 

hunyorfélék

 

492.

 

 

Aconitum anthora

méregölő sisakvirág

5 000

493.

 

 

Aconitum moldavicum

kárpáti sisakvirág

50 000

494.

 

 

Aconitum variegatum

karcsú sisakvirág

50 000

495.

 

 

Aconitum vulparia

farkasölő sisakvirág

5 000

496.

 

 

Aquilegia nigricans

feketéllő harangláb

10 000

497.

 

 

Aquilegia vulgaris

közönséges harangláb

10 000

498.

 

Cimicifuga europaea

 

büdös poloskavész

100 000

499.

 

 

Eranthis hyemalis

téltemető (kikeletnyitó téltemető)

5 000

500.

 

 

Helleborus dumetorum

kisvirágú hunyor

5 000

501.

 

 

Helleborus odorus

illatos hunyor

10 000

502.

 

 

Helleborus purpurascens

pirosló hunyor

10 000

503.

 

 

Trollius europaeus

zergeboglár (közönséges zergeboglár)

50 000

504.

Hemerocallidaceae

 

 

sásliliomfélék

 

505.

 

Hemerocallis lilio-asphodelus

 

sárga sásliliom

100 000

506.

Hippuridaceae

 

 

vízilófarkfélék

 

507.

 

 

Hippuris vulgaris

közönséges vízilófark

10 000

508.

Hyacinthaceae

 

 

jácintfélék

 

509.

 

 

Muscari botryoides

epergyöngyike

5 000

510.

 

 

Ornithogalum brevistylum (syn.: Ornithogalum pyramidale)

nyúlánk sárma

5 000

511.

 

 

Ornithogalum pannonicum

üstökös sárma

5 000

512.

 

 

Ornithogalum refractum

csilláros sárma

5 000

513.

 

 

Ornithogalum sphaerocarpum

gömböstermésű sárma

5 000

514.

 

 

Scilla autumnalis agg. (incl. Prospero elisae, Prospero paratheticum)

őszi csillagvirágok

5 000

515.

 

 

Scilla drunensis

nyugati csillagvirág

5 000

516.

 

 

Scilla kladnii

erdélyi csillagvirág

10 000

517.

 

 

Scilla spetana

Speta-csillagvirág

10 000

518.

 

 

Scilla vindobonensis

ligeti csillagvirág

5 000

519.

Hypericaceae

 

 

orbáncfűfélék

 

520.

 

Hypericum barbatum

 

szakállas orbáncfű

100 000

521.

 

 

Hypericum elegans

karcsú orbáncfű

10 000

522.

 

 

Hypericum maculatum

pettyes orbáncfű

5 000

523.

Iridaceae

 

 

nősziromfélék

 

524.

 

 

Crocus albiflorus

fehér sáfrány

50 000

525.

 

 

Crocus heuffelianus

kárpáti sáfrány

10 000

526.

 

 

Crocus reticulatus

tarka sáfrány

10 000

527.

 

 

Crocus tommasinianus

illír sáfrány

50 000

528.

 

 

Crocus vittatus

halvány sáfrány

50 000

529.

 

 

Gladiolus imbricatus

réti kardvirág

50 000

530.

 

Gladiolus palustris

 

mocsári kardvirág

250 000

531.

 

Iris aphylla subsp. hungarica

 

magyar nőszirom

100 000

532.

 

 

Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria)

homoki nőszirom

10 000

533.

 

 

Iris graminea

pázsitos nőszirom

10 000

534.

 

 

Iris pumila

apró nőszirom

5 000

535.

 

 

Iris sibirica

szibériai nőszirom

10 000

536.

 

 

Iris spuria

fátyolos nőszirom (korcs nőszirom)

10 000

537.

 

 

Iris variegata

tarka nőszirom

5 000

538.

Juncaceae

 

 

szittyófélék

 

539.

 

 

Juncus alpinoarticulatus

havasi szittyó

10 000

540.

 

 

Juncus maritimus

tengeri szittyó

5 000

541.

Juncaginaceae

 

 

kígyófűfélék

 

542.

 

 

Triglochin palustre

mocsári kígyófű

5 000

543.

Lamiaceae (Labiatae)

 

 

ajakosok

 

544.

 

 

Ajuga laxmannii

szennyes ínfű

50 000

545.

 

Dracocephalum austriacum

 

osztrák sárkányfű

250 000

546.

 

Dracocephalum ruyschiana

 

északi sárkányfű

250 000

547.

 

 

Lamium orvala

pofók árvacsalán

50 000

548.

 

Micromeria thymifolia

 

illír szirtipereszlény

100 000

549.

 

Nepeta parviflora

 

borzas macskamenta

250 000

550.

 

 

Phlomis tuberosa

macskahere (gumós macskahere)

5 000

551.

 

 

Prunella grandiflora

nagyvirágú gyíkfű

5 000

552.

 

Salvia nutans

 

kónya zsálya

250 000

553.

 

 

Scutellaria columnae

bozontos csukóka

5 000

554.

 

 

Stachys alpina

havasi tisztesfű

10 000

555.

 

 

Teucrium scorodonia

fenyérgamandor

5 000

556.

Lentibulariaceae

 

 

rencefélék

 

557.

 

Pinguicula vulgaris

 

lápi hízóka

100 000

558.

 

Utricularia bremii

 

lápi rence

100 000

559.

 

 

Utricularia minor

kis rence

50 000

560.

Liliaceae

 

 

liliomfélék

 

561.

 

 

Erythronium dens-canis

kakasmandikó (európai kakasmandikó)

50 000

562.

 

 

Fritillaria meleagris

mocsári kockásliliom (kotuliliom)

50 000

563.

 

 

Gagea bohemica

cseh tyúktaréj

5 000

564.

 

 

Gagea spathacea

fiókás tyúktaréj

10 000

565.

 

 

Gagea szovitsii

pusztai tyúktaréj

10 000

566.

 

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum

 

tüzes liliom

100 000

567.

 

 

Lilium martagon

turbánliliom

10 000

568.

Linaceae

 

 

lenfélék

 

569.

 

Linum dolomiticum

 

pilisi len (dolomitlen)

250 000

570.

 

 

Linum flavum

sárga len

10 000

571.

 

 

Linum hirsutum

borzas len

5 000

572.

 

 

Linum tenuifolium

árlevelű len

5 000

573.

 

 

Linum trigynum

francia len

5 000

574.

 

 

Radiola linoides

apró csepplen

5 000

575.

Lythraceae

 

 

füzényfélék

 

576.

 

 

Lythrum linifolium

lenlevelű füzény

5 000

577.

 

 

Lythrum tribracteatum

apró füzény

10 000

578.

Melanthiaceae

 

 

zászpafélék

 

579.

 

 

Veratrum album

fehér zászpa

5 000

580.

Menyanthaceae

 

 

vidrafűfélék

 

581.

 

 

Menyanthes trifoliata 1

hármaslevelű vidrafű 1

10 000

582.

 

 

Nymphoides peltata

tündérfátyol (vízi tündérfátyol)

5 000

583.

Nymphaeaceae

 

 

tündérrózsafélék

 

584.

 

 

Nymphaea alba

fehér tündérrózsa

5 000

585.

Onagraceae

 

 

ligetszépefélék

 

586.

 

 

Chamaenerion dodonaei

vízparti deréce

5 000

587.

 

 

Circaea alpina

havasi varázslófű

5 000

588.

 

 

Epilobium palustre

mocsári füzike

10 000

589.

 

 

Ludwigia palustris

tóalma (közönségestóalma)

5 000

590.

Orchidaceae

 

 

kosborfélék

 

591.

 

 

Anacamptis coriophora (syn.: Orchis coriophora)

poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor)

50 000

592.

 

 

Anacamptis morio (syn.: Orchismorio)

agár kosbor (agár sisakoskosbor)

10 000

593.

 

 

Anacamptis palustris subsp. elegans (syn.: Orchis laxiflora subsp. elegans, Orchis elegans)

pompás kosbor (pompás sisakoskosbor)

10 000

594.

 

 

Anacamptis palustris subsp. palustris (syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis palustris)

mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor)

10 000

595.

 

 

Anacamptis pyramidalis

vitézvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitézvirág)

10 000

596.

 

 

Cephalanthera damasonium

fehér madársisak

10 000

597.

 

 

Cephalanthera longifolia

kardos madársisak

10 000

598.

 

 

Cephalanthera rubra

piros madársisak

10 000

599.

 

 

Corallorhiza trifida

erdei korallgyökér

10 000

600.

 

Cypripedium calceolus

 

rigópohár(erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)

250 000

601.

 

 

Dactylorhiza fuchsii

erdei ujjaskosbor

10 000

602.

 

 

Dactylorhiza incarnata (incl. Dactylorhiza incarnatasubsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca)

hússzínű ujjaskosbor (beleértve az "incarnata", "haematodes" és "serotina" alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort)

10 000

603.

 

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca

 

halvány ujjaskosbor

100 000

604.

 

 

Dactylorhiza lapponica

lappföldi ujjaskosbor

10 000

605.

 

 

Dactylorhizamaculata(incl. Dactylorhiza maculata subsp. transylvanica)

foltos ujjaskosbor

10 000

606.

 

 

Dactylorhiza majalis

széleslevelű ujjaskosbor

10 000

607.

 

 

Dactylorhiza sambucina

bodzaszagú ujjaskosbor

10 000

608.

 

 

Dactylorhiza viridis (syn.: Coeloglossum viride)

zöldike (zöldikeujjaskosbor)

10 000

609.

 

 

Epipactis albensis

elbai nőszőfű

50 000

610.

 

 

Epipactis atrorubens (incl. Epipactis atrorubens subsp. borbasii)

vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfüvet is)

10 000

611.

 

Epipactis bugacensis

 

bugaci nőszőfű

250 000

612.

 

Epipactis exilis (syn.: Epipactis gracilis)

 

karcsú nőszőfű

100 000

613.

 

 

Epipactis futakii

Futák-nőszőfű

50 000

614.

 

 

Epipactis helleborine

széleslevelű nőszőfű

5 000

615.

 

 

Epipactis latina

lazioi nőszőfű

10 000

616.

 

 

Epipactis leptochila

csőrös nőszőfű

10 000

617.

 

 

Epipactis mecsekensis

mecseki nőszőfű

50 000

618.

 

 

Epipactis microphylla

kislevelű nőszőfű

10 000

619.

 

 

Epipactis moravica

morva nőszőfű

50 000

620.

 

 

Epipactis muelleri

Müller-nőszőfű

10 000

621.

 

 

Epipactis neglecta

keskenyajkú nőszőfű

10 000

622.

 

 

Epipactis nordeniorum

Norden-nőszőfű

50 000

623.

 

 

Epipactis palustris

mocsári nőszőfű

10 000

624.

 

Epipactis placentina

 

ciklámenlila nőszőfű

250 000

625.

 

 

Epipactis pontica

pontuszi nőszőfű

10 000

626.

 

 

Epipactis purpurata

ibolyás nőszőfű

10 000

627.

 

 

Epipactis tallosii

Tallós-nőszőfű

10 000

628.

 

 

Epipactis voethii

Vöth-nőszőfű

10 000

629.

 

Epipogium aphyllum

 

levéltelen bajuszvirág

100 000

630.

 

 

Goodyera repens

avarvirág (kúszóavarvirág)

10 000

631.

 

 

Gymnadenia conopsea

szúnyoglábú bibircsvirág

10 000

632.

 

 

Gymnadenia densiflora

sűrűvirágú bibircsvirág

10 000

633.

 

 

Gymnadenia odoratissima

illatos bibircsvirág

50 000

634.

 

Hammarbya paludosa

 

tőzegorchidea(fiókástőzegorchidea)

100 000

635.

 

Himantoglossum adriaticum

 

adriai sallangvirág

250 000

636.

 

Himantoglossum caprinum

 

bíboros sallangvirág

250 000

637.

 

 

Limodorum abortivum

gérbics (ibolyásgérbics)

10 000

638.

 

Liparis loeselii

 

hagymaburok (lápihagymaburok)

250 000

639.

 

 

Neotinea tridentata (syn.: Orchis tridentata)

tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)

10 000

640.

 

 

Neotineaustulata(syn.:Orchisustulata)(incl. Neotinea ustulata subsp. ustulata, Neotinea ustulata subsp. aestivalis)

sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (beleértve a tavaszi és nyári virágzású alfajait)

10 000

641.

 

 

Neottia nidus-avis

madárfészek (madárfészek-békakonty)

5 000

642.

 

 

Neottia ovata (syn.: Listera ovata)

békakonty (tojásdadbékakonty)

10 000

643.

 

Ophrys apifera

 

méhbangó

250 000

644.

 

Ophrys bertolonii

 

Bertoloni-bangó

250 000

645.

 

Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (syn.: Ophrys holoserica)

 

poszméhbangó

250 000

646.

 

Ophrys fuciflora subsp. holubyana

 

Holuby-bangó

250 000

647.

 

Ophrys insectifera

 

légybangó

250 000

648.

 

Ophrys oestrifera (syn.: Ophrys scolopax)

 

szarvas bangó

250 000

649.

 

Ophrys sphegodes

 

pókbangó

100 000

650.

 

 

Orchis mascula (incl. Orchis mascula subsp. signifera)

füles kosbor

10 000

651.

 

 

Orchis militaris

vitézkosbor

10 000

652.

 

 

Orchis pallens

sápadt kosbor

50 000

653.

 

 

Orchis purpurea

bíboros kosbor

10 000

654.

 

 

Orchis simia

majomkosbor

50 000

655.

 

 

Platanthera bifolia

kétlevelű sarkvirág

5 000

656.

 

 

Platanthera chlorantha

zöldes sarkvirág

10 000

657.

 

 

Spiranthes aestivalis

nyári füzértekercs

10 000

658.

 

 

Spiranthes spiralis

őszi füzértekercs

10 000

659.

 

Traunsteinera globosa

 

gömböskosbor (karcsúgömböskosbor)

100 000

660.

Orobanchaceae

 

 

vajvirágfélék (szádorfélék)

 

661.

 

 

Orobanche artemisiae-campestris

üröm-vajvirág (ürömszádor)

10 000

662.

 

 

Orobanche bartlingii

Bartling-vajvirág (Bartling-szádor)

10 000

663.

 

 

Orobanche caesia

deres vajvirág (deres szádor)

10 000

664.

 

 

Orobanche coerulescens

kékes vajvirág (kékes szádor)

5 000

665.

 

 

Orobanche flava

martilapu-vajvirág (martilapu-szádor)

10 000

666.

 

 

Orobanche hederae

borostyán-vajvirág (borostyán-szádor)

5 000

667.

 

 

Orobanche nana

apró vajvirág (apró szádor)

10 000

668.

 

 

Orobanche pancicii

varfű-vajvirág (vajfűszádor)

10 000

669.

Paeoniaceae

 

 

bazsarózsafélék

 

670.

 

Paeonia officinalis subsp. banatica

 

bánáti bazsarózsa

250 000

671.

 

Paeonia tenuifolia

 

keleti bazsarózsa

250 000

672.

Parnassiaceae

 

 

tőzegboglárfélék

 

673.

 

 

Parnassia palustris

fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár)

10 000

674.

Plantaginaceae

 

 

útifűfélék

 

675.

 

 

Plantago argentea

ezüstös útifű

5 000

676.

 

Plantago maxima

 

óriás útifű

250 000

677.

 

 

Plantago schwarzenbergiana

erdélyi útifű

10 000

678.

Plumbaginaceae

 

 

kékgyökérfélék

 

679.

 

 

Armeria elongata

magas istác

10 000

680.

Poaceae (Gramineae)

 

 

pázsitfűfélék

 

681.

 

 

Calamagrostis phragmitoides (syn.: Calamagrostis purpurea)

pirosló nádtippan

10 000

682.

 

 

Calamagrostis pseudophragmites

parti nádtippan

10 000

683.

 

 

Calamagrostis stricta

lápi nádtippan

10 000

684.

 

 

Calamagrostis varia

tarka nádtippan

5 000

685.

 

 

Elymus elongatus 4

magas tarackbúza 4

5 000

686.

 

 

Festuca amethystina

lila csenkesz

10 000

687.

 

 

Festuca dalmatica

dalmát csenkesz

5 000

688.

 

 

Festuca wagneri

rákosi csenkesz

10 000

689.

 

 

Helictotrichon compressum (syn.: Avenula compressa)

tömött zabfű

5 000

690.

 

 

Koeleria javorkae

Jávorka-fényperje

10 000

691.

 

 

Koeleria majoriflora

nagyvirágú fényperje

5 000

692.

 

 

Koeleria pyramidata

nyugati fényperje (magas fényperje)

10 000

693.

 

 

Poa remota

hegyi perje

10 000

694.

 

 

Poa scabra

magyar perje

5 000

695.

 

 

Puccinellia peisonis (syn.: Puccinellia festuciformis subsp. intermedia)

fertőtavi mézpázsit

5 000

696.

 

 

Scolochloa festucacea

északi mocsáricsenkesz

50 000

697.

 

 

Sesleria albicans

tarka nyúlfarkfű

5 000

698.

 

 

Sesleria heufleriana

erdélyi nyúlfarkfű

5 000

699.

 

 

Sesleria hungarica (syn.: Sesleria heufleriana subsp. hungarica)

magyar nyúlfarkfű

5 000

700.

 

 

Sesleria sadleriana

budai nyúlfarkfű

5 000

701.

 

 

Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria caerulea)

lápi nyúlfarkfű

5 000

702.

 

 

Stipa borysthenica

homoki árvalányhaj

5 000

703.

 

 

Stipa bromoides

szálkás árvalányhaj

5 000

704.

 

 

Stipa dasyphylla

bozontos árvalányhaj

10 000

705.

 

 

Stipa eriocaulis

délvidéki árvalányhaj

5 000

706.

 

 

Stipa pennata

pusztai árvalányhaj

5 000

707.

 

 

Stipa pulcherrima

csinos árvalányhaj

5 000

708.

 

 

Stipa tirsa

hosszúlevelű árvalányhaj

5 000

709.

Polygalaceae

 

 

pacsirtafűfélék

 

710.

 

 

Polygala amarella

kisvirágú pacsirtafű

10 000

711.

 

 

Polygala major

nagy pacsirtafű

5 000

712.

Polygonaceae

 

 

keserűfűfélék

 

713.

 

 

Persicaria bistorta

kígyógyökerű keserűfű

5 000

714.

 

 

Rumex pseudonatronatus

sziki lórom

10 000

715.

Portulacaceae

 

 

porcsinfélék

 

716.

 

 

Montia fontana subsp. chondrosperma

kis forrásfű

5 000

717.

Potamogetonaceae

 

 

békaszőlőfélék

 

718.

 

 

Groenlandia densa

sűrűlevelű-békaszőlő

5 000

719.

 

 

Potamogeton coloratus

színes békaszőlő

50 000

720.

 

 

Potamogeton obtusifolius

tompalevelű békaszőlő

10 000

721.

Primulaceae

 

 

kankalinfélék

 

722.

 

 

Androsace maxima

nagy gombafű

10 000

723.

 

 

Cyclamen purpurascens

erdei ciklámen

10 000

724.

 

 

Glaux maritima

tengerparti bagolyfű

5 000

725.

 

 

Hottonia palustris

mocsári békaliliom

5 000

726.

 

 

Lysimachia nemorum

berki lizinka

10 000

727.

 

Primula auricula

 

cifra kankalin (medvefül kankalin)

250 000

728.

 

 

Primula elatior

sudár kankalin (sugárkankalin)

10 000

729.

 

Primula farinosa

 

lisztes kankalin

250 000

730.

 

 

Primula vulgaris

szártalan kankalin

5 000

731.

 

 

Samolus valerandi

sziki árokvirág

5 000

732.

Pyrolaceae

 

 

körtikefélék

 

733.

 

 

Chimaphila umbellata

csinos ernyőskörtike

10 000

734.

 

 

Moneses uniflora

egyvirágú kiskörtike

5 000

735.

 

 

Orthilia secunda

bókoló gyöngyvirágoskörtike

5 000

736.

 

 

Pyrola chlorantha

zöldes körtike

50 000

737.

 

 

Pyrola media

közepes körtike

50 000

738.

 

 

Pyrola minor

kis körtike

5 000

739.

 

 

Pyrola rotundifolia

kereklevelű körtike

5 000

740.

Ranunculaceae

 

 

boglárkafélék

 

741.

 

 

Adonis vernalis

tavaszi hérics

5 000

742.

 

Adonis volgensis

 

volgamenti hérics

250 000

743.

 

 

Anemone sylvestris

erdei szellőrózsa

5 000

744.

 

 

Anemone trifolia

hármaslevelű szellőrózsa

50 000

745.

 

 

Clematis alpina

havasi iszalag

10 000

746.

 

 

Clematis integrifolia

réti iszalag

5 000

747.

 

 

Hepatica nobilis

nemes májvirág

5 000

748.

 

Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)

 

magyar kökörcsin

100 000

749.

 

 

Pulsatilla grandis

leánykökörcsin

10 000

750.

 

 

Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)

fekete kökörcsin

10 000

751.

 

Pulsatilla patens

 

tátogó kökörcsin

250 000

752.

 

 

Pulsatilla zimmermannii

hegyi kökörcsin

50 000

753.

 

 

Ranunculus fluitans

úszó víziboglárka

5 000

754.

 

 

Ranunculus illyricus

selymes boglárka

5 000

755.

 

 

Ranunculus lateriflorus

sziki boglárka

5 000

756.

 

 

Ranunculus lingua

nádi boglárka

10 000

757.

 

 

Ranunculus nemorosus

berki boglárka

10 000

758.

 

 

Ranunculus polyphyllus

buglyos boglárka

5 000

759.

 

 

Ranunculus psilostachys

csőrös boglárka

5 000

760.

 

 

Ranunculus strigulosus

merevszőrű boglárka (Steven-boglárka)

10 000

761.

 

 

Thalictrum aquilegiifolium

erdei borkóró

5 000

762.

 

 

Thalictrum foetidum

sziklai borkóró

10 000

763.

 

 

Thalictrum pseudominus (syn.: Thalictrum minus subsp. pseudominus)

kékes borkóró

5 000

764.

Resedaceae

 

 

rezedafélék

 

765.

 

 

Reseda inodora

szagtalan rezeda

5 000

766.

Rosaceae

 

 

rózsafélék

 

767.

 

 

Alchemilla acutiloba

hegyeskaréjú palástfű

5 000

768.

 

 

Alchemilla crinita

csipkéslevelű palástfű

5 000

769.

 

 

Alchemilla filicaulis

vékonyszárú palástfű

5 000

770.

 

 

Alchemilla glabra

havasi palástfű

5 000

771.

 

 

Alchemilla glaucescens

hegyi palástfű

10 000

772.

 

 

Alchemilla hungarica

magyar palástfű

5 000

773.

 

 

Alchemilla micans

kecses palástfű

5 000

774.

 

 

Alchemillamonticola1

közönséges palástfű 1

5 000

775.

 

 

Alchemilla subcrenata

hullámoslevelű palástfű

5 000

776.

 

 

Alchemillaxanthochlora1

réti palástfű 1

5 000

777.

 

 

Amelanchier ovalis

közönséges fanyarka

10 000

778.

 

 

Amygdalus nana (syn.: Prunus tenella)

törpemandula

10 000

779.

 

 

Aremonia agrimonioides

bükkös kispárlófű

5 000

780.

 

 

Aruncus dioicus

erdei tündérfürt

5 000

781.

 

 

Cotoneaster integerrimus

szirti madárbirs (piros madárbirs)

10 000

782.

 

 

Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster matrensis)

fekete madárbirs (beleértve a pannon madárbirset)

10 000

783.

 

 

Cotoneaster tomentosus

molyhos madárbirs (nagylevelű madárbirs)

10 000

784.

 

Crataegus nigra

 

fekete galagonya

100 000

785.

 

 

Geum aleppicum

hegyi gyömbérgyökér

10 000

786.

 

 

Geum rivale

patakparti gyömbérgyökér (bókoló gyömbérgyökér)

10 000

787.

 

Potentilla palustris (syn.: Comarum palustre)

 

tőzegeper (tőzegpimpó)

100 000

788.

 

 

Potentilla patula

kiterült pimpó

10 000

789.

 

 

Potentilla rupestris

kövi pimpó

5 000

790.

 

Pyrus magyarica

 

magyar vadkörte

250 000

791.

 

 

Pyrus nivalis

vastaggallyú körte

10 000

792.

 

 

Rosa pendulina

havasalji rózsa

10 000

793.

 

 

Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-andreae)

gyapjas rózsa (beleértve a szentendrei rózsát)

10 000

794.

 

 

Rubus saxatilis

kövi szeder

10 000

795.

 

 

Sorbus aria

lisztes berkenye

10 000

796.

 

 

Sorbus danubialis

dunai berkenye

10 000

797.

 

 

Sorbus domestica

házi berkenye (kerti berkenye)

10 000

798.

 

 

Sorbus graeca

déli berkenye

10 000

799.

 

 

Sorbus hazslinszkyana (Sorbus austriaca sensu lato)

Hazslinszky-berkenye (osztrák berkenye alakkörébe tartozó taxon)

10 000

800.

 

 

a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)

a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)

10 000

 

 

 

Sorbus acutiserratus

kőhányási berkenye

 

 

 

 

Sorbus andreanszkyana

Andreánszky-berkenye

 

 

 

 

Sorbusadami

Ádám-berkenye

 

 

 

 

Sorbusbakonyensis

bakonyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus balatonica

balatoni berkenye

 

 

 

 

Sorbus barabitsii

Barabits-berkenye

 

 

 

 

Sorbusbarthae

Bartha-berkenye

 

 

 

 

Sorbusbodajkensis

bodajki berkenye

 

 

 

 

Sorbus borosiana

Boros-berkenye

 

 

 

 

Sorbus budaiana

budai berkenye

 

 

 

 

Sorbus buekkensis

bükki berkenye

 

 

 

 

Sorbusdecipientiformis

keszthelyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus degenii

Dégen-berkenye

 

 

 

 

Sorbus dracofolius

gánti berkenye

 

 

 

 

Sorbuseugenii-kelleri

Keller-berkenye

 

 

 

 

Sorbusgayeriana

Gáyer-berkenye

 

 

 

 

Sorbusgerecseensis

gerecsei berkenye

 

 

 

 

Sorbus huljakii

Hulják-berkenye

 

 

 

 

Sorbus javorkae

Jávorka-berkenye

 

 

 

 

Sorbuskarpatii

Kárpáti-berkenye

 

 

 

 

Sorbuslatissima

nagylevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbusmajeri

Májer-berkenye

 

 

 

 

Sorbussemiincisa

budai berkenye

 

 

 

 

Sorbuspannonica

dunántúli berkenye

 

 

 

 

Sorbus polgariana

Polgár-berkenye

 

 

 

 

Sorbuspseudobakonyensis

rövidkaréjú berkenye

 

 

 

 

Sorbuspseudodanubialis

Duna-menti berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudolatifolia

széleslevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudosemiincisa

kevéserű berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudovertensis

csákberényi berkenye

 

 

 

 

Sorbus redliana

Rédl-berkenye

 

 

 

 

Sorbus simonkaiana

Simonkai-berkenye

 

 

 

 

Sorbus sooi

Soó-berkenye

 

 

 

 

Sorbus subdanubialis

közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye)

 

 

 

 

Sorbus thaiszii

Thaisz-berkenye

 

 

 

 

Sorbus tobani

Tobán-berkenye

 

 

 

 

Sorbus ulmifolia

szillevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbus vajdae

Vajda-berkenye

 

 

 

 

Sorbus vallerubusensis

szedresvölgyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus vertesensis

vértesi berkenye

 

 

 

 

Sorbus veszpremensis

veszprémi berkenye

 

 

 

 

Sorbus zolyomii

Zólyomi-berkenye

 

801.

 

 

Spiraea crenata

csipkés gyöngyvessző

50 000

802.

 

 

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

10 000

803.

 

 

Spiraea salicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

10 000

804.

Rubiaceae

 

 

galajfélék (buzérfélék)

 

805.

 

 

Asperula taurina

olasz müge

5 000

806.

 

 

Galium austriacum

osztrák galaj

5 000

807.

 

 

Galium tenuissimum

vékony galaj

10 000

808.

Ruscaceae

 

 

csodabogyófélék

 

809.

 

 

Ruscus aculeatus

szúrós csodabogyó

10 000

810.

 

 

Ruscus hypoglossum

lónyelvű csodabogyó

50 000

811.

Rutaceae

 

 

rutafélék

 

812.

 

 

Dictamnus albus

kőrislevelű nagyezerjófű

5 000

813.

Salicaceae

 

 

fűzfafélék

 

814.

 

 

Salixaurita

füles fűz

50 000

815.

 

 

Salix elaeagnos

parti fűz

10 000

816.

 

 

Salix myrsinifolia

feketéllő fűz

10 000

817.

 

 

Salix pentandra

babérfűz

10 000

818.

Saxifragaceae

 

 

kőtörőfűfélék

 

819.

 

 

Saxifraga adscendens

hegyi kőtörőfű

50 000

820.

 

 

Saxifraga paniculata

fürtös kőtörőfű

10 000

821.

Scrophulariaceae

 

 

tátogatófélék

 

822.

 

Digitalis ferruginea

 

rozsdás gyűszűvirág

100 000

823.

 

Digitalis lanata

 

gyapjas gyűszűvirág

100 000

824.

 

 

Linaria biebersteinii

Bieberstein-gyújtoványfű

10 000

825.

 

 

Lindernia procumbens

heverő iszapfű

5 000

826.

 

 

Melampyrum bihariense

erdélyi csormolya

5 000

827.

 

 

Pedicularis palustris

posvány kakastaréj

50 000

828.

 

 

Pseudolysimachion incanum

szürke fürtösveronika

50 000

829.

 

 

Pseudolysimachion longifolium

hosszúlevelű fürtösveronika

5 000

830.

 

Pseudolysimachion spurium

 

bugás fürtösveronika

100 000

831.

 

 

Rhamnus saxatilis

sziklai benge

10 000

832.

 

 

Scrophularia scopolii

bársonyos görvélyfű

5 000

833.

 

 

Scrophularia vernalis

tavaszi görvélyfű

5 000

834.

Solanaceae

 

 

csucsorfélék

 

835.

 

 

Scopolia carniolica

krajnai farkasbogyó

5 000

836.

Sparganiaceae

 

 

békabuzogányfélék

 

837.

 

Sparganium natans

 

lápi békabuzogány

100 000

838.

Tamaricaceae

 

 

tamariskafélék

 

839.

 

 

Myricaria germanica

német csermelyciprus

10 000

840.

Thymelaeaceae

 

 

boroszlánfélék

 

841.

 

 

Daphne cneorum

henye boroszlán

50 000

842.

 

 

Daphne laureola

babérboroszlán

50 000

843.

 

 

Daphne mezereum

farkasboroszlán

10 000

844.

Trapaceae

 

 

sulyomfélék

 

845.

 

 

Trapa natans

sulyom (csemegesulyom)

5 000

846.

Urticaceae

 

 

csalánfélék

 

847.

 

 

Urtica kioviensis

kúszó csalán (lápi csalán)

5 000

848.

Valerianaceae

 

 

macskagyökérfélék

 

849.

 

 

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia

bodzalevelű macskagyökér

10 000

850.

 

 

Valeriana simplicifolia

éplevelű macskagyökér

10 000

851.

 

 

Valeriana tripteris

hármaslevelű macskagyökér

5 000

852.

Verbenaceae

 

 

vasfűfélék

 

853.

 

 

Verbena supina

henye vasfű

10 000

854.

Violaceae

 

 

ibolyafélék

 

855.

 

 

Viola biflora

sárga ibolya

50 000

856.

 

 

Viola collina

dombi ibolya

5 000

857.

 

 

Viola stagnina

lápi ibolya

10 000

857.

Vitaceae

 

 

szőlőfélék

 

858.

 

 

Vitissylvestris

ligeti szőlő

50 000


1Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.

2Kivéve sterilis, termőképtelen alak.

3Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.

4Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.

1 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
2 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
3 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.
4 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.

2. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére