• Tartalom

1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat

1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2018.01.01.
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22. § (6) bekezdésére is, az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:
I. Az Alkotmánybíróság adatai és működése
1. Az Alkotmánybíróság általános adatai
Az Alkotmánybíróságot alapító jogszabály: az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
Az alapítás időpontja: 1989. október 30.
Az Alapító Okirat száma, kelte: XXV-1/2346/2012. 2012. január 6.
Az Alkotmánybíróság hivatalos elnevezése: Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság hivatalos elnevezésének rövidítése: AB
Az Alkotmánybíróság hivatalos elnevezése angol, német és francia nyelven: Constitutional Court of Hungary, Verfassungsgericht Ungarns, Cour Constitutionnelle de Hongrie
Az Alkotmánybíróság székhelye: Budapest
Az Alkotmánybíróság hivatalos postai címe: 1015 Budapest, Donáti utca 35–45.
Az Alkotmánybíróság körbélyegzője: A körbélyegzőn Magyarország címere és az „Alkotmánybíróság” felirat szerepel.
Az Alkotmánybíróság postafiók címe: 1535 Budapest, Pf. 773.
Az Alkotmánybíróság hivatalos honlapjának címe: www.mkab.hu, www.alkotmanybirosag.hu
A Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-01483271-00000000
Az OTP Bank Rt.-nél vezetett lakásalap számla száma: 11713005-21304866
Az Alkotmánybíróság által ellátott közfeladat államháztartási szakágazati besorolása és az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
Az Alkotmánybíróság adószáma: 15324793-2-41
Az Alkotmánybíróság államháztartási azonosítója: 033484
Az Alkotmánybíróság törzskönyvi azonosító száma: 324799
Az Alkotmánybíróság statisztikai számjele: 15324793-8411-311-01
2. Az Alkotmánybíróság működése
2.1.2 Az Alkotmánybíróságot az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: az elnök) vezeti és képviseli. Az Alkotmánybíróság szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv.) és az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) Tü. határozat (továbbiakban: Ügyrend) állapítja meg.
2.2. Az Alkotmánybíróság mint központi költségvetési fejezet tekintetében (központi költségvetés III. fejezet) a fejezetet irányító szerv vezetője az elnök. [Abtv. 17. § (2) bekezdés]
2.3. Az Alkotmánybíróság elnökhelyettese segíti az elnök munkáját, az elnököt annak akadályozatása esetén, vagy rendelkezése alapján helyettesíti, és ellátja mindazon feladatokat, illetve gyakorolja azon hatásköröket, melyekkel az elnök megbízza.
2.4. Az Alkotmánybíróságnak mint költségvetési szervnek az államháztartásról szóló jogszabályok szerinti gazdasági vezetője a gazdasági főigazgató.
2.5. Az Alkotmánybíróság igazgatási munkaszervezete az Alkotmánybíróság Hivatala, amely ellátja az Alkotmánybíróság szervezeti működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait.
2.6. Az Alkotmánybíróság Hivatalának szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az Abtv. 22. § (6) bekezdése alapján e szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) állapítja meg.
II. Az Alkotmánybíróság Hivatalának szervezetére és működésére vonatkozó szabályok
3. Az Alkotmánybíróság Hivatalának szervezete
3.1.3 Az Alkotmánybíróság Hivatalának önálló szervezeti egységei az alkotmánybírói törzskarok, az elnöki kabinet, az Alkotmánybíróság volt elnökének (a továbbiakban: volt elnök) titkársága, a főtitkárság és a gazdasági főosztály.
3.2. Az Alkotmánybíróság Hivatalának szervezeti ábráját az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.
3.3. Az Alkotmánybíróság Hivatalának állománytábláját az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.
4. Az Alkotmánybíróság Hivatalának vezetése és irányítása
4.1. Az elnök gyakorolja mindazon feladat- és hatásköröket, szakmai és szervezeti irányítói jogkörébe tartozó feladatokat, melyeket részére az Abtv. és az Ügyrend meghatároz. Az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
4.2. Az Alkotmánybíróság Hivatalát az elnök irányítása mellett az Alkotmánybíróság főtitkára (a továbbiakban: a főtitkár) vezeti. E jogköre alapján a főtitkár ellátja az Alkotmánybíróság Hivatalának igazgatásával kapcsolatos feladatokat.
4.3.4 Az önálló szervezeti egységek vezetői az alkotmánybírói törzskarok esetében az alkotmánybírák, az elnöki kabinet esetében az elnök, a volt elnök titkársága esetében a volt elnök, a főtitkárság esetében a főtitkár, a gazdasági főosztály esetében a gazdasági főigazgató. Az önálló szervezeti egységek vezetői az Alkotmánybíróság elnökének irányítása és intézkedései alapján, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, önállóan vezetik a szervezeti egységeiket, felelősek a feladatok elvégzéséért, döntenek a szervezeti egységeik feladatkörébe tartozó ügyekben. A főtitkár nem felettese az önálló szervezeti egységek vezetőinek, részükre, illetve a főtitkárság kivételével az önálló szervezeti egységeknél foglalkoztatottak részére utasítást nem adhat.
4.4. Az önálló szervezeti egységek vezetői együttműködnek az Alkotmánybíróság Hivatala más szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival.
5. Az Alkotmánybíróság tagjai és az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatott munkatársak
5.1. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása az Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdése és az Abtv. 6–9. §-ai, a 15–16. §-ai, a 18. §-a, valamint a 21. §-a alapján áll fenn.
5.2.5 Az Alkotmánybíróság főtitkárának a megbízatása az Abtv. 22. § (2)–(3) bekezdései, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (2) bekezdése alapján áll fenn. A gazdasági főigazgató jogviszonya a Kttv. 236. § (2) bekezdése alapján áll fenn.
5.3. Az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonya a Kttv. alapján áll fenn. A munkavállalóként foglalkoztatottak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvének, a megbízási, vállalkozási vagy egyéb, szerződéses foglalkoztatottak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
5.4. Az alapfeladat ellátásában részt vevő ügyintéző köztisztviselő (a továbbiakban: ügyintéző köztisztviselő) feladata az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe, illetve az Alkotmánybíróság Hivatalának feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a munkaköri leírásban foglalt ilyen irányú felhatalmazás esetén a kiadmányozása. Az ügyintéző köztisztviselő a munkaköri leírásában részére megállapított, illetőleg a vezetője által meghatározott feladatokat – a felettesétől kapott utasítás és határidő figyelembevételével – a jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak és az ügyviteli szabályoknak megfelelően önállóan látja el. Ügyintéző köztisztviselők különösen a törzskarok jogász munkatársai, az indítványelemzők, az elnöki kabinet munkatársai, az informatikus, a könyvtáros, a főtitkárság és a gazdasági főosztály ügyintézői, a titkárságvezetők (I. besorolásban), valamint a titkárok/titkárnők (II. besorolásban).
5.5. Az alapfeladat ellátásában résztvevő vezető köztisztviselő (a továbbiakban: vezető köztisztviselő) feladata az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe, illetve az Alkotmánybíróság Hivatalának feladatkörébe tartozó ügyek érdemi elintézése, kiadmányozása. A vezető köztisztviselő a munkaköri leírásában részére megállapított feladatokat – a felettesétől kapott utasítás és határidő figyelembevételével – a jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak és az ügyviteli szabályoknak megfelelően önállóan látja el. Vezető köztisztviselő különösen a főtitkár és a gazdasági főosztály vezetője.
5.6.6 Főtanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói törzskar állományába tartozó jogász érdemi munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága állományába tartozó érdemi munkatársnak, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói törzskar állományába tartozó jogász érdemi munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága állományába tartozó érdemi munkatársnak, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A főtanácsadói és tanácsadói cím nem minősül vezetői kinevezésnek és külön indokolás nélkül bármikor visszavonható. A főtanácsadói és tanácsadói címet az elnök adományozza.
5.7. Szakmai főtanácsadói cím adományozható annak az I. besorolási osztályba tartozó ügyintéző köztisztviselőnek, aki legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik. Szakmai tanácsadói cím adományozható annak az I. besorolási osztályba tartozó ügyintéző köztisztviselőnek, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik. A szakmai főtanácsadói és szakmai tanácsadói cím nem minősül vezetői kinevezésnek és külön indokolás nélkül bármikor visszavonható. A főtanácsadói és tanácsadói címet az elnök adományozza. A szakmai főtanácsadók és szakmai tanácsadók száma az Alkotmánybíróság Hivatalában nem haladhatja meg a 14 főt.
5.8. Az alapfeladat gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat ellátó ügykezelő (a továbbiakban közszolgálati ügykezelő) feladata az Alkotmánybíróság és az Alkotmánybíróság Hivatala feladat- és hatásköre gyakorlásának előmozdítása érdekében szükséges adminisztratív, iratkezelési, ügyviteli, valamint koordinációs feladatok ellátása. A közszolgálati ügykezelő a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezetője által meghatározott feladatokat – a felettesétől kapott utasítás és határidő figyelembevételével – a jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak és az ügyviteli szabályoknak megfelelően látja el. Közszolgálati ügykezelők különösen a kézbesítők.
5.9. Címzetes vezetőtanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi cím adományozható a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskolai végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező ügyintéző köztisztviselőnek. Címzetes főmunkatársi cím adományozható a tartósan kiemelkedő munkát végző középiskolai végzettségű ügyintéző köztisztviselőnek. Címzetes vezető-tanácsosi cím a legalább öt, címzetes főtanácsosi cím a legalább tizenkettő, címzetes vezető-főtanácsosi cím a legalább húsz, címzetes főmunkatársi cím a legalább tizennyolc év közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkező ügyintéző köztisztviselőnek adományozható.
5.10. A fizikai alkalmazott munkavállaló a munkaköri leírásában megállapított feladatait a besorolása szerinti felettesétől kapott utasítás alapján látja el.
5.11. Az egyéb státuszú, illetve megbízási szerződés szerint eljáró munkatársak a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és szakmai normáknak, illetve szerződésüknek megfelelően látják el feladataikat.
III. Az önálló szervezeti egységek
6. Általános rendelkezések
6.1. Az önálló szervezeti egységeket az SZMSZ-ben megállapított tisztségviselő vezeti. Az önálló szervezeti egységek a feladatkörök alapján további egységekből állhatnak, de ezek külön vezetővel nem rendelkeznek.
6.2. Az Alkotmánybíróság Hivatalának önálló szervezeti egységei és foglalkoztatottai feladataikat a jogszabályok, különösen az Alaptörvény és az Abtv., továbbá az Ügyrend, az SZMSZ, az iratkezelési és ügyviteli szabályzat, és más belső szabályzatok rendelkezései alapján, az Alkotmánybíróság elnöke irányításának megfelelően látják el.
6.3. Az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatottak feladatait a foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó kinevezés vagy szerződés részét képező munkaköri leírás határozza meg. A munkaköri leírás – a felelősség megállapítására is alkalmas módon – tartalmazza a munkakörrel járó feladatokat, a foglalkoztatott alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint a munkakörre vonatkozó esetleges sajátos előírásokat.
6.4. Az Alkotmánybíróság elnökének írásbeli rendelkezése alapján az Alkotmánybíróság Hivatalának önálló szervezeti egységei és foglalkoztatottai – a foglalkoztatásra irányuló jogszabályok keretei között – kötelesek olyan feladat ellátásában is közreműködni, amely az SZMSZ és a munkaköri leírás alapján más szervezeti egységhez, illetve más foglalkoztatotthoz tartozik.
7. Az alkotmánybírói törzskarok
7.1. Az alkotmánybírói törzskarok az alkotmánybírók, valamint az elnök mint alkotmánybíró tanácsadó, ügyintéző, döntés-előkészítő és adminisztratív munkaszervezetei. A törzskarokat az Alkotmánybíróság elnökének irányítása mellett az alkotmánybírók vezetik.
7.2. Az alkotmánybírói törzskarok az alkotmánybíróból, a törzskari jogász (érdemi) munkatársból, valamint a titkársági feladatokat ellátó munkatársból (titkárságvezető vagy titkár/nő) állnak.
7.3. Az alkotmánybírói törzskarok jogász munkatársa
a) az alkotmánybíró igényei szerint összegyűjti és elemzi az egyes ügyekhez kapcsolódó hazai és külföldi jogszabályokat, szakirodalmat és precedenseket;
b) megvizsgálja az indítványt, annak elintézésével összefüggő javaslatot tesz;
c) a leírási útmutatónak megfelelő formátumban előkészíti, megfogalmazza és megszerkeszti az alkotmánybíró által a teljes ülés vagy a tanácsok elé terjesztendő határozat- és végzés-, valamint párhuzamos indokolás- és különvélemény-tervezeteket, feljegyzéseket, problematikát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat;
d) folyamatosan figyelemmel követi a testületi ülések napirendjén szereplő ügyeket, az azokban készült tervezeteket, feljegyzéseket;
e) az alkotmánybíró igényei szerint írásban véleményezi a más alkotmánybíró által előterjesztett határozat- és végzéstervezeteket, feljegyzéseket, problematikát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat, valamint a testületek ülése elé kerülő egyéb anyagokat;
f) igény esetén segíti a bizottsági és tanácsi munkát, elkészíti az öttagú tanácsi ülések emlékeztetőjét;
g) az alkotmánybíró igényei szerint önálló kutatómunkát végez, iratokat szerez be, egyeztetést folytat;
h) folyamatosan képzi magát, nyomon követi a jogszabályi környezet változását,
i) figyelemmel kíséri a bíróságok, az Európai Közösségek Bírósága, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatának alakulását, és erről az alkotmánybíró kívánalmainak megfelelően beszámol;
j) kutatási, ügyviteli, szervezési feladatokat lát el az alkotmánybíró utasításai szerint;
k) figyelemmel kíséri az ügyrendben meghatározott, illetve ennek hiányában az ügyek intézésére az elnök vagy az önálló szervezeti egység vezetője által megállapított egyedi ügyintézési és ügyviteli határidők betartását, az esetleges késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról tájékoztat;
l) elvégzi az alkotmánybíró által meghatározott egyéb szakmai és operatív feladatokat.
7.4. Az alkotmánybírói törzskarok titkársági feladatokat ellátó munkatársa
a) ellátja a törzskar működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
b) kezeli és nyilvántartja az alkotmánybíróhoz beérkező és onnan kimenő iratokat, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja az iratokat az elektronikus iktatókönyvben;
c) az ügyviteli szabályok szerint kezeli és nyilvántartja az előadó alkotmánybíróra szignált ügyeket;
d) nyilvántartja az egyes érdemi munkatársaknak kiadott ügyeket és feladatokat;
e) nyilvántartja az alkotmánybíró szakmai programját;
f) elvégzi az alkotmánybíró levelezésével kapcsolatos szövegszerkesztési, postázási és iratkezelési feladatokat, ennek során a hivatalos levélsablont használja;
g) a határidő-nyilvántartásba és az irattárba helyezendő iratanyagokat a kezelőirodának átadja;
h) titkárságvezetőként közreműködik továbbá a hivatali és az önálló szervezeti egységet érintő rendezvények szervezésében, idegen nyelvű levéltervezeteket készít, kapcsolatot tart hazai és külföldi szervekkel, részt vesz az önálló szervezeti egység személyügyi feladatainak ellátásában, szervezi és irányítja az ügyviteli feladatokat, segíti az önálló szervezeti egység munkatársait az ügyekhez kapcsolódó hazai és külföldi jogszabályok, szakirodalom és precedensek összegyűjtésében.
8.7 Az elnöki kabinet
8.1. Az elnöki kabinet az elnök munkaszervezete, mely segíti irányítási, koordinatív, képviseleti, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal és a nyilvánossággal összefüggő feladatainak ellátását. Az elnöki kabinetet az elnök vezeti.
8.2.8 Az elnöki kabinet a kabinetfőnökből, a nemzetközi és protokoll ügyek referenséből, az elnöki (fő)tanácsadókból és a jogegységi (fő)tanácsadóból áll. Az elnöki kabinet titkársági feladatait az elnök alkotmánybírói törzskarának a titkársági feladatokat ellátó munkatársa (titkárságvezető vagy titkár/nő) látja el.
8.3. Az elnöki kabinet és az elnök alkotmánybírói törzskara az elnök rendelkezésének megfelelően együttműködnek.
8.4. A kabinetfőnök
a) segíti az elnök irányító munkáját, koordinálja az elnöki kabinet – különösen a sajtófőnök és a nemzetközi és protokoll ügyek referensének – és az elnök alkotmánybírói törzskarának együttműködését;
b) figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság teljes ülése és tanácsai munkáját, részt vesz az elnök által előterjesztett tervezetek előkészítésében és véleményezésében, valamint közreműködik az egységes ítélkezési tevékenység figyelemmel kísérésében és értékelésében;
c) kapcsolatot tart más állami szervekkel, intézményekkel, koordinálja az elnök belföldi és külföldi vonatkozású hivatalos találkozóit;
d) szervezi és értékeli az elnök nyilvános szerepléseit, előkészíti az azokhoz szükséges szakmai anyagokat;
e) segíti az elnöknek az Alkotmánybíróság nemzetközi képviseletével kapcsolatos feladatait, kapcsolatot tart más külföldi intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, koordinálja az elnök nemzetközi tárgyú tevékenységét;
f) a sajtóreferens (sajtófőnök) útján segíti az Alkotmánybíróság elnökét és főtitkárát a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő tevékenységeik ellátásában, a belső kommunikációs terv kidolgozásában, valamint a napi és heti sajtófigyelés végzésében. Igény esetén a sajtóreferens (sajtófőnök) segíti az alkotmánybírókat is a nyilvánossággal való kapcsolattartásuk terén.
8.5. A nemzetközi és protokoll ügyek referense
a) előkészíti és szervezi az elnök hazai és nemzetközi vonatkozású találkozóit;
b) az elnök igénye szerint szakmai anyagokat készít a hazai vonatkozású megbeszélésekhez, egyeztetésekhez;
c) a főtitkárral és a kabinetfőnökkel együttműködve közreműködik az Alkotmánybírósághoz érkező külföldi delegációk fogadásának, valamint az ünnepi (szakmai és protokoll) programoknak a kialakításában, lebonyolításában;
d) a főtitkárral együttműködve közreműködik az Alkotmánybíróság nemzetközi és hazai levelezéseinek előkészítésében, a bejövő és kimenő leveleket az elektronikus iktatórendszerbe iktatja;
e) a gazdasági főosztállyal együttműködve előkészíti az elnök és az alkotmánybírák külföldi hivatalos és munkalátogatásait.
8.6. Az elnöki (fő)tanácsadók
a) az elnök által meghatározottak szerint előkészítő anyagokat készítenek, véleményező tevékenységet végeznek;
b) az egységesség fenntartása érdekében figyelemmel kísérik, és az elnök részére értékelik az ítélkezési tevékenységet;
c) figyelemmel kísérik a beérkezett indítványokat, elemzéseket készítenek, kutatási feladatokat látnak el;
d) az elnök igénye szerint szakmai anyagokat készítenek nemzetközi megbeszélésekhez, egyeztetésekhez.
8.7.9 A jogegységi (fő)tanácsadó
a) elemzi és feldolgozza az Alkotmánybíróság határozatait és alapjogi joggyakorlatát;
b) figyelemmel kíséri és elemzi az Alkotmánybíróság joggyakorlatához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat és joggyakorlatot;
c) figyelemmel kíséri és az elnök részére elemzi a közzétett döntés-tervezeteket és feljegyzéseket abból a szempontból, hogy azok illeszkednek-e az Alkotmánybíróság joggyakorlatába és az Alaptörvény rendelkezéseihez;
d) az elnök igényei szerint önálló kutatómunkát végez;
e) elvégzi az elnök által meghatározott egyéb szakmai és operatív feladatokat.
8/A.10 A volt elnök titkársága
8/A.1. A volt elnök titkársága az Alkotmánybíróság volt elnökének munkaszervezete, mely az Abtv. 20. § (5) bekezdése alapján, az ott meghatározott ideig működik.
8/A.2. A volt elnök titkársága segíti az Alkotmánybíróság volt elnökének az e tisztségével összefüggő tevékenységét. A volt elnök titkárságát a volt elnök vezeti.
8/A.3. A volt elnök titkárságának munkatársai
a) kapcsolatot tartanak más állami szervekkel, intézményekkel, előkészítik és szervezik a volt elnök belföldi vonatkozású hivatalos találkozóit;
b) szervezik a volt elnök nyilvános szerepléseit, nemzetközi és hazai vonatkozású megbeszéléseit, előkészítik a felkészüléshez szükséges anyagokat;
c) figyelemmel kísérik a volt elnököt érintő eseményeket, szakmai véleményeket, sajtómegjelenéseket;
d) közreműködnek a volt elnök nemzetközi találkozóinak a szervezésében.
9. A főtitkárság
9.1. A főtitkárság látja el az Alkotmánybíróság Hivatalában az iratkezelési, indítványelemzői, informatikai, a nyilvánossággal kapcsolatos tájékoztatási és sajtóreferensi feladatokat, elősegíti a Hivatal érdemi szakmai munkáját, valamint felügyeli az Alkotmánybíróság könyvtárát (a továbbiakban: Könyvtár). A főtitkárság látja el az Alkotmánybíróság teljes ülésének előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is. A főtitkárság – együttműködve a tanácsvezető alkotmánybíró törzskarával – közreműködik az öttagú tanácsok üléseinek előkészítésében. A főtitkárságot az Alkotmánybíróság elnökének irányítása mellett a főtitkár vezeti.
9.2. A főtitkár
a) elvégzi az alkotmánybírósági eljáráshoz kapcsolódó előkészítő, eljárási feladatokat, szignálásra előkészíti az indítványokat;
b) összeállítja az Alkotmánybíróság elnöke részére a teljes ülés napirendi javaslatát;
c) az alkotmánybírók és az alkotmánybírói törzskarok munkatársai rendelkezésére bocsátja a testületi ülések napirendjét, a napirendjére kerülő tervezeteket és egyéb dokumentumokat, koordinálja a testületi ülések működését, ennek érdekében együttműködik a tanácsvezető alkotmánybírókkal és törzskari munkatársaikkal;
d) gondoskodik a teljes ülés emlékeztetőjének elkészítéséről és közzétételéről;
e) a gazdasági szabályzatok kivételével közreműködik a belső szabályzatok elkészítésében, javaslatot tesz az elnöknek egyes szabályzatok elfogadására, illetve módosítására;
f) részt vesz az Alkotmánybíróság Hivatalának összehangolt működését igénylő eseti feladatok végrehajtásában, esetlegesen létrehozott munkacsoportok tevékenységében;
g) irányítja, összehangolja és ellenőrzi a közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek munkáját;
h) kapcsolatot tart a központi közigazgatás szerveivel, valamint az Országgyűlés Hivatalával;
i) szakmai értekezleteken elemzi és értékeli a vezetése alatt álló egyes hivatali egységek tevékenységét;
j) ellenőrzi az Alkotmánybíróság Hivatalában alkalmazott szoftverek jogtisztaságát;
k) átveszi és kezeli az alkotmánybírók és a nyilatkozattételre kötelezett köztisztviselők vagyonnyilatkozatait, a személy- és munkaügyi referens útján eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásoknak, felelős a nyilvános vagyonnyilatkozatok közzétételéért;
l) meghatározza a vezetése alá tartozó szervezeti egységek ügyintéző köztisztviselőinek és közszolgálati ügykezelőinek munkaköri leírását;
m) minősíti a vezetése alá tartozó szervezeti egységek ügyintéző köztisztviselőit és közszolgálati ügykezelőit, értékeli szakmai munkájukat és teljesítményüket;
n) engedélyezi a vezetése alá tartozó szervezeti egységek ügyintéző köztisztviselőinek és közszolgálati ügykezelőinek rendes szabadságát;
o) kiadmányozza a közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek levéltervezeteit;
p) aláírásra előkészíti az egyesbírók végzéstervezeteit;
q) szerkeszti az Alkotmánybíróság hivatalos kiadványait és az Alkotmánybíróság honlapját;
r)11 részt vesz az Alkotmánybíróságnak a nyilvánossággal és a kommunikációval kapcsolatos feladatainak ellátásában;
s)12 közreműködik az alkotmánybírósági közlemények elkészítésében és kiadásában;
t)13 előkészíti és megtervezi az Alkotmánybíróságról szóló nyomtatott és elektronikus kiadványokat, megszervezi azok előállítását;
u)14 a jogszabályoknak megfelelően teljesíti a hozzá érkező közérdekű adatok kiadására vonatkozó kérelmeket;
v)15 koordinálja az Alkotmánybíróság határozatainak idegen nyelvre történő fordítását.
w)–x)16
9.3. A főtitkárság szervezeti egységei
a) a főtitkársági titkárság
b) az indítványelemzői munkacsoport
c) az informatika
d) a kezelőiroda
e) a Könyvtár
9.4. A főtitkársági titkárság
a) támogatja és segíti a főtitkár munkáját, általános ügyviteli, koordinatív működést segítő, adminisztratív tevékenységet lát el;
b) kezeli és nyilvántartja a főtitkárságra beérkező és onnan kimenő iratokat, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja az iratokat az elektronikus iktatókönyvben;
c) a sajtóreferens („sajtófőnök”) közreműködésével segíti a főtitkárnak a nyilvánossággal és a kommunikációval összefüggő feladatai ellátását;
d) közreműködik a honlap szerkesztésével járó feladatok ellátásban;
e) elvégzi a teljes ülésekkel és nyilvános hirdetésekkel kapcsolatos adminisztratív és szervezési teendőket;
f) az Ügyrendben meghatározott ideig őrzi az ülésekről készült hangfelvételeket,
g) koordinálja és nyilvántartja a főtitkár szakmai programjait, előkészíti az ezekhez szükséges anyagokat;
h) ellátja a belépőkártyák nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív teendőket,
i) fogadja az állampolgári megkereséseket;
j) a közérdekű adatok iránti szóbeli megkereséseket teljesíti, vagy az indítványelemzési és kutatási egységhez irányítja;
k) naprakész állapotban tartja, és hozzáférhetővé teszi a házi telefonkönyvet;
l) szükség esetén iratokat kiadmányoz és kisegítő protokollfeladatokat lát el.
9.5. Az indítványelemzői munkacsoport
a) elvégzi az Alkotmánybírósághoz érkezett beadványok előzetes vizsgálatát, a beadvány formai ellenőrzésének eredménye alapján javaslatot tesz a főtitkárnak a hatáskörbe nem tartozó indítvány elutasítására, illetve a kiegészítésre szoruló indítvány esetén a hiánypótlási felhívás kiadására, elbírálásra alkalmas indítvány esetén a szignálásra történő bemutatásra;
b) a beadványhoz adatlapot, szükség esetén levéltervezetet készít;
c) előkészíti az egyesbírói végzések tervezeteit;
d) az elnök és a főtitkár által meghatározott rendben statisztikai kimutatásokat készít;
e) az elnök és a főtitkár által meghatározott kérdésben kutatást végez, és ennek eredményéről jelentést készít;
f) kisegítő protokollfeladatokat lát el.
9.6. Az informatika
a) közreműködik az Alkotmánybíróság informatikai rendszerének megtervezésében, az azzal kapcsolatos beszerzések pályáztatásában, értékelésében, a rendszer kiépítésében;
b) működteti az informatikai rendszert;
c) nyilvántartást vezet az informatikai rendszer részét képező eszközökről és programokról;
d) közreműködik a rendszerfejlesztések próbaüzemében, átvételében;
e) karbantartja (karbantartatja) a számítástechnikai eszközöket;
f) gondoskodik a rendszer adatvédelmi eszközei (víruskereső, tűzfal), paramétereinek folyamatos figyeléséről, frissítéséről;
g) frissíti és karbantartja az adatbázisokat;
h) igény szerint a Hivatal munkatársainak képzéseket, továbbképzéseket tart vagy szervez;
i) gondoskodik a szervereken tárolt adatok, adatbázisok rendszeres mentéséről;
j) elvégzi az esetileg jelentkező felhasználói problémák elhárítását;
k) karbantartja a honlapot, ellátja a webmesteri feladatokat;
l) ellátja a beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatos informatikai feladatokat.
9.7. A kezelőiroda
a) átveszi és érkezteti a beadványokat;
b) az iratokat bemutatja a főtitkárnak;
c) az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja az iratokat az elektronikus iktatókönyvben, indulóügy esetén ügyiratborítót készít;
d) gondoskodik a kiadmányozott és expediált küldemények postázásáról;
e) átadókönyv használatával gondoskodik az iratok hivatalon belüli kézbesítéséről;
f) kezeli az irattárban rendszeresített átadókönyveket és kézbesítőkönyveket;
g) működteti az Alkotmánybíróság Hivatalának egységes, központi irattárát, kezeli az ott lévő irattári anyagot, vezeti az elektronikus iktatókönyvet;
h) gondoskodik a folyamatban lévő, a befejezett, a további intézkedést igénylő ügyek iratainak külön kezeléséről, az iratok őrzéséről;
i) az irattárazás során ellenőrzi, hogy az ügyiratborítón szereplő adatok megegyeznek-e az elektronikus iktatókönyvben szereplő adatokkal, szükség esetén pótolja a hiányzó adatokat az elektronikus iktatókönyvben;
j) közreműködik az ügyiratok selejtezésében és levéltárba adásában;
k) közreműködik az Ügyrendben meghatározott adatnyilvánosság biztosításában, állampolgári érdeklődés esetén – a jogszabályok és a külön szabályzat előírásainak megfelelően – felvilágosítást ad a beadványokról, az ügyek állásáról;
l) ellátja a titkos ügykezelési feladatokat a külön szabályzat előírásai szerint.
9.8. A Könyvtár
a) a rendelkezésre álló anyagi eszközök ésszerű felhasználásával, a teljes ülés, a bizottságok, az elnök, az alkotmánybírák és a munkatársak szakmai igényei szerint gondoskodik a könyvtári anyagok beszerzéséről, megfelelő elhelyezéséről, minőségének és mennyiségének megőrzéséről, az állomány bővítéséről;
b) rendeli, katalogizálja és feldolgozza a könyveket;
c) gondoskodik a napilapoknak és folyóiratoknak az alkotmánybírók igényeinek megfelelő szétosztásáról;
d) könyvtáron belüli és könyvtárközi kölcsönzési tevékenységet végez;
e) közreműködik egy-egy határozat-tervezethez kapcsolódó szakirodalmi összeállítás elkészítésében;
f) beszerzi és az alkotmánybírók és a munkatársak rendelkezésére bocsátja a külföldi szakfolyóiratok tartalomjegyzékét;
g) ellátja az alkotmánybírói törzskarokat és a Főtitkárságot az Alkotmánybíróság Határozatai éves köteteivel és a munkájukhoz szükséges kiadványokkal.
10. A gazdasági főosztály és az Alkotmánybíróság gazdasági szervezete
10.1.17 Az Alkotmánybíróság Hivatalának költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, fenntartási, gépkocsi-üzemeltetési és humánpolitikai feladatait a gazdasági főosztály látja el. A gazdasági főosztályt a gazdasági főigazgató vezeti. A gazdasági főigazgató az Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetője.
10.2. A gazdasági főosztály egyben az Alkotmánybíróság gazdasági szervezete is, melyet a gazdasági főigazgató irányít és ellenőriz.
10.3. A gazdasági főigazgató az Alkotmánybíróságnak mint költségvetési szervnek az államháztartásról szóló jogszabályok szerinti gazdasági vezetője.
10.4. A gazdasági főosztály egységei
a) a gazdasági főosztály titkársága
b) a pénzügyi és számviteli egység
c) a műszaki ellátási egység
d) a személy- és munkaügyi referens
e) a gépkocsi-üzemeltetési egység
10.5. A gazdasági főosztály mint gazdasági szervezet működésének részletes rendjét az államháztartásról szóló jogszabályok szerinti ügyrendje állapítja meg.
10.6. A gazdasági főigazgató
a) az elnök irányítása mellett ellátja az Alkotmánybíróság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatokat;
b) elkészíti az éves költségvetési tervet, valamint a féléves és éves beszámolót a költségvetési gazdálkodásról;
c) gazdálkodik az éves költségvetési előirányzattal;
d) végrehajtja a számvitellel, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással, az előirányzat-gazdálkodással, a költségvetési adatszolgáltatással, a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági tevékenységgel, valamint a vagyonkezeléssel, vagyonhasznosítással, anyaggazdálkodással, a közétkeztetés megszervezésével kapcsolatos feladatokat;
e) vezeti a gazdasági főosztály munkáját, irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet;
f) utasítást ad a vezetése alatt álló szakmai, szervezeti egységeknek a gazdasági teendők végrehajtásához;
g) a hatáskörébe tartozó gazdasági intézkedéseket hoz;
h) ellenjegyzi a gazdasági kihatású kötelezettségvállalásokat, intézkedéseket hoz a vonatkozó szabályzat alapján;
i) felel a külön szabályzatok szerint az Alkotmánybíróság Hivatalának gazdálkodásáért, a költségvetés végrehajtásáért, az ésszerű és takarékos pénzfelhasználásért;
j)18 kapcsolatot tart a költségvetési feladatokat ellátó minisztériummal, az Állami Számvevőszékkel és a Magyar Államkincstárral;
k) szakmai értekezleteken elemzi és értékeli a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységét;
l) meghatározza a közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek ügyintéző köztisztviselőinek munkaköri leírását;
m) minősíti a vezetése alatt tevékenykedő ügyintéző köztisztviselőket;
n) engedélyezi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügyintéző köztisztviselőinek szabadságát;
o) kiadmányozza a közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek levéltervezeteit.
10.7. A gazdasági főosztály titkársága
a) támogatja és segíti a gazdasági főigazgató munkáját;
b) kezeli és nyilvántartja a gazdasági főigazgatóhoz beérkező és tőle kimenő iratokat, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja az iratokat az elektronikus iktatókönyvben;
c) nyilvántartja a gazdasági főigazgató napi, heti, havi programját;
d) elvégzi az adminisztrációt, a leírási és postázási munkákat;
e) elvégzi a gazdasági főosztály levelezésével kapcsolatos szövegszerkesztési, postázási feladatokat.
10.8.19 A pénzügyi, bér- és számviteli egység
a) ellátja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és az Alkotmánybíróság Hivatalának operatív gazdálkodási feladatait;
b) elkészíti a bizonylatolásra, a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra irányadó szabályzatot, biztosítja az abban meghatározott előírások érvényesülését;
c) tervezi az Alkotmánybíróság éves gazdálkodását;
d) közreműködik az Alkotmánybíróság költségvetése tervezetének összeállításában;
e) gondoskodik az Alkotmánybíróság Hivatalának pénzügyi, számviteli munkájához kapcsolódó főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetéséről;
f) előkészíti az éves és féléves zárszámadásról szóló beszámolót;
g) elvégzi a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályok szerint a bank-, a pénztár-, a szállító- és vegyes tételek alapbizonylatainak kontírozását;
h) elkészíti az Alkotmánybíróság Hivatalának számlarendjét és számlakeretét;
i) az Alkotmánybíróság Hivatalának működésével kapcsolatos feladatok keretében ellátja a könyvelést, a pénzügyi adminisztratív feladatokat;
j) nyilvántartja a vállalt kötelezettségeket, a dolgozói lakástámogatásokat;
k) vezeti a szállítói számlák nyilvántartását és ellenőrzi a számlák tartalmát;
l) kiállítja a banki bizonylatokat, intézi a banki kapcsolatokból eredő feladatokat;
m) elkészíti a pénzkezelési szabályzatot, kezeli a pénztárat;
n) gondoskodik a valutakezelési szabályok betartásáról;
o) gondoskodik a számviteli és pénzügyi bizonylatok tárolásáról, a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályok érvényesítéséről;
p) elemzéseket készít az Alkotmánybíróság Hivatalának gazdálkodásáról;
q) ellátja a bérszámfejtési feladatokat;
r) gondoskodik az intézményt érintő adó- és társadalombiztosítási előírások érvényesítéséről;
s) elvégzi a hivatalos külföldi utazások költségelszámolását;
t) költségvetési adatszolgáltatást teljesít;
u) vezeti a tárgyi eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást;
v) elvégzi az évenkénti leltározási feladatokat, gondoskodik azok értékeléséről;
w) vezeti a helyiség-nyilvántartást, abból adatokat szolgáltat;
x) folyamatosan ellenőrzi az előirányzat-felhasználást.
10.9. A műszaki ellátási egység
a) előkészíti a beruházások megvalósítását érintő műszaki, gazdasági döntéseket;
b) javaslatot tesz a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, közreműködik a beszerzésükre vonatkozó pályázatok kiírásában, elbírálásában;
c) együttműködik az épület- és gépfelújítási munkák elvégzésére irányuló ajánlatok bekérésében, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásában;
d) megszervezi és lebonyolítja a felújítási, javítási, karbantartási munkákat, ellenőrzi azok teljesítését, igazolja a teljesítést;
e) ellátja a tűzvédelmi, tűzrendészeti teendőket, kapcsolatot tart a területi tűzoltósággal;
f) gondoskodik a tűzvédelmi felszerelések karbantartásáról, azok működőképességéről;
g) teljesíti a munkavédelmi szabályzatban előírt feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, betartását;
h) ellátja a központi épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
i) ellenőrzi a vezetői szobák, üléstermek, tárgyalótermek, közös területek rendezettségét, a berendezési, felszerelési tárgyak épségét, használhatóságát, szükség szerint gondoskodik soron kívüli javításukról;
j) folyamatosan karbantartja az energiaellátó központot és az elosztó hálózatot;
k) elvégezteti a nagyobb karbantartási munkákat (kazánház, villamos főelosztók, tartalék áramforrások);
l) működteti az épület telekommunikációs hálózatát és szolgáltatásait, gondoskodik fejlesztésükről;
m) beszerzi, vagy más módon biztosítja az iroda- és híradástechnikai eszközöket, üzemelteti azokat és biztosítja karbantartásukat;
n) gondoskodik a felügyelete alá tartozó épületekben a rendezvények technikai feltételeinek meglétéről;
o) évente elkészíti a hatáskörébe tartozó üzemeltetési, karbantartási, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek tervezetét;
p) középtávú terveket készít (készíttet) a központi épület felújítására;
q) elvégzi a hivatali iratok sokszorosítását;
r) gondoskodik a hivatali kisebb javítási munkálatok elvégzéséről, ellenőrzi a karbantartók tevékenységét;
s) gondoskodik a napi takarítási feladatok ellátásáról.
10.10. A személy- és munkaügyi egység
a) a megválasztásról szóló országgyűlési határozat alapján előkészíti az elnök és az alkotmánybírók illetmény-megállapítását;
b) megállapítja a jubileumi jutalomra jogosító közszolgálati idő kezdő időpontját, előkészíti az önálló szervezeti egységek köztisztviselőinek és közszolgálati ügykezelőinek közszolgálati jogviszonya, valamint munkavállalóinak munkaviszonya keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket;
c) ellenőrzi a közszolgálati jogviszony, munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételek meglétét; áthelyezés esetén munkáltatói utasítás alapján megteszi a szükséges intézkedéseket;
d) értesíti a pénzügyi és számviteli egységet, valamint a műszaki ellátási egységet a munkához kapcsolódó juttatások kifizetése érdekében;
e) előkészíti a teljesítményértékeléshez, minősítéshez szükséges okiratokat, a minősítési ütemtervet; felkérésre közreműködik a minősítések, teljesítményértékelések előkészítésében;
f) figyelemmel a minősítés és teljesítményértékelés eredményére, a munkáltató intézkedése alapján elkészíti az átsorolások, illetményemelések, címadományozások, vezetői megbízások iratait;
g) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott illetményalap alapján kiszámítja a tisztségviselők, a vezető és ügyintéző köztisztviselők, a közszolgálati ügykezelők illetményét és a fizikai alkalmazott munkavállalók munkabérét;
h) kiadja a munkáltatói igazolásokat;
i) előkészíti az éves képzési, átképzési, továbbképzési tervet, illetve beszámolót;
j) figyelemmel kíséri a képesítési előírások hatályosulását;
k) előkészíti, nyilvántartja, ellenőrzi a tanulmányi szerződéseket;
l) a tisztségviselőkről, köztisztviselőkről, közszolgálati ügykezelőkről és munkavállalókról a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvántartást vezet;
m) előkészíti a szabadságolási tervet; kiszámítja, és írásban közli a dolgozók éves szabadságát, nyilvántartja és ellenőrzi annak igénybevételét;
n)20 munkáltatói utasítás alapján közreműködik a fegyelmi és kártérítési ügyek előkészítésében és lebonyolításában;
o)21 előkészíti a nyugdíjazásokkal kapcsolatos iratokat;
p)22 nyilvántartja a közszolgálati és más jogviszonyban dolgozók létszámát és kapcsolódó rendszeres juttatásait;
q)23 a főtitkárral együttműködve eleget tesz a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásoknak;
r)24 figyelemmel kíséri a munkaügyi tevékenységet érintő jogszabályi változásokat, előkészíti az ezzel összefüggő hivatali szabályzatmódosításokat, utasításokat, körleveleket;
s)25 eleget tesz a kötelező és az egyedi adatszolgáltatási feladatoknak, elkészíti az egyéb munkaügyi jelentéseket;
t)26 elvégzi a munka- és személyügyi, munkaegészségügyi feladatokat, a foglalkoztatással összefüggő statisztikai tevékenységet.
10.11. A gépkocsi-üzemeltetési egység
a) a gépkocsi-üzemeltetési referens (garázsmester)
a) szervezi a gépkocsivezetői, futár, és kézbesítési feladatok ellátását (diszpécseri szolgálat);
b) ellátja a hivatal gépjármű állományának üzemeltetésével járó feladatokat, kapcsolatot tart a karbantartást és a szervizt ellátó vállalattal.
b) a gépkocsivezetők
a)27 az önálló szervezeti egység vezetője rendelkezéseinek megfelelően vezetik és gondosan üzemeltetik a szolgálat ellátására rendelkezésükre bocsátott járművet;
b) ellátják a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
IV. Az Alkotmánybíróság Hivatalának működési rendje
11. Általános szabályok
11.1. Az Alkotmánybíróság Hivatalának munkatársai együttműködnek az Alkotmánybíróság és a hivatal feladatainak végrehajtása érdekében. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egység feladatkörét is érintő ügyekben a szervezeti egységek kötelesek egymást tájékoztatni, és tervezett intézkedéseiket előzetesen egyeztetni (együttműködési kötelezettség).
11.2. Az elnök az önálló szervezeti egységek közötti szorosabb együttműködést igénylő, összetett megközelítésű vagy kiemelt feladatok hatékony megoldása, illetve az ezekhez szükséges javaslatok kidolgozása érdekében a feladat eseti elvégzésére csoportos munkavégzést rendelhet el, vagy az önálló szervezeti egységekben foglalkoztatott munkatársakból munkacsoportot hozhat létre, mely az elnök közvetlen szakmai irányítása mellett működik.
11.3. A hivatali szabályzatokat és utasításokat a főtitkár tartja nyilván, és gondoskodik róla, hogy azok az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatottak számára megismerhetőek legyenek. Az Alkotmánybíróság Hivatalának érvényes szerződéseit a gazdasági főigazgató tartja nyilván. A szabályzatokat, utasításokat és szerződéseket a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni, illetve közérdekű adat kiadására vonatkozó kérelem esetén kiadni. A nyilvánosságra hozatal és a kiadás a nyilvántartásra kötelezett tisztségviselő feladata.
12. A munkáltatói jogok gyakorlása
12.1. Az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az Alkotmánybíróság elnöke a szervezeti egységek munkatársai felett a kinevezés, a felmentés, a tanácsadói (főtanácsadói) munkaköri megbízás címadományozás, és a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az önálló szervezeti egységek vezetőire ruházhatja.
12.2. Az Alkotmánybíróság elnöke indokolt esetben az egyéb munkáltatói jogokat esetileg vagy általános érvénnyel visszaveheti, erről azonban legkésőbb a munkáltatói intézkedés időpontjában tájékoztatja az érintett önálló szervezeti egység vezetőjét.
13. Az Alkotmánybíróság Hivatalának munkarendje és a munkaidő
13.1. A teljes heti munkaidő heti negyven óra. Az elnök a kinevezésben az önálló szervezeti egység egyéb munkáltatói jogokat gyakorló vezetőjének javaslatára a teljes heti munkaidőnél rövidebb heti munkaidőt is megállapíthat (részmunkaidő).
13.2. A negyven órás hivatali munkaidő munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óra 30 percig, pénteken 8 órától 14 óráig tart. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkarendjét az elnök állapítja meg.
13.3. Hivatali időben folyamatos jelenlétet kell biztosítani az elnök titkárságán, a főtitkársági titkárságon és a kezelőirodán.
13.4. A fizetett munkaközi szünet (ebédidő) 30 perc, amely 12 óra és 14 óra között vehető igénybe.
13.5. Indokolt esetben, az elnök rendelkezése alapján, az Alkotmánybíróság Hivatala ügyeleti rendszerben is működhet. Ennek során – az önálló szervezeti egység vezetőjének eltérő rendelkezése alapján – szervezeti egységenként legalább egy hivatali foglalkoztatott 8 és 12 óra között ügyeletet ad.
13.6. A jogszabályban meghatározott esetet kivéve, munkanapokon hétfőn, kedden és szerdán 10 és 12 óra, valamint hétfőn és kedden 14 és 16 óra között valamennyi köztisztviselő – akár rögzített, akár rugalmas munkaidőben dolgozik – köteles a munkahelyén tartózkodni (törzsidő). Nem köteles törzsidőben a munkahelyén tartózkodni a gépkocsivezető és az a munkatárs, akinek rögzített munkaideje eltér a hivatali időtől, valamint az a foglalkoztatott, akinek távollétét az elnök – az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára – írásban engedélyezte.
13.7. A rögzített munkaidő megegyezik a hivatali idővel. Az ettől eltérő rögzített munkaidőt a foglalkoztatott munkaszerződésében, illetve munkaköri leírásában kell meghatározni.
13.8.28 Rugalmas munkaidő engedélyezése esetén a munkaidőkeret a hónap 1. és 31. napja közötti időszakra eső munkanapok száma szorozva 8 órával. A munkaidőkeretet 6 és 22 óra között kell kitölteni (peremidő) a hónap 1. és 31. napja között.
13.9.29 A távollévő foglalkoztatott helyettesítéséről az önálló szervezeti egység vezetője gondoskodik. Tartós távollét esetén a munkavégzés zavartalansága a munkaköri leírásokban meghatározott helyettesítési munkakör figyelembevételével biztosítandó; kivételesen a helyettesítést végző foglalkoztatott alkalmi kijelölésével történik.
14. Az Alkotmánybíróság Hivatalának képviselete és rendelkezés a hivatal bankszámlája felett
14.1. Az Alkotmánybíróság Hivatalának általános képviseletét az elnök, saját feladatkörében a főtitkár és a gazdasági főigazgató látja el. Az elnök adott ügyben írásban felhatalmazhatja az önálló szervezeti egység vezetőjét, indokolt esetben az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott más köztisztviselőt is a hivatal képviseletére.
14.2. Az Alkotmánybíróság Hivatalának nevében szerződéseket kötni általános hatállyal az elnök, saját feladatkörében a főtitkár és a gazdasági főigazgató jogosult. Kötelezettségvállalás esetén a szerződés megkötéséhez az elnök által kijelölt hivatali köztisztviselők valamelyikének ellenjegyzése szükséges.
14.3. Az Alkotmánybíróság és az Alkotmánybíróság Hivatalának bíróságok és hatóságok előtti, valamint az egyéb partnerekkel szembeni törvényes képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén, illetőleg az elnök írásbeli rendelkezése alapján a főtitkár, illetve az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott más köztisztviselő látja el. Az Alkotmánybíróság Hivatalának jogi képviseletére az elnök írásban meghatalmazhat jogi képviselet ellátására jogszabály alapján képesített személyt (ügyvédet, jogtanácsost, köztisztviselőt) is.
14.4. Az Alkotmánybíróság Hivatalának bankszámlája felett rendelkező tisztségviselőket a kötelezettségvállalási szabályzat állapítja meg.
15. A kiadmányozás rendje
15.1. A kiadmányozási jogot általános érvénnyel az elnök, feladatkörükben az önálló szervezeti egységek vezetői gyakorolhatják.
15.2. Az önálló szervezeti egységek vezetői a kiadmányozási jogot indokolt esetben, eseti jelleggel, írásban az adott egységnél foglalkoztatott köztisztviselőre ruházhatják.
16. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
16.1. Az alkotmánybíró az Abtv. 11. §-a alapján a megválasztását követő harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
16.2. Az Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatottak közül az alábbiak kötelezettek vagyonnyilatkozatot tételére:
a) főtitkár (esedékesség évenként);
b) gazdasági főigazgató (esedékesség évenként);
c) pénzügyi és számviteli ügyintéző (esedékesség: 2 évenként);
d) bér- és tb. ügyintéző (esedékesség 2 évenként);
e) gazdasági ügyintéző (esedékesség: 2 évenként);
f) gondnok (esedékesség: 2 évenként);
g) könyvtáros (esedékesség: 2 évenként);
h) belső ellenőr (esedékesség: 2 évenként);
i)30 aki jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső köztisztviselői munkakört tölt be.
17. Az Alkotmánybíróság Hivatalának pénzügyi és költségvetési ellenőrzése
17.1. Az Alkotmánybíróság Hivatala költségvetési gazdálkodásának belső ellenőrzése a vezetői ellenőrzés, a munkafolyamatba épített ellenőrzések és a függetlenített költségvetési belső ellenőrzés rendszerében valósul meg. A belső ellenőrzés célja, hogy annak révén a hivatal mint költségvetési szerv gazdálkodása mindenben megfeleljen a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak, továbbá, hogy a gazdálkodás hatékony, ésszerű és takarékos legyen. A költségvetési belső ellenőrzés részletes szabályait az erről szóló hivatali szabályzat állapítja meg.
17.2. A függetlenített belső ellenőr külön megbízási szerződéssel alkalmazott, külső gazdasági-pénzügyi szakember, aki közvetlenül az elnök irányítása alatt áll. A belső ellenőr
a) kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti az Alkotmánybíróság Hivatalának stratégiai, középtávú és éves belső ellenőrzési tervét, amelyet az elnök által történt jóváhagyást követően végrehajt;
b) kidolgozza és gondozza a költségvetési belső ellenőrzési kézikönyvet;
c) folyamatosan vezetői tájékoztatást ad;
d) vizsgálja a pénzügyi, irányítási és operatív működésre vonatkozó adatok, információk, beszámolók megbízhatóságát és megfelelő időben való rendelkezésre állását;
e) értékeli az ellenőrzés tapasztalatait, és javaslatot tesz az elnöknek a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére;
f) vizsgálja a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer minőségét és szükség esetén javaslatot tesz korszerűsítésére;
g) ellenőrzi a jogszabályoknak, illetve az egyéb kötelező érvényű szabályoknak való megfelelést;
h) ellenőrzi az eszközökkel, forrásokkal való hatékony, takarékos gazdálkodást, valamint a vagyonmegóvásról történő megfelelő gondoskodást;
i) részletes feladatait és hatáskörét a belső ellenőrzési kézikönyv állapítja meg.
17.3. Az Alkotmánybíróság Hivatala külső ellenőrzésének szabályait az erre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Az ellenőrzésére jogosult külső szervezet képviselőjének megbízólevelét az elnök veszi át. A vizsgált szervezeti egység minden munkatársa köteles az ellenőrzést végző szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogosultság esetén a dokumentációs anyagokba történő betekintést engedélyezni, és az ellenőrzés végzéséhez a megfelelő feltételeket biztosítani. Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgált szervezeti egység vezetője köteles érdemi intézkedéseket foganatosítani a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.
18. Záró rendelkezések
18.1. E határozat 2012. március 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 9.) elnöki utasítás.
18.2. E határozat rendelkezései – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem érintik az Alkotmánybíróság Hivatalában a határozat hatálybalépését megelőzően létrejött közszolgálati jogviszonyok alapján járó juttatásokat és címeket.
Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/2181/2012.

1. számú melléklet az 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozathoz31

2. számú melléklet az 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozathoz32

Állománytábla

Szervezeti egység

Beosztás

Létszámkeret (fő)

Alkotmánybírói törzskarok

Az Alkotmánybíróság tagja

15

Jogász (érdemi) munkatárs

45

Titkárságvezető/titkár(nő)

15

 

 

 

Elnöki kabinet

 

 

Kabinetfőnök

1

Nemzetközi és protokoll ügyek referense

1

Elnöki (fő)tanácsadók

2

Jogegységi (fő)tanácsadó

1

Belső ellenőr (külsős)

0,5

 

 

 

Volt elnök titkársága

Jogász (érdemi) munkatárs

2

 

 

 

Főtitkárság

Főtitkár

1

Főtitkársági titkárság

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Indítványelemzői munkacsoport

Indítványelemző

5

Informatika

Informatikus

3

Kezelőiroda

Irodavezető

1

Ügyintéző

2

Könyvtár

Könyvtárvezető

1

 

 

 

Gazdasági főosztály

Gazdasági főigazgató

1

A gazdasági főosztály titkársága

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Pénzügyi és számviteli egység

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

4

Bér- és tb. ügyintéző

1

Gazdasági ügyintéző

1

Műszaki-ellátó egység

Gondnok, tűz- és munkavédelmi ügyintéző

1

 

Épületgépész

0,5

 

Szakmunkás, egyéb fizikai alkalmazott

12

Személy- és munkaügyi referens

Humánpolitikus

1

Gépkocsi-üzemeltetési egység

Gépkocsi-üzemeltetési referens (garázsmester)

1

Gépkocsivezető

17

Összesen

 

137

1

A határozatot az 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat 20.2. pontja hatályon kívül helyezte 2020. május 1. napjával.

2

A 2.1. pont az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. pont 3.1. alpontja az 1001/2015. (III. 31.) AB TÜ határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 4. pont 4.3. alpontja az 1001/2015. (III. 31.) AB TÜ határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. pont 5.2. alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 5. pont 5.6. alpontja az 1001/2015. (III. 31.) AB TÜ határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. pont az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

8

A 8.2. pont az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

9

A 8.7. pontot az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat 2. pontja iktatta be.

10

A 8/A. pontot az 1001/2015. (III. 31.) AB TÜ határozat 5. pontja iktatta be.

11

A 9. pont 9.2. pont r) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

12

A 9. pont 9.2. pont s) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

13

A 9. pont 9.2. pont t) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

14

A 9. pont 9.2. pont u) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

15

A 9. pont 9.2. pont v) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

16

A 9. pont 9.2. pont w)–x) alpontját az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10. pont 10.1. alpont az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

18

A 10. pont 10.6. pont j) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

19

A 10. pont 10.8. pont nyitó szövegrésze az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

20

A 10. pont 10.10. pont eredeti n) alpontját az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte, egyidejűleg az eredeti o) alpont megjelölését n) alpontra változtatta.

21

A 10. pont 10.10. pont eredeti p) alpontjának megjelölését o) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

22

A 10. pont 10.10. pont eredeti q) alpontjának megjelölését p) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

23

A 10. pont 10.10. pont eredeti r) alpontjának megjelölését q) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

24

A 10. pont 10.10. pont eredeti s) alpontjának megjelölését r) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

25

A 10. pont 10.10. pont eredeti t) alpontjának megjelölését s) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

26

A 10. pont 10.10. pont eredeti u) alpontjának megjelölését t) alpontra változtatta az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 8. pontja.

27

A 10. pont 10.11. pont b) pont a) alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 9. pontjával megállapított szöveg.

28

A 13. pont 13.8. alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 10. pontjával megállapított szöveg.

29

A 13. pont 13.9. alpontja az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 11. pontjával megállapított szöveg.

30

A 16. pont 16.2. pont i) alpontját az 1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat 12. pontja iktatta be.

31

Az 1. számú melléklet az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

32

A 2. számú melléklet az 1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére