• Tartalom

107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.07.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 8. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f), k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9–13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3/A. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott személyt és a közeli hozzátartozóját választása alapján az (1) bekezdés szerinti szolgáltató helyett a foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóhoz kell beutalni.”

2. § A Vhr. 3/A. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és az (1c) bekezdésben” szöveg lép.

3–5. §2

6. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/A. §-a a következő (5d) és (5e) bekezdéssel egészül ki:

„(5d) A Tv. 5/A. § (11) bekezdés e) pontja alapján – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni a térséghatárt
a) a rehabilitációs szakellátások esetében,
b) a Tv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,
c) a nyugat-közép-magyarországi, az észak-közép-magyarországi és a dél-közép-magyarországi térségek Pest megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében,
d) a stroke ellátások esetében,
e) a PIC ellátások esetében.
(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében.”

7–15. §3

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és a 6. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

1–2. melléklet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez4

1

A rendelet a 16. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

2

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére