• Tartalom

109/2012. (X. 15.) VM rendelet

109/2012. (X. 15.) VM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról1

2012.10.23.

Az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 2–4. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § h) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni:
a) a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásának engedélyezésekor,
b) a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásnak és kezelésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szennyvíziszap komposzt termőföldön történő felhasználáshoz, vagy
c) az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz.”

3. § Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R. 1. § (4) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 109/2012. (X. 15.) VM rendelethez

1. A KHVM rendelet 2. számú melléklet IV. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Öntözőtelepek, közvetlen termelői öntözések esetén)
„6. a talajvédelmi terv.”
2. A KHVM rendelet 2. számú melléklete a következő IV/A. ponttal egészül ki:
„IV/A. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egynyári öntözés esetén:
1. műszaki leírás:
a) a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
b) az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása,
c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája,
d) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama;
2. az egyszerűsített talajvédelmi terv.”

2. melléklet a 109/2012. (X. 15.) VM rendelethez

Az R. 3. melléklete a következő 3.3. ponttal egészül ki:
„3.3. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban az öntözővíz minőségét megállapító egyszerűsített talajvédelmi terv
Tartalmi követelmények:
a) az öntözővíz vizsgálati paramétereinek elemzése, az öntözővíz minősítése,
b) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv,
c) az öntözővíz felhasználhatósága,
d) az öntözés hatékonyságát javító beavatkozások.
Laboratóriumi vizsgálatok:
Az öntözővíz vizsgálatát a 2. melléklet 2.6. pont b) alpontjában foglaltak szerint kell elvégezni.
Az öntözővíz minőségét a 2. melléklet 2.6. pont 2–4. táblázatokban foglaltak szerint kell meghatározni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére