• Tartalom

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2012.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címe alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) Ha valamely előirányzat felhasználásáról jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(3) Az esetleges kölcsönökből származó követelések behajtásának, a behajthatatlannak minősített követelések leírásának részletes szabályait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak alapján belső szabályzatként kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.

(4) Ha az előirányzatok felhasználása polgári jogi szerződés alapján történik, a szerződés megkötésére és az azt megelőző eljárásokra a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése és az Ávr. 30. §-a szerinti belső szabályzatokban megállapított személy,

b) lebonyolító szerv: a miniszter által vezetett minisztérium részére a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) – a lebonyolítási céllal rendelkezésre bocsátott előirányzathoz – vezetett lebonyolítási számla felett rendelkező szerv, amely a teljes vagy részösszegben rendelkezésre bocsátott előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás továbbadására jogosult, és ellátja az előirányzat felhasználásával összefüggő feladatokat,

c) szakmai kezelő: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § Az előirányzatok cél szerinti, időbeni és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő, a kötelezettségvállaló, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv a felelős.

4. § A támogató visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatást az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatai terhére nem nyújt.

5. § Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költséget.

6. § (1) Ha a 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, arra csekély összegű támogatás nyújtható a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban.

(2) A bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

4. A kezelő szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok

7. § (1) A kezelő szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott előirányzatok tekintetében felel

a) a kezelő szerv az elkülönített számla, a lebonyolító szerv az elkülönített lebonyolítói számla kezelésének biztosításáért, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok (kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása, utalványozás) gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért (ellenjegyzés, érvényesítés), a pénzügyi, számviteli elszámolásért és a miniszterrel a feladat ellátására kötött szerződésben foglaltak teljesítéséért,

b) dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,

c) a kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv feladatkörébe tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért,

d) a kezelő szerv az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szabályzatának e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belüli elkészítéséért.

(2) A kezelő szerv és a lebonyolító szerv a szakmai kezelőt 5 munkanapon belül tájékoztatja

a) a költségvetési támogatás igénylője és kedvezményezettje által a pályázatok és az egyedi támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos eljárással,

b) a támogatási igények befogadásával,

c) a támogatási döntés meghozatalával,

d) a támogatói okiratok kiadásával és a támogatási szerződések megkötésével,

e) a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével

összefüggésben tett intézkedésekről és döntésekről, továbbá az ezekkel összefüggő kifogások kivizsgálásával kapcsolatban.

5. A költségvetési támogatások pályázati úton történő elosztási módja

8. § A pályázati úton felhasználásra kerülő előirányzatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek és pályázati eljárásrend betartásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

9. § Pályázat alapján igényelhető költségvetési támogatás kizárólag pályázati eljárás keretében folyósítható.

10. § A pályázati kiírás csak abban az esetben tehető közzé, ha azt a Kincstár részére a kötelezettségvállaló bejelentette.

11. § A pályázat elbírálása a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján történik.

12. § (1) A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelő – ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.

(2) A miniszter a szakmai kezelő javaslatáról annak felterjesztésétől számított 10 munkanapon belül dönt.

13. § A miniszter által meghozott támogatói döntést a szakmai kezelő, ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra került, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.

6. Az előirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja

14. § Költségvetési támogatás pénzügyi teljesítésére kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlára történő átutalással, valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetében előirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással kerülhet sor.

15. § Ha e rendelet vagy a támogatási szerződés költségvetési támogatás visszafizetésének céljától eltérő biztosíték kikötéséről nem rendelkezik, – támogatási előleg nyújtása, előfinanszírozás, valamint több részletben történő utófinanszírozás esetén – a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozatát előzetesen csatolni kell.

7. A támogatási szerződés módosítása

16. § A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében –

az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridők lejártának időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése

17. § (1) A kedvezményezett az elkészített írásbeli beszámolót a támogatónak köteles a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban megállapított határidőn belül megküldeni. A beszámoló szakmai és pénzügyi részből áll.

(2) A beszámoló szakmai része tartalmazza a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és időpontját a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló elkészítésére meghatározott feltételek szerint.

(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati kiírás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat másként nem rendelkezik – a következőket tartalmazza:

a) az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának nevét, címét, adószámát, a számla kiállításának idejét és teljesítési időpontját, a szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó számlaértéket és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítőt;

b) a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan cégszerűen aláírt olyan összesítőt, amely tartalmazza

ba) a feladat ellátásban részt vevő személyek nevét,

bb) az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-előleg mértékét, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az éves jövedelemre vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek,

c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, számviteli bizonylat kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerződés iktatószámát és a támogatási szerződés alapján fizetett összeget, a kontírozást, a könyvelő aláírását és a könyvelés dátumát;

d) a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolni kell:

da) – szolgáltatás esetében – a megrendelőt, a szerződést vagy a teljesítésigazolást;

db) – hirdetés, műsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, műsorfüzetet;

dc) – rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevők listájával;

dd) – étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és a felhasználás eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;

e) a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok, így különösen a banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum kedvezményezett által hitelesített másolatait;

f) azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatároz.

(4) A fel nem használt összeget – előfinanszírozás és költségvetési támogatási előleg esetén – a kedvezményezett a végső elszámolás benyújtását és elfogadását követően a támogatási szerződés számára történő hivatkozással, a támogatási szerződésben foglaltak szerint – utalja vissza.

18. § A támogatott program, projekt lezárása a teljes költségvetési támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi elfogadásával történik.

19. § A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás értékelését a támogató az adatok beérkezésétől számított 60 napon belül elvégzi és ennek eredményéről a kedvezményezettet értesíti.

20. § Az elszámolás során szükség esetén hiánypótlás rendelhető el, az elszámolásra megállapított határidőbe a hiánypótlásra előírt határidő nem számít bele.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése

21. § A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a beszámoló követelményeire is figyelemmel – megfelelő módon dokumentálni és azt az ellenőrzéskor bemutatni.

22. § (1) A költségvetési támogatás helyszíni ellenőrzése során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.

(2) A helyszíni ellenőrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekről jegyzőkönyv készül.

III. Fejezet

EREDETI ELŐIRÁNYZATTAL RENDELKEZŐ ELŐIRÁNYZATOK

10. Kárrendezési célelőirányzat 25–02–05.

23. § (1) Ezen előirányzat fedezetet nyújt:

a) a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségekre,

b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre,

c) az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azoknak a személyeknek a kártérítési igényének megtérítésére szolgál, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,

d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítésére.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti károsultak lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.

(4) Az előirányzat kezelő szerve a Kincstár.

(5) Az előirányzat esetében a teljesülés előirányzat módosítás nélkül túllépheti az előirányzatot.

11. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 25–02–12.

24. § (1) Az előirányzat a 2003. szeptember 1-jétől bevezetett általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás költségeinek biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, a biztosító társasággal megkötött szerződés szerint történik.

12. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 25–02–33.

25. § (1) Az előirányzat az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ működtetési költségei biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat kedvezményezettje a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel utófinanszírozás útján történik.

13. Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 25–02–51.

26. § (1) Az előirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatásához, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához, a magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatásához, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elő- és utófinanszírozással, vagy pályázat útján, utófinanszírozással történik.

(4) Előfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is megbízható.

14. Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 25–06–04.

27. § (1) Az előirányzat célja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodásról szóló törvény végrehajtása kapcsán az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EITI) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az EITI épületei bérleti díjának, valamint az alkalmazottak munkabérének finanszírozása.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az EITI és az ingatlant bérbeadó gazdasági társaság.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.

15. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek
támogatása 25–14–01–01.

28. § (1) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott békéltető testületek tagjainak, a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló kormányrendeletben megállapított mértékű díjazásának és a testületek működési költségeinek fedezetéül szolgál.

(2) Az előirányzat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK).

(3) Az előirányzat felhasználása a Fgytv. rendelkezéseinek megfelelően, egyedi döntéssel, előfinanszírozás útján történik. Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

16. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 25–14–01–02.

29. § (1) Az előirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek kereset indításának költségeinek fedezésére, valamint oktatási és tájékoztatási célokat szolgál.

(2) Az előirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesülhetnek. A pályázatban azok az egyesületek, illetve azon szövetségeik vehetnek részt, amelyek alapszabályban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, a bíróság 2009. december 31-éig jogerősen nyilvántartásba vette és alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő.

(3) A tárcaközi bírálati bizottság döntési javaslatát a pályázatok hiánytalan beérkezésétől számított 60 napon belül teszi meg.

(4) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a pénz- tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy – az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselője.

(5) Az előirányzat felhasználása pályázat útján előfinanszírozással történik.

(6) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

(7) Az előirányzat kezelő szerve a Wekerle Sándor Alapkezelő.

17. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 25–14–05.

30. § (1) Az előirányzat vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület részére az alap- és nemzetközi feladataik ellátására.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés útján, elő- és utófinanszírozással történik, előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

18. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 25–30–01.

31. § (1) Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál a minősített időszakokban az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

(2) A minősített időszaki igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben szabályozott feltételek szerint – nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

(3) Az előirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok, valamint nonprofit szervezetek lehetnek.

(4) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés útján, utófinanszírozás útján történik.

19. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 25–30–02.

32. § (1) Az előirányzat a miniszternek az 1. mellékletben meghatározott nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján utófinanszírozás útján történik.

(3) Ha évközben új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, úgy annak kifizetését ennek az előirányzatnak a terhére kell teljesíteni.

20. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 25–30–03.

33. § (1) Az előirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az érintett szervezetek felkészítésének, a minisztérium főügyeletének, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésének finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb szintű működési állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek és nonprofit szervezetek lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel történik, amelyen belül utófinanszírozás lehetséges.

21. Nemzetgazdasági programok 25–30–09.

34. § (1) Az előirányzat a következők ellátására szolgál:

a) külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátása,

b) Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztése,

c) Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítása,

d) védelmi és biztonsági ipar versenyképessége,

e) gazdaságstratégiai programok megalapozásához, konzultációjához, kommunikációjához és végrehajtásához kapcsolódó kiadások finanszírozása,

f) turizmusfejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása,

g) területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátása,

h) A K+F és Innováció programok és feladatok támogatása,

i) KKV-fejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása,

j)2 a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A. § (1) bekezdésében és 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaságok alapításával és működésével összefüggő pénzbeli hozzájárulás (alaptőke, tőketartalék) megfizetése.

(2) A költségvetési támogatás kedvezményezettjei gazdasági társaságok, határon túli szervezetek és nonprofit szervezetek lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elő- és utófinanszírozással vagy pályázat útján elő- és utófinanszírozással történik. Előleg folyósítása lehetséges.

(4) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

(5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is megbízható.

22. Szervezetátalakítási alap 25–30–10.

35. § A Kvtv. 78. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport felhasználásának szabályait kormányrendelet állapítja meg.

23. ClusterCOOP program támogatása 25–30–11.

36. § (1) Az előirányzat az EU Közép Európai Program (CEP) keretében 2010. decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP pályázat hét ország tíz partner szervezetének közös projektjének fedezetéül szolgál. A Kis és Középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) clustereken keresztüli nemzetközi együttműködésének fejlesztését szolgálja.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megkötött szerződés alapján történik.

24. MKIK támogatása 25–35–00.

37. § (1) Az előirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat kedvezményezettje a MKIK.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elő- és utófinanszírozás útján, előleg folyósításának lehetőségével történik.

(4) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

25. Ipartestületek Országos Szövetsége 25–36–00.

38. § (1) Az előirányzat az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatására szolgál. A kis- és középvállalkozói szektor fejlődését elősegítő szövetség támogatásával a kis- és középvállalkozások hatékonyságának fokozása is a cél.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elő- illetve utófinanszírozás útján történik.

(3) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

26. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 25–43–00.

39. § (1) Az előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetési támogatásának, működési költségeinek biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatási szerződés alapján, előfinanszírozás útján történik.

(3) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

27. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 25–44–00.

40. § (1) Az előirányzatról valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá Budapest területén a fővárosi önkormányzat és azon egyes kerületi önkormányzatok, amelyek önállóan szedik be az adót (a továbbiakban: önkormányzatok) turisztikai tevékenységének költségvetési támogatása.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei a fenti önkormányzatok.

(3) Az előirányzatról nyújtott költségvetési támogatásokról az előirányzat szakmai kezelőjének javaslata alapján a miniszter dönt.

(4) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elő- vagy utófinanszírozás útján történik.

(5) Előfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

(6) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az előirányzat terhére lebonyolító szerv is megbízható.

28. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25–46–00.

41. § (1) Az előirányzat a polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, jogi tevékenységgel összefüggő költségek finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei jogi személyek, magánszemélyek, gazdasági társaságok és nemzetközi szervezetek lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megbízási szerződés alapján, hatósági vagy bírósági határozat szerint történik.

29. Kötött segélyhitelezés 25–47–00.

42. § (1) Az előirányzat a kötött segélyhitelezési program működtetésének biztosítására szolgál.

(2) Az előirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggő szakértői tárgyalások dologi költségeinek, valamint az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a miniszter által teljesítendő egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.

(3) Az előirányzat kedvezményezettje a Magyar Export – Import Bank Zrt.

(4) Az előirányzat egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján kerül felhasználásra.

30. Fejezeti általános tartalék 25–50–00.

43. § (1) Az előirányzat a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésű előirányzatoknál évközben felmerülő, az évközben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat átcsoportosítással az évközi feladatok alakulása függvényében történik.

31. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 25–51–00.

44. § (1) Az előirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat átcsoportosítással a Kormány határozatában foglaltak szerint történik.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet.

46. § A 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelethez


A nemzetközi szervezetek, amelyekben a nemzetgazdasági miniszter tagsággal rendelkezik

1.

A Géntechnológia és Biotechnológia Nemzetközi Központja – International Centre for Genetic Engineering ans Biotechnológy (ICGEB),

2.

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),

3.

Az ENSZ szakosodott szervezete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour
Organization (ILO),

4.

Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Confederation Of Inspection And Certification Organisations (CEOC),

5.

EPSON programmal kapcsolatos feladatok ellátása,

6.

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN),

7.

Európai piacorientált K+F együttműködés – European market oriented R&D cooperation (EUREKA),

8.

Európai szervezet a Nukleáris Kutatásért LHC, ALICE és fenntartási és működtetési költségek (CERN LHC) (ALICE) (CMS)

9.

Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER),

10.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet – Organisation for Economic Cooperation and Development (a továbbiakban: OECD) Nemzetközi tudományos együttműködés – Global Science
Forum (OECD GSF),

11.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel Committee (OECD SD),

12.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Helyi Gazdaság és Foglalkoztatás-fejlesztési Program
– OECD Local Economic and Employment Development (OECD-LEED),

13.

Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism Advocates (IFTTA),

14.

International Organization of Assay Offices.

15.

Kármán Intézet (NATO VKI von Kármán Intézet)

16.

Kézi lőfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – Commission Internationale Permanente (CIP),

17.

Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology (OIML),

18.

Nemzetközi Meteorológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of National Metrology Institutes (EURAMET),

19.

Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal – Bureau International des Poids et Measures (BIPM),

20.

Nemzetközi Vásári Iroda – Bureau International des Expositions (BIE),

21.

Nyugat-Európai Törvényes Meteorológiai Együttműködés – Western European Legal Metrology
Cooperation (WELMEC),

22.

OECD Global Forum,

23.

OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC),

24.

Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO),

25.

Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),

26.

Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA).

1

A rendeletet az 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet 50. §-a hatályon kívül helyezte 2013. február 21. napjával.

2

A 34. § (1) bekezdés j) pontját a 38/2012. (XII. 18.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére