• Tartalom

11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről1

2018.01.01.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal),

b) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 1. § (3) bekezdésben foglalt támogató szervezetekre,

c) a filmelőállítóra,

d) a filmterjesztőre,

e) a filmgyártó vállalkozásra,

f) a Magyarország területén moziüzemeltetéssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságra és egyéb szervezetre (a továbbiakban: moziüzemeltető), továbbá

g) azon mozgóképszakmai szervezetre, természetes személyre, filmalkotásra, valamint „art” mozira és moziteremre, melyről a Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján közhitelű hatósági nyilvántartást vezet.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Filmalkotás műfaja: a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti film, a dokumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztő film, az animációs film, a rövidfilm, a TV-film vagy TV-sorozat.

2. Mozgóképszakmai hatóság: a Hivatal.

3.2 Mozgóképszakmai szervezet: a mozgóképkultúra, illetve a mozgóképipar körébe tartozó tevékenységet ellátó jogi személy.

4. Moziterem: olyan, digitális vagy analóg vetítőgéppel és vetítővászonnal felszerelt helyiség, amely számozásában vagy elnevezésében elkülönül a moziban található más, képmegjelenítő eszközzel felszerelt helyiségtől, valamint a mozinak a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeitől.

3. Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása

3. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről, illetve természetes személyekről vezetett hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

(2) A mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) mozgóképszakmai nyilvántartási szám;

b) mozgóképszakmai szervezet, illetve természetes személy nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem Hivatalhoz való benyújtásának dátuma és a szervezet, illetve személy nyilvántartásba történő bejegyzésének dátuma;

c) mozgóképszakmai szervezetek esetében:

ca) a szervezet neve,

cb) a szervezet székhelye,

cc) a szervezet képviseletére jogosult személy neve és lakóhelye,

cd) a szervezet cégjegyzékszáma, vagy bírósági vagy egyéb nyilvántartási száma,

ce) a szervezet adószáma,

cf) a szervezet tulajdonosa, alapítója;

d) természetes személyek esetén:

da) családi- és utónév,

db) lakóhely,

dc) születési hely és idő,

dd) adószám vagy adóazonosító jel;

e) az Mktv. 28. § (4) bekezdése szerinti minőség megjelölése;

f) a jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének az Mktv. 28. § (10) bekezdése szerinti szünetelése ténye;

g) azon filmalkotás címe, előállítója és terjesztője, korhatár besorolása, valamint „art” minősítésének ténye, amelynek tekintetében a támogatás igénylésre kerül;

h) a bejegyzett személy, illetve szervezet által igénybe vett közvetlen állami támogatás összege, támogatott tevékenységenként, illetve filmalkotásonként feltüntetve;

i) annak ténye, hogy a bejegyzett személy, illetve szervezet az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogató által meghatározott határidőben és feltételek szerint elszámolt-e, ennek hiányában a támogatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének mértéke.

4. § (1) A mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 3. § (2) bekezdés c)–e) és – amennyiben a nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem időpontjában a kérelmező rendelkezésre állnak – g) pontjaiban foglalt adatokat, valamint a nyilvántartásba vételét kérő személy, illetve szervezet nyilatkozatát arról, hogy az Mktv. 28. § (9) bekezdésében szereplő, a nyilvántartásba vételt kizáró feltételek vele szemben nem állnak fenn.

(2) A Hivatal hivatalból indított eljárásban jegyzi be:

a) a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat;

b) a 3. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatot, az Mktv. 19/I. § (1) bekezdése szerinti feljelentés, illetve bejelentés alapján;

c) a 3. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat – amennyiben azok a nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem időpontjában nem állnak a kérelmező rendelkezésére – a Hivatalnak az Mktv. 21/A. § szerinti, illetve a 25. § (1) bekezdése szerinti eljárásában hozott határozata alapján;

d) a 3. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatot a Hivatalnak az Mktv. 31/B. § szerinti eljárásában hozott határozata alapján;

e) a 3. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatot az Mktv. 28. § (6) és (13)–(14) bekezdései szerinti adatszolgáltatás alapján.

5. § Az ügyfélnek a mozgóképszakmai szervezetekről és személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelemével egyidejűleg előterjesztett, hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelme esetén a Hivatal a mozgóképszakmai szervezetnek, illetve személynek a nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul hatósági bizonyítványt (igazolást) állít ki a bejegyzett személy, illetve szervezet részére arról, hogy a mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásban szerepel és nem áll az Mktv. 28. § (10) bekezdésében foglalt szünetelés hatálya alatt.

4. Terjesztésre kerülő filmalkotások és az „art” besorolású filmalkotások nyilvántartása

6. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja, 26/A. § (6) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján a Magyarország területén terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az „art” besorolású filmalkotásokról vezetett egységes hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) terjesztési nyilvántartási szám;

b) a filmalkotás magyar címe;

c) a filmalkotás eredeti címe;

d) a filmalkotás Mktv. 21. § szerinti korhatár besorolása;

e) a filmalkotás Mktv. 25. § szerinti „art” minősítése;

f) a filmalkotás gyártási éve;

g) a filmalkotás előállítójának neve, székhelye;

h) a filmalkotás terjesztőjének neve, székhelye;

i) gyártó ország;

j) a filmalkotás műfaja;

k) filmalkotás hossza;

l) magyarországi forgalmazási módok;

m) a filmalkotás terjesztésének kezdő dátuma.

(3) A filmterjesztő a (2) bekezdés b)–c), valamint f)–m) pontjában meghatározott adatokat az Mktv. 21/A. §-a szerinti bejelentésében köteles közölni. A filmterjesztő a (2) bekezdés b) és m) pontjában szereplő adatot legkésőbb a filmalkotás terjesztése megkezdésének napján köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(4) Amennyiben a filmalkotás „art” besorolása iránti kérelmet a filmelőállító vagy a filmterjesztő a filmalkotásnak a terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az „art” besorolású filmalkotásokról vezetett nyilvántartásába való bejegyzését megelőzően terjeszti elő, a kérelemnek tartalmaznia kell az Mktv. 26/A. §-ában meghatározottakon túl a (2) bekezdés b)–c), valamint – amennyiben az a bejelentés időpontjában rendelkezésére áll – az f)–m) pontjában meghatározott adatokat.

(5)3 A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatot a Hivatal a filmalkotásnak a kiskorúak védelme érdekében való besorolása tárgyában hozott, az Mktv. 21/A. § szerinti határozata meghozatalát, a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatot a Hivatal az „art” minősítés tárgyában hozott, az Mktv. 26/A. § szerinti határozata véglegessé válását követően, hivatalból jegyzi be a terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az „art” besorolású filmalkotásokról vezetett nyilvántartásába.

5. Az állami támogatásra jogosult és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotások nyilvántartása

7. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja, 26/B. § (2) bekezdése, 27. § (4) bekezdése, 30. § (1) bekezdése, 31/H. §-a és 32. § (4) bekezdése alapján az állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett egységes hatósági nyilvántartását a (2)–(3) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

(2) Az állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) gyártási nyilvántartási szám;

b) a filmgyártó vállalkozás, illetve a filmelőállító neve, székhelye, illetve lakóhelye;

c) a filmalkotás címe;

d) annak megjelölése, hogy a filmalkotás állami támogatásban részesült-e vagy sem;

e) a filmalkotás gyártása befejezésének időpontja;

f) a filmalkotás hossza;

g) a filmalkotás műfaja;

h) a filmalkotás költségvetése.

(3) A nyilvántartás az állami támogatásban részesülő filmalkotások esetében tartalmazza továbbá az alábbi adatokat:

a) a filmalkotás forgatása (előforgatása) megkezdésének időpontja;

b) a filmalkotás gyártása (előkészítése) megkezdésének időpontja;

c)4 az Mktv. 26/B. § (1) bekezdése szerinti besorolási eljárásban hozott véglegessé vált határozatban meghatározott, a magyar részvételi arány szerinti kategória;

d) a filmalkotás koprodukciós minősítése;

e) a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelése vagy meg nem felelése és az Mktv. 12/B. § b) pontjában foglalt táblázat alapján elért pontszáma;

f) a közvetlen támogatást nyújtó szervezetek elnevezése és a nyújtott támogatás összege szervezetenként megjelölve;

g) a közvetett támogatásnak azon összege, melyre a filmgyártó vállalkozás, illetve a filmelőállító az Mktv. 31/B. § szerinti határozat alapján jogosult;

h) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összege;

i) a filmalkotás közvetlen magyarországi filmgyártási költségének összege;

j) a Hivatal által ellenőrzött gyártási időszakonként az adott időszakra vonatkozóan a Hivatal által a támogatási igazolásban megállapított közvetlen filmgyártási költség és a megállapított közvetett támogatás összege.

8. § (1) Az állami támogatásban nem részesült, magyar, illetve magyar részvétellel készülő filmalkotás előállítója a 7. § (2) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott adatokat a filmgyártás befejezését követő 30 napon belül – a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(2) Az állami támogatásban részesülő filmalkotás gyártója vagy előállítója:

a) a 7. § (2) bekezdés e)–g) pontjaiban meghatározott adatot a Hivatalnak az Mktv. 26/B. § vagy a 31/B. § szerinti eljárása lefolytatására irányuló kérelmében,

b) a 7. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatot a Hivatalnak az Mktv. 31/B. § szerinti eljárása lefolytatására irányuló kérelmében,

c) a 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatot az Mktv. 31/B. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentésben, illetve kérelemben

köteles bejelenteni.

(3) A Hivatal az (1)–(2) bekezdés szerint bejelentett adatokat hivatalból indított eljárásban bejegyzi az állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett nyilvántartásba.

(4) A Hivatal hivatalból indított eljárásban jegyzi be:

a) a 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatot,

b) a 7. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő adatot a Hivatalnak az Mktv. 26/B. §-ában meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

c) amennyiben a filmalkotás koprodukciós filmalkotás, a 7. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő adatot a Hivatalnak az Mktv. 31/B. §-ban meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

d) a 7. § (3) bekezdés e) pontjában szereplő adatot a Hivatalnak az Mktv. 27. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

e) a 7. § (3) bekezdés f)–i) pontjában szereplő adatokat a Hivatalnak az Mktv. 31/B. §-ban meghatározott eljárásában hozott határozata alapján,

f) a 7. § (3) bekezdés j) pontjában szereplő adatokat a Hivatalnak az Mktv. 31/C. §-ban meghatározott eljárásában hozott határozata alapján.

9. § A Hivatal az állami támogatásban részesülő filmalkotásoknak a 7. § (3) bekezdésében meghatározott adatait a filmalkotás gyártása befejezésének napjától számított tíz év elteltével törli a nyilvántartásból.

6. „ Art” mozik és mozitermek nyilvántartása

10. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja és 25/D. §-a alapján a Magyarország területén üzemeltetett „art” mozikról, illetve „art” mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

(2) Az „art” mozikról, illetve „art” mozitermekről vezetett nyilvántartás az Mktv. 25/A. §-ában meghatározottakon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

a) „art” mozi (moziterem) nyilvántartási szám;

b) „art” mozi, illetve az „art” moziterem elnevezése, címe;

c) az „art” minősítés ténye;

d)5 az „art” minősítés visszavonásának ténye, és a visszavonás tárgyában hozott határozat véglegessé válásának dátuma.

11. § A Hivatal a mozi (moziterem) „art” minősítése visszavonását követő öt év elteltével törli a mozit (mozitermet) a nyilvántartásból, ha az „art” minősítés visszavonását követően azonos nyilvántartási számon szereplő mozi (moziterem) „art” minősítését a Hivataltól nem kérik.

7. A két- és többoldalú nemzetközi koprodukciós szerződések szerinti és egyéb igazolások kiadásának rendje

12. § (1) A Hivatal az Mktv. 33. § (2) bekezdése alapján kiállítja a két- és többoldalú nemzetközi koprodukciós szerződések (a továbbiakban: egyezmény) szerinti és az egyéb mozgóképszakmai igazolásokat (a továbbiakban együttesen: koprodukciós igazolás). A koprodukciós igazolás kiállítására irányuló eljárás szabályait a vonatkozó, érvényes egyezmény állapítja meg, mely eljárási szabályokat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A Hivatal a koprodukciós igazolást a magyar filmelőállító kérelmére állítja ki. Az eljárásban a magyar filmelőállító nyilatkozik a koprodukciós filmalkotásra vonatkozó, a Hivatal által az igazolás kiállítása céljából kért valamennyi olyan adat és tény tekintetében, amely a mozgóképszakmai hatóság nyilvántartásában nem szerepel és arról, hogy a koprodukciós igazolás alapjául szolgáló, illetve tartalmát képező adatok nyilvánosan hozzáférhetők.

(3) A koprodukciós igazolás kiállítása során a Hivatal a filmelőállítót az igazolás alapjául szolgáló adatok hitelességének, valódiságának ellenőrzése érdekében az Mktv. 19/G. § szerinti adatszolgáltatásra hívhatja fel. Amennyiben az igazolás kiállítása érdekében szükséges, a Hivatal a kérelmezőt tájékoztatja az Mktv. 19. §-ban meghatározott valamely eljárás – kérelmező általi – megindításának szükségességéről, így különösen a magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárás elindításáról.

8. A koprodukciós igazolás tartalma

13. § A koprodukciós igazolás magyar és angol nyelven kerül kiállításra. Amennyiben a két- és többoldalú egyezmény eltérően nem rendelkezik, a koprodukciós igazolás tartalmazza:

a) a vonatkozó egyezmény pontos megnevezését, valamint az egyezményben meghatározott adatokat;

b) az Mktv. 2. § 6. pontja szerinti, a nemzetközi koprodukciós filmalkotás meghatározásában szereplő valamennyi adatot és tényt;

c) a magyar filmelőállítóra és a filmalkotásra vonatkozó, a magyar részvételi arányok megállapítására irányuló eljárásban nyilvántartásba vett adatokat;

d) a magyar filmelőállító által bejelentett, a koprodukciós filmalkotásra vonatkozó egyéb olyan adatokat, melyek nyilvánosan hozzáférhetők.

9. Egyéb nemzetközi igazolások kiállítása

14. § (1) A kérelmező kérelmére a Hivatal kiállítja a nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében a filmalkotás eredet-igazolását (certificate of origin). Az eredet-igazolás tartalmát érintő minden olyan adatot, amelyről a Hivatalnak nincsen hivatalos tudomása, a Hivatal a kérelmező nyilatkozatának megfelelően – ennek a ténynek a feltüntetésével – igazol. Az eredet-igazolás tartalmazza a filmalkotás magyar, angol, valamint eredeti nyelven történő megnevezését, a gyártás évét, a gyártó ország (országok) megnevezését, a filmalkotás hosszát méterben és lábban, valamint időtartamban, a magyar filmelőállító megnevezését, a producer, a rendező, az operatőr, a forgatókönyvíró, a főszereplők nevét, valamint az igazolás célja eléréséhez szükséges egyéb olyan adatokat, melyek nyilvánosan hozzáférhetők.

(2) Az igazolás alapjául szolgáló adatok hitelességének, valódiságának ellenőrzése érdekében a Hivatal az Mktv. hatálya alá tartozó érintettek tekintetében általános hatósági felügyelet keretében hatósági ellenőrzést vagy hatósági eljárást folytathat le.

10. Átmeneti és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Hivatal a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a mozik és mozitermek „art” besorolása tárgyában hozott, jogerős határozatai alapján az e rendelet hatályba lépésének időpontjában „art” besorolással rendelkező mozikat és mozitermeket e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul bejegyzi az „art” mozik és mozitermek nyilvántartásába.

1

A rendeletet a 2020: LXXXV. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2020. július 15. napjával.

2

A 2. § 3. pontja a 3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (5) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (3) bekezdés c) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 10. § (2) bekezdés d) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére