• Tartalom

113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet

113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet

a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.06.06.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

b) árvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése (elöntése), kivéve a belvízből és a szennyvízrendszerekből eredő elöntéseket;”

2. § (1) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előzetes kockázatbecslést a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területére vonatkozóan a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott részvízgyűjtőkre kell elkészíteni, figyelembe véve az országon kívüli vízgyűjtő területek kockázatainak Magyarországra gyakorolt hatását.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az előzetes kockázatbecslés tartalmazza)

e) a jövőbeni ár- és belvizeknek az emberi egészségre és javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak értékelését, figyelembe véve a domborzatot, a vízfolyások elhelyezkedését, valamint hidrológiai, hidraulikai és geomorfológiai tulajdonságait (beleértve az árterületeket, mint természetes árvízvisszatartó területeket), az ár- és belvízvédelmi infrastruktúra kiépítettségét és működését, a lakott területek és gazdasági tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedését, valamint a várható hosszú távú fejleményeket, beleértve az éghajlatváltozásnak az árvizek előfordulására gyakorolt esetleges hatását is.”

3. § A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A veszély- és kockázati térképek alapján a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi részére Országos Árvízi Kockázatkezelési Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) kell készíteni, mely tartalmazza az országos szintű árvízi kockázatkezelési célkitűzéseket, alapelveket és prioritásokat az árvízi kockázatkezelés rendje, a kockázatkezelés és a kockázatviselés, valamint a kockázatok csökkentése tekintetében. A Koncepció kiterjed az árvíznek és a belvíznek az emberi egészségre, az emberi javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros következményeinek csökkentésére, valamint – amennyiben indokolt – a nem szerkezeti jellegű intézkedésekre, az árvíz és belvíz valószínűségének csökkentésére összpontosítva.
(2) A Koncepció tervezetének elkészítéséről – az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok útján – a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter gondoskodik, az érintett miniszterek irányítása, felügyelete alatt álló közigazgatási szervek bevonásával és gondoskodik az Országos Vízgazdálkodási Tanács véleményének beszerzéséről.
(3) A Koncepció elfogadására a Kormány javaslatot tesz az Országgyűlésnek.”

4. § A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kockázatkezelési célkitűzések meghatározása, valamint a kockázatkezelési terv készítése és felülvizsgálata során gondoskodni kell arról, hogy azok összhangban legyenek a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint megvalósuló környezeti célkitűzésekkel és vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel, valamint azok felülvizsgálatával, lehetőséget adva a két terv integrálására.”

5. § A Korm. rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Országos Kockázatkezelési Tervet a Kormány határozattal fogadja el.”

6. § A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az előzetes kockázatbecslést, a tervezési egységeknek a 3. § (4) bekezdés szerinti meghatározását, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítését a Duna vízgyűjtőkerület 2. mellékletben meghatározott, határon átnyúló részvízgyűjtői tekintetében, a 2. mellékletben meghatározott európai uniós tagállamok, hatáskörrel rendelkező szerveivel történő folyamatos információcsere mellett, összehangolva kell elvégezni. A nem európai uniós tagállamok esetében is biztosítani kell a koordináció lehetőségét a vonatkozó kétoldalú szerződések és megállapodások szabályai szerint, illetve az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának keretében.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a Duna vízgyűjtőkerületre vonatkozó – a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény Duna Védelmére Szolgáló Nemzetközi Bizottsága által elfogadott – követelményekkel és feladatokkal összhangban kell végezni. Ha egységes nemzetközi kockázatkezelési terv nem készíthető, a tervet a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területére és annak részvízgyűjtőire kell elkészíteni.”

7. § A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kockázatkezelési terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztető fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom, különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésébe és felülvizsgálatába bevont személyek megismerhessék és véleményezhessék.”

8. § A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában az „a folyó vízgyűjtő kerületének” szövegrész helyébe az „a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területének” szöveg lép.

9. § A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

12. § Ez a rendelet az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1. pontjának, 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdésének, 9. cikk 2. és 3. pontjának, valamint Melléklete A. pont I.1. alpontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kockázatkezelési terv alkotóelemei)
„1.1. az előzetes kockázatbecslés következtetései a 3. § előírásainak megfelelően, a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi részvízgyűjtőinek összefoglaló térképe formájában, feltüntetve a kockázatkezelési terv tervezési egységét képező, 3. § (4) bekezdés szerint meghatározott területeket;”

2. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez

A Duna vízgyűjtőkerület határon átnyúló magyarországi részvízgyűjtői

 

A

B

C

D

1.

A részvízgyűjtő neve

Érintett országok

Az együttműködés módja

Szakaszhatár

2.

Vág, Garam, Ipoly

Szlovákia, Magyarország

Kétoldalú magyar–szlovák

Ipoly

3.

Rába, Lajta

Ausztria, Magyarország

Kétoldalú magyar–osztrák

 

4.

Duna (1)

(Ausztria), Szlovákia, Magyarország

Kétoldalú magyar–szlovák

(1) Morva–Ipoly

5.

Duna (3)

Magyarország, Horvátország, Szerbia

Kétoldalú magyar–horvát
Kétoldalú magyar–szerb
Kétoldalú horvát–szerb

(3) Dunaföldvár*–Dráva

6.

Dráva–Mura

Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország

Kétoldalú magyar–szlovén
Kétoldalú magyar–horvát

 

7.

Felső-Dráva és Mura

Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország

Kétoldalú osztrák–szlovén, magyar–horvát közreműködéssel

 

8.

Alsó-Dráva

Horvátország, Magyarország

Kétoldalú magyar–horvát

 

9.

Tisza

Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország, Szerbia

Kétoldalú magyar–román
Kétoldalú magyar–szerb
Kétoldalú magyar–szlovák
Kétoldalú magyar–ukrán

 

* Dunaföldvár kizárólag mederbeli határ, mivel az alatta lévő Duna-szakasz a Dráva-torokig a jeges árvízvédekezés szempontjából közös érdekű Horvátországgal és Szerbiával.
1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. június 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére