• Tartalom

115/2012. (XI. 16.) VM rendelet

115/2012. (XI. 16.) VM rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról1

2012.12.01.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi szennyvízkezelő létesítményt akkor lehet létesíteni, ha az biztosítja, hogy a tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalma nem haladja meg a 4. számú mellékletben meghatározott mértéket.
(2) A felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területen vagy a magas talajvízállású területen csak denitrifikációt is megvalósító egyedi szennyvízkezelő berendezést lehet telepíteni.”

2. § Az R. a következő 91. §-sal egészül ki:

91. § A 16/A. § valamint a 4. számú melléklet tervezete a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 115/2012. (XI. 16.) VM rendelethez

Az egyedi szennyvízkezelő létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei
1.    Egyedi szennyvízkezelő berendezésből felszíni vízbe történő bevezetés

 

Sor-
szám

Szennyezőanyagok

Mérték-
egység

Mintavétel típusa

Felszíni vízbe történő beve-
zetés esetén határ-
érték

 

1.

Dikromátos oxigénfogyás

KOIk

mg/l

minősített pontminta

150

 

2.

Ammónia-ammónium-nitrogén

NH4-N

mg/l

minősített pontminta

40

2.    Egyedi szennyvízkezelő létesítményből földtani közegbe történő bevezetés

 

Sor-
szám

Szennyezőanyagok

Mérték-
egység

Mintavétel típusa

Földtani közegbe történő bevezetés esetén határérték felszín alatti víz szempontjából

 

fokozottan érzékeny és magas talajvízállású területen

nem fokozottan érzékeny területen (1)

 

1.

Dikromátos
oxigén- KOIk
fogyasztás

mg/l

minősített
pontminta

150

 

24 órás átlagminta

75

100

 

2.

Ammónia-
ammónium- NH4-N
nitrogén

mg/l

minősített
pontminta

 

24 órás átlagminta

10

 

3.

Összes
szervetlen öNásv
nitrogén

mg/l

minősített
pontminta

 

24 órás átlagminta

25

(1) A mintavétel típusa vagylagosan írható elő, egy-egy paraméterre mindkettő együtt nem alkalmazható.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére