• Tartalom

116/2012. (XI. 16.) VM rendelet

116/2012. (XI. 16.) VM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról1

2012.12.17.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 116/2012. (XI. 16.) VM rendelethez

A KvVM rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 28a. ponttal egészül ki:

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási
szolgáltatási díj mértéke (Ft)]

(fő)

alszám

„28a.

 

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)–(13) bekezdés]

5 000”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére