• Tartalom

2012. évi CXVII. törvény

2012. évi CXVII. törvény

az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról1

2015.01.01.

1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1–5. §2

6–10. §3

11. §4

12–13. §5

14. §6

15. §7

16. § A Pp.

a)8

b)–i)9

lép.

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló
1952. évi 22. törvényerejű rendelet módosítása

17. §10

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

18. §11

4. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

19. §12

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

20. §13

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

21. §14

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

22. §15

23. §16

8. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

24. §17

25. §18

9. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

26. §19

10. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

27. §20

11. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

28. §21

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

29. §22

13. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

30–33. §23

34–35. §24

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

36. §25

15. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

37–38. §26

16. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

39. §27

17. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

40–41. §28

18. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

42. §29

19. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

43. §30

20. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

44. §31

21. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása

45–58. §32

22. Az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló
2005. évi XVII. törvény módosítása

59. §33

23. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

60. §34

61. § Hatályát veszti a Ctv.

a)35

b)36

24. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

62. §37

25. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

63. § (1)38

(2)39

(3)40

64. §41

26. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

65–68. §42

27. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

69–70. §43

71. §44

72–74. §45

28. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

75. §46

29. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

76. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közjegyző a hagyatéki eljárás iratait cégbíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kézbesíti, a megkeresett cégbíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol a megkeresésre. E rendelkezést az ingatlanügyi hatóság eljárásával kapcsolatosan nem kell alkalmazni.”

(2) A Hetv. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hagyatéki eljárásban érdekelt a hagyatéki ügy megjelölésével elektronikus beadványában kérheti, hogy a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre.”

77. §47

78–79. §48

80. §49

30. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

81–84. §50

85. §51

86. §52

31. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

87. §53

32. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

88. § (1)54

(2)55

(3)56

89–91. §57

33. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

92. § (1)58

(2) A Cnytv. 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban az eljárás szünetel, ha]

c) az elektronikus útra kötelezett vagy elektronikus utat választó kérelmező nem biztosítja – külön jogszabályban meghatározott módon – azt, hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos iratok elektronikus úton kézbesíthetőek legyenek.”

93. §59

94. § A Cnytv. 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szervezet valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is:]

b) a jogi személy szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének nevét, és a jogi személy szervezeti egység képviselőjének nevét és anyja születési nevét.”

95. § A Cnytv. 20. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kérelemnek – ha az a szervezet adószámának, illetve statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:
a) a szervezet képviselőjének adóazonosító számát,
b) az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatát,
c) a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenységét és ténylegesen végzett tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével,
d) a szervezet gazdálkodási formáját (GFO kód szerint).
(6) A kérelemnek – ha a kérelem a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámának, illetve statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz – tartalmaznia kell az (5) bekezdésben meghatározott adatokat, azzal, hogy a kérelemnek a szervezet képviselőjének adóazonosító száma helyett a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító számát kell tartalmaznia.
(7) A bíróság – adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelem esetén – az informatikai rendszer útján adja át az állami adó- és vámhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal részére az (1), illetve a (3) bekezdésben meghatározott, az adószám, illetve a statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése érdekében szükséges adatokat. Továbbá a bíróság átadja a szervezet nyilvántartási számát is, ha a kérelem a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámának, statisztikai számjelének beszerzésére irányul.”

96–100. §60

101. § A Cnytv. a 18. alcímet megelőzően a következő 43/A. §-sal egészül ki:

43/A. § A bíróság a szervezetet akkor törölheti a nyilvántartásból, ha az állami adó- és vámhatóság arról tájékoztatja, hogy a szervezetnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez és a szervezet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban. Szftv.) 6/C. § szerinti elszámolásra nem kötelezett, illetve az elszámolási kötelezettségének eleget tett. Ha a tájékoztatás szerint az állami adó- és vámhatóság a szervezetnél eljárást folytat, ellenőrzést vagy végrehajtást kezdeményez, vagy az Szftv. 6/C. § szerinti elszámolásra kötelezett, amely elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a szervezet csak az adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről szóló, végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást érintően nemlegesnek minősülő, továbbá a Szftv. 6/C. § szerinti elszámolásról szóló tájékoztatást követően törölhető a nyilvántartásból.”

102–104. §61

105. §62 A Cnytv. 63. §-ának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a 20. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell az egyesület képviselőjének anyja születési nevét és a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát is. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell a következőket is:”

106. §63

107. § (1) A Cnytv. 92. § (1) bekezdésének h) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]

h) a szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén, a jogi személy szervezeti egység
ha) nevét,
hb) székhelyét,
hc) ügyintéző és képviseleti szervének nevét,
hd) képviselőjének nevét, anyja születési nevét,
he) – ha azzal rendelkezik – adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
hf) – ha azzal rendelkezik – közösségi adószámát, továbbá ha a közösségi adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,”

(2) A Cnytv. 92. § (1) bekezdésének j) és k) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]

j) a szervezet célját,
k) a szervezet célja szerinti besorolását,”

(3)64 A Cnytv. 92. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:)

l) – kijavítás [(5) bekezdés] esetén – az adat kijavításának időpontját,
m) a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát és
n) a szervezet külön törvényben meghatározott adatait.”

108. § A Cnytv. 93. § (1) bekezdése a következő f)–h) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[A nyilvántartásban a hitelezők védelme érdekében valamennyi szervezet esetében fel kell tüntetni, a következő adatokat is:]

f) az egyszerűsített törlési eljárás megindítását, megszüntetését, és befejezését,
g) a szervezet elleni végrehajtás – ideértve a biztosítási intézkedést is – elrendelését és megszüntetését,
h) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá, ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el, a határozat jogerőre emelkedésének napját, a korlátozás időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki.”

109. § A Cnytv. 94. § (1) bekezdése a következő f) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[A nyilvántartás alapítvány esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:]

f) – szükség szerint – az alapítvány képviselőjének születési nevét.”

110. §65 A Cnytv. 95. §-a következő szöveggel lép hatályba:

95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:
a) az egyesület formáját
aa) egyesület,
ab) párt,
ac) sportegyesület,
ad) vallási tevékenységet végző szervezet,
ae) nemzetiségi egyesület,
af) szakszervezet,
ag) szövetség,
ah) polgárőrszervezet és
ai) egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma,
b) az egyesület képviselőjének anyja születési nevét,
c) szövetség esetén az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek, illetve alapítványok nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,
d) határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját, illetve, ha a jogviszony megszűnésére a nyilvántartásban feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.”

111. §66

112. §67

113. §68 A Cnytv. 108. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

108. § (1) 2015. január 1. napján az állami adó- és vámhatóság és a Központi Statisztikai Hivatal a nyilvántartásában szereplő szervezetek elnevezésének, székhelyének, képviselője nevének, bírósági nyilvántartási számának és adószámának, illetve statisztikai számjelének feltüntetésével az informatikai rendszer útján adatot szolgáltat a bíróság részére. A bíróság az állami adó- és vámhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján az adószámot, statisztikai számjelet hivatalból, végzés meghozatala nélkül, elektronikus úton jegyzi be a nyilvántartásba.
(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást követően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdésében meghatározott adatok közül az állami adó- és vámhatóság részére az informatikai rendszer útján elektronikus úton átadja azon szervezeteknek az általa nyilvántartott adatait, amely szervezetekről az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltatott a részére.”

114. § A Cnytv. 111. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c) pont jelölése d) pontra változik és a helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a statisztikai számjel megállapítása céljából történő bejelentkezésnek az alábbiak szerint tesznek eleget:]
c) – a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában szereplő szervezet – a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásába történő bejegyzése iránti kérelem, illetve változásbejegyzési kérelem benyújtásával,
d) az a)–c) pont alá nem tartozó esetben az állami adó- és vámhatóságnál történő bejelentkezési kötelezettség teljesítésével”
[egyidejűleg a statisztikai számjel megállapítása céljára rendszeresített adatgyűjtési nyomtatvány kitöltésével]

115. §69

116. § A Cnytv.

a)70

b)71

c)72

d)73

e) 43/A. §-ában a „vámhatóság arról tájékoztatja” szövegrész helyébe a „vámhatóság elektronikus úton arról tájékoztatja” szöveg, a „tájékoztatást követően” szövegrész helyébe a „elektronikus tájékoztatást követően” szöveg,

f)74

g)75

h)76

i)77

lép.

117–119. §78

34. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény módosítása

120. §79

35. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

121–122. §80

36. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

123–125. §81

37. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

126. §82

38. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

127. §83

39. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

128–129. §84

40. Záró rendelkezések

130. § (1)85 Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 11. §, a 16. § a) pontja, a 61. § b) pontja, a 63. § (1) és (3) bekezdése és a 85. § 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.

(3) A 6–10. §, a 12. §, a 13. § és a 17. § 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4) A 71. § 2012. október 1. napján lép hatályba.

(5)86 A 15. §, a 24. §, a 30–33. §, a 64. § (2) bekezdése és a 115. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

(6) A 22. §, 23. §, 25. §, 29. § és a 36. § 2013. július 1. napján lép hatályba.

(7)87 A 76. §, a 88. § (2) bekezdése, a 92. § (2) bekezdése, a 94. §, a 95. §, a 101. §, a 105. §, és a 116. § b), d), e), f), h) és i) pontja 2015. január 1. napján lép hatályba.

131. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 23. A törvény a 130. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2012: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § b)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § a 2013: LXXXI. törvény 31. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

17

A 24. § a 2012: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. § a 2013: LXXXI. törvény 31. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

19

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 29. § a 2013: LXXXI. törvény 31. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

23

A 30–33. § a 2012: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 36. § a 2013: LXXXI. törvény 31. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

26

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 45–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 61. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 61. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 65–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 77. §-t a 2013: CCXII. törvény 144. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 78–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 80. §-t a 2013: CCXII. törvény 144. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 88. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

56

A 88. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 89–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 92. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 96–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 102–104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 105. § a 2013: CCLII. törvény 132. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 107. § (3) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 132. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 110. § a 2013: CCLII. törvény 132. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 113. § a 2013: CCXLIII. törvény 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 115. § a 2012: CLXXVIII. törvény 386. §-a alapján nem lép hatályba.

70

A 116. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 116. § b) pontja a 2014: LXXIII. törvény 11. § alapján nem lép hatályba.

72

A 116. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 116. § d) pontja a 2014: LXXIII. törvény 11. § alapján nem lép hatályba.

74

A 116. § f) pontja a 2013: CCLII. törvény 132. § (4) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

75

A 116. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 116. § i) pontja a 2014: LXXIII. törvény 11. § alapján nem lép hatályba.

77

A 116. § i) pontja a 2014: LXXIII. törvény 11. § alapján nem lép hatályba.

78

A 117–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 121–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 123–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 128–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 130. § (1) bekezdése a 2013: CCXLIII. törvény 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 130. § (5) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 88. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 130. § (7) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 88. § (4) bekezdésével megállapított, a 2013: CCXLIII. törvény 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére