• Tartalom
Oldalmenü

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

2020.12.01.

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közlekedési szolgáltató szociálpolitikai menetdíj-támogatásként az általa a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás, a helyi személyszállítási közszolgáltatás, valamint a komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott, jogszabály alapján kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti támogatást vehet igénybe.

(2) A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan az igénybe vehető támogatás összegét

a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében, valamint komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a közlekedési szolgáltató tárgyhavi bruttó személyszállítási bevételének az 1. mellékletben meghatározott százalékos mértéke,

b) a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a Központi Statisztikai Hivatal által az adott település az igénylés időpontjában közzétett lakosságszámának és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata

alapján kell meghatározni.

(3) A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves bérletek esetében a támogatás 1. melléklet szerinti mértékét a 2. mellékletben meghatározott számítási módszerrel kell meghatározni.

2. § (1) A közlekedési szolgáltató a támogatás megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.

(2) A támogatást a közlekedési szolgáltató havi rendszerességgel önmaga állapítja meg.

(3) A közlekedési szolgáltató a támogatást

a) készpénzfizetés esetében, illetve ha a közlekedési szolgáltató a számvitelről szóló törvény alapján könyvvezetési kötelezettségének a pénzforgalmi könyvvitel szerint tesz eleget vagy csak a bevételeiről vezet nyilvántartást, az ellenérték kiegyenlítésének napját követően,

b) – az a) ponttól eltérő fizetési mód esetében – a személyszállítási közszolgáltatásról kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett napot követően

a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától igényelheti az állami adóhatóságtól.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § b) pontja 2012. július 2-án lép hatályba.

(3) A közlekedési szolgáltató tekintetében 2012. december 31-éig nem kell alkalmazni a 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakoriságra és határidőre vonatkozó szabályokat, ha az állami adóhatóság a fogyasztói árkiegészítés tekintetében a közlekedési szolgáltató gyakorított bevallás és igénybevétel iránti kérelemének e rendelet hatálybalépését megelőzően helyt adott.

4. § Hatályát veszti

a)1

b)2

1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez3

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke

A

B

C

D

E

1.

A támogatás

2.

feltétele

alapja

mértéke

3.

Országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység

kedvezményes

50%-os jegy

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy ára

100%

4.

90%-os jegy

900%

5.

90%-os bérlet

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet ára

900%

6.

díjmentes

autóbusz-közlekedés esetén

a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó bruttó menetdíjbevétel

20%

7.

vasúti közlekedés esetén

30%

8.

Helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység

kedvezményes

Budapest

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet száma

3580 Ft/hó/db

9.

megyei jogú városok

kizárólag autóbuszra

2030 Ft/hó/db

10.

kizárólag villamosra

1330 Ft/hó/db

11.

villamosra vagy trolibuszra

1330 Ft/hó/db

12.

villamosra és trolibuszra

1380 Ft/hó/db

13.

autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)

2520 Ft/hó/db

14.

egyéb település

1710 Ft/hó/db

15.

díjmentes

Budapest

a Központi Statisztikai Hivatal által az adott településre a támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosságszám

368 Ft/fő/
település/hó

16.

villamos- és autóbusz- közlekedéssel rendelkező megyei jogú város

236 Ft/fő/
település/hó

17.

kizárólag autóbusz közlekedéssel rendelkező megyei jogú város

120 Ft/fő/
település/hó

18.

egyéb település

18 Ft/fő/
település/hó

19.

Komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység

kedvezményes

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy darabszáma

100 Ft/db/hó

20.

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet darabszáma

1000 Ft/db

21.

díjmentes

a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó bruttó menetdíjbevétel

5%

2. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves bérlethez kapcsolódó támogatás mértékének meghatározása
a = b × c/d
ahol:
a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,
b = havi bérletszelvény szociális menetdíj támogatása az adott támogatási kategóriában,
c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,
d = a havi bérletszelvény teljes ára, és
a félhavi bérleteknél c/d ≤ 0,5,
a negyedéves bérleteknél c/d ≤ 3,
a féléves bérleteknél c/d ≤ 6 és
az éves bérleteknél c/d ≤ 12.
1

A 4. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.