• Tartalom

1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

2013.11.08.

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer az Országos Képesítési Keretrendszer elnevezés helyett Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) elnevezéssel kerüljön bevezetésre, továbbá elrendeli, hogy a korábban az Országos Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatosan általa meghatározott feladatok teljesítésére az MKKR bevezetésével összefüggésben változatlan tartalommal kerüljön sor,

b) egyetért – a melléklet szerint – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és szerkezetével, összhangban az MKKR szintjeivel és az egyes szintek leíró jellemzőivel,

Felelős: emberi erőforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. október 30.

c)1 felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a Kormány számára a magyar képesítések besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelően, valamint készítsék elő az MKKR-nek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel történő megfeleltetésére vonatkozó javaslatot,

Felelős: emberi erőforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. május 31.

d)2 felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel való megfeleltetéséről szóló európai uniós jelentés elkészítéséről, valamint annak az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való benyújtásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. június 30.

2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az Új Széchenyi Terv keretében az MKKR fejlesztési feladatait tartalmazó TÁMOP kiemelt projektek soron kívüli elindításáról és nevesítéséről, az alábbi szerződések megkötéséről:

Konstrukció neve

Kedvezményezett

Határidő

TÁMOP 2.2.1

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012. július 31.

TÁMOP 4.1.3

Kiemelt kedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner: Oktatási Hivatal

2012. július 31.


Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter,

emberi erőforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontokban szereplő feladatok elvégzéséhez szükséges egyeztetéseket az MKKR Szakmai Munkacsoport keretei között folytassák le.

Felelős: emberi erőforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.3

Melléklet az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozathoz

A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZINTJEI

Szint

Tudás

Képességek

Attitűdök

Autonómia és felelősség

1

– Ismeri egy adott témakör alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait.
– Rendelkezik az alapvető anyanyelvi, logikai és eszköztudással.
– Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat és eszközöket.
– Érti és betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási szabályait.

– A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai) alapszintű fejletsége jellemzi.
– Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok, algoritmusok használatát igényli.

– Nyitott a feladatok megértésére, motivált azok sikeres végrehajtásában.
– Kíváncsi és érdeklődő tanulási és elemi munkavégzési helyzetekben.
– Kész a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására.

– Egyszerűbb, begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló feladatvégzésre.
– Újszerű vagy összetettebb feladat esetén irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége.
– Irányítással értékelni tudja saját munkáját.

2

– Ismeri adott témakör (műveltségterület, szakterület) alapvető tényeit, fogalmait, egyszerűbb összefüggéseit.
– Rendelkezik általános anyanyelvi, matematikai-logikai és természettudományos eszköztudással. Rendelkezik egy adott szakma alapfokú-középszintű gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

– Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerésére.
– Képes különböző témákkal összefüggésben azonosítás, megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére megadott szempontok mentén.
– Képes esetenként több összetevőből álló feladatok/műveletsorok elvégzésére.
– Képes alapvető eszközök és anyagok használatára útmutatással.
– Képes a témának megfelelő írásbeli és szóbeli közlés létrehozására, az arra való reagálásra, az egyszerű szaknyelv használatára.
– Rendelkezik az együttműködéshez szükséges alapvető kompetenciákkal.

– Tanulási helyzetekben, feladatokban nyitott a tudását növelő tevékenységekre.
– Tisztában van az alapvető erkölcsi és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és kötelességekkel.

– Egyszerű feladathelyzetekben önállóan és felelősséggel dolgozik.
– Összetettebb feladatok esetén is elégséges az útmutatás a szoros irányítás helyett.
– Kialakul a felelősségtudat, és megjelenik az önkontroll az elvégzett munka értékelésében.

3

– Ismeri az adott tanulmányi, műveltség- vagy szakterülethez tartozó alapvető tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti a többtényezős összefüggéseket.
– A feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközök, módszerek és eljárások ismerete mellet alkalmazza a megismerés, az önálló ismeretszerzés alapvető módszereit.
– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/ szakterületen szélesebb körű tudáselemekkel rendelkezik.
– Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait.

– Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák kialakítására ismert kontextusban.
– Képes az egyszerűbb feladatok rutinszerű elvégzése mellett új, szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.
– Képes a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztására és használatára.
– Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni.

– Képes kritikusan is szemlélni és használni a különböző forrásokból származó információkat.
– Nyitott az együttes erőfeszítésre, közös munkára, elfogadja a kölcsönös függési helyzetet.
– Magára nézve is érvényesnek tartja az általánosan elfogadott társadalmi normákat a mindennapi és a szakmai érintkezésben egyaránt.
– Az érdeklődésének megfelelő szakterület, a végzett szakma iránt elkötelezett.

– Általánossá válik az önkontroll és a rendszeres reflexió a saját tanulási és munkatevékenységre.

4

– Adott műveltség- és szakterületen belül ismeri a tényeket, fogalmakat, megérti a fontosabb folyamatokat és összefüggéseket.
– Ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, lehetőleg idegen nyelven is.
– Ismeri és érti az adott, egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját.
– Megérti a bonyolult, többtényezős jelenségek összefüggésrendszerét.
– Rendelkezik az adott tudásterületek tényeinek, fogalmainak, összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához szükséges módszerekkel és eszköztudással.

– Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására nem megszokott kontextusban.
– Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit alkalmazni.
– Képes új információk önálló megszerzésére és feldolgozására.
– Képes saját tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és kivitelezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésére.
– Képes a szak-/tanulmányi területen megjelenő problémahelyzetek felismerésére, adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására.

– Nyitott új feladatok végzésére.
– Értékelni tud lehetőségeket, mérlegelni tud kockázatokat, alternatívákat és következményeket, képes kompromisszumos megoldásokra.
– Döntési helyzetekben az etikai és jogi normák figyelembevétele, az értékek, viselkedés és életmód összefüggéseinek megértése jellemzi.
– A szakma és a minőségi munkavégzés iránt elkötelezett.
– Igényli a folyamatos önképzést, alkalmazza annak eljárásait.

– Az önállóság és az önkontroll a munkavégzésben, problémamegoldásban és tanulásban egyaránt jellemző.
– Felelősséget vállal saját tevékenységéért, a rábízott kisebb csoport, közösség munkájáért.

5

– Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
– A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek biztos ismerete lehetőséget biztosít az adott szakma hosszú távú és magas szintű gyakorlására.
– Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább egy idegen nyelven).

– Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, egyedi és komplex alkalmazására.
– Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei képessé teszik a más nyelven beszélőkkel való szakmai együttműködésre.
– Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
– Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntésekre.

– Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt. Törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására.
– Törekszik önmaga folyamatos képzésére.
– Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett.
– Önkritikus saját munkájával szemben.
– Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

– Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett.
– Felelősséget érez saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
– Döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza.

6

– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait.
– Ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
– Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel.
– Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
– Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
– Képes a másokkal való kooperációra.
– Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

– Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
– Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
– Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

– Önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását
– A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.
– Együttműködés és felelősség jellemzi az adott szakterület képzet szakembereivel.
– Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.

7

– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és pontosan kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódását.
– Részletekbe menően ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és probléma-megoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő tevékenységre.
– Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati hátér feltárására, megfogalmazására.
– Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére.
– Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe.
– Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait használni, ezeket feldolgozni.
– Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének gyakorlati alkalmazására.
– Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalók, elemzések készítésére.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

– Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Ez alapozza meg fejlődő hivatástudatát.
– Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére.
– Szakmai érdeklődése elmélyül, megszilárdul.

– Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
– Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés kialakítására.
– Egyenrangú partner a szakmai kooperációban.
– Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

8

– Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével.
– Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát.
– Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel.

– Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre.
– Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
– Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására.
– Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani.
– Képes előre nem látható szakmai problémák azonosítására, és az azok megoldásához szükséges kutatási szintű részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására.
– Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a személyes és közösségi lét szempontjából releváns, átfogó összefüggések felépítésére és közvetítésére.

– Képviseli és saját témájához kapcsolódva továbbfejleszti azokat a relációkat, amelyek a szakterület sajátosságából következően járulnak hozzá az emberi önteremtés folyamatához.
– Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel, mely lehetővé teszi a szakterület jelen pillanatban még átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási problémáinak azonosítását és megoldását.
– Jellemző viszonyulása a szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása.

– Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új tudásterületeket, és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
– Vezető szereppel és magas szintű kooperációval képes részt venni az elméleti és gyakorlati kérdések megfogalmazásában.
– Képes egyenrangú, vitapartneri szerep vitelére a terület szakembereivel.
– Felelősséggel vállalja szakmája elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán új etikai kérdések felvetését és megválaszolását.

1

Az 1. pont c) alpontja az 1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontja az 1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére