• Tartalom

123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.04.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.”

2. § A Korm. rendelet 3. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha a vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelem közműveket érint és a műszaki tervdokumentáció tartalma változatlan, a közmű kezelője (üzemeltetője) tizenöt napon belül adja meg nyilatkozatát, illetve hozzájárulását. Ha a közmű kezelője (üzemeltetője) a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát a megkeresésben foglalt tartalommal megadottnak kell tekinteni.”

3. § A Korm. rendelet „A vízjogi engedély módosítása, visszavonása és a tevékenység szüneteltetése” alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § A vízjogi engedély módosítására, visszavonására és a tevékenység szüneteltetésére a vízjogi engedély kiadására vonatkozó szabályok a 11-14. §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandók.”

4. § A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A vízjogi engedély az engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben:
a) az engedélyes a vízilétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni;
b) megváltozott a tulajdonos vagy az üzemeltető személye;
c) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt esetben az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelentést tenni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
(3) A vízjogi engedélynek az (1) bekezdés alapján történő módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket, szükséges egyéb hatósági engedélyeket, közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) hozzájárulását, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.”

5. § A Korm. rendelet 27. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) E rendeletnek a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 3.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. 3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben a Mód. Kr. 3. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyben a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozattételére nyitva álló 15 nap lejárt, vagy abból kevesebb, mint 15 nap van hátra, a Mód. Kr. 3. hatályba lépésétől számított 15 nap áll a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) rendelkezésére a nyilatkozat megtételére.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2012. július 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére