• Tartalom

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.11.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
b) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.”

2. § A Korm. rendelet „A rendelet hatálya” alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E rendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”

3. § (1) A Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.
(3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel.”

(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplő inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.”

4. § (1) A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.”

(2) A Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.”

5. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt kivágása esetén)

a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;”

6. § (1) A Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. § A Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

Inváziós fajú fás szárú növények

Magyar név

Tudományos név

fehér akác*

Robinia pseudoacacia

amerikai kőris*

Fraxinus pennsylvanica

mirigyes bálványfa*

Ailanthus altissima

cserjés gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Padus serotina

zöld juhar

Acer negundo

____________________
* Kivéve a kertészeti változatok.

2. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok ....................................... Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kérelmező neve:

Illetékbélyeg helye
(3000 Ft)

 

Címe:

 

Telefonszáma:

 

A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei:
A kivágás indoka:

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám

A fa/cserje faja

Törzsátmérő
(földtől számított 1 méter magasságban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám

A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám

A kiültetés helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

fehér akác* (Robinia pseudoacacia)

amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)

mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)

cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)

kései meggy (Padus serotina)

zöld juhar (Acer negundo)

____________________
* Kivéve a kertészeti változatok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
Kelt: ………………………, …………………
.............................................................
kérelmező aláírása
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2012. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére