• Tartalom

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

2022.04.06.

1. A Kormány az ifjúsági korosztályok társadalmi integrációjának szükségességét felismerve, és a felelős társadalom kialakításában, a közösségi kapcsolatok fejlesztésében és az esélyegyenlőség megteremtésében betöltött szerepüket támogatva, valamint az ifjúsági korosztályok érdekeit képviselő szervezetek kormányzati tevékenységbe való bevonásának erősítése céljából a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza és működteti a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsát (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat lát el a Kormány és a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

3. A Tanácsnak a gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a) véleményt nyilvánít a gyermek- és ifjúságpolitikát érintő szabályozási javaslatokról, illetve a hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról,

b) közreműködik a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének tervezésével és összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a gyermekek és az ifjúság élethelyzetének javításával kapcsolatos, a miniszter által előkészített programok kidolgozásában,

d) részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitika célkitűzéseinek, fejleményeinek a társadalommal való megismertetésében,

e) gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati döntéseket, új programokat javasolhat.

4. A Tanács a Gyermek és Ifjúsági Alapprogrammal kapcsolatban ellátja a jogszabályban megállapított feladat- és hatásköröket.

5. A Tanács tagjai:

a)1 a miniszter által vezetett minisztérium részéről a gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület képviselője;

b) az országos önkormányzati érdekszövetségek által közösen jelölt egy személy;

c)2 az alábbi szervezetek által jelölt, az ifjúsági területen tevékenykedő egy-egy személy:

ca) Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület,

cb) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,

cc) Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

cd) Magyar Cserkészszövetség,

ce) Magyar Diáksport Szövetség,

cf) Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége,

cg) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA;

d) azon egyházak, illetőleg felekezetek által közösen jelölt két személy, amely egyházak, illetőleg felekezetek a Magyarország területén mind az általános és középiskolai nevelésben és oktatásban, mind a felsőoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben hitéleti, illetőleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és akkreditált belföldi felsőoktatási intézményekkel rendelkeznek.

6. A Tanács 5. pont b)–d) alpontja szerinti tagjait (a továbbiakban: felkért tag) – a szervezet képviseletét ellátó testület (személy) jelölésére – a miniszter három évre írásban kéri fel.

7. A Tanács elnöke az 5. pont a) alpontja szerinti tag.

8. A felkért tag megbízatása

a) a megbízatási idő leteltével,

b) lemondással,

c) a miniszter vagy a jelölő szervezet által történő visszahívással,

d) a jelölő szervezet megszűnésével,

e) a tag halálával

megszűnik.

9. A miniszter a felkért tagot abban az esetben hívhatja vissza, ha a felkért tag

a) a megbízatásra méltatlanná válik,

b) a megbízatásból adódó feladatokat nem látja el, vagy nem képes ellátni.

9a.3 A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a Roma Szakkollégiumok Egyesület által jelölt egy személy.

10.4 A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

11. A Tanács a miniszter által – a Tanács tagjainak előzetes véleményére figyelemmel – meghatározott ügyrend és munkaterv szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Tanács feladatainak végrehajtásáról évente két alkalommal írásban tájékoztatja a minisztert.

12. A Tanács tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

13.5 A Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács ügyrendjét, éves munkatervét, titkársága elérhetőségét, valamint az ülésein elhangzottak alapján készített összefoglalókat a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az 5. pont a) alpontja az 1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 4. pontja, az 1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. pont c) alpontja az 1671/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 9a. pontot az 1671/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

A 10. pont az 1428/2016. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 13. pont az 1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére