• Tartalom

13/2012. (III. 30.) BM rendelet

13/2012. (III. 30.) BM rendelet

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.04.01.

A személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról,
valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (1) és (2) bekezdésében az „az ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatásköréről, valamint a magyar bűnüldöző hatóságok és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti
nemzetközi együttműködésről szóló 4/2002. (I. 30.) BM–PM együttes rendelet módosítása

2. § (1) A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatásköréről, valamint a magyar bűnüldöző hatóságok és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti nemzetközi együttműködésről szóló 4/2002. (I. 30.) BM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A NEBEK költségvetését a Belügyminisztérium fejezet, Rendőrség cím tartalmazza, pénzügyi-gazdasági feladatait a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el.”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „ORFK vezetője” szövegrész helyébe az „Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetőjének” szöveg lép.

3. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása
és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

3. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

4. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek
fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosítása

5. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) Melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített
hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

7. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § a) pontja a következő 9. alponttal egészül ki:

[Önálló szervezési állománytáblázattal rendelkezik:]

[a rendőrségről szóló törvény alapján általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél:]

„9. a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI),”

(2) Az R7. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. számú mellékletében az „Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági” szövegrész helyébe a „Központi Gazdasági” szöveg lép.

2. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. számú mellékletében az „Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági” szövegrész helyébe a „Központi Gazdasági” szöveg lép.

3. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1.    Az R4. 7. mellékletében „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések” alcímet követő rövidítések között szereplő

 

„OKI

Oktatási Igazgatóság

 

ORFK GF GEI

ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság”

 

szövegrész helyébe a

 

 

„Központi GEI

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

 

ORFK DOK

ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

 

ORFK RSZKK

ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja”

 

szöveg lép.

 

2.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgató (NNI, RRI, BSZKI)” szövegrész helyébe az „igazgató (NNI, RRI, BSZKI, Központi GEI) szöveg lép.
3.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatában a „rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)” szövegrész helyébe a „rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK), gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)” szöveg lép.
4.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgató (ORFK GF GEI” szövegrész helyébe az „igazgató (ORFK DOK, ORFK RSZKK)” szöveg lép.
5.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatában a „rendészeti igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes)” szövegrész helyébe a „rendészeti igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes), gazdasági igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes)” szöveg lép.
6.    Az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatában az „igazgatóhelyettes (OKI)” szövegrész helyébe az „igazgatóhelyettes (Központi GEI)” szöveg lép.
7.    Hatályát veszti az R4. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázatban szereplő

 

 

 

 

 

 

szakcsoportvezető
(OKI)

III.

IV.

 

 

 

 

sor.

4. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1.    Az R5. Mellékletében szereplő táblázat 39. sora helyébe a következő sor lép:

[Szám]

[A munkakör megnevezése]

[A nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje]

39

a Számítástechnikai Központ vezetője, a Stratégiai és Szervezési Osztály vezetője, a Fejlesztési Osztály vezetője

C

 

 

2.    Az R5. Mellékletében szereplő táblázat a következő 54a és 54b sorokkal egészül ki:

[Szám]

[A munkakör megnevezése]

[A nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje]

54a

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

 

54b

a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója és igazgató-helyettese

C

 

 

3.    Az R5. Mellékletében szereplő táblázat 57. sora helyébe a következő sor lép:

[Szám]

[A munkakör megnevezése]

[A nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje]

57

a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi, rendészeti és gazdasági helyettesei, a Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője, a Helyi Biztonsági Felügyeleti Alosztály vezetője

C

 

 

4.    Az R5. Mellékletében szereplő táblázat 59. sora helyébe a következő sor lép:

[Szám]

[A munkakör megnevezése]

[A nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje]

59

a megyei rendőr-főkapitányságok bűnügyi és gazdasági igazgatója

C

 

 

5. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1.    Az R6. 1. mellékletében szereplő „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat a következő I oszloppal egészül ki:

 

I

[1.]

 

[2.]

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója

[3.]

*

[4.]

*

[5.]

*

[6.]

*

[7.]

*

[8.]

*

[9.]

*

[10.]

 

[11.]

*

[12.]

 

[13.]

*

[14.]

*

[15.]

*

[16.]

*

[17.]

*

 

6. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1.    Az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:23 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[23.]

igazgató (NNI, RRI, Központi GEI)

 

2.    Az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:26 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[26.]

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK),
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

 

3.    Az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:27 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[27.]

igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK)

 

4.    Az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[31.]

rendészeti igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes),
gazdasági igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes)

 

5.    Az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:39 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[39.]

igazgatóhelyettes (Központi GEI)

 

6.    Hatályát veszti az R7. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:46 mezője.
7.    Az R7. 1. melléklet „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplő táblázatokat követő „MEGJEGYZÉS:”-ben a „GEI” szövegrész helyébe a „Központi GEI” szöveg lép.
8.    Az R7. 1. melléklet „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplő táblázatokat követő „MEGJEGYZÉS:”-ben szereplő „Egyéb rövidítések:”-et követő rész kiegészül az alábbiakkal:
„ORFK DOK:    ORFK Dunakeszi Oktatási Központ
ORFK RSZKK:    ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja”

7. melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelethez

1. Hatályát veszti az R8. 1. melléklet „I. A rendőrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek” alcím 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. és 3.5.2. alpontja.
2. Az R8. 1. melléklet „I. A rendőrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek” alcím 3. pontja a következő 3.6 alponttal egészül ki:
[30/15 % illetménykiegészítésre jogosult:]
„3.6. a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál”
[szolgálatot teljesítő hivatásos állomány tagja.]
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére