• Tartalom

13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról1

2012.10.09.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenység elismerése céljából Elnöki Díjat alapítok.

2. § Díjazott lehet az a személy, aki a díjazás évének első napjától a díj átadásának napjáig a Felügyelettel közszolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.

3. § (1) Elnöki Díj évente egy alkalommal, legfeljebb két személy részére adományozható.

(2) Az Elnöki Díj adományozását az irányításuk alatt dolgozó személyek tekintetében az alelnökök, a közvetlen elnöki irányítás alatt álló szervezeti egységeknél dolgozó személyek tekintetében a Kommunikációs főosztály vezetője, a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének irányítása alatt álló személyek tekintetében pedig a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke írásban, indokolással ellátva kezdeményezheti minden év november 15-éig.

(3) Az Elnöki Díjnak az Elnöki Díj adományozásának kezdeményezésére jogosult személyek részére történő adományozásáról a Felügyelet elnöke külön kezdeményezés nélkül dönt.

(4) A díj odaítéléséről a Felügyelet elnöke dönt.

4. § (1) Az Elnöki Díj és az adományozást igazoló oklevél átadására minden év decemberében kerül sor.

(2) Az Elnöki Díj plakett ellipszis alakú, ezüstből készült, főtengelye 45 mm, kistengelye 32 mm, vastagsága 3 mm. A plakett előlapján a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” és a „Hungarian Financial Supervisory Authority” felirat, valamint a Felügyelet logója, hátlapján a Felügyelet székhelyéül szolgáló épület stilizált képe látható.

(3) Az Elnöki Díjjal jutalom nem jár.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére