• Tartalom

13/2012. (VII. 27.) HM rendelet

13/2012. (VII. 27.) HM rendelet

a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól1

2012.07.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. címe alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra jóváhagyott maradványára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában kötelezettségvállaló a miniszter, továbbá az általa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott személy.

3. § Az előirányzatok pénzforgalomi rendezését, továbbá a könyvvezetést és a beszámolást – a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott központi ellátás keretében – a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) végzi.

2. Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

4. § Ha a működési támogatás kedvezményezettje a tárgyévet megelőző évben is részesült működési támogatásban, – a 18. §-ban és a 19. §-ban foglaltak kivételével – a tárgyévi támogatási szerződés megkötésére és a támogatás utalására az előző évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után kerülhet sor.

5. § A költségvetési támogatásnak minősülő előirányzatokhoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.

6. § A költségvetési támogatásnak minősülő előirányzatok vonatkozásában – ha az Ávr. 77. § (1) bekezdése alapján a biztosíték kikötésétől eltekinteni nem lehet – a kötelezettségvállaló a támogatási szerződésben az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot köti ki biztosítékként.

3. A pályázatok lebonyolításának szabályai

7. § (1) A pályázati kiírás az Ávr. 66. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pályázat kódszámát,

b) a költségvetési támogatásnak a pályázó általános működési költségeire fordítható része mértékét,

c) a miniszter által a pályázatok objektív elbírálásához kialakított szempont- és ahhoz kapcsolódó pontrendszert.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérték legalább a költségvetési támogatása 15%-a és legfeljebb annak 25%-a lehet.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti elbírálás szempontrendszerének elemei:

a) tartalmi szempontok:

aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,

ab) a projekt megvalósíthatósága,

ac) szakmai színvonal,

b) hatékonysági szempontok:

ba) az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,

bb) az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a honvédelem és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) társadalmi beágyazottságának növelése,

bc) társadalmi hasznosság,

c) költségvetési szempontok:

ca) költséghatékonyság,

cb) önrész nagysága,

d) a pályázóval kapcsolatos információk:

da) szakmai referenciák,

db) személyi háttér,

dc) együttműködések más szervezetekkel.

8. § A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlapon lehet benyújtani.

9. § (1) A pályázat benyújtása határidejének lejárta után benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

(2) A határidőre beérkezett pályázatot – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – el kell utasítani, ha

a) a pályázat a pályázati kiírás témakörétől eltér, vagy

b) a pályázó a pályázati kiírásban előírt mellékleteket nem nyújtja be.

10. § (1) A beérkezett pályázatokat a miniszter által az általa vezetett minisztérium állományából létrehozott bizottság – a 7. § (3) bekezdése figyelembevételével – értékeli, amely az értékelést követően javaslatot tesz a kötelezettségvállaló részére a támogatottak körére és a támogatások összegére.

(2) A bizottságba a miniszter szakértőket hívhat meg.

(3) A bizottság tagjai között a beérkezett pályázatok vizsgálat céljából történő kiosztása véletlenszerűen történik.

(4) A kötelezettségvállaló a bizottság javaslatait figyelembe véve a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőtől számított 38. napig dönt a támogatottak köréről és a támogatások összegéről.

11. § (1) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a megtakarítás a miniszter döntésének megfelelően, az adott pályázattal azonos jogcímen felhasználható vagy más feladat fedezeteként átcsoportosítható.

(2) Ha a beérkezett érvényes pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja a támogatásra szánt keretösszeget, a pályázatot benyújtók az értékelési pontrendszer alapján felállított sorrend szerint, a rendelkezésre álló keretösszeg határáig részesülnek az igényelt támogatásban.

4. A beszámolás és a visszakövetelés rendje

12. § (1) A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll.

(2) A kedvezményezett a szakmai beszámolóban a támogatási szerződésben meghatározott célok megvalósításáról és vállalások teljesítéséről tételesen számol el, a ráfordított kiadások hozzárendelésével, összhangban a pénzügyi elszámolásban kimutatott kiadásokkal.

(3) A pénzügyi elszámolás a 2. melléklet szerinti számlaösszesítőből és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, a kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb okmányoknak a kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll, továbbá tartalmazza az Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti külön nyilatkozatot.

(4) A költségek felmerülését igazoló eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számlán, számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatáshoz kapcsolódó eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb okmányokat a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 5 évig megőrizni és a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott szerv vagy annak meghatalmazottja részére a helyszíni ellenőrzés során bemutatni.

(6) A költségvetési támogatásnak a pénzügyi elszámolásban kimutatott maradványösszegét a kedvezményezett a beszámoló benyújtásával egyidejűleg – a támogatási szerződés számára történő hivatkozással – visszautalja a miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a beszámoló során a kedvezményezett nyilatkozni köteles.

13. § A miniszter a beszámoló elfogadásáról és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül írásban értesíti a kedvezményezettet.

5. A költségvetési támogatás ellenőrzése

14. § (1) A miniszter a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek betartását dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés formájában ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés céljából a kedvezményezettek kötelesek a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumentációt elkülönítetten nyilvántartani.

6. Az előirányzatok felhasználásának szabályai

15. § (1) A Központilag kezelt lakástámogatások (8/1/5) előirányzat a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igényjogosultak részére az abban meghatározott támogatási célokra nyújt fedezetet.

(2) Az előirányzatból a miniszter egyedi döntése alapján

a) visszatérítendő, hosszú lejáratú lakáscélú munkáltatói kölcsön, vagy

b) vissza nem térítendő támogatás

nyújtható.

(3) Az előirányzat rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással, az (1) bekezdés szerinti személyek részére az OTP Bank Nyrt.-n keresztül történő kifizetéssel valósul meg.

(4) Az előirányzat kezelő szerve a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH).

16. § (1) A Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) kiadásai (8/2/1) előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatásértékű kiadásként és bevételként kerül elszámolásra.

(3) Az előirányzat kezelő szerve a HM KPH.

17. § (1) A Társadalmi szervek pályázati támogatása (8/2/3/6) előirányzat a kulturális, sport, hagyományőrző, hadisírgondozással kapcsolatos és egyéb, a honvédelem alaptevékenységébe nem tartozó, de állami feladatot segítő társadalmi szervezetek pályázati úton történő támogatásával kerül felhasználásra.

(2) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozással történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

18. § (1) A Társadalmi szervek támogatása (8/2/3/19) előirányzat egyedi döntéssel fedezetet biztosít

1. a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: MHTT),

2. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége,

3. a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége,

4. a Magyar Tartalékosok Szövetsége,

5. a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége,

6. a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (a továbbiakban: MHKHSZ),

7. a Budapesti Honvéd Sportegyesület,

8. a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége,

9. a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége,

10. a Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete,

11. a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége,

12. a Honvéd Kulturális Egyesület,

13. a Magyar Atlanti Tanács,

14. a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete,

15. a Honvédszakszervezet,

16. a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és

17. a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

működésének és alapszabályában rögzített feladatai végrehajtásának támogatására.

(2) Az egyedi döntés során a kedvezményezett katonai hagyományőrző, a honvédelmet népszerűsítő, vagy katonai érdekképviseleti tevékenysége kerül figyelembevételre.

(3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozással történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

19. § (1) A Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (8/2/5) előirányzat elsődlegesen a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok általános működésének elősegítését szolgálja. Ennek keretében a miniszter egyedi döntéssel támogatás nyújt

a) a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, különösen a toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással, honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidős és tömegsporttal kapcsolatos feladatokra;

b) a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, különösen a térképészeti, a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységekre;

c) a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, különösen a történelmi hely, építmény, látványosság működtetésre;

d) a Katonai Emlékpark Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Pákozdi Katonai Emlékhely), különösen az emlékhely fenntartására;

e) a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladataira.

(2) Az egyedi döntés során a honvédelem érdekében végrehajtott támogatási feladatokhoz, a katonai hagyományőrzéssel, és a honvédelem népszerűsítésével összefüggő tevékenységekhez, valamint a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok működéséhez szükséges forrásigények kerülnek figyelembevételre.

(3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozással történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

20. § (1) A Nemzetközi kártérítés (8/2/15) előirányzat a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint

a) az MH feladatával összefüggésben a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek okozott károk, valamint

b) az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk megtérítésére nyújt fedezetet.

(2) A forgóalapként működő előirányzat forrását az előző évi maradvány biztosítja.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.

21. § (1) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (8/2/25) előirányzat az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.

(3) Az előirányzat kezelő szerve a HM FHH.

22. § (1) Az év közben megállapított, a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (8/2/39/1) előirányzat a Magyar Futball Akadémia Alapítvány által ellátott feladatok egyedi döntéssel történő támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozással történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

23. § (1) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (8/2/39/2) előirányzat az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által adott juttatások, a feladattervében szereplő és ellátott feladatok egyedi döntéssel történő támogatására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozással történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

24. § (1) A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (8/2/40/1) előirányzat a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató Műveletekhez, a NAMSA AC/135 és NMCLR alap- és adminisztrációs költségvetéséhez, az új NATO székház költségeihez, a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az RFAS-JAPCC és a Multinacional CIMC Group működéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programokhoz, a MASE és a CSISC programokhoz, a NAPMA költségvetéshez, a NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek működési kiadásaihoz, a SAC programhoz, a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány költségeihez a magyar hozzájárulás fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Az előirányzat kezelő szerve a HM KPH.

25. § (1) A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (8/2/40/2) előirányzat az EU ATHENA és EDA pénzügyi alapjához kapcsolódó, valamint az EU ATHENA műveletek során felmerülő, válságkezelő és békefenntartó műveletekben résztvevő magyar katonai szervezetek és személyek részére az EU által biztosított logisztikai és infrastrukturális ellátás költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.

(3) Az előirányzat kezelő szerve a HM KPH.

26. § (1) A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai (8/2/41) előirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülőtéren dolgozó NAMO és SAC tisztségviselők, valamint a Boeing cég alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – oktatási költségeire nyújt fedezetet.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, utólagos elszámolással történik.

27. § (1) A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (8/3) államháztartási egyensúlyt biztosító előirányzat feloldása esetén a fejezet feladatai finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

7. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez

HONVÉDELMI SZERVEZET
PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzővel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről
4. sz. nyilatkozat
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó

neve

 

székhelye

 

postai címe

 

telefonszáma

 

faxszáma

 

e-mail címe

 

honlapja

 

2. A pályázó adószáma (saját)

 

 

3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezető bank neve

 

4. A pályázó statisztikai száma

 

5. A pályázó hivatalos,
kötelezettségvállalásra jogosult
képviselőjének

neve

 

beosztása

 

telefonszáma

 

faxszáma

 

e-mail címe

 

6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által kiírt pályázatot?

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

1. A pályázat címe (max. 60 karakter)

 

2. Kategória

 

3. A megjelölt programon való részvétel terjesztésének módja

 

4. A pályázat rövid leírása

 

5. A pályázat célcsoportja(i) és annak nagysága

célcsoport 1

 

– nagysága (fő)

 

célcsoport 2

 

– nagysága (fő)

 

célcsoport 3

 

– nagysága (fő)

 

6. Pályázati program szükségességének indoklása

 

7. Melyek a pályázat hosszú távú hatásai?

 

8. Megvalósítás időtartama

...... év ............... hó ...... napjától

...... év .................. hó ...... napjáig

III. KÖLTSÉGVETÉS
A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni kell:
a)    a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b)    a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerő meghatározását %-os formában;
c)    az igényelt támogatási összeg felosztása, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d)    a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán túlmenően tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.
IV. MELLÉKLETEK
NYILATKOZAT
1.    Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2.    Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhető összeg kedvezményezettjének neve, a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3.    Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerződés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.
4.    Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerű felhasználásának szerződésben meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
5.    A pályamű tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6.    A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.
20... .................. hó ...... nap
.............................................................
cégszerű aláírás

2. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez

Támogatott szerv neve:

Szerződés száma:

Címe:

 

Ügyintéző:

 

Tel.:

A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)

 

 

 

 

 

 

sz. oldal

Sorszám*

Pénztári vagy bankbizonylat száma

Számla száma

Számla kelte

Szállító megnevezése

Felhasználás jogcíme (termék vagy szolgáltatás megnevezése)

Érték Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átvitel/összesen:

 

A sor minden oszlopa kötelezően kitöltendő!

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvénytelenítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem került.

1. 20... évi támogatás összege:
2. Felhasználás összesen:
Maradvány (1–2.):

20... .................. hó ...... nap
.............................................................
cégszerű aláírás
P. H.
1

A rendeletet a 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte 2013. június 12. napjával.

2

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére