• Tartalom

13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2017.01.01.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmező előadó-művészeti szervezetnek és előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetnek (a továbbiakban együtt: kérelmező) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2)1 A kérelmező nyilvántartásba vételi eljárásának díja 25 000 forint.

(3)2 Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartási adatainak kiegészítésével kapcsolatos eljárás díja 20 000 forint.

2. §3 A kérelmezőnek a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adataiban, valamint a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 15 000 forint.

3. § (1)4 A támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásáért a kérelmezőnek 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2)5 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás kiállításáért a kérelmezőnek 20 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(3)6 A Tao. 24/A. § (18) bekezdése szerinti igazolás kiállításáért a kérelmezőnek 15 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

4. § (1)7 A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Pest Megyei Kormányhivatal bevétele.

(2)8

5. § (1)9 A Pest Megyei Kormányhivatal eljárásaiért a díjakat a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni az eljárás megindítását megelőzően. Az eljárási díjak megfizetése során az átutalás közlemény rovatában, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés befizető azonosító rovatában az eljárás fajtájának megfelelően a „nyilvántartásba vételi/adatváltozási/támogatási igazolási/támogatási jogosultsági kérelem díja” megjelölést, továbbá a kérelmező nevét, valamint az „előadó-művészeti igazgatási szolgáltatási díj” megjelölést is fel kell tüntetni. A díj megfizetését a kérelem papír alapú benyújtása esetén az átutalási bizonylat vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.

(2)10

5/A. §11 A 4. § alapján illetékes hatóság az igazgatási szolgáltatási díj túlfizetése esetén a díjtöbbletet a túlfizetés tényének tudomására jutásától számított harminc napon belül hivatalból visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjfizetés történt. A díjtöbbletet a kérelmezőnek arra a számlájára kell visszautalni, amelyről a díjtöbblet a hatóság számlájára érkezett.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 7. § (2) bekezdése 2012. március 31-én lép hatályba.

(3)12 E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § (1) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.) OKM rendelet 3. §-a és 4. §-a.

(2) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.) OKM rendelet.

1

Az 1. § (2) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 2. §-a, az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdését a 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdését az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdését az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (3) bekezdését a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

13

A hatálybalépés napja: 2012. december 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére