• Tartalom

13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet

13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet

a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról1

2012.09.29.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) A többféle szolgáltatást tartalmazó (multi-play) szolgáltatás csomagok egyidejű átadásával, az előfizetői hurok átengedésével, vagy országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozás, a kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében – az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése esetén – az átvevő szolgáltató köteles az átadó szolgáltatóval egyeztetni.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Egybefüggő számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggő számmező feloldását, hordozott és nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató köteles a számhordozás illetve a számtartomány átadás számátadási időablakában elvégezni.”

(3) Az R. 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az előfizető az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi számra vagy egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggő számtartomány a 3. § (8) bekezdés szerint részlegesen is hordozásra kerülhet.”

(4) Az R. 5. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha
a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a (1) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy
b) az előfizetőnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének időpontjában az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy
c) az átadó szolgáltató a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.”

(5) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az előfizetőnek – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg – az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során
a) az átvevő szolgáltató azonosítja az előfizetőt és új előfizetői szerződést köt,
b) az átvevő szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozásról, egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetén az elhordozni kívánt számokról és a számátadási időablakról, amely alatt a számhordozás megtörténik,
c) az előfizető az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására.”

(6) Az R. 6. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Az átvevő szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelő módon köteles tájékoztatni az előfizetőt arról, hogy
a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
b) a hangposta üzenetek nem vihetők át,
c) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,
d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat az 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,
e) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában az 5. § (7) bekezdése szerint lejárt számlatartozása keletkezik, melyet az előfizető az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy az 5. § (8) bekezdése szerint az átvevő szolgáltatónál az általa megadott feltételekkel,
f) a 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató köteles számhordozást az átadó szolgáltatóval egyeztetni, amely az előfizető közreműködését is igényelheti.”

(7) Az R. 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

7. § (1) Az átvevő szolgáltató köteles
a) a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői igényről az átadó szolgáltatót adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni,
b) az a) pont szerinti értesítést követő munkanapon a számhordozást KRA-nak a 13. § (1) bekezdés szerinti határidővel a következő munkanap számátadási időablakára bejelenteni, kivéve a (3) bekezdésben foglalt eseteket.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.
(3) Amennyiben
a) az előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy
b) a számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizető hozzáférési pont kiépítése szükséges, vagy
c) a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási időablakot választották,
az átvevő szolgáltató köteles a 13. § (1) bekezdés szerint, legkésőbb a számhordozási megállapodásban rögzített számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig a KRA-nak a számhordozást bejelenteni. E kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.
(4) Az átadó szolgáltató
a) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésőbb az átvevő szolgáltató általi értesítést követő munkanap 20 óra 00 percig értesíti az átvevő szolgáltatót, valamint
b) a KRA-ban a tranzakció zárásig a 13. § (2) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást.
(5) A számhordozás kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott okból utasítható el. Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozási igényt
a) indoklás nélkül,
b) az 5. § (1) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére,
c) nem az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt,
d) nem a 3. § (8) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy
e) a (4) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követően a KRA-ban utasítja el,
számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek.
(6) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni.
(7) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást az 5. § (6) bekezdés c) pontja alapján utasította el, az átadó és átvevő szolgáltató köteles a 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 munkanapon belül lefolytatni.
(8) A (7) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az átadó szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem utasíthatja el.
(9) A határidők az előfizető újabb azonosítását, vagy az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését, vagy a (7) bekezdés szerinti egyeztetést követően a hordozási igény átadó szolgáltató részére történő ismételt átadásának napján újrakezdődnek.
(10) Az előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot megelőző 2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az átvevő szolgáltató az igény törléséről az átadó szolgáltatót 20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást az előfizető visszalépett indoklással törli.”

(8) Az R. 13. § (2) bekezdés a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A számhordozás bejelentéséről a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet készít. A bejelentést az átadó szolgáltató a tranzakció zárásig, kizárólag az 5. § (6) bekezdésében meghatározott indok alapján utasíthatja el.”

(9) Az R. 18. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Összefüggő számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevő szolgáltató által fizetendő hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggő számtartomány, mint egy egység hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján köteles meghatározni. Összefüggő tartomány részleges hordozása esetén az átadó szolgáltató az elhordozott számokra az egyedi számok hordozására megállapított díját alkalmazhatja.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az R. 2. § 13. és 25. pontjában a „nagykereskedelmi szolgáltató”, a 11. § (3) bekezdésében az „és az előző időablak kezdete után” szövegrész és a 13. § (6) bekezdése.

3. § (1) Az R. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a referencia ajánlat készítésére köteles szolgáltató hatályos referencia ajánlata e rendelet szabályainak nem felel meg, legkésőbb 2012. november 30. napjáig köteles referenciaajánlatát e rendelet szerint módosítani és a hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A referencia ajánlat készítésére kötelezett szolgáltató e rendelet hatályba lépéséből eredő referencia ajánlat módosítása során mentesül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 15. § (1) bekezdésében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.”

(2) Az R. 20. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Az átadó és az átvevő szolgáltató e rendelet szabályait annak hatálybalépésétől alkalmazni köteles a referenciaajánlat tartalmától függetlenül.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére