• Tartalom

132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről1

2012.06.29.

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerződés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerződés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 3. § (4) bekezdésétől, illetve 4. § (6) bekezdésétől eltérően a védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének, illetve a rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2012. július hónapra vonatkozóan 2012. július 10-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter bírálja el. A támogatást – a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszterrel megkötött hatósági keretszerződésben, valamint a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerződésben foglaltak szerint – utólag kell folyósítani.”

2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

4. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (9)–(12) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(9) A fővárosi és megyei kormányhivatalokat a rehabilitációs szakigazgatási szervek számára e rendeletben meghatározott, 2012. július 1-jét megelőzően a Hivatal regionális igazgatóságainak kirendeltségei által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(10) Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára a 15. § (2) bekezdésében meghatározott, 2012. július 1-jét megelőzően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(11) Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben meghatározott, 2012. július 1-jét megelőzően a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó kormányzati szolgálati jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
(12) A Hivatalt a számára az 1. § b) pontjában meghatározott, 2012. július 1-jét megelőzően az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. §-a alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére