• Tartalom

136/2012. (XII. 21.) VM rendelet

136/2012. (XII. 21.) VM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról1

2013.01.21.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 136/2012. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított díjtételeit a Módr2. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

2. § Az R. 1. melléklete 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 136/2012. (XII. 21.) VM rendelethez:

1.    Az R. 1. mellékletének I. pontjában foglalt táblázat 1–13. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)]

 

(fő)

alszám

 

„1.

 

Közvetítő szervezet engedélyezése

600 000

 

2.

 

Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben:

75 000

 

 

1.

– az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet

 

 

 

2.

– a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet

 

 

 

3.

– az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet

 

 

 

4.

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet

 

 

 

5.

Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele

80 000

 

3.

 

Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása

50 000

 

4.

 

 

 

 

 

1.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése

120 000

 

 

2.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése

140 000

 

 

3.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése

160 000

 

 

4.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység, valamint előkezelés engedélyezése

160 000

 

5.

 

Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek

120 000

 

6.

 

Hulladéktárolás engedélyezése

144 000

 

7.

 

Hulladékhasznosítás engedélyezése

470 000

 

8.

 

Hulladékártalmatlanítás engedélyezése

500 000

 

9.

 

Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése

190 000

 

10.

 

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése

200 000

 

11.

 

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése

A 3–10. pontban megállapított díjtétel 150%-a

 

12.

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, vagy technológia-minősítési eljárás

500 000

 

13.

 

 

 

 

 

1.

Közszolgáltatás engedélyezése

120 000

 

 

2.

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása

40 000”

2.    Az R. 1. mellékletének I. pontjában foglalt táblázat 32. pontja, valamint 33. pontja és 33. pont 1–13. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)]

 

(fő)

alszám

 

 

 

„32.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének engedélyezése

80 000

 

33.

 

 

 

 

 

1.

Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása

200 000

 

 

2.

Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat jóváhagyása

40 000

 

 

3.

Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása

30 000”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére