• Tartalom

1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről

2016.03.03.

1. A Kormány az Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruházások (a továbbiakban: beruházások) gyorsítása érdekében felhívja

1.1. a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy

a) vizsgálják felül a projektek ütemtervét és ennek keretében

aa) a kedvezményezett részéről tapasztalható inaktivitás esetében a jelenlegi egy év türelmi időt csökkentsék maximum hat hónapra, valamint

ab) tárják fel az egyéb gyorsítási lehetőségeket,

b) a projektek alakulását a fő projektmegvalósító lépéseket nyomon követő és a projekt státuszát jelző, a szükséges beavatkozások, tanácsadói és hatósági lépések azonosítását és tervezését megkönnyítő webes felület létrehozásával kísérjék figyelemmel, és nehézségek észlelése esetén a probléma típusának megfelelően avatkozzanak be, vagy tegyenek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatosan

az a) pont ab) alpontja vonatkozásában három hónapon belül

1.2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tipikus problémáit tárja fel,

b) a belügyminiszterrel együttműködve állítson össze módszertani segédletet és könnyen használható és értelmezhető, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását segítő útmutatót;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: az a) pont vonatkozásában folyamatosan

a b) pont vonatkozásában 2012. szeptember 30.

1.3. a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a Kormány által saját hatáskörbe vont beruházások átvételéről gondoskodjon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2012. október 15.

1.4. a beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat irányító minisztereket, hogy – az érintett megyei kormányhivatalok kormánymegbízottjainak útján – kísérjék kiemelt figyelemmel a hatósági eljárásokat és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az egyes eljárások ügyintézési határidőn belül, soron kívül lezáruljanak.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány egyetért a beruházások befejeződéséig az érintett településeken az egészséges ivóvízellátás biztosításával.

2.1. A Kormány ennek érdekében felhívja a honvédelmi minisztert, hogy

a) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló lajtos kocsikkal gondoskodjon az ivóvízellátásról azokon a településeken, ahol egyéb megoldás nem valósul meg;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2013. január 1-jétől folyamatosan

b) az átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történő biztosításának kiváltásához szükséges konténeres szűrőberendezések gyártását és telepítését készítse elő, illetve arról gondoskodjon.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: folyamatosan

2.2. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont a) alpontjában megjelölt feladat végrehajtásához szükséges, 2013. év végén utólag kimutatható – legfeljebb 150 millió forint – költség fedezete biztosításra kerüljön;

Felelős: honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. november 30.

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat végrehajtására a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok további intézkedésig fel nem használható összegéből 2 850,0 millió forint felhasználását engedélyezi, és az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: az átcsoportosításra: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpontjában megjelölt feladat 2013-ban esedékessé váló részének végrehajtása érdekében legfeljebb 2850,0 millió forint költség fedezete biztosításra kerüljön.

Felelős: honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. június 30.

2.3. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2.1. pont b) alpont szerinti átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges berendezések üzemeltetésének önköltségi áron számított kiadásait a víziközmű tulajdonosa viselje.

2.4.1 A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával, valamint – az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó ivóvízminőség-javító beruházások tekintetében – a belügyminiszterrel együttműködve, az Európai Bizottság 2012. május 30-án kelt, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló határozatában előírt éves jelentési kötelezettségnek – az igazságügyi miniszter útján – tegyen eleget.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Határidő: az Európai Bizottság határozatának megfelelően

2.5. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a tartálykocsis ivóvízellátás kötelező ellátási normájának 3 liter/fő/napra történő egységesítése és a vízvételezési hely 300 méteren belül történő biztosításával kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében a szükséges jogszabály-módosítást készítse elő és terjessze a Kormány elé.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozathoz

2011. évi maradványok átcsoportosítása
ezer forintban

Fejezet-szám

Cím-
szám

Alcím- szám

Jogcím-csoport-
szám

Jogcím-
szám

Elői-
rány-
zat-
csoport-
szám

Kiemelt
elői-
rány-
zat-
szám

Fejezet-
név

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
cso-
port-
név

Jogcím-
név

Előirányzatcsoport neve

Kiemelt előirányzat neve

 

I.

 

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzési Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-176 672

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 200

II.

 

 

 

 

 

 

Köztársasági Elnökség

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 370

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-10 027

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-53 100

III.

 

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 069

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-66 800

IV.

 

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 841

XI.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-46 421

 

6

 

 

 

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 409

XIII.

 

 

 

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Magyar Honvédség

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

2 850 000

 

3

 

 

 

 

 

 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-9 670

 

8

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Társadalmi szervek támogatása

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Társadalmi szervek pályázati támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-150

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 406

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-721

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

XIV.

 

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Rendőrség (Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-39

 

8

 

 

 

 

 

 

Alkotmányvédelmi Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 364

 

9

 

 

 

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20 788

 

10

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 823

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-19 901

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-52 569

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

MÁK-számlavezetési díjak

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-761

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Közrendvédelmi bírság

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-18

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Schengen Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi fizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 021

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Közbiztonsági feladatterv támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-110

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Hivatásos állomány életbiztosítása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 713

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Területrendezési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 312

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Építésügyi célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-277 208

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-51

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Egyedi önkormányzati beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 264

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

Árvízi védekezési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-33 902

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-6 615

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

Szociális Családiház-építési Program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-25

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-55 065

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-526

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-400

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-91

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hivatásos állomány lakáscélú beruházása

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-30 000

 

 

6

 

 

 

 

 

 

2003. évi PHARE nemzeti program

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-11 574

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Közösségi programok

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 696

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Európai Menekültügyi Alap

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-894

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 704

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-19 039

XVII.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 399

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-62 904

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Informatikai feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-700

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kormányzati informatikai rendszerek konszolidácója

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-108 674

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Ágazati szabályozási feladatok

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Infrastuktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-73 650

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-41 176

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-46 266

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

Nemzeti éghajlatváltozási stratégia végrehajtása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-18 428

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-23 610

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-22

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 064

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-300

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-1 416

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása

-1 471

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-61

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-1

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-983

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-9 395

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Kormányzati beruházások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Akadálymentesítés a közlekedésben

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-309

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kikötők fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-21

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-211 315

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

A közösségi közlekedés összehangolása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 671

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-125

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Belvízi hajózási alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-100

 

 

33

 

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-15 782

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9 703

 

 

34

 

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-895

 

 

36

 

 

 

 

 

 

PPP programok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Autópálya rendelkezésre állási díj

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 241

 

 

37

 

 

 

 

 

 

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ESZA Nonprofit Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 933

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-153

 

 

38

 

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-90 000

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Magyar Külügyi Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-24 206

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-24 647

 

5

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Állami Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Államfői Protokoll kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 761

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kormányfői Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 006

 

 

43

 

 

 

 

 

 

Külföldi magyar emlékek megőrzése

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-106

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Schengeni követelmények

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Schengeni követelményeknek való megfelelés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7

 

 

35

 

 

 

 

 

 

Kelet és Dél-Kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-72

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Lakossági EU tájékoztatási feladatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

EU projektek és programok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-243

 

 

44

 

 

 

 

 

 

Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-14 000

XIX.

 

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-40 813

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kozéhiós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztitási programja 2001/HU/16/P/PE/011

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-260

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Duna-Tisza közi regionális települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere 2001/HU/16/P/PE/008

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-17 231

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-2 491

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási kiadások

-48 534

XX.

 

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-783 561

XXX.

 

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyhivatal

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-87 597

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-63 800

XXXIII.

 

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

MTA Titkársága

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-962

 

8

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai feladatok teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-553

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20

1

A 2.4. pont az 1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére