• Tartalom

14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás

az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról1

2014.04.10.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 22. § (1), valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő kötelező elemeket és szempontokat, valamint az állami normatívák tartalmát, illetve a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások hierarchikus osztályozási rendszerét ezen utasítás, valamint annak 1–5. melléklete szerint állapítom meg.

1. § Az utasítás célja, hogy az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák, valamint az állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő elemek és szempontok, illetve az állami normatívák struktúrájának meghatározásával biztosítsa, hogy az állami normatívák egyértelmű megkülönböztetésre alkalmas módon tartalmazzák az egyes kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó alapvető műszaki-szakmai paramétereket és funkciókat, az ajánlattevőre vonatkozó, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges speciális előírásokat, valamint a lényeges szerződési feltételeket.

2. § (1) Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszert az 1. mellékletben meghatározott struktúra szerint kell megállapítani.

(2) A normatíva alkalmazásával és karbantartásával kapcsolatos, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozott feladatok ellátása során a 2. és 3. melléklet szerint kell eljárni. A normatívaalkotás és -karbantartás, illetve annak alkalmazásának részletes szabályait a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) mint a Rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott központi beszerző szervezet (a továbbiakban: Rendelet szerinti beszerző) a Rendelet szerinti beszerző felügyeletét ellátó miniszterrel (a továbbiakban: NFM miniszter) egyeztetve főigazgatói utasításban szabályozza.

(3) A Rendelet 1. mellékletével összhangban az országosan kiemelt termékek hierarchikus osztályozási rendszerét a 4. melléklet határozza meg.

(4) A Rendelet szerint az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák részét képező lényeges szerződési elemeket az 5. melléklet határozza meg. A szerződési feltételek valamennyi termékkörre irányadó általános, valamint egyes termékkörök esetében érvényesítendő speciális elemekből állnak.

3. § A Rendelet szerinti beszerző, valamint a Rendelet szerinti feltételek fennállása esetén az intézmények által saját hatáskörben lefolytatott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzési eljárások során a jelen utasításban meghatározott normatívák szerint kell eljárni. A Rendelet szerinti beszerző az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások során figyelemmel kíséri az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák érvényesülését, melynek alapján szükség szerint javaslatot tesz az állami normatívák, illetve az országosan kiemelt termékek körének módosítására, kiegészítésére.

4. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítást a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

1. melléklet a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz


Országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer struktúrája

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer felépítése az alábbi fő részekből áll:
Kiemelt termékek hierarchikus osztályozási rendszere
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó állami normatíva hierarchikus osztályozási rendszere az alábbi ötszintű termék-klasszifikáció mentén került kialakításra.

Szint Termékosztály megnevezése
1. szint: Kiemelt termék
2. szint: Termékkategória
3. szint: Termékcsoport
4. szint: Termék-alcsoport
5. szint: Termék
Az egyes termékosztályok azonosítását egy 5Ű2 karakter hosszúságú besoroló azonosító (rövidítés BA) szolgálja.
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatíva hierarchikus osztályozási rendszerét az utasítás 4. melléklete tartalmazza.

Általános szerződéses elemek
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerben meghatározásra kerültek a központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötésre kerülő keretmegállapodások és keretszerződések kötelező – jogilag releváns, illetve a konkrét adatokkal és paraméterekkel leírható – szerződéses elemei.
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatíva általános és termékspecifikus szerződéses elemeinek meghatározását az utasítás 5. melléklete tartalmazza.

Kiemelt termékek termékstruktúrája
Az országosan kiemelt termékek részletes műszaki specifikációja, illetve az azokra vonatkozó követelmények az állami normatívarendszerben kiemelt termékkörönként egy egységes termékstruktúra mentén kerültek meghatározásra, amely az alábbi elemekből épül fel
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások egyértelmű meghatározását és specifikációját biztosító terméktulajdonságok (műszaki-szakmai paraméterek és funkciók), illetve azok egyértelmű meghatározásához szükséges mértékegységek és értéklisták,
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzésére vonatkozó követelmények (ún. normatív követelmények),
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzése során a Rendelet szerinti beszerző által előírható választék (ún. ajánlott választék),
– az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés teljesítéséhez szükséges speciális előírások.

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó termékstruktúra az alábbi elemekből áll:
1. Termék tulajdonságrendszer
A kiemelt termékek specifikációja a termékek funkciói alapján és konkrét műszaki paraméterekkel leírható terméktulajdonságok, jellemzők mentén került kidolgozásra.
Egy tulajdonság a kiemelt termék hierarchiájának bármely szintjéhez, osztályához (kiemelt termék, termékkategória, termékcsoport, termék-alcsoport, termék) hozzárendelhető attól függően, hogy az adott terméktulajdonság a hozzárendelési szint minden alosztályára általánosan jellemző vagy sem.
A normatíva rendszer felépítése és a központosított közbeszerzési eljárások szempontjából a tulajdonságoknak alapvetően három típusa került megkülönböztetésre:
– a kiemelt termékek osztályozási hierarchiájának felépítését és struktúráját meghatározó kategóriaképző tulajdonságok;
– a kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó általánosan kötelező műszaki-szakmai követelményeket hordozó normatív tulajdonságok;
– a kiemelt termékek közbeszerzési eljárása során a Rendelet szerinti beszerző által az adott eljárásra érvényesíthető és az ajánlatok értékelését biztosító leíró tulajdonságok és termékadatok.

2. Mértékegységek és értéklisták
A tulajdonságokhoz kapcsolódóan definiálásra kerültek a tulajdonságok meglétét vagy hiányát, illetve az adott tulajdonság meglétének mértékét jellemző
– számszerű értékek és mértékegységek,
– előre definiált értéklisták, illetve
– szabadszöveges mezők.
A mértékegység nélküli és a mértékegységgel rendelkező tulajdonságok között az a különbség, hogy az előbbi esetben a definiált értéklisták közül kell kiválasztani a megfelelő értéket, míg a második esetben be kell írni egy számértéket, és ki kell választani a hozzá tartozó mértékegységet.

3. Normatív követelmények
A kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó kötelező követelmények az adott kiemelt termék normatív tulajdonságaihoz megállapított norma célértékként kerültek meghatározásra.
A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan termékek és szolgáltatások ajánlhatók meg, amelyek az adott kiemelt termékkörhöz tartozó normatív tulajdonságok esetében megfelelnek a meghatározott norma célértékeknek.

4. Ajánlott választék
A kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzése során a Rendelet szerinti beszerző által előírható választékra vonatkozóan az adott kiemelt termék tulajdonságaihoz kapcsolódóan ajánlott választék került meghatározásra.
A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan ajánlat tehető, amely az adott kiemelt termékkörhöz tartozó tulajdonságok esetében megfelel a Rendelet szerinti beszerző által meghatározott követelményeknek.

5. Termékleíró tulajdonságok és adatok
A normatíva tulajdonságokon túl a leíró tulajdonságok (műszaki-szakmai jellemzők) és termékadatok (logisztikai és kereskedelmi adatok) biztosítják
– a kiemelt termékek közbeszerzési eljárása során a Rendelet szerinti beszerző számára az ajánlattevők által megajánlott termékek értékelését,
– a termékek azonosítását a központosított közbeszerzés terén,
– a termékek beszerzése során a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények számára a termékek keresését, összehasonlítását és kiválasztását.
A termékleíró tulajdonságok és adatok a normatív tulajdonságokhoz hasonlóan rendelkezhetnek értéklistával vagy mértékegységgel.

2. melléklet a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz


Állami normatívarendszer szerepe a központosított közbeszerzésben

A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan termékek és szolgáltatások ajánlhatók meg, amelyek besorolhatóak a kiemelt termékek osztályozási hierarchiájába, és megfelelnek a kiemelt termékekre megállapított normatív követelményeknek, azaz a normatív tulajdonságok esetében meghatározott norma-célértékeknek.
A leendő ajánlattevőknek (gyártók, gyártóképviseletek, szállítók) a központosított eljárások keretében megajánlani kívánt termékeiket és szolgáltatásaikat regisztrálniuk kell a hierarchikus osztályozási rendszerbe történő besorolásukkal, valamint a terméktulajdonságokra és termékadatokra kiterjedő adatszolgáltatással.
A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során
– az állami normatívában rögzített termékstruktúra (tulajdonságok, mértékegységek és értéklisták) mentén határozza meg, specifikálja az eljárás tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat,
– a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.
A Rendelet szerinti beszerző az eljárás során az ajánlattevőktől a megajánlott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan az állami normatívában rögzített termékstruktúra (tulajdonságok, mértékegységek és értéklisták) szerinti kötelező adatszolgáltatást írhat elő a normatív tulajdonságokra, illetve az adott eljárás esetében kötelezően előírt leíró tulajdonságokra és termékadatokra kiterjedően.

3. melléklet a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz


Állami normatívarendszer karbantartása

A Rendelet szerinti beszerző mint a kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó állami normatívarendszer karbantartásáért felelős szervezet a Rendelet alapján, a KEF Főigazgatói utasításában szabályozott feladatok végrehajtásával végzi az állami normatívarendszer karbantartását és alkalmazását.

1. Javaslatok és felvetések gyűjtése, kezelése
A kiemelt termékek körére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter is tehet javaslatot az NFM miniszter részére, illetve az NFM miniszter önállóan is rendelkezik javaslattételi joggal.
A javaslatok gyűjtése, feldolgozása és nyilvántartása a Rendelet szerinti beszerző feladata. A beérkezett javaslatok és felvetések kezeléséről a Rendelet szerinti beszerző 30 napon belül köteles reagálni.
A javaslatok és felvetések alapján az NFM miniszter dönt, hogy mely új kiemelt termék bevezetésének vagy meglévő kivezetésének részletes vizsgálatát, elemzését javasolja.

2. Termékkör-elemzés és döntés a kiemelt termékkör módosításáról
A Rendelet szerinti beszerző szakmai elemzése és javaslata figyelembevételével az NFM miniszter dönt arról, hogy
– a termékkör-bevezetési javaslat esetén a kezdeményezett termékkör alkalmas-e a kiemelt termékek körébe történő felvételre;
– termékkör-kivezetési igény esetén a termékkör ténylegesen nem alkalmas a kiemelt termékek körében történő szerepeltetésre.
A részletesebb elemzés során az NFM miniszter ún. Termékkör-bizottságot állíthat fel.
A termékkör-elemzés eredményeként az NFM miniszter dönt a kiemelt termékkör módosításáról az érintett ágazat szerint illetékes szervezetek tájékoztatásával.

3. Állami normatívarendszer karbantartása
A Rendelet szerinti beszerző a főigazgatói utasításban meghatározott normatívaalkotási és -karbantartási módszertan alapján végzi
– az új kiemelt termékre vonatkozó állami normatíva alkotását,
– a hatályos kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer felülvizsgálatát.
Az állami normatívák karbantartása során a normatívaalkotással vagy -felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására az NFM miniszter ún. Termékkör-bizottságot állíthat fel.
A Rendelet szerinti beszerző feladata a normatívaalkotás vagy -felülvizsgálat eredményeképpen elkészült új vagy módosított normatívatervezetek szakmai véleményeztetése és elfogadtatása az érintett ágazat szerint illetékes miniszterrel, illetve szakmai szervezetekkel.
Az elfogadott normatívatervezetek alapján a Rendelet szerinti beszerző feladata az új kiemelt termék normatíva-nyilvántartásának létrehozása, illetve változás esetén a normatíva-nyilvántartás módosítása.

4. Állami normatívarendszer szabályozása
A normatívaalkotás és -felülvizsgálat véleményezését követően kerülhet sor a kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer szabályozásának módosítására, illetve annak közigazgatási egyeztetésére.
A hatályos állami normatívarendszer közzétételének helye: www.kormany.hu

4. melléklet a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz


Országosan kiemelt termékek köre

Az új állami normatíva a Rendeletben meghatározott és így a központosított közbeszerzés hatálya alá eső alábbi kiemelt termékekre terjed ki.

Termék besoroló
azonosító

Kiemelt termékek / Termékkategóriák

0100000000

Kommunikációs eszközök és szolgáltatások (1. függelék)

0101000000

Beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások

0102000000

Aktív és passzív hálózati elemek

0103000000

Internetszolgáltatás

0104000000

Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

0105000000

Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

0190000000

Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

0200000000

Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások (2. függelék)

0201000000

Szoftverrendszerek és elemeik

0202000000

Hardverrendszerek és elemeik

0204000000

Digitális vizuáltechnikai eszközök

0290000000

Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

0291000000

Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások

0292000000

Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

0300000000

Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások (3. függelék)

0301000000

Nyomtatók

0302000000

Másolók és sokszorosítók

0303000000

Faxok

0304000000

Iratmegsemmisítő gépek

0390000000

Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

0400000000

Irodabútorok (4. függelék)

0401000000

Irodai asztalok

0402000000

Irodai szekrények, tároló bútorok

0403000000

Irodai ülőbútorok

0490000000

Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

0500000000

Papíripari termék és irodaszerek (5. függelék)

0501000000

Papírok

0502000000

Papírtermékek

0503000000

Számítógép-kiírópapírok

0504000000

Irodaszerek és írószerek

0590000000

Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

0600000000

Gépjárművek (6. függelék)

0601000000

Személyszállító gépjárművek

0602000000

Haszongépjárművek

0603000000

Gépjármű-flottaüzemeltetési szolgáltatás

0690000000

Gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások

0700000000

Gépjármű-üzemanyagok (7. függelék)

0701000000

Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem)

0702000000

Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem)

0800000000

Utazásszervezések (8. függelék)

0801000000

Nemzetközi utazásszervezések

0900000000

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás (9. függelék)

5. melléklet a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz


Általános és speciális szerződéses elemek

Központosított keretmegállapodások és -szerződések kötelező tartalmi elemei és az ehhez hozzárendelt adatok

Sorszám

Szerződéses elem

Hozzárendelt adat

1.

Keretmegállapodás iktatószáma

szám

2.

Keretmegállapodás azonosító száma

szám

3.

Beszerző megnevezése

név

4.

Beszerző székhelye

cím

5.

Beszerző képviselője

név, beosztás

6.

Beszerző (közösségi) adószáma

(közösségi) adószám

7.

Beszerző törzsszáma

szám

8.

Beszerző bankszámlaszáma

bankszámlaszám

9.

Szállító megnevezése

név

10.

Szállító székhelye

cím

11.

Szállító cégjegyzékszáma

Cg.

12.

Szállító (közösségi) adószáma

(közösségi) adószám

13.

Szállító GLN száma

GLN szám

14.

Szállító képviselője

név, beosztás

15.

Szállító bankszámlaszáma

bankszámlaszám

16.

Eljárás KÉ-száma

KÉ-szám

17.

KÉ megjelenés időpontja

Dátum
Év/hónap/nap

18.

Eljárás TED-száma

TED-szám

19.

TED megjelenés időpontja

Dátum
Év/hónap/nap

20.

Ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja

Dátum
Év/hónap/nap

21.

Keretmegállapodás (beszerzés) tárgya

Tárgy
(termékkör/termékcsoport)

22.

Normatíva meghatározása

jogszabály, intézkedés száma

23.

Termékek meghatározása

Terméklista
(GTIN-szám)

24.

Keretmegállapodás maximális mennyisége vagy értéke

darab/egyéb mérték
vagy HUF/EUR

25.

Keretmegállapodás személyi hatálya

intézményi lista

26.

Keretmegállapodás megkötésének időpontja

Dátum
Év/hónap/nap

27.

Keretmegállapodás hatálybalépésének időpontja

Dátum
Év/hónap/nap

28.

Keretmegállapodás időtartama

Év vagy a lejárat dátuma
Év/hónap/nap
Keretmennyiség/Keretösszeg kimerülése

29.

Keretmegállapodás hatálya megszűnésének esetei

Megszűnés alapját képező feltétel(ek)

30.

Teljesítés módja

31.

Teljesítés helye

cím(ek)

32.

Megrendelés visszaigazolásának határideje

nap

33.

Szállítási határidő

nap

34.

Szállító teljesítési jelentésének rendszeressége

naponta/hetente/havonta
v. dátum
(fix határnaptól számítva)

35.

Szállító teljesítési jelentésének módja

fax/e-mail/
on-line v. off-line

36.

Szállító nyilvántartási kötelezettségének rendszeressége

naponta

37.

Havi előzetes összesítés megküldésének határideje

nap

38.

Végleges havi teljesítési adatok betöltésének határideje

nap

39.

Beszerző és az intézmények ellenőrzési jogai

40.

Alvállalkozók, teljesítésben résztvevők

lista (megnevezése, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, kapcsolattartó megnevezése és annak elérhetőségei)

41.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második rész szabályai

-

42.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második rész értékelési szempontrendszere

szempont
(részszempontok, súlyszámok)

43.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második részt követő megrendelések folyamata

44.

Beszerző kapcsolattartója

név, beosztás,
elérhetőségi adatok

45.

Ár

árlista
(deviza – HUF/EUR, HUF/USD)

46.

ÁFA

%

47.

Fizetési határidő

maximum nap

48.

Előlegfizetés kikötésének tilalma

49.

Halasztott fizetés maximális határideje

nap

50.

Késedelmi kamat mértéke

Ft vagy %

51.

Késedelmi kamat alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

52.

Közbeszerzési díj számításának módja

 

53.

Közbeszerzési díj megfizetésének határideje

 

54.

Közbeszerzési díj mértéke (beszerző és intézmény esetében is)

%

55.

Közbeszerzési díj alapja

nettó ár

56.

Közbeszerzési díj megfizetésének módja

57.

Beszerző általi számlakiállítás határideje (közbeszerzési díj)

Dátum
(fix határnaptól számítva)

58.

Közbeszerzési díj fizetési késedelmére irányadó késedelmi kamat

Ft vagy %

59.

Közbeszerzési díjra vonatkozó késedelmi kamat alapja
(ha nem fix összegű)

nettó közbeszerzési díj

60.

Késedelmi kötbér mértéke

Ft vagy %

61.

Késedelmi kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

62.

Hibás teljesítési kötbér mértéke

Ft vagy %

63.

Hibás teljesítési kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

64.

Meghiúsulási kötbér mértéke

Ft vagy %

65.

Meghiúsulási kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

66.

Teljesítési garancia fajtája

67.

Teljesítési garancia érvényesítésének feltételei

68.

Teljesítési garanciát kiállító szervezet megnevezése (amennyiben nem pénzbefizetés)

név

69.

Teljesítési garancia száma (amennyiben nem pénzbefizetés)

azonosító szám

70.

Teljesítési garancia összege

deviza (HUF/EUR, HUF/USD)

71.

Teljesítési garancia lejáratának ideje

Dátum
Év/hónap/nap

72.

Lehívott teljesítési garancia feltöltésének határideje

maximum nap
(fix határnaptól számítva)

73.

Projektiroda tevékenységének leírása

74.

Projektiroda címe

cím

75.

Kapcsolattartó megnevezése

név

76.

Kapcsolattartó telefonszáma

telefonszám

77.

Kapcsolattartó telefaxszáma

telefaxszám

78.

Kapcsolattartó e-mail címe

e-mail cím

79.

Projektiroda web-elérés

internetcím

80.

Egyéb mellékkötelezettségek

Adott mellékkötelezettséghez rendelhető érték

81.

Szavatosság kikötése

82.

Beszerző és az intézmények szavatossági jogai

83.

Felelősség a szerződésszegésért

84.

A keretmegállapodás megszűnése, a felmondás esetei

85.

Nem azonnali hatályú felmondás esetén a felmondási idő mértéke

nap

86.

Keretmegállapodás módosításának feltételei

87.

Vis maior

88.

Titoktartás, közérdekű adatok nyilvánosságának szabályozása

89.

Jogviták rendezésének módja

90.

Alkalmazandó jog kikötése

Magyarország joga

91.

Keretmegállapodás nyelve

magyar

92.

Keretmegállapodás példányszáma

darab

93.

Mellékletek száma

darab

94.

Mellékletek megjelölése

95.

Cégszerű aláírás

96.

Pénzügyi ellenjegyzés

97.

Termékváltás feltételei (1)

98.

Termékváltással érintett termékek maximális száma (1)

darab

99.

Termékváltás bejelentésének maximális rendszeressége (1)

alkalom/hónap (év)

100.

Termékváltással érintett új termék árváltozásának maximuma (1)

%

101.

Jótállás kikötése (2)

102.

Beszerző és az intézmények jótállási jogai (2)

103.

Jótállás időtartama (2)

év

104.

Jótállás keretében történő kicserélés határideje (2)

nap

105.

Modellváltás (3)

106.

Az árban foglalt járulékos költségek (3)

deviza (HUF/EUR)

107.

Telepítés helye (4)

cím(ek)

108.

Lemondás határideje (4)

határnap

109.

Lemondás díja (4)

deviza (HUF/EUR) vagy %

110.

Jegykiállítási díj (4)

deviza (HUF/EUR)

111.

Visszatérítés mértéke (4)

%


(1) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások; Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások; Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások kiemelt termékek esetében
(2) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások; Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások; Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások; Irodabútorok; Gépjárművek; Egészségügyi termékek kiemelt termékek esetében
(3) Gépjárművek kiemelt termék esetében
(4) Utazásszervezések kiemelt termék esetében

A jótállás időtartamának, valamint a kötbér, a teljesítési garancia, a szállítási határidő, a késedelmi kamat mértékére vonatkozó szerződéses feltételek megállapítása során figyelemmel kell lenni a szerződéses értékre, a hatályos bírósági gyakorlatra, valamint – amennyiben hozzáférhető és alkalmazása nem sérti a Beszerző vagy az Intézmények érdekeit – a beszerzés tárgya szerinti sajátos piaci feltételekre.FÜGGELÉKEK

1. függelék: Kommunikációs eszközök és szolgáltatások
2. függelék: Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások
3. függelék: Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
4. függelék: Irodabútorok
5. függelék: Papíripari termékek és irodaszerek
6. függelék: Gépjárművek
7. függelék: Gépjármű-üzemanyagok
8. függelék: Utazásszervezések
9. függelék: Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás

Elektronikusan hozzáférhető függelékek listája és elérési útvonaluk

– Teljes tulajdonság szótár (tulajdonság név, definícó, kód; Mértékegységcsoport név, kód; Mértékegység)
(Normativa_1.0_Tulajdonsag_szotar.xls)

– Termékkategóriák legalsó (ötödik) szintjéhez rendelt termékspecifikációja és normatív követelményei

– Korábbi besoroló azonosítók megfeleltetése (Teljes kódtábla)
(Normativa_1.0_Besorolo_valtas.xls)

Az elektronikusan hozzáférhető dokumentumok elérési útvonala:
www.kozbeszerzes.gov.hu

1. függelék


Kommunikációs eszközök és szolgáltatások (0100000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

0100000000

Kommunikációs eszközök és szolgáltatások0101000000 – Beszédcélú kapcsolók és készülékek

I. Kiemelt termékkör definíciója
A beszédcélú kapcsoló eszközök (telefonközpontok) olyan, a megfelelő volumenű beszerzési igényt kielégítő elektronikus, programozható berendezések, amelyek lehetővé teszik, hogy egy magánhálózat felhasználói végpontjai rácsatlakozhassanak a köz-, külön- vagy zártcélú telefonhálózatokra, illetve az ezen hálózatokról bejövő hívások szétosztását biztosítják elektronikus úton vagy kezelő segítségével a hívott egyéni végberendezésekre.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Beszédcélú kapcsolókra (BA: 0101010000), amelyek lehetnek
– Analóg kapcsolók;
– Digitális kapcsolók;
– Több-platformos (Hibrid) kapcsolók.
Beszédcélú kapcsolók kiegészítőire (BA: 0101020000), amelyek lehetnek
– Analóg trönk;
– BRI trönk;
– PRI trönk;
– Analóg mellék;
– Digitális mellék;
– Vezetéknélküli mellék;
– GSM adapter;
– IP gateway;
– Üzenetkezelő;
– IVR (Interactive Voice Response);
– Kapcsoló szoftver licensz;
– Díjszámláló;
– Beszédcélú kapcsolók Számítógép-telefon integráció (CTI) kiegészítői;
– Egyéb kiegészítők (Beszédcélú kapcsolók).
Készülékekre (BA: 0101030000), amelyek lehetnek
– Analóg készülékek;
– Digitális készülékek;
– IP készülékek;
– Vezetéknélküli készülékek;
– Audio konferencia készülékek;
– Video konferencia készülékek;
– Egyéb készülékek.
Készülékek kiegészítőire (BA: 0101040000), amelyek lehetnek
– Analóg készülékek kiegészítői;
– Digitális készülékek kiegészítői;
– IP készülékek kiegészítői;
– Vezetéknélküli készülékek kiegészítői;
– Konferencia készülékek kiegészítői.

II/1. Általános termék műszaki követelmények
A telefonkészülékeknek alkalmasnak kell lenniük a telefonközpont által nyújtott fővonali, illetve mellékvonali szolgáltatások igénybevételére. Ebből eredően a telefonkészülékek általában központ-specifikusak. A kis telefonközpontra vonatkozó ajánlatnak tartalmaznia kell a használható rendszerkészülékekre és mellékállomási készülékekre vonatkozó ajánlatot is.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság forgalomba hozatali engedélyében leírt alkalmazáskorlátozó feltételeknek való megfelelőséget az ajánlatban dokumentálni kell.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A termék alkalmas legyen általános irodai környezetben történő üzemeltetésre, a termék elhelyezése és üzemeltetése ne igényeljen eltérő követelményeket (például klimatizált környezet), mint a megfelelőségnél meghatározott követelmények.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes termék műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0101 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
2. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
3. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
4. Ajánlott termék és szolgáltatás megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
5. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott beszédcélú kapcsolók és készülékek belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a központi beszerző szervezet a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
6. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
7. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
8. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
9. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).
10. A beszédcélú kapcsolókra és a készülékekre a jótállási idő két év, ezt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
11. A jótállási idő alatt a kapcsolók hibája esetén a javításra történő kiszállás négy munkaórán belül, készülékhiba esetén 24 munkaórán belül történik. Három napon túl elhúzódó készülékjavítás esetén a felhasználó kívánságára készülékcserét kell biztosítani – a javítás idejére – azonos kategóriájú készülékre.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző, intézményi ajánlatkérő részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0102000000 – Aktív és passzív hálózati elemek

I. Kiemelt termékkör definíciója
Az aktív hálózati eszközök olyan, a megfelelő volumenű beszerzési igényt kielégítő hálózati (networking: adat, hang, és képátvitel, valamint kapcsolódó szolgáltatások) feladatokat ellátó hardver-, firmware- (a hardverrel szorosan integrált, azt működtető szoftverréteg) és szoftvereszközök, melyek biztosítják a felhasználói végpontok közötti kommunikációt.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
A lokális hálózaton belül használatos Helyi számítógép-hálózati (LAN) eszközökre (BA: 0102010000), amelyek lehetnek
– menedzselhető vagy nem menedzselhető desktop switchek [egyes portokra érkezett OSI (Open System Interconnect) modell 2. adatkapcsolati rétegének (Data Link Layer) kereteit továbbítja, vagyis átkapcsolja a megfelő portra vagy portokra];
– már különböző funkciókat tartalmazó, menedzselhető és további modullal vagy modulokkal bővíthető moduláris switchek [már akár az OSI modell 3. hálózati rétegének (Network Layer) csomagjaival is foglalkoznak];
– Content Delivery Networking eszközök [OSI modell felsőbb rétegeinek a 4. szállítási rétegtől (Transport Layer) akár a 7. alkalmazási rétegig (Application Layer) információit is fel tudják dolgozni].
A WAN (Wide Area Network) hálozatokba egy vagy több lokális (LAN) hálózat eszközei számára hozzáférési pontként szolgáló Nagytávolságú hálózati (WAN) eszközökre (BA: 0102020000) [számítógép-hálózati eszközök, útválasztók (routerek)], amelyek lehetnek
– Telephelyi elérést biztosító útválasztók (access routerek), melyek lehetővé teszik a lokális hálózat eszközeinek összekapcsolását a telephely eszközeivel, illetve hálózatával;
– nagy csomagáteresztő képességgel rendelkező Gerinchálózati útválasztók (backbone routerek), melyek a gyors forgalom-biztosítással lecsökkentik a WAN hálózaton belüli forgalom-torlódást.
A hullámhossz-osztásos fénynyaláboláson alapuló Optikai átviteli eszközökre (DWDM, CWDM) (BA: 0102030000), amelyek lehetnek
– a ritka hullámhossz-osztásos nyaláboláson alapuló Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) támogató eszközök, melyeket általában Metro-hálózatban alkalmazzák;
– a sűrű hullámhossz-osztásos nyaláboláson alapuló Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) támogató eszközök, amelyeket általában Gerinc-hálózatban alkalmazzák.
A kódolt beszéd-információt az OSI modell 3. hálózati szintjén IP csomagokba csomagoló és ilyen formában továbbküldő Beszéd-átvitelt támogató IP alapú hálózati eszközökre (BA: 0102040000), amelyek lehetnek
– a kódolt beszéd-információt csomagoló IP alapú telefonok és konferencia-állomások;
– a hívások feldolgozására szolgáló Hívásvezérlők, Zónavezérlők (Gatekeeper);
– az IP csomagokat feldolgozó Telefonközpontok, valamint a csomagkapcsolt és áramkörkapcsolt hálózatok (PSTN, H.323, ISDN) együttműködéséért felelős VoIP Gateway-ek.
A rádióhullámokon keresztül kommunikáló Vezeték nélküli (Wireless) eszközökre (BA: 0102050000), amelyek lehetnek
– a rádióhullámokon keresztül egymással, vagy más vezeték nélküli hálózati eszközzel kommunikáló Vezeték nélküli kártyák;
– az ún. távoli (remote) hálózati eszközök, számítógépek számára a hálózathoz hozzáférési lehetőséget biztosító Vezeték nélküli elérési pontok (Wireless Access Point);
– a hozzáférési pontnál intelligensebb, bridge-ként vagy router-ként funkcionáló Vezeték nélküli Bridge/Router;
– a vezetett közeg és a szabad tér, vagy más médium között a lokális elektromágneses jelenséget elektromágneses hullámmá alakító Antennák.
A hálózat eszközeinek, a rajtuk tárolt információknak, a rajtuk regisztrált felhasználók hozzáférési jogosultságának és adatainak, valamint a hálózaton keresztül továbbított információk védelmére szolgáló Biztonsági célhardverekre (BA: 0102060000), amelyek lehetnek
– Tűzfal megoldások (HW), amelyek a rajtuk áthaladó forgalmat bizonyos beállított szabályok alapján szűrik, és ezzel megakadályozzák a rendszerekhez való illetéktelen hozzáférést;
= a több alhálózat vagy hálózat központosított védelmére szolgáló Központi tűzfalak, amelyeken keresztül lehet csak belépni az alhálózatokba vagy hálózatokba;
= egy bizonyos szervezet telephelyének védelmére szolgáló Telephelyi tűzfalak, amelyeken keresztül lehet csak belépni az ún. távoli (remote) hálózati számítógépekről a telephelyi hálózatba;
– virtuális magánhálózatok kialakítását és mendzselését, illetve az ezekbe való biztonságos belépést lehetővé tevő – IP Sec, SSL, Integrált SSL-IPSec – Virtual Private Network (VPN) megoldások (HW). A VPN (Virtual Private Network) titkosított adatcsatornát képez nem biztonságos adatátviteli közegek felett, amely biztonságos kapcsolat kialakítását teszi lehetővé két kliens, két átjáró, vagy egy átjáró és egy kliens között. A kialakított VPN csatorna megőrzi az átvitt adatok bizalmasságát, illetve sérthetetlenségét;
– a hálózati betörések megelőzésére, illetve detektálására szolgáló Hálózati behatolás-detektáló és megelőzési (IPS/IDS) megoldások (HW). Az IDS feladata, hogy a hálózati forgalomból valamilyen tipikus minta, vagy normális forgalomtól való eltérés alapján kiszűrje a támadásokat. Az IPS eszköz a fenti tulajdonságokon felül többnyire az adatátviteli útvonalba épül be, és megelőzi támadásokat;
– web- és e-mail tartalomszűrő (SCM) megoldások (HW), amelyek megakadályozzák a nem kívánt külső (például Internet, e-mail) tartalom fogadását, és a bizalmas információk belső hálózaton kívülre történő kiküldését;
– Unified Threat Management (UTM) eszközök (HW), amely magába integrál és egy eszközön valósít meg több biztonsági funkciót az alábbiak közül: tűzfal, VPN, antivirus gateway és IDS vagy IPS;
– Biztonsági menedzsment megoldások (HW);
– Minősített elektronikus aláírást létrehozó célhardverek, amelyek segítségével a hatóság képviselője a kiadmányozandó dokumentumot minősített elektronikus aláírással tudja ellátni.
A hálózatfelügyelő és hálózatfigyelő (hibamenedzsment, teljesítménymenedzsment, konfigurációs menedzsment és biztonsági menedzsment) tevékenységeket támogató Hálózati menedzsment megoldások (BA: 0102070000), amelyek lehetnek
– SNMP menedzsment szoftverek, amelyek a Simple Network Management Protocol (SNMP), hálózatfelügyeleti protokoll segítségével végzik a hálózati környezet karbantartását, megfigyelését és módosítását;
– AAA menedzsment szoftverek, amelyek az Adminstration, Authorization and Authentication (AAA) és a radius típusú biztonság-biztosítás funkciók segítségével végeznek hálózatfelügyeletet.
A hálózatok Passzív hálózati elemeire (BA: 0102080000), amelyek lehetnek
– Menedzselhető passzív hálózati elemek;
– Kábelek (Hálózati eszközök);
– Nyomvonal építési anyagok;
– Rack szekrények;
– Rendezők;
– Szerelvények.

II/1. Általános műszaki követelmények
A hálózati aktív eszközök az informatika gerincét alkotó hálózatok megvalósításában játszanak döntő szerepet. A hálózatok biztosítják az informatikai rendszerek azon átviteli közegét, amelyek elektronikusan továbbítják az információkat (adatot, képet, hangot) a felhasználók között, illetve lehetőséget biztosítanak az információcserére számítógépek, alkalmazások között.
A termékcsaládoknak meg kell felelniük a szabványos információtovábbítási követelményeknek, illetve megfelelő, szakértő tervezési elvek alkalmazásával biztosítaniuk kell az egyedi felhasználói követelményrendszert.
Az eszközök, illetve az általuk biztosított szolgáltatások tegyék lehetővé, hogy a hálózat(ok)ra illeszkedő szerverek, munkaállomások, és egyéb eszközök között a szükséges sebességgel, minőséggel továbbítódjon az információ.
A konstrukció korszerű technológiát képviseljen, ily módon biztosítva a beruházás 3–5 éves időtartamra történő – funkcionális – értékállóságát.
A helyi számítógép-hálózati eszközöknek biztosítaniuk kell az Ethernet szabvány követelményeit, és különböző fizikai szintű szabvány részleteit (réz kapcsolat, optikai kapcsolatok, különböző sebességű kapcsolatok). Az eszközcsalád biztosítson lehetőséget az Ethernettől eltérő szabványú kapcsolatok megvalósítására is, megfelelő eszközök kiválasztásának lehetőségével.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A termék alkalmas legyen általános irodai környezetben történő üzemeltetésre, a termék elhelyezése és üzemeltetése ne igényeljen eltérő követelményeket (például klimatizált környezet), mint a megfelelőségnél meghatározott követelmények.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0102 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
2. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
3. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
4. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
5. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
6. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).
7. A jótállást követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző, intézményi ajánlatkérő részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0103000000 – Internetszolgáltatás

I. Kiemelt termékkör definíciója
Az Internetszolgáltatás az internet protokoll alkalmazásával a felhasználók részére hozzáférést biztosít a globális közcélú internethálózathoz, és adatkommunikációt tesz lehetővé az internethez kapcsolt eszközökkel és felhasználókkal.
A hozzáférési szolgáltatáson mint alapszolgáltatáson felül az internetszolgáltatók kiegészítő szolgáltatásokat (elektronikus levelezés, DNS szolgáltatás, domain név regisztráció, hosting szolgáltatás, internetes tartalomra és alkalmazásokra vonatkozó fejlesztési, üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások) is nyújtanak.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Az adatokat a felhasználóhoz valamilyen fizikai kábelen keresztül eljuttató Vezetékes Internetszolgáltatásokra (BA: 0103010000), amelyek lehetnek
– Kapcsolt telefonhálózati Internetszolgáltatások, melyeknél a felhasználó a nyilvános telefonhálózaton keresztül modemjének segítségével kapcsolódik az Internetszolgáltatóhoz;
– Bérelt vonalas Internetszolgáltatások, amelyek esetében a szolgáltató egy külön telefonvonalon van álladó kapcsolatban az előfizetővel;
– xDSL alapú Internetszolgáltatások használatához egy telefonvonalra van szükség, amely a már kialakított telefonvonal is lehet [az xDSL technológia több DSL (Digital Subcriber Line) technológia gyűjtőneve];
– Kábeltévés Internetszolgáltatások, amelyek esetében az Internet-hozzáférést a kábeltelevíziózáshoz kialakított kábelen keresztül bonyolítják.
Az adatokat rádióhullámok segítségével továbbító Vezetéknélküli Internetszolgáltatásokra (BA: 0103020000), amelyek lehetnek
– WiFi és WiMAX alapú (WLAN) Internetszolgáltatások, amelyeknél a felhasználók egy bázisállomáshoz kötődve tudnak az Internethez kapcsolódni. WiFi (Wireless Fidelity) szolgáltatás esetén a bázisállomás nagyjából 30 méteres körzetében lehet jó sebességgel Internetezni. A WiMAX (Wireless Microwave Access) technológia már nagyobb lefedettséget (40–200 km) és nagyobb sebességet nyújt;
– A legtöbb ma használt mobiltelefonban elérhető és a mobilszolgáltatók által nyújtott Internet elérés GPRS (General Packet Radio Service) alapú Internetszolgáltatások révén;
– harmadik generációs mobiltelefonokra és hálózatokra épülő, nagysebességű, megabitperszekundum nagyságrendű Internet elérést biztosító UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) alapú Internetszolgáltatások;
– Mikrohullámú Internetszolgáltatások, amelyeknél a szolgáltató és a felhasználó 2.4 Ghz-es mikrohullámú rádióadással sugározza az adatokat;
– Műholdas Internetszolgáltatásokra, amelyeknél a felhasználó és a szolgáltató közötti adatokat egy Föld körül keringő műhold továbbítja.
A szolgáltató által felajánlott szervert használó Szerver hosztingra (BA: 0103030000).
A szolgáltató Web szerver üzemeltetését kihasználó Web hosztingra (BA: 0103040000).

II/1. Általános műszaki követelmények
1. Átviteli protokoll
– Az Internetszolgáltató az internet-hozzáférés céljára a TCP/IP hálózati protokollkészlet elemeit alkalmazza.
2. Kapcsolt távbeszélő-hálózati elérés
– A kapcsolt távbeszélő-hálózati elérés esetén a sikeres felhasználó azonosítással végződő hívások aránya (ha ez értelmezhető) legalább 90%.
2.1. Analóg vonali elérés
– Az Internetszolgáltató az ITU V.90 ajánlásának megfelelő analóg modemes kapcsolaton tegye lehetővé az Internet elérését.
– A behívást az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.6. pontjában meghatározott felépítésű Internet számon is biztosítani kell.
2.2. ISDN elérés
– Az Internetszolgáltató tegye lehetővé, hogy az ISDN elérés mindkét 64 kbps sávszélességű csatornája felhasználható legyen a kapcsolt vonali elérés létrehozására.
– A behívást az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.6. pontjában meghatározott felépítésű Internet számon is biztosítani kell.
3. Nyilvános mobil távbeszélő-hálózati elérés
– A nyilvános mobil távbeszélő-hálózati elérés esetén a sikeres felhasználó-azonosítással végződő hívások aránya (ha ez értelmezhető) legalább 90%.
– A szolgáltató tegyen lehetővé legalább 9600 bps névleges sávszélességű kapcsolatot.
4. Bérelt vonali elérés
– A szolgáltató tegyen lehetővé minimálisan 64 kbps sávszélességű bérelt vonali kapcsolatot.
5. ADSL elérés
– A szolgáltató tegyen lehetővé a következő aszimmetrikus sávszélesség-megosztású (ADSL) kapcsolatok használatát: 384/64 kbps, 768/128 kbps, 1500/384 kbps.
6. Elérés műsorelosztó hálózaton
– A szolgáltató tegyen lehetővé legalább 9600 bps letöltési, illetve 9600 bps feltöltési sávszélességet.
7. Elérés vezeték nélküli, földfelszíni műsorelosztó hálózaton
– A szolgáltató nyújtson minimálisan két különböző sávszélességű csomagot, melyek tegyenek lehetővé átlagosan 2 Mbps, illetve 9600 bps letöltési sávszélességet.
8. Elérés vezeték nélküli, műholdas műsorelosztó hálózaton
– A szolgáltató tegyen lehetővé átlagosan legalább 9600 bps letöltési sávszélességet.
9. Elérés kétirányú közvetlen műholdas adatátviteli kapcsolaton
– A szolgáltató tegyen lehetővé legalább 9600 bps letöltési és 9600 bps feltöltési sávszélességet.
10. Az Internet gerinchálózati csatlakozás jellemzői
– A szolgáltató Internet gerinchálózati csatlakozásainak forgalmas órai átlagos kihasználtsága ne haladja meg a 80%-ot.
– Az IP csomagtovábbítás sikeressége átlagosan legalább 99% legyen.
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0103 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott szolgáltatás és a kapcsolódó termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
2. A szolgáltatásnak és a szolgáltatónak meg kell felelnie az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek, továbbá a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletnek.
3. A vállalt szolgáltatás jó minőségét (forgalomtorlódás, hívásvesztés, bithibaarány, rendelkezésre állás stb.) a szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően biztosítania kell.
4. A szolgáltató műszaki, szolgáltatási és gazdasági teljesítőképességének meg kell felelnie a beszerzendő szolgáltatás mennyiségi, minőségi és földrajzi területi eloszlása követelményeinek.
5. A szolgáltatónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a szolgáltatásnyújtás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartásával adatokat – az igénybevevő hozzájárulása nélkül – csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az azokban kifejezetten megjelölt szerveknek adhat ki.
6. A szolgáltatónak kötelezettséget kell vállalnia – a viszonteladóira és szervizszolgáltatásra is kiterjedően –, hogy a tudomására jutó adatokat nem használja fel, illetve ezeket illetéktelen harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
7. A szolgáltatónak gondoskodnia kell az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel a távközlési feladatot ellátó szervezetnek a távközlő hálózatában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat igénye szerinti monitoring alrendszer létesítésére vonatkozó kötelezettségére.
8. A szolgáltatónak fokozott gondot kell fordítania a kiemelt ügyfelekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati infrastruktúra (számlareklamációk, műszaki-technikai támogatás, biztonsági kérdések megoldása stb.) kialakítására, illetve fejlesztésére.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző, intézményi ajánlatkérő részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0104000000 – Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A mobil távközlési szolgáltatás (és készülékek biztosítása) a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott közcélú előfizetői szolgáltatás, amely – díjfizetési kötelezettség mellett – megvalósulhat az adott hálózat előfizetői, illetve a hálózattal összekapcsolt vagy arra rákapcsolt más hálózatok igénybevevői között, valamint az annak igénybevételéhez szükséges készülékek és kiegészítők.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
A GSM technológiát használó vezetéknélküli mobil kommunikációs Mobil készülékekre (BA: 0104010100), amelyek lehetnek
– csak korlátozott számú alapfunkció ellátására képes alap kategóriájú mobil készülékek;
– az alapfunkciók ellátásán kívül GPRS, illetve fax adatátvitelre képes, infravörös csatlakozóval rendelkező, illetve MMS üzenetek küldésére és fogadására alkalmas közép kategóriájú mobil készülékek;
– a közép kategóriás készülékek funkcióin túl alapvető PDA funkciók (naptár, tennivaló lista, kontaktlista) kezelésére képes, illetve beépített digitális fényképezőgéppel rendelkező felső kategóriájú mobil készülékek;
– Prémium kategóriájú mobil készülékek.
A mobil készülék működtetéséhez nem feltétlenül szükséges, de hasznos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó Mobil kiegészítőkre (BA: 0104010200) (készüléktől függetlenül is megvásárolhatók), amelyek lehetnek
– Asztali töltők, hálózati gyorstöltők;
– a szabadkezes telefonálást a gépkocsin belül biztosító Gépkocsi-kihangosítók;
– a szabadkezes telefonálást lehetővé tevő, mikrofonból és fülhallgatóból álló Beszélőkészletek (mikrofon, fülhallgató);
– egy mobil készülékhez csatlakoztatható Egyéb kiegészítők.
Saját, illetve más szolgáltatók felhasználóinak biztosított, GSM technológiát használó telekommunikációs Mobil kommunikációs szolgáltatásokra (BA: 0104020000), melyek lehetnek
– kifejezetten csak kártyás ügyfelek által igénybe vehető Mobil szolgáltatások kártyás ügyfeleknek;
– kifejezetten csak előfizetéses ügyfelek által igénybe vehető Mobil szolgáltatások előfizetéses ügyfeleknek.

II/1. Általános műszaki követelmények
A GSM mobil rádiótelefon-hálózat (GSM PLMN) olyan a vonatkozó ETSI GSM műszaki előírásoknak megfelelő földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely a nagy területen szabadon mozgó igénybevevők között lehetővé teszi többek között
– kétirányú távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítését és időkorlátozás nélküli fenntartását a 0,3–3,4 KHz közötti hangfrekvenciás sávban, továbbá
– legalább 2400 bps sebességű adatátvitelt.
A hívott előfizető elérése a nemzeti, illetve a nemzetközi számozási tervben rögzített választási eljárás útján lehetséges.
A GSM mobil rádiótelefon-hálózat üzemeltetője előfizetői szolgáltatás hozzáférési pontot létesít a szolgáltatás igénybevevői számára a hálózati infrastruktúra (GSM PLMN) működtetése és a GSM rádiófrekvenciás tartomány bázisállomások (BTS) általi kisugárzása révén.
A GSM hálózatra vonatkozó műszaki követelmények
A GSM mobil rádiótelefon-hálózat (GSM PLMN) általános felépítésének összhangban kell lennie a GSM 01.02 műszaki előírással.
A GSM mobil rádiótelefon-hálózat a szokásos hálózatelemeken felül tartalmazzon előfizető-azonosító modul jogosultságát ellenőrző központot (SIM AUC) és mobil készülék jogosultságát ellenőrző központot (EIR).
A hálózati funkciók és eljárások, valamint a különböző mobil rádiótelefon-hálózatok együttműködése feleljen meg a GSM 03.01 műszaki előírásnak. A GSM mobil rádiótelefon-hálózat felépítése a GSM 03.02, a számozás, címzés, azonosítás a GSM 03.03 a jelzésátvitel a GSM 03.04 műszaki előírásoknak feleljen meg. A más hálózatokkal való együttműködési funkcióknak (IWF) a GSM 09.04, GSM 09.05, GSM 09.06 és GSM 09.07 műszaki előírásoknak kell megfelelniük.
A GSM mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott GSM távközlési szolgáltatások feleljenek meg a vonatkozó ETSI GSM műszaki előírásoknak, a távszolgáltatások a GSM 02.03 a hordozószolgáltatások a GSM 02.02, a többletszolgáltatások a GSM 02.04 műszaki előírásnak és a GSM 02.80 műszaki előírássorozatnak. A szolgáltatások hozzáférhetőségének meg kell felelnie a GSM 02.11 műszaki előírásnak.
A rádiócsatorna és a hálózat biztonságos működése feleljen meg a GSM 02.09 és GSM 03.20 műszaki előírásoknak.
A GSM mobil rádiótelefon-hálózat üzemeltetőjének biztosítania kell a GSM távközlési szolgáltatások igénybevételének a lehetőségét az országos és a nemzetközi mobilitásnak megfelelően. A nemzetközi bolyongás (roaming) elszámolása a GSM Association dokumentumaiban rögzített elszámolási rend szerint történik.

A mobil állomásra vonatkozó műszaki követelmények
Az előfizetői szolgáltatás hozzáférési pontjának eléréséhez az igénybevevőnek mobil állomást (MS) kell beszereznie, amely előfizető-azonosító modulból (SIM kártya) és mobil készülékből (ME) épül fel.
A mobil állomások különböző típusai a GSM 02.06 műszaki előírásnak feleljenek meg. A mobil állomás funkciói feleljenek meg a GSM 02.07 műszaki előírásnak (a hivatkozott műszaki előírás kötelező funkciói minimális követelmények). A mobil állomás funkcionálisan mobil végződtetést (MT) tartalmazzon és különböző végberendezéseket (TE) és adaptációs funkciókat (TAF) támogasson a GSM 03.45, GSM 03.46, GSM 07.01, GSM 07.02 és GSM 07.03 műszaki előírásoknak megfelelően.
A mobil készüléknek nemzetközi azonosítóval kell rendelkeznie (IMEI), a GSM 02.16 és GSM 03.03 műszaki előírásoknak megfelelően. Az előfizető-azonosító modul (SIM kártya) funkcionális jellegzetességeinek a GSM 02.17 műszaki előírással kell összhangban lenniük. Az előfizető-azonosító modul (SIM kártya) tartalmazza a mobil előfizető nemzetközi azonosítóját (IMSI) és az előfizető-azonosító modul jogosultság ellenőrző kulcsát (K).
A mobil készülékek a hazai szolgáltatók hálózatában hibamentesen üzemeljenek, a szolgáltatók által támogatott szolgáltatások teljes körűen igénybe vehetők legyenek.
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0104 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott szolgáltatás és mobil készülékek belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
2. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
3. Az igénybe vett szolgáltatás számlázása a „hívó fél fizet” esetére épül, kivételt a nemzetközi barangolás és a hívásátirányítás esete képezhet.
A számlázás tényleges másodperc alapú, eseménydíjas vagy tartalomtól függő lehet. Az időalapú számlázásnál a hívás időtartamának a mérése a hívott oldali „beemelt” jel vétele után kezdődjön. Az eseménydíjas szolgáltatások díjazása a távközlő rendszerben keletkező és ott nyilvántartott tranzakció-rekordok alapján történjen.
4. A szolgáltatástartalom minőségét, teljesítményét, értékállóságát és biztonságát a szolgáltató legalább három év időtartamra garantálja. A felülről kompatibilis követési rendszer pedig további három évre, illetve amennyiben a koncessziós szerződés előbb érvényét veszti, akkor annak végéig tegye lehetővé a szolgáltatás igénybevételét.
5. A mobil készülékekre minimum egy év jótállási időt, majd ezt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell. Tíz napon túl elhúzódó javítás esetén a felhasználó kívánságára azonos kategóriájú cserekészüléket kell biztosítani a javítás idejére.
6. A vállalt szolgáltatás jó minőségét (forgalomtorlódás, hívásvesztés, bithibaarány, rendelkezésre állás stb.) a szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően biztosítania kell.
7. A szolgáltatónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a szolgáltatásnyújtás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartásával adatokat – az igénybevevő hozzájárulása nélkül – csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az azokban kifejezetten megjelölt szerveknek adhat ki.
8. A szolgáltatónak kötelezettséget kell vállalnia – a viszonteladóira és szervizszolgáltatásra is kiterjedően –, hogy a tudomására jutó adatokat nem használja fel, illetve ezeket illetéktelen harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A védelemnek ki kell terjednie a javításra átadott mobil készülékek memóriájában tárolt adatokra is.
9. A szolgáltatónak fokozott gondot kell fordítania a kiemelt ügyfelekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati infrastruktúra (számlareklamációk, műszaki-technikai támogatás, biztonsági kérdések megoldása stb.) kialakítására, illetve fejlesztésére.
10. A szolgáltatónak gondoskodnia kell az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel a távközlési feladatot ellátó szervezetnek a távközlő hálózatában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat igénye szerinti monitoring alrendszer létesítésére vonatkozó kötelezettségére.
11. Az ajánlott mobil készülékek egyedi EMC jellemzőinek meg kell felelniük a vonatkozó magyar, valamint az EU nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványainak. Erről a szállítónak/gyártónak írásban kell nyilatkozatot csatolnia.
12. A mobil készülék rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
13. Az átvétel tényét és időpontját a szállítólevél igazolja, a garanciajegy pedig a jótállási időben a garanciális jogok érvényesítését biztosítja.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző, intézményi ajánlatkérő részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0105000000 – Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
Az EDR rádióterminálnak a Magyarország területén üzembe helyezett EADS/NOKIA TETRA – 380-385/390-395 MHz-es sávban üzemelő földfelszíni, zártcélú, diszpécser-jellegű digitális rádió-távközlő rendszer – rádióhálózati infrastruktúrán kell a megfelelő szolgáltatásokat nyújtania.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
EDR rádióterminálokra (BA: 0105010000), amelyek lehetnek
– Normál méretű – kézi; asztali; motorkerékpárra, gépjárműbe és légi járműbe szerelhető, valamint számítógéppel összeépíthető; vízálló; robbanásbiztos – rádióterminálok;
– Kisméretű kézi rádióterminálok.
EDR rádióterminálok kiegészítőire (BA: 0105020000), amelyek lehetnek
– Asztali rádióterminál-kiegészítők;
– Mobil rádióterminál-kiegészítők;
– Kommunikációs készletek;
– Gyorstöltők;
– Rádióterminál-tartók;
– Akkumulátorok (Rádióterminál);
– Kábelek (Rádióterminál);
– Egyéb kiegészítők.
EDR infrastruktúra szolgáltatásokra (BA: 0105030000).

II/1. Általános műszaki követelmények
A megajánlott rádióterminálok mindegyik típusa feleljen meg a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletnek és az ETSI zártcélú földfelszíni mobil rádió rendszerekre vonatkozó ETS-300-279 elektromágneses kompatibilitási és összeférhetőségi (EMC) követelményeknek.
Az ajánlott rádióterminál egyedi EMC jellemzőinek meg kell felelniük a vonatkozó magyar, valamint az EU nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványainak. Erről a szállítónak/gyártónak írásban kell nyilatkozatot csatolnia.
A rádióterminálok feleljenek meg az EN 303 035, EN 301 489, EN 50360/50361, ETS 300 019 szabványoknak.
A rádióterminálok feleljenek meg az IEC 529, IP 54 érvényben levő szabványoknak a por és vízállóság tekintetében.
A rádióterminál rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással, illetve magyar nyelvű kezelői felülettel.
A megajánlott rádiótermináloknak szolgáltatásként nyújtaniuk kell az alábbi fő beszédforgalmazási módokat:
– csoporthívás;
– egyéni hívás;
– körözvényhívás;
– vészhívás;
– (fix és mobil) telefonhívás;
– rádióterminálok közvetlen üzemmódja.
Biztosítania kell, hogy valamennyi vevőkészülék képes legyen országosan a szinkronizált pontos idő megjelenítésére.

A rádióterminálnak minimálisan az alábbi interoperabilitási követelményeknek kell megfelelniük

TETRA Interoperability Profile = TIP, TETRA Interoperabilitási Profil (együttműködési képesség jegyzéke)

TIP azonosító

TIP megnevezés

Magyarázat (magyar)

Angol

TTR 001-1

Alapfunkciók

Hálózatba beléptetés / kiléptetés

Registration / deregistration

Csoporthoz csatlakozás, csoportból kilépés

Group attachment / detachment

Csoporthívás, és későbbi csatlakozás a csoporthoz

Group call and late entry

Egyéni hívások szimplex/duplex, beemel / hív

Individual call simplex/duplex, hook/direct

Hívásvárakoztatás

Call queuing

Transmission permission queuing

Transmission permission queuing

Cellaváltás- és hívás-visszaállítási képesség

Handover and call restoration

Közvetítő- és beszélőfél- azonosítás (TPI)

Transmitting and Talking Party Identification (TPI)

Hívásazonosítás- megjelenítés(CLIP)

Calling Line Identification Presentation (CLIP)

Hívásazonosítás-tiltás (CLIR)

Calling Line Identification Restriction (CLIR)

PSTN/PABX hívások, és DTMF alkalmazhatósága

PSTN/PABX calls and DTMF

Státuszüzenetek

Status messaging

MS-ISDN számkiosztás

MS-ISDN numbering

Előfizetők egy osztálya számára mindent mást megelőző, magas prioritású hívás biztosítása

Subscriber class Pre-emptive priority call

Mindent mást megelőző magas prioritású adattovábbítás engedélyezése

Pre-emptive transmission permission

Vészhívás

Emergency call

Telefonhívás-módosítás

Call modifications

Hívásvárakoztatás és -folytatás

Wait/continue

SDS 1-3

SDS 1-3

SDS 4 TL szöveges üzenet

SDS 4 TL text messaging

SDS beszédhívás közben fogadás

SDS during call downlink

SDS beszédhívás közben küldés

SDS during call uplink

Egyedenként megbízhatóan címzett

Reliably individually addressed

Távolról csoportba beemelés és bekapcsolás

Remote assignment and attaching of groups

Távolról csoportból kiemelés, és kikapcsolás / kizárás.

Remote detachment and removal of groups

Rendszeroldalról kezdeményezett rádióterminál-hitelesítés (azonosítás)

System initiated terminal authentication

Egy időrésben csomagkapcsolt adattovábbítás – trönkölt működés

Single slot packet data – trunked operation

TTR 001-2

Rövid adatüzenet szolgáltatás (SDS) (státuszüzenet)

Más TETRA hálózatban, rádiókommunikációs infrastruktúrában bejegyzett rádióterminál befogadása, azonosítása, hitelesítése és az infrastruktúra erőforrásainak engedélyezése

Ability to enable a terminal from another network to register and use network services

TTR 001-3

Dinamikus csoport hozzárendelés (DGNA)

 

 

 

 

Terminálfüggetlen rövid hívószám használata

Terminal independent short numbering scheme

TTR 001-4

Hitelesítés (azonosítás)

 

 

 

 

A feljogosított felhasználók számára a rádióterminál mikrofonjának aktiválása, a másik fél figyelmeztetése nélkül

Ability to for authorized user to activate a terminal microphone without indication to the user

TTR 001-5

Csomagkapcsolt adat

 

 

 

 

Végpont-végpont sifrírozás képessége, [kódolás (titkosítás)] a hangtovábbításra szolgáló keretekre vonatkozóan, szinkronizáltan az egész rendszeren keresztül

Ability to carry end-to-end encrypted voice frames through the system in synchronized manner

TTR 001-6

Levegő interfész migrálás

 

 

 

 

A származtatott sifrírozó kulcs [Derived Cipher Key (DCK)] révén dinamikus levegő interfész és a közös sifrírozó [Common Cipher Key (CCK)] kulcs segítségével sifrírozás

Derived Cipher Key (DCK) dynamic air interface encryption and Common Cipher Key (CCK) encryption

TTR 001-7

Flottafüggő rövid hívószám használata (FSSN)

 

 

 

 

Egyidejűleg a hang és adattovábbítás közötti prioritás beállíthatóságának képessége.

Ability to prioritise and use voice and data services at the same time

TTR 001-9

Külső behallgatás (környezeti lehallgathatóság)
(Ambience Listening)

Külső behallgatás (környezeti lehallgathatóság)

 

TTR 001-10

Végpont-végpont közötti sifrírozás (E2EE), információvédelem, lehetséges sifrírozatlan beszéd kommunikációra való visszaállásra [End-to-end encryption with clear voice override (E2EE)]

 

 

TTR 001-11

Levegő interfész sifrírozás / információvédelem
[Air Interface encryption (AIE)]

 

 

TTR 001-12

Szolgáltatások kölcsönhatása
[Service Interaction]

 

 II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0105 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia az ajánlott rádióterminál beszerzésével összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, a csomagolás és a belföldi forgalomba hozatal, az üzembe helyezés, installálás és a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítésével összefüggő minden fizetési kötelezettséget.
2. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.
3. Az átvétel tényét és időpontját a szállítólevél (vagy átadás-átvételi bizonylat) igazolja, a garanciajegy pedig a jótállási időben a garanciális jogok érvényesítését biztosítja.
4. A rádióterminál minőségét, teljesítményét, értékállóságát és biztonságát a szállító legalább három év időtartamra garantálja. A felülről kompatibilis követési rendszer pedig további három évre, illetve amennyiben az EDR szolgáltatási szerződés előbb érvényét veszti, akkor annak végéig tegye lehetővé a szolgáltatás igénybevételét.
5. A rádióterminálokra a gyártó általi egy év jótállási idő biztosított, ezt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Tíz napon túl elhúzódó javítás esetén a felhasználó kívánságára készülékcserét kell biztosítani – a javítás idejére – azonos kategóriájú készülékre.
6. Országos szervizhálózat szüksége, amely nemcsak a szolgáltatási infrastruktúra folyamatos üzemének fenntartását, hanem a rádióterminálokkal kapcsolatos garanciális és nem garanciális javítási és egyéb műszaki problémák orvosolását is intézi.
7. 24 órás ügyfélszolgálat szolgáltatás-fenntartás, amely a rádió terminálokkal kapcsolatos hibabejelentésekre és a hibás rádióterminálok beszállítására és átvételére is vonatkozik.
8. A szolgáltatónak fokozott gondot kell fordítania a kiemelt ügyfelekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati infrastruktúra kialakítására, illetve fejlesztésére.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző, intézményi ajánlatkérő részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0190000000 – Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a kommunikációs eszközökre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szolgáltató vagy más szállító által korábban szállított eszközök, eszközrendszerek, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Kommunikáció) (BA: 0190010000), amelyek lehetnek
– Kiszállítás (Kommunikáció);
– Eszközök telepítése és konfigurálása (Kommunikáció);
– Betanítás (Kommunikáció);
– Nyomvonal-építési szolgáltatások (Kommunikáció).
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Kommunikáció) (BA: 0190020000), amelyek lehetnek
– Rendszerfelügyelet (Kommunikáció);
– Rendszertámogatás (Kommunikáció);
– Help-desk/Ügyfélszolgálat (Kommunikáció);
– Karbantartás (Kommunikáció);
– Hibaelhárítás (Kommunikáció);
– Kiszállás (Kommunikáció).
Kihelyezett biztonsági szolgáltatásokra (Kommunikáció) (BA: 0190030000), amelyek lehetnek
– Vírusszűrés (Kommunikáció);
– Spamszűrés (Kommunikáció);
– Biztonsági felügyelet (Kommunikáció);
– E-mail-archiválás (Kommunikáció);
– Webtartalom-szűrés (Kommunikáció).
Oktatási szolgáltatásra (Kommunikáció) (BA: 0190040000).
Termékszakértői konzultációra (Kommunikáció) (BA: 0190050000).
Termékbérleti szolgáltatásra (Kommunikáció) (BA: 0190060000).
Garancia kiterjesztésére (Kommunikáció) (BA: 0190070000).
Műszaki-információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatásokra (Kommunikáció) (BA: 0190080000), amelyek lehetnek
– Rendszer koncepcionális tervezése (Kommunikáció);
– Rendszertervezés (Kommunikáció);
– Rendszermegvalósítás (Kommunikáció);
– Rendszerbevezetés (Kommunikáció).
IT biztonsági tanácsadási szolgáltatásokra (Kommunikáció) (BA: 0190090000), amelyek lehetnek
– Információbiztonsági vizsgálatok, felmérések (Kommunikáció);
– Információbiztonsági rendszer kialakítása (Kommunikáció);
– Információbiztonsági szabályzatok készítése (Kommunikáció);
– Adatbiztonsági szolgáltatások (Kommunikáció).

II/1. Általános műszaki követelmények
A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0190 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

2. függelék


Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások (0200000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

0200000000

Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások0201000000 – Szoftverrendszerek és elemeik

I. Kiemelt termékkör definíciója
Mindazon szoftvereszközök és azok licencei, amelyek a számítógép hardverelemeinek működtetését végző programok és a géphasználathoz szükséges szellemi termékek általánosan használt csoportja.
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények mindenkori számítástechnikai erőforrásait működtető operációs rendszerek és az azokon futtatható, az intézmények között széles körben használt, elterjedt felhasználói programok, alkalmazások és ezek licencei.
Azon termékek, amelyek segítségével a PC-s környezetben vagy hálózati munkaállomásokon lehetőség nyílik az adott felhasználói igényt kielégítő feladat elvégzésére és az annak eredményét tartalmazó elektronikus dokumentum összeállítására, szerkesztésére, nyilvántartására, tárolására, azzal kapcsolatos műveletek végzésére, ábrázolására, megjelenítésére és hálózati kezelésére.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
A hardvereszköz rendeltetésszerű működését és az alapszolgáltatásait elérhetővé tevő Operációs rendszerekre (BA: 0201010000) (például OEM kliens és szerverlicencek: Microsoft, Novell, UNIX-LINUX és változataik), amelyek hardverközeli szoftverként önálló feladatütemezővel rendelkeznek, a hardverben található valamennyi hardvereszközt közvetlenül vezérlik és további szoftverek telepíthetők rá.
Termék- vagy vásárlóalapú licenszelésű Irodai szoftverekre (BA: 0201020000), amelyek lehetnek
– egyszemélyi használatra tervezett, mélyebb szakmai tudást nem igénylő (professzionális eszközökkel nem rendelkező) egy adott dokumentumtípus vagy dokumentumtípusok szerkesztésére alkalmas Általános célú dokumentumszerkesztők (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő, kép-, hang- vagy videószerkesztő);
– a dokumentumok egyidejűleg több felhasználó általi kezelésére, verziókövetésre és univerzális karakterek használatára is alkalmas Általános célú kutatási és fejlesztői dokumentumszerkesztők;
– tématerületre nem specializált, nem hagyományos adatbevitelt támogató Általános célú adatbeviteli szoftverek (Karakter- és szövegfelismerő szoftverek; Hangfelismerő és -beviteli szoftverek), amelyek általában a számítógéphez csatlakozó vagy abba épített speciális periférián keresztül működtethetőek.
Levelező- és internetkommunikációs rendszerekre (BA: 0201030000).
Többfelhasználós környezetben az adatok, a dokumentumok és a strukturálatlan, de egy egységként kezelhető rögzített információk (szöveg, grafikon, hang, kép, mozgókép) kezelését (létrehozás, szerkesztés, továbbítását, megosztását, tárolását, visszakeresését, nyomon követését, származtatott adatok és összefüggések kinyerését) központi szolgáltatásként megvalósító Tartalomkezelő rendszerekre (BA: 0201040000), amelyek lehetnek
– Adatbáziskezelő szoftverek;
– Dokumentumkezelő szoftverek;
= Általános dokumentumkezelő szoftverek, amelyek a nagy tömegű dokumentum létrehozását, módosítását, strukturált tárolását, közös elérését és visszakereshetőségét lehetővé tevő szoftverek;
= Iratkezelési szoftverek, amelyek a hivatalosan irattá nyilvánított, ezért módosíthatatlan és szigorú megőrzési szabályok szerint kezelendő dokumentumokkal kapcsolatos, a hivatalon belüli nyilvántartási, tárolási, nyomon követési funkciókat ellátó eszközök, amelyek megfelelnek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, illetve a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelmények teljesítését igazoló tanúsításról szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletnek.
– Tudásbázis-szoftverek;
= csoportok, közösségek hatékonyabb működését és működtetését, vagy a piaci folyamatok előrejelzését, követését lehetővé tévő Üzleti intelligencia alkalmazások, döntéstámogató rendszerek (például adattárház, adatbányászati szoftverek);
= nem általános felhasználású, speciális információ- vagy tudástartalom keresését és bővítését lehetővé tevő Információtárak és -visszakereső rendszerek (ide sorolandóak például az elektronikus kiadású és kezelhetőségű lexikonok, szótárak, jogtárak, archívumok, szabványok, normák);
– Címtár-alkalmazások.
Egy szerkesztést jellemzően nem tartalmazó célfeladatot, például a dokumentumok megosztását (de a szerkesztését nem), védelmét, a verziók követését és kezelését, a csoport tagjai közötti zárt láncú kommunikációt és információáramlást ellátó Csoportmunkát támogató alkalmazásokra (BA: 0201050000).
Sokfelhasználós környezetben az információk, dokumentumok felhasználói csoportok közötti megosztását, a kommunikáció áramlását támogató Portálalkalmazásokra (BA: 0201060000).
Rendszerek együttműködését támogató szoftveralkalmazásokra (BA: 0201070000).
A szoftverhasználati és általános informatikai ismereteken túlmutató szakismeretet feltételező, akár elosztott használatra tervezett Célalkalmazásokra (BA: 0201080000) [ide sorolhatóak például a kiadvány-szerkesztők, projekttervési eszközök, mérnöki tervezőeszközök (CAD, CAM), a vágóeszközök, a térképészeti alkalmazások, a vonalkód-leolvasók, a matematikai és a statisztikai rendszerek].
Egy-egy adott, szoftverek nélkül is elvégezhető célfeladat ellátását, kényelmesebb, hatékonyabb megoldását biztosító Segédprogramokra (BA: 0201090000). Ide tartoznak a naptáralkalmazások, az internettelefonok, a rövid üzenetet küldő (például ICQ), a társalgó alkalmazások (például IRC), hang- és videólejátszók, képi megjelenítők, fájlkezelők, fájlletöltők stb.
Önálló, a létrehozó szoftvertől függetlenül működő szoftvereket létrehozó Fejlesztőeszközökre (BA: 0201100000), amelyekre a programozási nyelv, a célhardver, a cél operációs rendszer és a megcélzott funkcionalitás a jellemző.
Szerzői jogi védelem alatt álló termékek használatához támogatást nyújtó Elektronikus kiadványokra (BA: 0201110000).
Az informatikai biztonsági és számítógép-védelmi szoftverek jellemzően az operációs rendszerek és az azon végzendő munka védelmét ellátó alkalmazások, amelyek lehetnek
– Vírusvédelmi szoftverek (BA: 0201120000);
– Tartalomszűrő (SCM) szoftverek (BA: 0201130000);
– Azonosság- és hozzáférés-menedzsment szoftverek (BA: 0201140000);
– Hálózatbiztonsági szoftverek (BA: 0201150000);
– Biztonság- és sérülékenység-kezelési szoftverek (BA: 0201160000);
– Egyéb biztonsági szoftverek (BA: 0201170000);
– Elektronikusaláírás-létrehozó és -ellenőrző szoftverek (BA: 0201180000), amelyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.), az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályokban valamint más hasonló (például elektronikus közbeszerzés) jogszabályokban meghatározott elektronikusan végezhető eljárási cselekmények lebonyolítása kapcsán vehetnek igénybe. Az elektronikus aláírások elkészítéséhez szükséges olyan szoftvertermék alkalmazása, amely összeállítja az aláírandó adatokat, meta-adatokkal látja el azokat, azokat dossziékba (avagy csomagba, aktába, mappába) rendezi, kapcsolatot létesít az időbélyegzés-szolgáltatóval, az aláírás ellenőrzéséhez szükséges információkat begyűjti és tárolja stb. Hasonlóan az elektronikus aláírások ellenőrzéséhez szükséges egy olyan szoftvertermék, amely az ellenőrzést elvégzi, az eredményről tájékoztatást ad, az aláírt dokumentumok megjelenítésében segítséget nyújt stb.

II/1. Általános műszaki követelmények
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények átlagos hardver-erőforrásai által biztosított környezetben és platformokon legyenek képesek biztosítani a koncentrált, kiszolgálói, valamint csoportos és egyedi felhasználói alkalmazásigényeket.
Az általános célú felhasználói szoftverekkel készített elektronikus dokumentumok legyenek alkalmasak szemléletes megjelenítésre, tárolásra és formanyomtatványok készítésére. Az adott formátumban készült fájlok legyenek alkalmasak más szöveges, adat, hang, kép stb. alapú fájlokkal történő relációk létrehozására.
A 32 bites platformon futtatható alkalmazások legyenek alkalmasak a korábban, a központosított közbeszerzés során beszerzett általános célú felhasználói szoftverek segítségével előállított elektronikus dokumentumok feldolgozására. Legyenek képesek kezelni a magyar ékezetes betűket, amelyeket tudjon megjeleníteni mind a képernyőn, mind a nyomtatásban. Rendelkezzen magyar nyelvi ellenőrző modullal.
Az UNICODE kódkészlet alatt a szabványos magyar kódkészletet is kezelő, ajánlott szoftvereszközöknek rendelkezniük kell párhuzamos kezelhetőséget lehetővé tevő, felhasználóbarát, magyar nyelvű grafikus, felhasználói kliens felülettel és magyar nyelvű támogatással is („help“ funkció). A felhasználói programok mellett működő segédprogramok szolgáltatásainak (tömörítés, víruskeresés) automatikusan kell működniük, és a többi segédprogrammal való átjárhatóságot, együttműködést a teljes szolgáltatási skálán biztosítaniuk kell. A felhasználói szoftverek egyes újabb verzióinak biztosítaniuk kell a korábbi verziók kezelését.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0201 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
2. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
3. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
4. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
5. A leszállított termékek átadása telepített állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
6. A felhasználó számára igénye esetén – külön térítés ellenében – licencvásárlásonként biztosítani kell egy komplett terméket, ami tartalmazza az installáló lemezeket, műszaki dokumentációt és kezelési utasítást.
7. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0202000000 – Hardverrendszerek és elemeik

I. Kiemelt termékkör definíciója
A központosított közbeszerzés intézményi körének tipikus szoftveralkalmazásainak fizikai szintű megvalósítási egységei, az alkalmazások biztonságos működtetéséhez szükséges és használt fizikai eszközök és kiegészítők, amelyek használata a hozzájuk tartozó szoftverekkel lehetséges.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
x86 kompatibilis processzorokkal felszerelt X86 kompatibilis szerverekre (BA: 0202010000) és nem x86 kompatibilis processzorokkal felszerelt Más típusú, nem x86 kompatibilis szerverekre (BA: 0202020000) (a szerver hardverszempontból, olyan számítógép vagy számítógépek összességéből kialakított virtuális egység, mely fokozottan tesztelt, esetlegesen specifikus, alkotóelemekből épül fel és az általa megvalósított funkciókat magas rendelkezésre állással tudja biztosítani), amelyek lehetnek
– Egy, Kettő, Négy vagy Négynél több CPU-s Rack típusú x86 és nem x86 kompatibilis szerverek;
– Egy, Kettő, Négy vagy Négynél több CPU-s Torony típusú x86 és nem x86 kompatibilis szerverek;
– Egy, Kettő, Négy, vagy Négynél több CPU-s Blade típusú x86 és nem x86 kompatibilis szerverek;
x86 kompatibilis processzorokkal felszerelt x86 kompatibilis munkaállomásokra (BA: 0202030000) és nem x86 kompatibilis processzorokkal felszerelt Nem x86 kompatibilis munkaállomásokra (BA: 0202040000) (azon számítógépek összességeire, amelyek használata az átlagos irodai környezetben végzendő hivatali munkát támogatják, személyi igényeket elégítenek ki, nem tartalmaznak követelményszinten redundanciaelemeket), amelyek lehetnek
– asztali kivitelű, alap és emelt szintű Asztali kivitelű x86 és nem x86 kompatibilis munkaállomások;
– saját merevlemezes tárolóval nem rendelkező, embedded operációs rendszerrel működő (fix konfigurációjú, limitált állítási lehetőségekkel rendelkező operációs rendszer) és beépíthető perifériával nem rendelkező Vékony kliensű x86 és nem x86 kompatibilis munkaállomások.
Speciális kiképzésű, vandálbiztos házba telepített, publikus használatra szánt Infoterminál szintű munkaállomásokra (BA: 0202050000), amelyek lehetnek
– Infoterminál szintű x86 kompatibilis munkaállomások;
– Infoterminál szintű nem x86 kompatibilis munkaállomások.
POS terminálokra (BA: 0202060000), amelyek lehetnek
– X86 kompatibilis POS terminál;
– Nem X86 kompatibilis POS terminál.
Az általános használatú hordozható számítógép.
Az asztali személyi számítógépek összes funkcionalitásával rendelkező, a hivatal területén kívül végzendő munkák támogatására szolgáló hordozható Notebook-okra (BA: 0202070000), amelyek lehetnek
– a súly szerinti osztályozás szerint a legkönnyebb Ultrakönnyű notebook-ok;
– szerényebb memóriamennyiséggel rendelkező, legalább 14”-es kijelzőjű, legalább CD-olvasóval felszerelt, nem kisebb, mint 1024x768x60 grafikus felbontású Általános notebook-ok;
– nagyobb memória mennyiséggel rendelkező, legalább DVD olvasóval felszerelt, nem kisebb, mint 1024x768x60 a grafikus felbontású Munkaállomás-helyettesítő notebook-ok.
Az extra kisméretű, érintőképernyős kezelésű, csökkentett funkcionalitású mobil számítógépekre, PDA-kra (BA: 0202080000).
Teljes notebook-funkcionalitású érintőképernyős mobil számítógépekre, Tábla PC-kre (BA: 0202090000).
Adattárolásra használt, nem egyedi adattároló egységeken, hanem ezek valamilyen rendszerbe szervezésén alapuló Tároló rendszerekre (BA: 0202100000), amelyek lehetnek
– SAN tároló hálózatok kialakítására szolgáló speciális SAN hálózati eszközök (Belépésszintű, Középkategóriás és Felső kategóriás);
– Intelligencia nélküli tárolók, amelyek operációs rendszer nélküli, csupán egyszerű tárterületet képező tárolók, amelyek egy szerver SCSI portjára csatlakoztatva kiegészítő tárterületet szolgáltatnak (Belépésszintű és Középkategóriás);
– intelligenciával rendelkező, a szerverekhez közvetlenül csatlakozó Direkt hozzáférésű tárolók (DAS) (Belépésszintű, Középkategóriás és Felső kategóriás);
– IP hálózaton elérhető IP alatt elérhető tároló rendszerek (NAS) (Belépés szintű, Középkategóriás, Felső kategóriás);
– SAN technológián alapuló SAN csatlakozású tároló rendszerek (Belépés szintű, Középkategóriás, Felső kategóriás);
– SAN és IP hálózathoz egyaránt csatlakozó Vegyes csatlakozású tároló rendszerek (Belépés szintű, Középkategóriás vagy Felső kategóriás);
– adatokat objektumként tároló, menedzselt fürtszervezésű Tartalom szerint címzett rendszerek (CAS);
– mágneses szalagos médiát használó Szalagos adattárolók (Kis, Közepes és Nagyteljesítményű);
– optikai médiát használó Optikai archiválók (Kis, Közepes és Nagyteljesítményű).
Szünetmentes áramforrásra (UPS) (BA: 0202110000), amelyek lehetnek
– IT eszközök túlfeszültség-védelme;
– Munkaállomás-védelem;
– Szerver- és adatközpont-védelem;
– Kiegészítő akkumulátorok;
– Mechanikai kiegészítők;
– Elektronikai kiegészítők.
A számítógép-hardverek teljes körű felhasználását lehetővé tevő Hardverkiegészítőkre (BA: 0202120000) (külső eszközök, alkatrészek, alkatelemek csoportja), amelyek lehetnek
– Alaplapok;
– Processzorok, modulok;
– Memóriák;
– VGA kártyák;
– Hálózati csatolók;
– Tároló vezérlők (SCSI, SCSI RAID, Parallel ATA, Serial ATA, Parallel ATA RAID, Serial ATA RAID, Fibre Channel, Alaplapi RAID aktivációs kulcs, Más vezérlők);
– Tápegységek;
– Beviteli, kurzorvezérlő eszközök, közöttük a Billentyűzet, Egér, és Digitalizáló tábla;
– Analóg, ISDN és ADSL Modem;
– Házak;
– Egyéb kártyák;
– Elektronikus kiegészítő eszközök;
– Mechanikus kiegészítő egységek;
– FDD, HDD, Optikai Meghajtók és Egyéb Meghajtók;
– Hangkártyák és Hangfalak;
– Akkumulátorok (HW);
– Dokkoló egységek;
– Hordtáskák;
– Autós töltők;
– PCMCIA kártyák;
– Mágneses és Optikai adathordozók.
Átalakítókra, kábelekre (BA: 0202130000), amelyek lehetnek
– Nyomtatókábelek;
– Nyomtató-átkapcsolókábelek;
– Hosszabbító kábelek;
– Egér-, billentyűzet-, monitor-összekötő kábelek;
– Modemkábelek;
– Összekötő, link-kábelek;
– Hálózati tápkábelek;
– Számítógép belső kábelek;
– USB kábelek;
– Firewire IEEE 1394 kábelek;
– Firewire IEEE 1394 átalakítók;
– SCSI kábelek;
– Speciális kábelek;
– Kábelvég-átalakítók;
– USB átalakítók;
– Infrared átalakítók;
– SCSI átalakítók, lezárások;
– Egyéb eszközök.
Átkapcsolókra, jelelosztókra (BA: 0202140000), amelyek lehetnek
– Nyomtató-átkapcsolók;
– VGA monitor jelelosztók;
– Keyboard+ Video+ Mouse (KVM) átkapcsolók;
– Soros átkapcsolók.
Külső USB eszközökre (BA: 0202150000), amelyek lehetnek
– USB HUB-ok;
– Memóriakulcsok;
– USB külső beépíthető keretek;
– USB bluetooth eszközök;
– USB vezeték nélküli hálózati adapterek.
Kártyaolvasókra (BA: 0202160000), amelyek lehetnek
– Memória kártyaolvasók;
– Chip kártyaolvasók.
Külső periféria házakra (BA: 0202170000).
Rack szekrény alkatrészekre (BA: 0202180000).

II/1. Általános műszaki követelmények
Az általános használatú számítástechnikai eszközök átlagos irodai környezetben végzendő hivatali munkák támogatására szolgálnak. Alkalmasnak kell lenniük a leggyakrabban előforduló tevékenységek és alkalmazások – úgymint szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis kezelés, prezentációkészítés, egyszerűbb grafikai megoldások, valamint elektronikus levelezés feladatainak – támogatására. A termékcsaládnak rendelkeznie kell olyan elemekkel, melyek az átlagos irodai környezetben végzendő hivatali munkák támogatásán túl alkalmasak feladatorientált alkalmazások futtatására, adatállományok kezelésére, nagy terjedelmű adatállományok megosztott kezelésére, eseti grafikus feladatok ellátására vagy CASE eszközök alkalmazására intenzív multimédiás feladatok ellátására.
Az eszközök konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló programeszközök szabad megválasztását, biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát. Az eszközök és azok kiegészítői feleljenek meg az irodai környezetben jellemző hosszan tartó és folyamatos munkavégzés által megkövetelt ergonómiai szempontoknak (megfelelő képfelbontás, villogás- és csillogásmentes képernyő, kis emisszió, alacsony zajszint, energiatakarékos kivitel, ergonomikus billentyűzet, illetve a környezethez és az alkalmazáshoz igazítható elrendezés).
A konstrukció korszerű technológiát képviseljen, rendelkezzen bővítő helyekkel, ily módon biztosítva a beruházás 3–5 éves időtartamra történő – funkcionális – értékállóságát.
Az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők és javító, karbantartó anyagok, alkatrészek, valamint a rendszerekben működő technológiai folyamatok kiszolgálásához szükséges kellékanyagok ellátását biztosító rendszernek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EU-beli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez.
A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan, lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal, amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak, és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők.
Az alkatrész és kellékanyagoknak a kötelező jótállás vagy a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével az eredeti gyártó által gyártott eszközbe történő beszerelése ne korlátozza az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének. A cserék során megvalósított módosítások mértéke nem haladhatja meg az eszköz eredeti gyártója által beszerzett, a termék minőségét garantáló tanúsítványok által érintett, meghatározott és szabályozott mértéket és határt.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0202 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A megajánlott terméknek tanúsított módon működnie kell a rajta futó operációs rendszerrel.
2. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
3. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
4. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
5. Ajánlott termék és szolgáltatás megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
6. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
7. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
8. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
9. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
10. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0204000000 – Digitális vizuáltechnikai eszközök

I. Kiemelt termékkör definíciója
Elektronikus dokumentumok (szöveges, grafikai, egyéb multimédiás: álló- és mozgóképi) – az adott alkalmazás céljának megfelelő méretű, felbontású és minőségű felületen történő – vizuális megjelenítését végző eszközök.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
TFT Monitorokra (BA: 0204010000), amelyek a számítógéphez illeszthető TFT kijelzési technológián alapuló megjelenítő eszközök.
Hordozható, Tárgyalótermi és Nagytermi Projektorokra (BA: 0204020000), amelyek személyiszámítógép-, esetleg egyéb videokimenetre csatlakoztatható, és a képernyőképét nagy felületre kivetítő eszközök. A nagyméretű kép biztosítja annak lehetőségét, hogy egyszerre több személy, a kivetített kép mérettől függően akár nagyszámú nézőközönség is figyelemmel követhesse a számítógép által biztosított képet (például prezentáció, adatok stb.). A projektor nagymértékben bővíti az előadók prezentációs lehetőségeit, növelve a hatékonyságot és minőséget.
Plazmatechnológiára épülő Plazma megjelenítőkre (BA: 0204030000);
LCD technológiára épülő Nagyméretű LCD megjelenítőkre (BA: 0204040000).
A Vizuális megjelenítőkre (BA: 0204050000), amelyek olyan technikai eszközök, amelyek nagymértékben bővítik az előadók prezentációs lehetőségeit, növelve a hatékonyságot és minőséget. Az interaktív tábla egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Az interaktív táblát projektorral megvilágítva és számítógéphez csatlakoztatva a táblafunkciók kibővülnek, és egy teljes interaktivitással rendelkező alkalmazást kapunk. A számítógépen megjelenő ikonok és szoftverek közvetlenül a tábláról működtethetőek egy érintőképernyős felület vagy egy speciális toll segítségével. Az interaktív tábla hagyományos táblaként is használható, úgy, hogy a rárajzolt ábrák és szövegek megjelennek a számítógép képernyőjén, és ezáltal digitálisan rögzíthetőek.
A Virtuális megjelenítők, amelyek lehetnek
– Táblamásolók (Digitalizáló whiteboard);
– Általános célú interaktív táblák;
– „Virtuális” interaktív táblák.
Digitális vizuáltechnikai eszközök általános és installációs kiegészítőire (BA: 0204060000).
Digitális vizuáltechnikai eszközök kellékanyagaira (BA: 0204070000).

II/1. Általános műszaki követelmények
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek által biztosított átlagos hardver- és szoftverkörnyezettel összhangban lévő méretű, geometriájú és minőségű monitoron és megjelenítőn megjelenő kép legyen megfelelő fényességű és stabilitású, feleljen meg meghatározott ergonómiai követelményeknek, valamint a munkahely és munkakörnyezet láthatósági szabályainak. A kijelző felületén megjelenő kép legyen stabil, villódzásmentes, paraméterei legyenek a felhasználó által állíthatók, a kijelző felülete legyen elfordítható, dönthető. Az eszközön megjelenített kép aktív mérete és felbontása feleljen meg az adott alkalmazás követelményeinek. Az eszköz paraméterei legyenek illeszthetők az adott alkalmazást kiszolgáló hardvereszköz teljesítményéhez. A kijelzőhöz mellékelt kezelési leírásokban és használati utasításokban fel kell tüntetni az eszköz üzemeltetésére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályban előírt, kötelezően betartandó munka-egészségügyi előírásokat.
A Projektorok és az Interaktív táblák a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek által biztosított átlagos hardver- és szoftverkörnyezetben hatékony technikai eszközként támogassa a prezentációs feladatokat.
A projektor – az alkalmazási területnek megfelelően – biztosítson megfelelő fényerőt, felbontást és torzításmentességet.
Az interaktív tábla rendelkezzen megfelelő méretű, tisztítható, cserélhető munkafelülettel.
Az eszközök konstrukciója ne korlátozza az alapfeladatok végrehajtását szolgáló hardver- és szoftvereszközök megválasztását. Konstrukciójuk feleljen meg az oktatási, prezentációs feladatok által megkövetelt hosszantartó és folyamatos munkavégzés követelményeinek, korszerű technológiát képviseljenek.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0203 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
2. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
3. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
4. Ajánlott termék és szolgáltatás megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
5. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
6. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
7. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
8. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
9. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0290000000 – Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a szoftverekre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti, rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatások, amelyek a megrendelő adott területi elhelyezkedésű gépparkjára telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő szoftvereszközök megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290010000), amelyek lehetnek
– Kiszállítás (Szoftver);
– Infokommunikációs eszközök telepítése és konfigurálása (Szoftver);
– Betanítás (Szoftver).
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290020000), amelyek lehetnek
– Rendszerfelügyelet (Szoftver);
– Rendszertámogatás (Szoftver);
– Help-desk/Ügyfélszolgálat (Szoftver);
– Karbantartás (Szoftver);
– Hibaelhárítás (Szoftver);
– Kiszállás (Szoftver);
– Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Szoftver).
Kihelyezett biztonsági szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290030000), amelyek lehetnek
– Vírusszűrés (Szoftver);
– Spamszűrés (Szoftver);
– Biztonsági felügyelet (Szoftver);
– E-mail-archiválás (Szoftver);
– Webtartalom-szűrés (Szoftver);
– Hitelesítés-szolgáltatás (Szoftver) (a hitelesítés-szolgáltatási tevékenységbe, beleértve az elektronikus aláírásról szóló törvényben definiált „aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön” szolgáltatást is, ahol ez értelmezhető) során a szolgáltató az igénybe vevőnek (illetve az által megjelölt aláíróknak) egyebek mellett kriptográfiai kulcsokat generál, a személyek azonosítását elvégzi, ezek alapján elektronikus tanúsítványokat bocsát ki vagy újít meg, felfüggesztési, illetve visszavonási szolgáltatást nyújt, visszavonási állapotinformációkat szolgáltat, esetleg kulcsmegőrzési szolgáltatást nyújt;
– Időbélyegzés-szolgáltatás (Szoftver) keretében a szolgáltató az aláírók kéréseire válaszolva olyan bizonyítékokat (időbélyegeket) állít ki, amelyek igazolják egy adott elektronikus dokumentum vagy elektronikus aláírás egy időpontban történő létezését. Ezzel a szolgáltatással bizonyítható, hogy egy elektronikus dokumentum vagy elektronikus aláírás mely időpillanatban keletkezett (pontosabban legkésőbb mikor keletkezett). A visszavonási információk kezelése mellett az időbélyegző teszi lehetővé az elektronikus aláírás időbeli érvényességének ellenőrzését és megfelelő eljárásrendet követve az érkeztetésnél használatos letagadhatatlansági funkciókat is biztosíthatja.
Oktatási szolgáltatásra (Szoftver) (BA: 0290040000).
Termékszakértői konzultációra (Szoftver) (BA: 0290050000).
Termékbérleti szolgáltatásra (Szoftver) (BA: 0290060000).
Műszaki-információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290070000), amelyek lehetnek
– Rendszer koncepcionális tervezése (Szoftver);
– Rendszertervezés (Szoftver), amely magában foglalja a Rendszerkövetelmény meghatározását, Rendszer logikai tervezését, Alkalmazás fizikai tervezését, valamint az Infrastruktúra és hálózat fizikai tervezését;
– Rendszermegvalósítás (Szoftver), amely magában foglalja a Rendszerfejlesztést és -paraméterezést, Rendszerintegrációt, Alkalmazásintegrációt, Infrastruktúra- és hálózatkivitelezést;
– Rendszerbevezetés (Szoftver), amely magában foglalja a Tesztmenedzsmentet, Adatfeltöltést és -migrációt, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatást, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó folyamatkialakítást, -szabályozást, Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítését.
IT biztonsági tanácsadási szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290080000), amelyek lehetnek
– Információbiztonsági vizsgálatok, felmérések (Szoftver);
– Információbiztonsági rendszer kialakítása (Szoftver);
– Információbiztonsági szabályzatok készítése (Szoftver);
– Adatbiztonsági szolgáltatások (Szoftver).
Informatikai tanácsadási szolgáltatásokra (Szoftver) (BA: 0290090000), amelyek lehetnek
– Informatikai stratégia kialakítása (Szoftver);
– Informatikai szervezeti és működési tanácsadás (Szoftver), amely magában foglalja az Informatikai szervezetfejlesztést, Informatikai költségtervezést, Informatikai outsourcing-tanácsadást, Belső szolgáltatási megállapodások [Service Level Agreement (SLA)] kialakítását, Szoftvergazdálkodást, Informatikai help-desk kialakítását.
Licencmigrációra (Szoftver) (BA: 0290100000).

II/1. Általános műszaki követelmények
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0290 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0291000000 – Hardverrendszerekhez, kiegészítőihez kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a hardverekre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti, rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatások, amelyek a megrendelő adott területi elhelyezkedésű gépparkjának megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Hardver) (BA: 0291010000), amelyek lehetnek
– Kiszállítás (Hardver);
– Eszközök telepítése és konfigurálása (Hardver);
– Betanítás (Hardver).
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Hardver) (BA: 0291020000), amelyek lehetnek
– Rendszerfelügyelet (Hardver);
– Rendszertámogatás (Hardver);
– Help-desk (Hardver);
– Karbantartás (Hardver);
– Hibaelhárítás (Hardver);
– Kiszállás (Hardver).
Oktatási szolgáltatásra (Hardver) (BA: 0291030000).
Termékszakértői konzultációra (Hardver) (BA: 0291040000).
Termékbérleti szolgáltatásra (Hardver) (BA: 0291050000).
Garancia kiterjesztésére (Hardver) (BA: 0291060000).
Eszközkölcsönzésre (Hardver) (BA: 0291070000).
Hardver-visszavásárlásra (Hardver) (BA: 0291080000).
Műszaki-információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatásokra (Hardver) (BA: 0291090000), amelyek lehetnek
– Rendszer koncepcionális tervezése (Hardver);
– Rendszertervezés (Hardver), amely magában foglalja a Rendszerkövetelmény meghatározását, Rendszer logikai tervezését, Alkalmazás fizikai tervezését, valamint az Infrastruktúra és hálózat fizikai tervezését;
– Rendszermegvalósítás (Hardver), amely magában foglalja a Rendszerfejlesztést és -paraméterezést, Rendszerintegrációt, Alkalmazásintegrációt, Infrastruktúra- és hálózatkivitelezést;
– Rendszerbevezetés (Hardver), amely magában foglalja a Tesztmenedzsmentet, Adatfeltöltést és -migrációt, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatást, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó folyamatkialakítást, -szabályozást, Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítését.
Informatikai tanácsadási szolgáltatásokra (Hardver) (BA: 0291100000), amelyek lehetnek
– Informatikai stratégia kialakítása (Hardver);
– Informatikai szervezeti és működési tanácsadást (Hardver), amely magában foglalja a Informatikai szervezetfejlesztést, Informatikai költségtervezést, Informatikai outsourcing-tanácsadást, Belső szolgáltatási megállapodások [Service Level Agreement (SLA)] kialakítását, Szoftvergazdálkodást, Informatikai help-desk kialakítását.

II/1. Általános műszaki követelmények
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0291 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0292000000 – Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a digitális vizuáltechnikai eszközökre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti, rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatások, amelyek a megrendelő adott területi elhelyezkedésű eszközparkjának megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Vizuáltechnika) (BA: 0292010000), amelyek lehetnek
– Kiszállítás (Vizuáltechnika);
– Eszközök telepítése és konfigurálása (Vizuáltechnika);
– Betanítás (Vizuáltechnika).
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Vizuáltechnika) (BA: 0292020000), amelyek lehetnek
– Hibaelhárítás (Vizuáltechnika);
– Kiszállás (Vizuáltechnika).
Oktatási szolgáltatásra (Vizuáltechnika) (BA: 0292030000).
Termékszakértői konzultációra (Vizuáltechnika) (BA: 0292040000).

II/1. Általános műszaki követelmények
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0292 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

3. függelék


Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások (0300000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

0300000000

Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások0301000000 Nyomtatók

I. Kiemelt termékkör definíciója
A Nyomtató olyan számítógép kimeneti eszköz, amely papíron vagy hasonló hordozón, két dimenzióban jeleníti meg az informatikai rendszerekben (szoftver platformokon, hardver erőforrások igénybevételével), magyar (a 852 kódlapon alapuló UNICODE rendszert ismerő) és más, elsősorban európai kódrendszerben készített elektronikus információt.
A normatíva alá azon eszközök, alkatrészek, kellékanyagok csoportja tartozik, amely a központosított közbeszerzés intézményi köre tipikus nyomtatási feladatai szempontjából szükséges.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Leporellók és egyéb többpéldányos (pénzügyi) dokumentumok előállítására használt Mechanikus (impakt) nyomtatókra (BA: 0301010000), amelyek a festékanyagot mozgó nyomtatófej segítségével, mechanikus módon (ütéssel) karakterenként vagy soronként juttatják a papírra. Ezek lehetnek:
– Általános irodai és Emelt szintű nyomtatási feladatokat ellátó Tűs mechanikus nyomtatók;
– egy időben egy sor kinyomtatására képes Sornyomtatók.
Elektrosztatikus (lézer, LED) vagy azzal nyomatminőségben és nyomtatási sebességben egyenértékű (szilárdtintás, szalagos, zselés) nyomtatókra (BA: 0301020000), amelyek a nyomtatandó képet egy fényérzékeny anyaggal bevont hengerre vagy dobra vetítik. (A feltöltött hengeren feszültségmező alakul ki, amelynek megvilágított részei magukhoz vonzzák a festékkazettában levő toner részecskéket, a festékrészecskék a dob előtt elvezetett papírra olvadnak, majd a képet két vasaló henger között átvezetve rögzíti a berendezés.) Ezek lehetnek:
– szürke árnyalatos oldalak nyomtatására képes Fekete-fehér elektrosztatikus nyomtatók, amelyek között megkülönböztetünk Személyi, Munkacsoportos, Részlegszintű, Központi fekete-fehér elektrosztatikus nyomtatókat;
– színes ábrák, szövegek nyomtatására képes Színes elektrosztatikus nyomtatók, amelyek között megkülönböztetünk Személyi, Munkacsoportos, Részlegszintű, Központi színes elektrosztatikus nyomtatók nyomtatókat.
A különböző (papír és egyéb) hordozókon előállított szöveges és grafikai, fekete-fehér és színes dokumentumok előállítására használt Tintasugaras nyomtatókra (BA: 0301030000) (a kép nagysebességű festékcseppek formájában kerül fel a hordozó anyagra), amelyek lehetnek
– Hordozható színes tintasugaras nyomtatók, amelyek tintasugaras technológiával működő hordozható berendezések, melyek képes az elektromos hálózattól függetlenül, akkumulátorról működni;
– tintasugaras technológiával működő Személyi színes tintasugaras nyomtatók;
– szerver számítógéphez csatlakozott, több személy, kisebb iroda nyomtatási igényeit kielégítő Munkacsoportos színes tintasugaras nyomtatók;
– szerver számítógéphez csatlakozott, több személy, iroda, egy emeleten működő irodák nyomtatási igényeit kielégítő Részlegszintű (A2, A3) színes tintasugaras nyomtatók;
– speciális igényt és minőséget kielégítő, mérnöki rajzok minőségi nyomtatására alkalmas Nagyformátumú színes tintasugaras nyomtatók.
Kellékanyagokra (Nyomtatók) (BA: 0301040000), amelyek lehetnek
– Mechanikus nyomtatókhoz festékszalag, cartridge;
– Elektrosztatikus nyomtatók tonerei;
– Tintasugaras asztali nyomtatók patronjai és felhasználó által cserélhető nyomtatófejei;
– Nagyformátumú nyomtatók patronjai és felhasználó által cserélhető nyomtatófejei.
Kiegészítő berendezésekre (Nyomtatók) (BA: 0301050100), amelyek lehetnek
– Hálózati nyomtatószerverek;
– Papírkezelési kiegészítők mechanikus nyomtatókon;
– Papírkezelési kiegészítők elektrosztatikus nyomtatókon;
– Papírkezelési kiegészítők tintasugaras asztali nyomtatókon;
– Papírkezelési kiegészítők nagyformátumú nyomtatókon;
– Képalkotó rendszer kiegészítései;
– Memória bővítések;
– Emulációs modulok;
– Szkenner, másoló, fax bővítések;
– Állványok és tartók;
– Csatlakozási kiegészítők, kábelek;
– Mobilitást segítő kiegészítők;
– Egyéb nyomtató kiegészítők.
Szoftver frissítésekre, kiegészítésekre (Nyomtatók) (BA: 0301050200).
Javító alkatrészek, karbantartó anyagokra (Nyomtatók) (BA: 0301050300), amelyek lehetnek
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok mechanikus nyomtatókon;
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok elektrosztatikus nyomtatókon;
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok tintasugaras asztali nyomtatókon;
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok nagyformátumú nyomtatókon.

II/1. Általános műszaki követelmények
A nyomtatott anyag mennyisége és minősége alapján megkülönböztethetők az egyedi, önálló munkaállomásokon futó alkalmazásokat kiszolgáló, valamint a csoportos és hálózati alkalmazásokat kiszolgáló teljesítménykategóriák, melyek a nyomtatás igényessége és minősége szerint további kategóriákra oszthatók (például hordozható és fix telepítésű).
Az eszközök legyenek alkalmasak átlagos hivatali környezetben kisebb terjedelmű és bonyolultságú anyagok nyomtatási igényének kielégítésére. A nyomtatási technológiát a kinyomtatandó anyag jellege határozza meg. Általános igényű munkaállomások környezetében többnyire kisebb teljesítményű és a nyomtatás minősége tekintetében kevésbé igényes nyomtatóra lehet szükség.
A személyi nyomtató feladata, hogy maximális hatékonyságot biztosítson a vele dolgozó munkatársnak, aki jellemzően sokat nyomtat.
A munkacsoportos nyomtató feladata, hogy gyors és alacsony költségű nyomtatási lehetőséget biztosítson egy osztály, illetve az egy helyiségben dolgozó alkalmazottak számára. Mint egyedüli nyomtatónak sokféle feladatnak kell megfelelnie akár nagy (csúcsszerű) terhelések mellett is.
A részlegszintű, illetve sokszorosításhoz használt nyomtató feladata, hogy gyors és alacsony költségű sokszorosítási lehetőséget biztosítson egy teljes részleg számára. Az alkalmazottak nem egyedüli nyomtatóként használják, hanem személyi vagy munkacsoportos nyomtatójuk helyett akkor, amikor nagyobb volumenű (több száz, több ezer oldal) nyomtatási, esetleg másolási igényük van. Egyedüli nyomtatási megoldásként is alkalmazható egylégterű irodákban, ahol a megközelítésük nem problémás.
Minden esetben követelmény a teljes ékezetes magyar betűkészlet – MSZ 7795-3 szerinti – nyomtatása, „vázlat” és a „levél” minőségű, illetve az „álló” és „fekvő” elrendezésű nyomtatás. Választható legyen többfajta betűkészlet, és a nyomtatók támogassák a legalapvetőbb nyomdatechnikai műveleteket: választható sortávolság, kiemelt szedés, aláhúzás, szimbólumok, speciális jelek nyomtatása. A speciális nyomtatási igények kielégítésére szolgáló eszközök legyenek alkalmasak folyamatos és egyedi (programból választható) papíradagolásra, illetve speciális médiákra történő nyomtatásra.
Az üzemeltetéssel kapcsolatban követelmény az egyszerű kezelés, minimális karbantartási igény, valamint az, hogy a festékanyagok cseréjét nem szakember is el tudja végezni.
A nyomtatók üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők és javító, karbantartó anyagok, alkatrészek, valamint a rendszerekben működő technológiai folyamatok kiszolgálásához szükséges kellékanyagok ellátását biztosító rendszernek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EU-beli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez.
A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal, amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők.
Az alkatrész és kellékanyagoknak a kötelező jótállás vagy a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével az eredeti gyártó által gyártott eszközbe történő beszerelése ne korlátozza az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének. A cserék során megvalósított módosítások mértéke nem haladhatja meg az eszköz eredeti gyártója által beszerzett, a termék minőségét garantáló tanúsítványok által érintett, meghatározott és szabályozott mértéket és határt.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0301 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
2. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
3. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
4. Ajánlott termék és szolgáltatás, megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
5. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
6. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
7. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
8. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
9. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (pl. telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).
10. A készülékekre a jótállási időt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást és a kellékanyag-ellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
11. A jótállási idő alatt a készülékek hibája esetén a javításra történő kiszállás 24 munkaórán belül történik. Három napon túl elhúzódó készülékjavítás esetén a felhasználó kívánságára készülékcserét kell biztosítani – a javítás idejére – azonos kategóriájú készülékre.
12. Az ajánlattevő biztosítani tudja adott időre, a szállított gépekre vonatkozóan azok helyszíni szerelését és kellékanyag ellátását, teljes körű üzemeltetési szolgáltatás keretében.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0302000000 Másolók és sokszorosítók

I. Kiemelt termékkör definíciója
A másolók és sokszorosítók olyan másoló, illetve sokszorosító eszközök, amelyek segítségével a papíron, vagy hasonló hordozón, vagy elektronikus információként rendelkezésre álló dokumentumról egy vagy több, megfelelő minőségű másolati példány készíthető. A normatíva alá azon eszközök, alkatrészek, kellékanyagok csoportja tartozik, amely a központosított közbeszerzés intézményi köre tipikus nyomtatási, azonos méretű, illetve kicsinyített, vagy nagyított másolatkészítési feladatai elvégzéséhez szükséges.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Általános irodai környezetben végzendő munkák támogatására szolgáló, dokumentumok, rajzok, képek, ábrák, nyomdai termékek, 3 dimenziós tárgyak azonos méretű, illetve kicsinyített, nagyított másolatainak elkészítésére alkalmas Fénymásolókra (BA: 0302010000), amelyek lehetnek
– a másolandó dokumentumról szkenneléssel készült képet digitálisan tároló, a szükséges példányszámú másolatot a memóriából előállító Általános fekete-fehér fénymásolók (Kis sebességű, Kis-közepes sebességű, Közepes sebességű, Közepes-nagy sebességű, Nagy sebességű általános fekete-fehér fénymásolók, valamint Rajzmásolók);
– színes másolatok elkészítésére is alkalmas Hibrid fénymásolók (Kis sebességű, Kis-közepes sebességű, Közepes sebességű, Közepes-nagy sebességű, Nagy sebességű hibrid fénymásolók);
– fekete-fehér (szürke árnyalatos) és színes másolatok elkészítésére alkalmas Színes fénymásolók (Kis sebességű, Kis-közepes sebességű, Közepes sebességű, Közepes-nagy sebességű, Nagy sebességű színes fénymásolók).
Másolatok nagy mennyiségű, alacsony költségű előállítására alkalmas Digitális sokszorosító berendezésekre (BA: 0302020000), amelyek azokra a feladatokra nyújtanak megoldást, ahol egy irodai fénymásoló alkalmazása már nem gazdaságos, a nyomda pedig még túl drága lenne.
Kellékanyagokra (Másolók és sokszorosítók) (BA: 0302030000).
A berendezések folyamatos üzemeltetéséhez szükséges Alkatrészekre, kellékekre (Másolók és sokszorosítók) (BA: 0302040000), amelyek lehetnek
– a berendezések használata során felmerülő további igényeket kielégítő Kiegészítő berendezések (Másolók és sokszorosítók);
– Szoftver frissítések, kiegészítések (Másolók és sokszorosítók);
– a berendezések használata során szükséges javítások elvégzésére alkalmas Javító alkatrészek, karbantartó anyagok (Másolók és sokszorosítók).

II/1. Általános műszaki követelmények
Az irodai környezetben jellemző hosszan tartó és esetenként folyamatos munkavégzés megköveteli az ergonómiai szempontok előtérbe helyezését, az alacsony zajszintet.
Működése és segédanyagai tekintetében környezetbarát üzemmód, indulókészlet. Minél teljesebb körű magyar nyelvű feliratozás, beépített hibakijelzők.
A digitális multifunkciós berendezések több feladatra alkalmas, bizonyos funkciók egyidejű végzésére is képes eszköz. Kiépítettségtől függően: fénymásoló, nagyteljesítményű nyomtató, – fax és scanner, amely hálózati kártyával vagy printszerverrel kiegészítve számítógép-hálózathoz is csatlakoztatható. Viszonylag kis helyfoglalás mellett összetett igényeket elégít ki, a nyomtatási teljesítménytől függően több kategóriába sorolhatók.
A másolók üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők és javító, karbantartó anyagok, alkatrészek, valamint a rendszerekben működő technológiai folyamatok kiszolgálásához szükséges kellékanyagok ellátását biztosító rendszernek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EU-beli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez.
A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal, amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők.
Az alkatrész és kellékanyagoknak a kötelező jótállás vagy a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével az eredeti gyártó által gyártott eszközbe történő beszerelése ne korlátozza az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének. A cserék során megvalósított módosítások mértéke nem haladhatja meg az eszköz eredeti gyártója által beszerzett, a termék minőségét garantáló tanúsítványok által érintett, meghatározott és szabályozott mértéket és határt.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0302 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
2. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
3. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
4. Ajánlott termék és szolgáltatás, megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
5. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
6. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
7. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
8. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
9. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (például telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).
10. A készülékekre a jótállási időt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást és a kellékanyag-ellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
11. A jótállási idő alatt a készülékek hibája esetén a javításra történő kiszállás 24 munkaórán belül történik. Három napon túl elhúzódó készülékjavítás esetén a felhasználó kívánságára készülékcserét kell biztosítani – a javítás idejére – azonos kategóriájú készülékre.
12. Az ajánlattevő biztosítani tudja adott időre, a szállított gépekre vonatkozóan azok helyszíni szerelését és kellékanyag ellátását, teljes körű üzemeltetési szolgáltatás keretében.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0303000000 Faxok

I. Kiemelt termékkör definíciója
A fax olyan távközlési végberendezés, amely az előfizető levelezését, grafikus leképezés segítségével, faximile kódolás felhasználása mellett, analóg vagy digitális telefonvonalon (kapcsolt vagy bérelt vonali hálózaton) képes a célállomásra továbbítani, illetve venni, és a dokumentum eredeti formájának megfelelő másolatként megjeleníteni.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Hőpapíros faxokra (BA: 0303010000), amelyek lehetnek
– Kis irodai hőpapíros faxok.
Hőtranszferes normál papíros faxokra (BA: 0303020000), amelyek lehetnek
– Kis irodai hőtranszferes normál papíros faxok.
Elektrosztatikus (lézer, LED stb.) faxokra (BA: 0303030000), amelyek lehetnek
– Kis irodai elektrosztatikus faxok;
– Nagyteljesítményű elektrosztatikus faxok;
– Hálózati elektrosztatikus faxok.
Tintasugaras faxokra (BA: 0303040000), amelyek lehetnek
– Kis irodai tintasugaras faxok.
Kellékanyagokra (Faxok) (BA: 0303050000).
Alkatrészek, kellékekre (Faxok) (BA: 0303060000), amelyek lehetnek
– Kiegészítő berendezések (Faxok);
– Szoftver frissítések, kiegészítések (Faxok);
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok (Faxok).

II/1. Általános műszaki követelmények
A telefax olyan nemzetközi szolgáltatás, amely hivatalos dokumentumok továbbítását is lehetővé teszi, ezért a készülékeket a CCITT szabványosította és négy kategóriába sorolta:

Csoport

Készülék

Vonal

Képfelbontás

G1

Analóg

analóg

3,85 vonal/mm

G2

Analóg

analóg

3,85 vonal/mm

G3

Digitális

analóg

62 képelem/mm

G4

Digitális

ISDN

min. 62 képelem/mm


PC fax esetében a személyi számítógép konfigurációja bővül egy fax-modemmel, valamint a hozzá tartozó vezérlő szoftverrel, annak érdekében, hogy az elektronikus formában tárolt dokumentumot faximile kódolás segítségével lehessen továbbítani, illetve venni, függetlenül attól, hogy a másik állomáson fax-berendezés vagy PCfax üzemel.
Adatbiztonsági követelményeknek megfelelő telefaxok közé tartoznak a bizalmas tartalmú, de nem minősített adatot tartalmazó telefaxok adására és vételére szolgáló berendezések, melyek kizárják az információhoz való illetéktelen hozzáférés lehetőségét. Műszaki megoldás alapján ezek a berendezések is a fenti kategóriákba sorolhatók. Rádiózavarok és rádiólehallgatások elleni védelmet a TEMPEST szabványnak való megfelelés biztosít, amelyet minősítés dokumentál. NATO-szabványnak megfelelők a STANAG 5000 Type 1 és a Mil-Std-188-161 Type 1 protokollkezelést megvalósító fax-készülékek.
A digitális multifunkciós berendezések több feladatra alkalmas, bizonyos funkciók egyidejű végzésére is képes eszköz. Kiépítettségtől függően: fénymásoló, nagyteljesítményű nyomtató, – fax és scanner, amely hálózati kártyával vagy printszerverrel kiegészítve számítógép-hálózathoz is csatlakoztatható. Viszonylag kis helyfoglalás mellett összetett igényeket elégít ki, a nyomtatási teljesítménytől függően több kategóriába sorolhatók.
A faxok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők és javító, karbantartó anyagok, alkatrészek, valamint a rendszerekben működő technológiai folyamatok kiszolgálásához szükséges kellékanyagok ellátását biztosító rendszernek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EU-beli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez.
A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal, amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők.
Az alkatrész és kellékanyagoknak a kötelező jótállás vagy a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével az eredeti gyártó által gyártott eszközbe történő beszerelése ne korlátozza az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének. A cserék során megvalósított módosítások mértéke nem haladhatja meg az eszköz eredeti gyártója által beszerzett, a termék minőségét garantáló tanúsítványok által érintett, meghatározott és szabályozott mértéket és határt.
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0303 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
2. Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel.
3. Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók megfelelnek az adott tevékenység előírt – lehetőleg auditált – szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak.
4. Ajánlott termék és szolgáltatás, megfelelő tanúsítványokkal igazoltan megfelel a felhasználó által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek.
5. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
6. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
7. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
8. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
9. Műszaki-technikai felszereltsége tegye lehetővé az általános és emelt szintű teljesítési igényre vonatkozó elérhetőségi, tájékoztatási, reagálási, visszaigazolási, szállítási, üzemeltetési, hibaelhárítási stb. követelményeknek való megfelelést (pl. telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, hot-line és internetszolgáltatások, tanácsadói, szállítói és szervizkapacitás).
10. Az ajánlott készülékek egyedi EMC jellemzőinek meg kell felelnie a vonatkozó magyar, valamint az EU nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványainak. Erről a szállítónak/gyártónak írásban kell nyilatkozatot csatolnia.
11. A készülékekre egy év helyszíni jótállási időt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást és a kellékanyag-ellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
12. A jótállási idő alatt a készülékek hibája esetén a javításra történő kiszállás 8 munkaórán belül történik. Három napon túl elhúzódó készülékjavítás esetén a felhasználó kívánságára készülékcserét kell biztosítani – a javítás idejére – azonos kategóriájú készülékre.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0304000000 Iratmegsemmisítő gépek

I. Kiemelt termékkör definíciója
Az iratmegsemmisítő gépek olyan, a központosított közbeszerzés intézményi köre tipikus iratmegsemmisítési feladatai szempontjából szükséges eszközök, amelyek az iratokat, kartonokat, floppy lemezeket, illetve CD és DVD lemezeket, mágneskártyákat és hitelkártyákat mechanikai úton (például darabolás, zúzás, őrlés) teszik – az elvárt biztonsági szintnek és terhelési kapacitásnak megfelelően – helyreállíthatatlanná.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
II titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépekre (BA: 0304010000), amelyek lehetnek
– Kis kapacitású II-es titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Közepes kapacitású II-es titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek.
IIIA titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépekre (BA: 0304020000), amelyek lehetnek
– Kis kapacitású IIIA-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Közepes kapacitású IIIA-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Nagy kapacitású IIIA-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek.
IIIB titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépekre (BA: 0304030000), amelyek lehetnek
– Kis kapacitású IIIB-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Közepes kapacitású IIIB-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Nagy kapacitású IIIB-s titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek.
IV titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépekre (BA: 0304040000), amelyek lehetnek
– Közepes kapacitású IV-es titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Nagy kapacitású IV-es titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek.
V titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépekre (BA: 0304050000), amelyek lehetnek
– Közepes kapacitású V-ös titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek;
– Nagy kapacitású V-ös titkossági fokozatú iratmegsemmisítő gépek.
Alkatrészekre, kellékekre (Iratmegsemmisítő gépek) (BA: 0304060000), amelyek lehetnek
– Kellékanyagok (Iratmegsemmisítő gépek);
– Kiegészítő berendezések (Iratmegsemmisítő gépek);
– Javító alkatrészek, karbantartó anyagok (Iratmegsemmisítő gépek).

II/1. Általános műszaki követelmények
A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal – CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat – igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval.
A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó vonatkozó jogszabályoknak, úgymint:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet;
– a közigazgatás különböző szintű informatikai együttműködését szabályozó előírások (ITB vagy KIETB ajánlások).
A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0304 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Az ajánlatnak magyar forintban vagy az ajánlati felhívásban meghatározott módon devizában kell tartalmaznia a megajánlott termék belföldi forgalomba hozatalával kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (például vámot, illetéket, adót), illetve a közbeszerzési díj kivételével a beszerzéssel összefüggő valamennyi költséget (például csomagolás, üzembe helyezés, a magyar nyelvű kezelési utasítás elkészítése, a termékre jellemző szokásos idejű jótállás, meghibásodás esetén helyszíni javítás, cserekészülék biztosítása), amelyet a Rendelet szerinti beszerző a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározhat.
2. A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei a forgalmazót terhelik.
3. A belföldi szállítás díjtételeit – amennyiben a vételárak nem tartalmazzák – külön kell részletezni.
4. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás/átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
5. A készülékekre egy év helyszíni jótállási időt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást és a kellékanyag-ellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a közbeszerzési eljárás folyamatában, mind a keretszerződések és keretmegállapodások megkötése után az ajánlattevő és/vagy a szállító (saját költségén az ügylet tárgyának megfelelő ésszerű mértékben) biztosítson lehetőséget a beszerző/ajánlatkérő intézmény részére mintakészülék kipróbálására és/vagy tesztelésére.
2. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
3. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

0390000000 Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, az irodatechnikai termékekre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti, rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatások, amelyek
– a megrendelő adott területi elhelyezkedésű irodatechnikai eszközparkjának megfelelő szintű használatát biztosítják,
– a megrendelő részére a szolgáltató vagy más szállító által korábban szállított irodagépek jótállási időn túli alkatrésszel, karbantartó anyaggal, illetve kellékekkel történő megfelelő szintű ellátását biztosítják, illetve
– a megrendelő igénye esetén az azok beépítéséhez, cseréjéhez szükséges javítási, karbantartási szolgáltatás biztosítása.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéshez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodatechnika) (BA: 0390010000), amelyek lehetnek
– Kiszállítás (Irodatechnika);
– Infokommunikációs eszközök telepítése és konfigurálása (Irodatechnika).
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodatechnika) (BA: 0390020000), amelyek lehetnek
– Rendszerfelügyelet (Irodatechnika);
– Rendszertámogatás (Irodatechnika);
– Help-desk/Ügyfélszolgálat (Irodatechnika);
– Karbantartás (Irodatechnika);
– Hibaelhárítás (Irodatechnika);
– Kiszállás (Irodatechnika);
– Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika).
Termékszakértői konzultációra (Irodatechnika) (BA: 0390030000).
Termékbérleti szolgáltatásra (Irodatechnika) (BA: 0390040000).
Garancia kiterjesztésére (Irodatechnika) (BA: 0390050000).
Műszaki-információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatásokra (Irodatechnika) (BA: 0390060000), amelyek lehetnek
– Rendszertervezés (Irodatechnika), amely magában foglalja a Rendszer követelmény meghatározást, Rendszer logikai tervezést, Alkalmazás fizikai tervezést, valamint az Infrastruktúra és hálózat fizikai tervezést;
– Rendszermegvalósítás (Irodatechnika), amely magában foglalja az Rendszerfejlesztés és -paraméterezést, Rendszer integrációt, Alkalmazás integrációt, és Infrastruktúra és hálózat kivitelezést.
Informatikai tanácsadási szolgáltatásokra (Irodatechnika) (BA: 0390070000), amelyek lehetnek
– Informatikai szervezet és működés tanácsadást (Irodatechnika), amely magában foglalja a Informatikai szervezetfejlesztést, Informatikai költségtervezést, Informatikai outsourcing tanácsadást, Belső szolgáltatási megállapodások (Service Level Agreement (SLA)) kialakítását, Szoftvergazdálkodást, Informatikai help-desk kialakítását.
Működési tanácsadásra (Irodatechnika) (BA: 0390080000), amelyek lehetnek
– Folyamatszervezés (Irodatechnika), amely magában foglalja a Szervezet működés- és folyamatátvilágítását, Szervezeti, működési koncepció/modell kialakítását, Folyamatok kialakítását, átalakítását, szabályozását, bevezetését, Folyamatmenedzsment rendszer bevezetését.

II/1. Általános műszaki követelmények
A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2. Részletes műszaki követelmények
A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0390 melléklet tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV. Egyéb követelmények
1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

4. függelék a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításhoz2Irodabútorok (0400000000)

 

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

 

0400000000

IrodabútorokBútorok (04)

Irodabútorok (0410000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)    Termékkör megnevezés
0410000000    Irodabútorok

0410100000 Irodai asztalok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A közintézmények – iroda, tárgyaló, ügyfélforgalmi várakozó, ügyeleti és más irodai rendeltetésű – helyiségeinek berendezésére alkalmas bútorok és bútorjellegű berendezési tárgyak (például pultok, paravánok, virágtartók).
Az irodai asztalok az irodai munkavégzésre vagy irodai tevékenységek céljára szolgáló, jellemzően vízszintes lapú, többnyire állványszerkezetű bútorok, amelyek az irodai funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Irodai munkatevékenység végzésére szolgáló irodai íróasztalok, munkaasztalokra (BA: 0410101000).

Hivatalokban használt, nem elsősorban irodai munkavégzés célját szolgáló Irodai, általános használatú asztalokra (BA: 0410102000), amelyek lehetnek
–    hivatali munkatevékenység végzését segítő, több ember hozzáülését lehetővé tevő irodai tárgyalóasztalok;
–    hivatali étkezést lehetővé tevő irodai étkezőasztalok.

Irodai, kiegészítő funkciójú asztalokra (BA: 0410103000), amelyek elsősorban irodai helyiségek, illetve előtereik nem munkavégzést szolgáló asztalai (asztalszerű tároló bútorai), amelyek lehetnek
–    alacsony lapmagasságú, ülőgarnitúrák, fotelek mellett alkalmazott Irodai pihenőasztalok, dohányzóasztal;
–    printer tartására alkalmazott irodai printerasztalok;
–    televízió, monitor, DVD, kazettás magnók, erősítők, projektorok stb. tartására szolgáló irodai médiaállványok;
–    cserepes virágok, növények számára irodai virágtartók.
Irodai munkaasztalok nagyobbítását, munkaterület növelését szolgáló irodai asztal-kiegészítőkre (BA: 0410104000).


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-asztalok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények és asztalok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az irodai asztalok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy az MSZ EN 527-2:2011;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2004;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987
szabványoknak.

Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.

Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében:
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag vagy megfelelő módon erősített;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).

Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárható többletszolgáltatásai:
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    saroklekerekítés, íves sarokkialakítás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása.

A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei:
–    a munkafelület furnérozott vagy tömörfából készített legyen;
–    a munkafelület élzárása vastag (1–3 mm) furnérral vagy tömörfa élléccel készüljön;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre – asztalok esetében a munkafelületre – kell vonatkoznia.


0410200000 Irodai szekrények, tárolóbútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az irodabútor-szekrények az irodai funkcióknak megfelelően tervezett és méretezett, ajtóval zárt, fiókos vagy nyitott polcos tárolóbútorok.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Padlón, padozaton megtámasztott Irodai állószekrényekre (BA: 0410201000), amelyek lehetnek
–    jellemzően (nyitott) polcokkal ellátott Irodai polcos szekrények;
–    ruhafogas számára akasztórúddal felszerelt Normál mélységű és Kis mélységű Irodai akasztós szekrények;
–    döntően vagy teljesen fiókkal ellátott Irodai fiókos szekrények;
–    asztallap alá rakható (opcionális) fiókokat tartalmazó Irodai konténerek.

Egyterű irodai helyiségben az egységeket egymástól elválasztó Irodai térhatároló elemekre (BA: 0410202000).

Előző kategóriákba nem sorolható Irodai egyéb tárolóbútorokra (BA: 0410203000).


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az irodai szekrények, tároló bútorok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988
szabványoknak.

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében:
Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia nem megengedett;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.

Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzásgátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai:
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;
–    polc leesés gátlása.

Konténerek
–    írószertartó;
–    központi zár;
–    80%-ig kihúzható fiók.

A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei:

Szekrények és konténerek
–    a frontfelületek furnérozottak vagy tömörfából készítettek legyenek;
–    a frontfelületek élzárása furnérral vagy tömörfa élléccel készüljön;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).


0410300000 Irodai ülőbútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Hivatalokban használt, nem pihenési célú Irodaszékekre (BA: 0410301000), amelyek lehetnek
–    irodai munkavégzésre tartósan alkalmas, ergonómiailag helyesen beállítható Irodai munkaszékek;
–    Irodai általános használatú székek, amelyek egyéb (Tárgyaló, Étkező, Konferencia) szék típusok;
–    Irodai térdelőszékek, amelyek támla nélküli vagy csak deréktámasszal rendelkező székek, ahol a test súlypontjának elhelyezése a térdelőtámaszon történik.

Hivatalokban használt, elsősorban pihenési célú, rendszerint kárpitozott ülőgarnitúrákra (BA: 0410302000).


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlatokban szereplő fotelok és kanapék (az önálló termékeket kivéve) bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben és jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia: ülőbútorok esetében az ülés és támlafelületekre (kárpitozott ülőbútor esetén az állványra).

Az Irodai ülőbútorok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8352:1987, forgószék esetén az MSZ EN 1335-2:2009, tárgyalószék esetén az MSZ EN 13761:2003, fotel és kanapé esetén az MSZ ENV 12520:2001;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8422:1988 vagy az MSZ EN 1335-1:2001;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8422:1988
szabványoknak.

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az irodai forgó munkaszékek legalább állítható üléssel és támlával készüljenek, a gépíró- és kezelői székek pedig önbeálló ikergörgős lábazattal (5 ágú lábbal) rendelkezzenek.

Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok alapkövetelményei az MSZ 8352:1987 értelmében.
Székek, karszékek:
–    alacsony támlás és kar nélküli kivitel megengedett;

–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett;
–    kárpitozott ülés, támla, A vagy B kategóriájú szövettel, illetve lélegző műbőrrel készüljön.

Forgó irodaszékek, karszékek:
–    magasságállítás;
–    támla merev vagy önbeálló és magasságban állítható;
–    legalább ötágú görgős vagy csúszótalpas lábazat;
–    kárpitos bevonat a székkel egyezően.

Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok elvárható többletszolgáltatásai:
Székek, karszékek:
2. minőségi csoportban
–    karos kivitel is;
–    kárpitozott ülés;
–    rakásolhatóság;
–    utólagos sorolhatóság;
–    utólagos kiegészíthetőség;
–    400 mm-nél szélesebb ülés;
–    nagy szilárdság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    karos kivitel;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    magasabb kategóriájú bevonó anyag.

Forgó irodaszékek, karszékek:
2. minőségi csoportban
–    fokozatmentes magasságállítás;
–    önbeálló vagy rugalmas támla;
–    mélységi támlaállítás;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    utólagos karfelszerelhetőség;
–    400 mm-nél szélesebb ülés;
–    nagy tartósság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    fékezett görgők;
–    szinkron mechanikás állítás;
–    kar állíthatósága.

A magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei:
–    az állványszerkezet és kar (a telekárpitozott kivételével) csak fém vagy természetes fa lehet;
–    a fém és fa alkatrészek felületkezelése a bútor magas igényességi fokozatához illő (pl. fém esetén krómozott, polírozott vagy eloxált) legyen;
–    a forgórészek ötágú lábcsillaga megfelelően felületkezelt fémből vagy természetes fával burkolva készüljön;
–    a lábazati, kar- és támla-alkatrészek – a görgőket és működtető szerelvények fogantyúit kivéve – műanyagból nem készülhetnek;
–    a kárpitos bevonó anyag valódi bőr vagy nagy értékű szövet legyen;
–    a termékeket magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú ülőbútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

0410400000 Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, az irodabútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodabútor) (BA: 0410401000), amelyek lehetnek
–    kiszállítás (Irodabútor);
–    irodabútor, irodaberendezés-tervezés (Irodabútor);
–    termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodabútor) (BA: 0410402000), amely lehet karbantartás (Irodabútor).

Garancia kiterjesztésére (Irodabútor) (BA: 0410403000).Oktatási bútorok (0420000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)    Termékkör megnevezés
0420000000    Oktatási bútorok


0420100000 Asztalok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A közintézmények – bölcsőde, óvoda, általános- és középiskola, felső- és felnőttoktatási, valamint diákotthon intézmény oktatási és kiszolgáló tevékenységet megvalósító helyiségeiben elhelyezett asztal jellegű bútorainak összessége, melyek hozzáülve, melléállva, illetve tárgyakat ráhelyezve munkavégzést tesznek lehetővé (például pultok, virágtartók is).
Az asztalok munkavégzésre vagy tárgyak tárolására, bemutatására szolgáló, jellemzően vízszintes, illetve dönthető lapú, többnyire állványszerkezetű bútorok, amelyek a funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Tantermi asztalok (BA: 0420101000), amelyek lehetnek tanulói és tanári asztalok. Ezek az intézmény általános oktatási folyamatában a tanulók és a tanárok munkavégzését teszik lehetővé. Ezek lehetnek:
–    Tanulói asztalok, amelyek a tanulók, hallgatók oktatási munkavégzéséhez használatosak;
–    Asztallal kombinált padok, amelyek egybeépített iskolapadként asztali és ülőbútor rendeltetésre készültek;
–    Tanári asztalok, amelyek az oktatók munkavégzéséhez használatosak;
–    Akadálymentes munkaasztalok a mozgásukban korlátozott, a hallássérült, látássérült, értelmileg fogyatékos tanulók, hallgatók munkájának, mozgásának megkönnyítését célozzák;
–    Auditórium rendszerek, amelyek a frontális oktatási elrendezésben kombinált iskolapadként asztali és ülőbútor rendeltetésre készültek, fixen telepítve.

Szaktantermi asztalok (BA: 0420102000), amelyek a speciális szakmai oktatást segítő bútorok, melyek lehetnek:
–    természettudományi szaktanterem tanulói asztalai;
–    a számítógép asztalok a számítástechnikai szaktanterem asztalai;
–    nyelvi laboratórium asztalai, melyek magukban foglalják a csoportos nyelvoktatás elektronikáját is, tanári és tanulói oldalon egyaránt;
–    a művészeti oktatás rajzbakok, rajzasztalok és tárgyasztalok segítségével válik komfortossá. A rajzbak munkafelületet biztosít, és egyúttal ülőbútor rendeltetést is szolgál. A rajzasztalok jellemzően dönthető, beállítható munkafelülettel rendelkeznek. A tárgyasztalok a mintaként szolgáló tárgyak bemutatását, geometriai helyzetbe állítását szolgálják;
–    műhelyasztalok, munkapadok, amelyek a műszaki szakoktatás nagy teherbírású munkafelületét biztosítják;
–    tankonyhai munkaasztalok a konyhai technológiák oktatása céljára használatosak.

Közösségi terek asztalai (BA: 0420103000), amelyek a közösségi élet szükségleteinek kiszolgálására, de nem a fő tevékenységre (oktatás-nevelés) használatosak, amelyek lehetnek:
–    Étkező- és tálalóasztalok, amelyek a tanulók, hallgatók étkeztetésében használatosak;
–    Kiszolgáló pult, amely a szolgáltatások nyújtásának céljára szolgáló bútor;
–    Olvasóasztalok, amelyek olvasótermi, könyvtári vagy szabadidős tevékenység céljaira szolgálnak;
–    Orvosi asztalok, amelyek az egészségügyi ellátásban használatos íróasztalok;
–    Rendezvényasztalok, amelyek az alkalmi események, jellemzően összecsukható vagy egymásra rakásolható kis tárolási helyigényű asztalai;
–    Virágtárolók, amelyek a dísznövények esztétikus elhelyezésére való bútorok.

Óvoda, bölcsőde asztalai (BA: 0420104000), melyek lehetnek foglalkoztató, nevelői, valamint pelenkázó asztalok.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező oktatási bútorzat asztalai bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútortárgyak külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat asztalai feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8355:1987;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ EN 1729-1:2007 és a gyermekasztalok funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8425-1988;
–    a biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek tekintetében az MSZ EN 1729-2:2006 szabványoknak.

Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok:
–    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXVIII. törvény),
–    a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 1998. évi XXVI. törvény),
–    az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXV. törvény),
–    az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 5. számú melléklet.

Az asztalok tekintetében megfelelő az MSZ 8355:1987 szerinti legalább mérsékelt igényességi fokozat, az alábbi többletkövetelményekkel:
–    bútorlap esetén legalább 18 mm vastagság, más anyag esetén legalább ezzel egyenértékű szilárdság;
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag, legalább 2 mm élzárás;
–    a vastag élzárás legalább R=2 mm-es éllekerekítéssel;
–    fémvázak oldószermentes festése.

Az asztalok elvárható többletkövetelményei:
–    víz-, vegyszer-, karc- és csikkállóság is;
–    dönthető vagy részben dönthető asztalfelület is;
–    többféle korcsoportba beállítható magasság is;
–    fokozatmentes asztalmagasság és asztallap-dőlésszög állíthatóság is;
–    egy anyagból körbeöntött élzárás is;
–    saroklekerekítés, íves sarokkialakítás is;
–    akadálymentes kivitel is.


0420200000 Szekrények, tároló bútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A szekrények és tároló bútorok az oktatási intézmények funkcionális igényeihez tervezett és gyártott bútortárgyak, melyek lehetnek a padlón álló, illetve fali rögzítésű, valamint görgős kivitelűek. Szerkezetüket tekintve lehetnek nyitott polcos, fiókos, akasztós, valamint ajtóval ellátott polcos, fiókos és akasztós szekrények, ezek kombinációit is beleértve.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Rendeltetésüket tekintve lehetnek öltözői, kollégiumi, naplótartó, folyóirattartó, vegyszer- és méregszekrények, vitrinek, tároló dobozok és tároló állványok, anyagmozgató kocsik és állványok, óvodai és bölcsődei szekrények, laboratóriumi közműblokk, tankonyhai szekrény, médiaszekrény.
Öltözői szekrények (BA: 0420201000) a váltó ruházat, illetve váltó cipő és táska tárolására, esetleg elzárására használatos szekrények, amelyek lehetnek:
–    ajtó nélküli öltöző szekrények;
–    zárható öltöző szekrények;
–    öltözői fogasok fali vagy álló kivitelben.

Naplótartó szekrények (BA: 0420202000) osztálynaplók tárolására kialakított, keskenypolcos tároló szekrény.

Folyóirattartó állványok (BA: 0420203000) újságok, folyóiratok számára kialakított ferdepolcos nyitott szekrény.

Kombinált kollégiumi szekrények (BA: 0420204000) diákotthonok számára kialakított, középen osztott, részben akasztó rudas, részben polcos kivitelű szekrények.

Tároló állványok (BA: 0420205000) nyitott, a tárgyak elhelyezésére, raktározására szolgáló, polcokkal ellátott bútorok.

Vegyszerszekrények (BA: 0420206000) speciálisan a vegyszerek biztonságos tárolására kialakított zárt szerkezetű szekrények.

Méregszekrények (BA: 0420207000) speciálisan a méregnek minősülő vegyszerek biztonságos tárolására kialakított zárt kivitelű szekrények.

Tároló dobozok (BA: 0420208000) eszköztárolásra használatos egyedi vagy rendszerbe kapcsolható, fix vagy görgős műanyag bútortárgyak.

Anyagmozgató kocsik és állványok (BA: 0420209000) eszközök szállítására, illetve bemutatására használatos, jellemzően görgős bútortárgyak.

Vitrinek (BA: 0420210) zárt kivitellel rendelkező, részben vagy egészében betekinthető üveges szekrények.

Óvodai, bölcsődei szekrények (BA: 0420211000) az óvodai és bölcsődei környezetnek megfelelően kialakított tároló, illetve térelválasztó szekrények.


Laboratóriumi közműblokk (BA: 0420212000) a tanári és tanulói asztalok egyesített víz-, szennyvíz-, elektromos és égőgáz-ellátását valósítja meg.

Tankonyhai szekrények (BA: 0420213000), amely a konyhatechnológiák oktatása során használatos munkafelületet és tárolást biztosító konyhaszekrény.

Médiaszekrények (BA: 0420214000) a multimédiás eszközök elhelyezésre, tárolására szolgáló szekrény.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat szekrényei feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8354:1987;
–    a gyermekszekrények funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8424-1988;
–    tankonyhák szekrényei és pultjai esetében az MSZ EN 1153:1999
szabványoknak.
Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok:
–    1997. évi LXXVIII. törvény,
–    1998. évi XXVI. törvény,
–    2003. évi CXXV. törvény,
–    OTÉK.

A szekrények felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével:
–    felmosható burkolattal rendelkező helyiségekbe kizárólag fémkeretes lábazattal rendelkező szekrény alkalmazható;
–    bútorlap szerkezeti anyag esetében az elvárt vastagság legalább 18 mm.

A szekrények elvárható többletkövetelményei:
–    műanyag tároló dobozos rendszer is;
–    öltözői szekrények esetén főkulcsos vagy számzáras zárszerkezet is;
–    180°-ban vagy 270°-ban nyíló zsanérok beépítése.


04203000000 Ülőbútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Tantermi székek (BA: 0420301000), amelyek lehetnek:
–    az oktató számára használatos tanári székek;
–    a tanulók, hallgatók számára használatos tanulói székek.


Szaktantermi székek (BA: 0420302000):
–    Természettudományi szaktantermek székei, amelyek magasabb állékonyságukban különböznek az általános tantermi székektől;
–    Műhelyszékek, amelyek a műszaki szakoktatás ülőbútoraiként szolgálnak;
–    Orvosi székek, amelyek az orvosi szobában használatos könnyen tisztítható munkaszékek.

Közösségi terek ülőbútorai (BA: 0420303000), melyek lehetnek:
–    Étkezőszékek, amelyek az intézményi étkeztetés ülőbútorai;
–    Közös vázú székrendszerek, ülőpadok, melyek több személy leülését biztosítják. Ezek lehetnek: Öltözői padok, tornatermi padok, folyosói padrendszerek;
–    Pihenő elemek, amelyek a várakozás és szabadidő kihasználás alkalmával használatosak.

Óvodai, bölcsődei ülőbútorok (BA: 0420304000), melyek lehetnek:
–    Foglalkoztatói gyermekszékek, amely a napi nevelési feladatok ülőbútora a gyermekek számára;
–    Foglalkoztatói nevelői szék, amely a napi nevelési feladatok ülőbútora a nevelők számára;
–    Etetőszék, amely a bölcsődés korú gyermekek étkeztetésénél használatos;
–    Öltöztető pad, amely a bölcsődés korú gyermekek átöltöztetésénél használatos és alkalmas a váltóruha és váltócipő tárolására.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező székek bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az oktatási bútorzat székei feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8356:1987;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ EN 1729-1:2007 és a gyermekszékek funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8426-1988;
–    a biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek tekintetében az MSZ EN 1729-2:2006
szabványoknak.
Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok:
–    1997. évi LXXVIII. törvény,
–    1998. évi XXVI. törvény,
–    2003. évi CXXV. törvény,
–    OTÉK.

A székek felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével:
–    A fém vázzal rendelkező székek padlóval érintkező felületei minden esetben műanyag vagy filc csúszófelülettel, illetve görgővel rendelkezzenek.
–    Az ülőbútorok elvárható többletkövetelményei:
–    ergonomikus egybepalást alkalmazása is;
–    víz-, vegyszer-, karc- és csikkállóság is;
–    hintamechanikás szerkezet is;
–    többféle korcsoportba beállítható magasság is.0420400000 Fekvőbútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A fekvőbútorok a diákotthonok, az orvosi szobák, illetve az óvodák, bölcsődék számára használatos bútorok.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Kollégiumi fekvőbútorok (BA: 0420401000), diákotthonok, bentlakásos intézmények lakóinak életvitelszerű elhelyezésére szolgálnak, amelyek lehetnek:
–    egyszemélyes ágyak;
–    emeletes ágyak;
–    heverők.

Orvosi fekvőbútorok (BA: 0420402000), az intézmények egészségügyi ellátásában alkalomszerűen használt bútorai, amelyek lehetnek:
–    vizsgáló ágyak;
–    betegágyak.

Óvodai, bölcsődei fekvőbútorok (BA: 0420403000), jellemzően a gyermekek napközbeni alvásigényének kielégítésre szolgál, amelyek lehetnek:
–    fektetők;
–    rácsos kiságy;
–    járókák.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező fekvőbútorok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az oktatási bútorzat fekvőbútorai feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8357:1987;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8427:1988;
–    az emeletes ágyak tekintetében az MSZ EN 747-1:2007;
–    a gyermekágyak tekintetében az MSZ EN 716-1:1999;
–    a felnőtt fekvőbútorok funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8423:1988;
–    járókák tekintetében az MSZ EN 12227-1:2001;
–    óvodai, bölcsődei fekvőbútorok tekintetében az MSZ EN 747-1:2007 szabványoknak.

A fekvőbútorok felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével:
–    a fém lábbal rendelkező ágyak padlóval érintkező felületei minden esetben műanyag vagy filc csúszófelülettel, illetve görgővel rendelkezzenek;
–    a fa, faalapú vázszerkezet kizárólag óvodai, bölcsődei környezetben megengedett.0420500000 Prezentációs eszközök

I. Kiemelt termékkör definíciója

A prezentációs eszközök az oktatás folyamán tárgyak, írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló eszközök.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Táblák (BA: 0420501000) írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló felületek, amelyek lehetnek:
–    Falitáblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, vagy parafa felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    Oszlopállványos táblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    Mobil állványos táblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    Moduláris, térbeli installációs táblarendszerek;
–    Interaktív táblák a digitális tananyag közvetítésének eszközrendszere;
–    Interaktív funkcióval rendelkező projektorok;
–    Elektronikus feleltető rendszerek, a tanulók, hallgatók valós idejű válaszadásának fogadására, rögzítésére és kiértékelésére szolgáló eszközrendszer.

Pulpitusok (BA: 0420502000) az előadó számára rendszeresített szónoki emelvény, állvány.

Vetítő állványok, média kocsik (BA: 0420503000) írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló eszközök üzemeléséhez és tárolásához használatosak, zárt vagy nyitott kivitelben.

Vegyi fülkék (BA: 0420504000) a természettudományi oktatásoknál használt anyagokat, azok szagát, gázát és gőzét biztonságosan eltávolítani képes bemutató fülkék, amelyek lehetnek:
–    Helyhez kötött egyoldali;
–    Helyhez kötött kétoldali, úgynevezett átadó;
–    Mozgatható, mobilis vegyi fülkék.


II. Általános műszaki követelmények

A prezentációs eszközök feleljenek meg:
–    Táblák tekintetében az MSZ EN 14434:2005;
–    Vegyi fülkék esetében az MSZ EN 14175 sorozatú szabványoknak.
A szabványi előírásokon felül az alábbi többletkövetelmények szükségesek:
–    az írható táblák esetében az írófelület csak gyárilag beégetett kerámia vagy zománcacél lehet, fémkerettel ellátva;
–    az interaktív táblák esetében a felület matt fehér zománcacél és legalább 120 x 180 cm méretű a hordozható és fixen telepített változatoknál is;
–    a feleltető rendszerek esetében 2–6 karakteres LCD kijelző, automatikus újraszámozás, és az interaktív táblával szoftverével integrált szoftver működtesse;
–    interaktív funkcióval rendelkező projektor esetén minimum WXGA (1280 x 800) felbontás, minimum 2600 Lumen fényerősség, magas, minimum 8000:1 kontraszt arány, valamint az egyidejű kéttollas vezérlés megkövetelt.0420600000 Bútoralkatrészek, elemek

0420700000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0420701000), amelyek lehetnek:
–    nevelési, oktatási intézmények berendezésének tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.

Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0420702000), amelyek lehetnek
–    karbantartás;
–    garancia kiterjesztése.Egészségügyi bútorok (0430000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)    Termékkör megnevezés
0430000000    Egészségügyi bútorok


0430100000 Orvosi-, nővér-, betegszoba és rendelői bútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az egészségügyi és oktatási intézmények – irodai-, orvosi-, nővér-, betegszoba, rendelői, tárgyaló, ügyfélforgalmi várakozó, ügyeleti és más irodai rendeltetésű – helyiségeinek berendezésére alkalmas bútorok és kiegészítőik.

0430101000 Íróasztalok, munkaasztalok

Az íróasztalok elsősorban irodai munkavégzésre vagy irodai tevékenységek céljára szolgáló, jellemzően vízszintes lapú bútorok, amelyek az irodai funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők. Az alkalmazási terület alapján (irodai, orvosi, labor) a felületi ellenállás szempontjából 3 kategóriába sorolandók: normál, közepes és mérsékelten víz- és vegyszerálló. Alap kiépítésében állítható talpcsavarral, opcionálisan fém lábakkal. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 600 mm, magasság: min. 720 mm.

A munkaasztalok az irodai, orvosi és laboratóriumi feladatoknak megfelelően tárolásra, egyéb munkavégzésre alkalmasak. Az alkalmazási terület alapján (orvosi, labor) a felületi ellenállás (víz- és vegyszerállóság) szempontjából 3 kategóriába sorolandók: normál, közepes, jó. A láb kialakítása: lapláb, csőláb vagy zártszelvényű fémláb. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 600 mm, magasság: min. 600 mm.

0430102000 Általános használatú asztalok
–    0430102010 Tárgyaló asztalok
Az íróasztaloktól eltérő lábszerkezettel, különböző méretekben és kivitelben. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 800 mm, magasság: min. 720 mm.
–    0430102020 Étkező asztalok
Az intézményben az étkezést lehetővé tévő asztalok. Javasolt méret: szélesség: min. 700 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 720 mm, valamint gyermek méret.

0430103000 Kiegészítő funkciójú asztalok
–    0430103010 Pihenőasztalok, dohányzóasztal
Orvosi szobák, pihenő helységek, közösségi terekben, elsősorban a társalgást, olvasást szolgáló asztalok. A normál asztaloknál alacsonyabb méretben.

–    0430103020 Műszer asztalok
Műszerek tárolására, fix és gurulós kivitelben. Tisztítható felület. Anyaga lehet: bútorlap, speciális bútorlap, műanyag, rozsdamentes acél, üveg, illetve ezek kombinációja. Különböző terhelhetőségű, 1–3 polccal. Javasolt méret: szélesség: min. 600 mm, mélység: min. 450 mm.

–    0430103030 Pelenkázó asztalok
1 és 2 részes, tároló résszel is bővíthető. Tisztítható felület, opcionális betét. Javasolt méret: szélesség: min. 500 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 850 mm.

–    0430103040 Printer és fénymásoló asztalok
Nyomtatók, fénymásolók és egyéb irodai készülékek tárolására szolgáló, különböző magasságú és méretű, fix és görgős kivitelű polccal rendelkező asztalkák. Javasolt méret: szélesség: min. 600 mm, mélység: min. 400 mm, magasság: min. 600 mm.

–    0430103050 Beteg kiszolgáló asztalok
A betegágyhoz tolható (görgős), állítható magasságú, fém lábú, lapfelületben is tisztítható asztalkák. Javasolt méret: szélesség: min. 400 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 750–1100 mm.


0430104000 Asztal kiegészítők

I. Kiemelt termékkör definíciója

Irodai és munkaasztalok nagyobbítását, munkaterület növelését szolgáló asztal kiegészítők.


II. Általános műszaki követelmények:

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező orvosi-, nővér-, betegszoba és rendelői bútorok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények és asztalok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az asztalok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy az MSZ EN 527-2:2003;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2004;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.

Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.

Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében:
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    szintezhetőség (legalább 1,5 cm);
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).

Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárt többletszolgáltatásai:
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    magasságállíthatóság;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása;
–    élkerekítés, íves él.

A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei:
–    a munkafelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a munkafelület élzárása min. 2 mm vastag;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A speciális asztalok (munkaasztalok, kiegészítő funkciójú asztalok) követelményei:
–    a munkafelület közepesen, illetve mérsékelten víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (bútorlap, HPL munkalap);
–    min. 2 mm vastagságú igény szerint vízálló ragasztóval rögzített ABS;
–    a laborasztaloknál igény szerint a munkafelület jó hő- és vegyszerálló (pl. Resopal);
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak.

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre – asztalok esetében a munkafelületre – kell vonatkoznia.


0430105000 Szekrények, tároló bútorok

–    0430105010 Polcos szekrények
Jellemzően irodai funkciójú polcos szekrények. Különböző kiépítettségben: nyitott, zárt, kombinált és különböző méretekben.

–    0430105020 Akasztós és öltöző szekrények
Ruhafogas számára akasztórúddal felszerelt normál mélységű és kis mélységű irodai akasztós szekrények, valamint orvosi-, nővér- és betegszobai öltöző szekrények. Egy-, illetve többajtós kivitelben, különböző kiépítettségben (polcok, akasztók), különböző anyagokból (bútorlap, fém), zárral szerelten.

–    0430105030 Fiókos szekrények
Döntően vagy teljesen fiókkal ellátott Irodai fiókos szekrények.

–    0430105040 Konténerek
Asztallap alá rakható (opcionális) fiókokat tartalmazó irodai konténerek. Görgős és álló kivitelben, zárhatóan.

–    0430105050 Éjjeliszekrények
Betegszobai éjjeliszekrények. Alap kivitelben gurulós. Asztalka nélkül és kinyitható vagy felnyitható asztalkával. Fiók, nyitott polc, ajtós kivitelben, különböző anyagokból (bútorlap, fém). Fontos szempont a tisztíthatóság.

–    0430105060 Speciális szekrények
Alkategóriák:
–    Műszer tároló szekrények: álló, illetve fali, jól zárható szekrények. Anyagában: bútorlap vagy fém. Opcionális görgő.
–    Gyógyszer és vegyszer tároló szekrények: álló, illetve fali, jól zárható szekrények. Anyagában: bútorlap vagy fém.
–    Kartoték szekrények: betegkartonok tárolására alkalmas fiókos szekrények, erősített fiókkal.
–    Biztonságtechnikai szekrények: széfek.
–    Beépített konyhák: teakonyhák, szekrénybe épített konyhák bútorai.


0430106000 Térhatároló elemek, burkolatok

I. Kiemelt termékkör definíciója

Irodai, orvosi, betegszobai paravánok, fix és görgős kivitelben, különböző anyagokból: bútorlap, fém, műanyag vagy vászon. Irodai, orvosi, betegszobai falburkolatok, valamint térelválasztásra szolgáló mobil fal elemek.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

A szekrények, tároló bútorok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2003; MSZ EN 1023-2 előírásainak (térelhatároló elemek);
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében:

Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia a nem látható éleken megengedett; a frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.

Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzás gátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai:
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;
–    polc leesés gátlása.

Konténerek
–    írószertartó;
–    fiókoszthatóság;
–    központi zár;
–    kihúzás gátlás vagy reteszelés (stop control);
–    fém- vagy egybeöntött fiók;
–    80%-ig kihúzható fiók.

A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei:
Szekrények és konténerek
–    a frontfelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a frontfelületek élzárása min. 2 mm vastag;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A speciális szekrények követelményei:
–    a munkafelület közepesen, illetve mérsékelten víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (bútorlap, HPL munkalap);
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak;
–    tűzállósági és biztonságtechnikai követelményeknek való megfelelés.


0430200000 Recepciós bútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A recepciós asztalok és szekrények az intézmények recepcióinak berendezésére szolgáló speciális méretű és kialakítású bútorok.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az asztalok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy az MSZ EN 527-2:2003;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2004;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987 szabványoknak.

Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.


Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében:
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    szintezhetőség (legalább 1,5 cm);
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).

Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárt többletszolgáltatásai:
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    magasságállíthatóság;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása;
–    élkerekítés, íves él.

A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei:
–    a munkafelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a munkafelület élzárása min. 2 mm vastag;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A szekrények, tároló bútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2003;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988 szabványoknak.

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében:

Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia a nem látható éleken megengedett, a frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság szükség szerint elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.

Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzás gátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai:
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;
–    polc leesés gátlása.

Konténerek
–    írószertartó;
–    fiókoszthatóság;
–    központi zár;
–    kihúzás gátlás vagy reteszelés (stop control);
–    fém- vagy egybeöntött fiók;
–    80%-ig kihúzható fiók.

A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei:
Szekrények és konténerek
–    a frontfelület MDF fóliás bútorlap, vagy furnéros bútorlap, vagy üveg, illetve fém kombinációkban legyen;
–    a frontfelületek élzárása min. 2 mm vastag;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).


0430300000 Raktári bútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A raktári tároló bútorok, polcok, az intézmények működését segítő alapanyagok, használati eszközök stb. tárolására szolgáló, különböző anyagból készülő (bútorlap, fém), különböző teherbírással rendelkező szekrények, polcok, polc rendszerek.


II. Általános műszaki követelmények

A raktári bútorok feleljenek meg:
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2003;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.

Az általános igényességi fokozatú raktári bútorok alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében:
–    szintezhetőség;
–    frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság szükség szerint elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.

Az általános igényességi fokozatú raktári bútorok elvárható többletszolgáltatásai:
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság, nagy teherbírás;
–    polc leesés gátlása;
–    kapcsolható kivitelű fémszerkezet.


A magas igényességi fokozatú raktári bútorok követelményei:
–    horganyzott fémszerkezet;
–    nagy teherbírás.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú raktári bútorok magukban foglalják az általános igényességi fokozatú raktári bútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).


0430400000 Laboratóriumi és műtő bútorok

0430401000 Általános használatú szekrények
Az irodai szekrényektől eltérő méretű és elemválasztékú szekrények. Általában alsó és felső elemekből állíthatók össze. Alapkövetelmény a munkafelületre vonatkozó mérsékelt víz- és vegyszerállóság.

0430402000 Speciális használatú szekrények
Kifejezetten olyan labor és műtő bútorok, ahol a jó víz- és vegyszerállóság alapkövetelmény. Elemválasztékban megegyezhet az előző kategóriával.


I. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező laboratóriumi és műtő bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

A szekrények feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2003; MSZ EN 1023-2 előírásainak (térelhatároló elemek);
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001 és ISO 14001
szabványoknak.

A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények esetében a homlok- és rakodófelületekre.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében:
–    szintezhetőség;
–    élfólia nem megengedett;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    mérsékelt víz- és vegyszerállóság;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell;
–    magasított fémláb megrendelhető.

Az általános igényességi fokozatú szekrények és elvárható többletszolgáltatásai:
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;
–    polc leesés gátlása.

A magas igényességi fokozatú szekrények követelményei:
–    a munkafelület jó víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (HPL, Resopal);
–    min. 2 mm vastagságú igény szerint vízálló ragasztóval rögzített ABS;
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).


0430500000 Ülőbútorok, ágyak

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok, fix és görgős kivitelben. Ide tartoznak a speciális beteg- és rehabilitációs székek.
Az ágyak fajtái: pihenésre (orvosi, nővér szoba), betegszoba és speciális alkalmazási területek (vizsgáló ágyak, szállító ágyak). Az ágyak csecsemő, gyermek és felnőtt korosztályoknak feleljenek meg.

0430501000 Székek

0430501010 Irodai munkaszékek
–    0430501011 Irodai forgószékek

0430501020 Általános használatú székek
–    0430501021 Tárgyaló székek
–    0430501022 Étkező székek
–    0430501023 Várótermi székek
–    0430501024 Térdeplő székek
–    0430501025 Labor székek
–    0430501026 Ülőkék

0430501030 Speciális használatú székek
–    0430501031 Betegszállító székek
–    0430501032 Rehabilitációs székek
–    0430501033 Kezelő székek

0430502000 Ülőgarnitúrák
–    0430502010 Fotelek
–    0430502020 Kanapék
–    0430502030 Pihenő padok

0430503000 Ágyak
–    0430503010 Heverők
–    0430503020 Beteg ágyak
–    0430503021 Kórtermi ágyak
–    0430503022 Vizsgáló ágyak
–    0430503023 Szállító ágyak
–    0430503024 Intenzív ágyakII. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlatokban szereplő ülőbútorok, ágyak (az önálló termékeket kivéve) bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben és jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia: ülőbútorok, ágyak esetében az ülési és fekvési felületekre.
Az Irodai ülőbútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8352,8353:1987, forgószék esetén az MSZ EN 1335-2:2001;
–    tárgyalószék esetén az MSZ EN 13761:2003, fotel és kanapé esetén az MSZ ENV 12520:2001;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8422:1988 vagy az MSZ EN 1335-1:2001;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8422:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az irodai forgó munkaszékek legalább állítható üléssel és támlával készüljenek, a kezelői székek pedig önbeálló ikergörgős lábazattal (5 ágú lábbal) rendelkezzenek.

Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok alapkövetelményei az MSZ 8352:1987 értelmében.
Székek, karszékek:
–    alacsony támlás és kar nélküli kivitel megengedett;
–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett;
–    kárpitozott ülés, támla, A vagy B kategóriájú szövettel, illetve lélegző (mosható) műbőrrel készüljön.

Forgó irodaszékek, karszékek:
–    magasságállítás;
–    támla merev vagy önbeálló és magasságban állítható;
–    legalább ötágú görgős vagy csúszó talpas lábazat;
–    kárpitos bevonat a székkel egyezően;
–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett.

Fotelek és kanapék:
–    a kárpitozás kemény vagy rugalmas;
–    tartalék rugalmasság nem előírás;
–    kárpitos bevonat a székeknél előírt módon;
–    készüljön karral vagy anélkül.

Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok elvárható többletszolgáltatásai:
Székek, karszékek:
2. minőségi csoportban
–    karos kivitel is;
–    kárpitozott ülés;
–    antisztatikus kárpit;
–    mosható (fertőtleníthető) kárpit;
–    rakásolhatóság;
–    rakattároló kocsi;
–    utólagos sorolhatóság;
–    utólagos kiegészíthetőség;
–    400 mm-nél szélesebb ülés;
–    nagy szilárdság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    karos kivitel;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    magasabb kategóriájú bevonóanyag.
Forgó irodaszékek, karszékek:
2. minőségi csoportban
–    fokozatmentes magasságállítás;
–    önbeálló vagy rugalmas támla;
–    mélységi támlaállítás;
–    antisztatikus kárpit;
–    mosható (fertőtleníthető) kárpit;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    utólagos karfelszerelhetőség;
–    400 mm-nél szélesebb ülés;
–    nagy tartósság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    fékezett görgők;
–    szinkronmechanikás állítás;
–    kar állíthatósága.

Fotelek és kanapék:
2. minőségi csoportban
–    rugalmas kárpitozás tartalék rugalmassággal;
–    karfás vagy teli kárpitozott karú kivitel;
–    tömörfa, rétegezett lemez (idom) vagy fém vázszerkezet;
–    legalább B kategóriájú bevonóanyag, mosható vagy antisztatikus kárpit.

A magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei:
–    az állványszerkezet és kar (a telekárpitozott kivételével) csak fém vagy természetes fa lehet;
–    a fém és fa alkatrészek felületkezelése a bútor magas igényességi fokozatához illő (pl. fém esetén krómozott);
–    polírozott vagy eloxált legyen;
–    a forgórészek ötágú lábcsillaga megfelelően felületkezelt fémből vagy természetes fával burkolva készüljön;
–    a lábazati, kar- és támla-alkatrészek – a görgőket és működtető szerelvények fogantyúit kivéve – műanyagból nem készülhetnek;
–    a kárpitos bevonóanyag valódi bőr vagy nagy értékű szövet legyen;
–    a termékeket magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú ülőbútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).


Ágyak:
Betegágyak

Az általános igényességi fokozatú kórtermi ágyak alapkövetelményei az MSZ 8353:1987 értelmében:
–    fekvőfelület mérete legalább 200x85 cm;
–    matrac vastagság legalább 14 cm;
–    mosható (fertőtleníthető) matracbevonat;
–    terhelhetőség legalább 170 kg;
–    hátrész legalább 70 fokban dönthető;
–    könnyen eltávolítható ágyvégek;
–    fix vagy görgős (3 fékezhető kerékkel).

Közepes felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásai:
–    4 szekciós ágyszerkezet, amelynél a hátrész és a lábtámla is mechanikusan állítható;
–    oldalráccsal felszerelhető;
–    acél lamellás rácsszerkezet;
–    2 standard és legalább 4 opcionális állvány elhelyezési lehetőség;
–    görgős kivitel (3 fékezhető kerék + 1 iránytartó kerék), ütköző görgős kerekekkel a sarkokon.

Magas felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásai:
–    terhelhetőség legalább 190 kg;
–    mechanikus CPR (vészleeresztő);
–    elektromos magasság-, háttámla- és lábszakasz-állítás vezérlővel;
–    elektromos trendelenburg- és anti-trendelenburg állítás;
–    központi fékes kivitel;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas minőség jellemezze.

Intenzív ágyak:
Az Intenzív ágyakkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a magas felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásainak, ezeken felül a következő többletszolgáltatással kell rendelkeznie:
–    HPL háttámla;
–    terhelhetőség legalább 200 kg;
–    antidecubitus matrac befogadására alkalmas fekvőfelület;
–    két részre osztott, lehajtható vagy leereszthető oldalrács;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas minőség jellemezze.

Megjegyzés: a közepes felszereltségű ágyak követelményei magukban foglalják az alap felszereltségű ágyak követelményeit, és a magas felszereltségű ágyak követelményei magukban foglalják a közepes felszereltségű ágyak követelményeit is. (Kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni.)

A speciális használatú székek: betegszállító székek, rehabilitációs székek (fürdetőszék, szoba WC), kezelő székek (vérvételi, nőgyógyászati), valamint szállító ágyak esetében szükséges az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17) EÜM rendelet alkalmazása.


0430600000 Kiegészítők

I. Kiemelt termékkör definíciója

Az egészségügyi intézmények berendezéséhez és működéséhez használatos bútor jellegű tárgyak és eszközök. Alapkövetelmény a CE minősítés.


0430700000 Bútorok alkatrészei, elemei

Az egyedi igények teljesítése érdekében az asztalok, szekrények fő alkotóelemeinek (asztallap, asztalláb, szekrényajtó), valamint alkatrészeinek (pl. fogantyúk) külön választéka.


0430800000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.


Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek lehetnek:
–    berendezések tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.

Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek lehetnek
–    karbantartás, javítás;
–    garancia kiterjesztése.


Kültéri bútorok (0440000000)

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)    Termékkör megnevezés
0440000000    Kültéri bútorok


0440100000 Pihenőbútorok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kültéri pihenőbútorok jellemzően az állandóan szabadban található, ülőbútorok és asztalok.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Padok (BA: 044010100), amelyek ülőbútorként a szabadidő kültéren történő kényelmes eltöltésének eszközei.

Asztalok (BA: 0440102000), amelyek vízszintes felülettel rendelkező, tárgyak, csomagok vagy akár élelmiszer ráhelyezésére szolgáló bútortárgyak.

Kombinált pihenőbútorok (BA: 0440103000), amelyek magukban foglalják mind az ülőbútorokat, mind pedig az asztalokat, közös vázszerkezet segítségével.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező kültéri bútorzat bútorcsaládot alkosson, azaz szerkezetében, kivitelében, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljon. Az egy bútorcsaládot alkotó bútortárgyak külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

A pihenőbútorok feleljenek meg:
–    a padok tekintetében az MSZ 8352:1987;
–    az asztalok tekintetében az MSZ 8351:1987
szabványoknak, az alábbi többletkövetelményekkel:
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el,
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak,
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.0440200000 Információközlés eszközei

I. Kiemelt termékkör definíciója

A köztereken való tájékozódás, útbaigazítás és hirdetések eszközei.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Információs táblák (BA: 0440201000)

Útbaigazító rendszerek (BA: 0440202000)


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező információs eszközök szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Azaz külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A kültéri bútorzatok feleljenek meg a létesítés biztonságtechnikai előírásainak.

Elvárt többletkövetelmények:
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.


0440300000 Aktív pihenés eszközei

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kültéri aktív pihenés eszközei az egészséges fizikai mozgás és játék céljait szolgálják megfelelő biztonság mellett.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Játszótéri bútorok (BA: 0440301000), amelyek telepített eszközként elsősorban gyermekek szórakoztatását, mozgásigényének kielégítését szolgálják.

Kültéri fitness eszközök (BA: 0440302000), amelyek elsősorban felnőttek, speciális esetben megváltozott képességű vagy idős személyek szabadtéri testedzését, mozgásigényének biztonságos kiszolgálását célozzák.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező aktív pihenési eszközök bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az aktív pihenés eszközei feleljenek meg:
–    az MSZ EN 1176; valamint
–    az MSZ EN 957 szabványsorozatnak.


Elvárt többletkövetelmények:
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.


0440400000 Kültéri kiegészítők

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Szeméttartók (BA: 0440401000) hulladékok átmeneti gyűjtésére szolgáló tárolóedények.

Kerékpártárolók, támaszok (BA: 0440402000) a kerékpárok átmeneti tárolására, biztonságos megőrzésének lehetőségére szolgáló eszközök.

Favédő rácsok, faveremrácsok (BA: 0440403000) a fák törzsének, illetve tövének védelmére, illetve a csapadék és öntözővíz bejutásának biztosítására szolgáló rácsos eszközök.

Virágládák, csemeteládák (BA: 0440404000) dísznövények elhelyezésére szolgáló, táptalajjal töltött edények.

Pollerek, térhatárolók (BA: 0440405000) a közterületeken eltérő rendeltetésű területek elválasztásra szolgáló tereptárgyak.

Ivókutak (BA: 0440406) a kültéri ivóvízellátás eszközei.


II. Általános műszaki követelmények

A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező kültéri kiegészítők bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A kültéri bútorzatok feleljenek meg a létesítés biztonságtechnikai és egészségügyi előírásainak.

Elvárt többletkövetelmények:
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.


0440500000 Bútoralkatrészek, elemek

Az egyedi igények teljesítése érdekében az asztalok, szekrények fő alkotóelemeinek (asztallap, asztalláb, szekrényajtó), valamint alkatrészeinek (pl. fogantyúk) külön választéka.


0440600000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0440601000), amelyek lehetnek:
–    kültéri bútorok, illetve azok elhelyezésének tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.

Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0440602000), amelyek lehetnek
–    karbantartás;
–    garancia kiterjesztése.

Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a csomagolás, a szállítás, a helyszíni szerelés költségeit, beleértve a csomagolóanyagok elszállítási költségeit is.
2. A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
3. A bútorokra a jótállási idő minimum egy év, ezt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
4. Az ajánlatnak termékenkénti, termékcsoportonkénti vagy termékcsaládonkénti bontásban tartalmaznia kell:
–    az önálló vagy termékcsoportba (bútorcsaládba) tartozó bútorok felsorolását és azok ajánlati árát;
–    a termékek rövidített műszaki dokumentációját (rövid műszaki leírással, az anyagok, szerkezetek és belső szerelvények ismertetésével, elemlistával, amely kiegészíthető prospektussal vagy fényképpel);
–    termékenkénti vagy termékcsoportra összevont használati, kezelési útmutatót, vagy annak meglétét igazoló nyilatkozatot;
–    a megajánlott termékek forgalomba hozatalához szükséges minősítéseket vagy engedélyeket.
5. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles:
–    az ajánlatban szereplő termékek származásáról;
–    a vállalt jótállási időről;
–    a beszerző, intézményi ajánlatkérő által előírt egyéb követelmények teljesítéséről.


Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

5. függelék3


Papíripari termékek és irodaszerek (0500000000)

Besoroló azonosító
(a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

0500000000

Papíripari termékek és irodaszerek


0501000000 Papírok

I. Kiemelt termékkör definíciója

A Papíripari termékek és irodaszerek az irodai és nyomdai célra felhasznált, papír alapanyagú termékeket, illetve az irodai munkavégzéshez szükséges irodaszereket foglalják magában.
A Papírok termékkategória az irodai és nyomdai célokat szolgáló, kézi írásra és nyomtatásra egyaránt használatos, famentes, felülkezelt, porzásmentes, jó kifekvésű, méretpontos és mérettartó papírokat foglalja magában elsődleges vagy újrahasznosított rostból. Megjelenésük igény szerint tekercs és íves kivitelben.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Irodagéppapírokra (BA: 0501010000), amelyek famentes, felületkezelt, sima, porzásmentes, méretpontos papírok, amelyek alkalmasak lézer és festéksugaras egy- és kétoldalas nyomtatásra vagy másolásra nagyteljesítményű irodai berendezéseken, amelyek lehetnek
–    mind lézer-, mind festéksugaras egy- és kétoldalas nyomtatásra vagy másolásra alkalmas (elsődleges vagy újrahasznosított rostból készült) Univerzális irodagéppapírok;
–    Speciális irodagéppapírok olyan famentes mázolt különleges felületű papírok, amelyek alkalmasak célirányos lézer vagy festéksugaras egy- és kétoldalas magas felhasználású nyomtatásra vagy másolásra nagyteljesítményű irodai berendezéseken.
Ofszetpapírok: ofszetnyomtatáshoz használatos, famentes, felületkezelt, gyengén simított, matt papír. Zárt felületű (porzásmentes).
Az ofszetnyomtatáshoz használatos famentes, gépsima, felületkezelt, porzásmentes, mérettartó enyvezett Ofszetpapírokra (BA: 0501020000), amelyek lehetnek
–    döntő többségben újonnan kémiai eljárással előállított, növényi rostokból (elsődleges vagy újrahasznosított rostból) készült Íves ofszetpapírok;
–    döntő többségben újonnan kémiai eljárással előállított, növényi rostokból (elsődleges vagy újrahasznosított rostból) készült Tekercses ofszetpapírok.

II/1. Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.
A papírok szállítása és tárolása feleljen meg az MSZ 8150-84 szabványnak.
Irodagéppapírok 500 ívenként, mechanikus és klimatikus védelmet biztosító hullámkarton dobozban kerüljenek csomagolásra.
Az íves ofszetpapírok palettázva és zsugorfóliázva, a tekercses ofszetpapírok oldalfal- és palástvédelemmel kerüljenek csomagolásra.


II/2. Részletes műszaki követelmények

A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0501 melléklet tartalmazza.


III. Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.


IV. Egyéb követelmények

1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0502000000 Papírtermékek

I. Kiemelt termékkör definíciója

Irodai célokra – iratok rendszerezésére, tárolására, védelmére és jelölésére, valamint információk hordozására – használt papír alapanyagú termékek.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Papírból készült, téglalap alakú, három oldalán lezárt, tárolásra és szállításra alkalmas Borítékokra/tasakokra (BA: 0502010000), amelyek lehetnek
–    hajlékony falú, téglalapalakú, kétfelületű, rendszerint papírból készült, három oldalán lezárt, az egyik hosszabb oldalon nyitott tároló (szállításra is alkalmas) Borítékok;
–    három oldalán lezárt, az egyik rövidebb oldalon nyitott tároló (szállításra is alkalmas), bélésnyomás és ablak nélkül készülő (hagyományos vagy redős-talpas) Tasakok.
Darabolt vagy tekercsben kiszerelt lapok, amelyek csomagok tartalmi jelzésére, reklámhatás elérésére, termékek rendeltetésére, árára, valamint figyelmeztetések, tiltások, tiltásokra utaló jelek, különleges bánásmódra utaló jelek, feliratok feltüntetésére alkalmas Címkékre (etikettek) (BA: 0502020000), amelyek lehetnek
–    mátrixnyomtatóhoz használható Mátrixnyomtatásra alkalmas címkék (etikett);
–    lézer- és tintasugaras nyomtatókhoz, illetve fénymásolókhoz használható Lézeres-tintasugaras nyomtatásra alkalmas címkék (etikett);
–    Kézzel írható címkék (etikett).
Faxpapír-tekercsekre (BA: 0502030000), amelyeknél a tekercs formában kiszerelt papírt (alappapírt) hőérzékeny színanyagot tartalmazó réteggel vonják be, amely hő hatására a megfelelő helyeken színessé (általában feketévé) válik.
Különféle rendeltetésű irodai gépekhez és pénztárgépekhez használatos Összeadógép-szalagokra (BA: 0502040000), amelyek lehetnek
–    Egypéldányos összeadógép-szalagok;
–    kezelt (CB felső rétegű és CF alsó rétegű) vegyi önátírópapírból álló Kétpéldányos összeadógép-szalagok (az alsó papíron fekete vagy kék átírással jelenik meg a betű, illetve szám).
Iratok tárolására, rendszerezésére, szállítására alkalmas Iratkezelőkre (papír alapú) (BA: 0502050000), amelyek lehetnek
–    Iratgyűjtők, amelyek egymásra hajtott, az alsó lapon (alaplapon) hajtókákkal ellátott karton, illetve papírlemez, amelyek A4 méretű lapok befogadására, gyűjtésére alkalmasak;
–    Szalagos irományfedelek, amelyek különböző, A4 méretű irományok tárolására alkalmas két papírlemez, a lemez széleinél két-két kimetszett réssel, amely textília-szalag befűzését és ezzel a lemezek közé helyezett irományok lekötését, zárását teszik lehetővé;
–    A4 méretű lapok rendezésére, tárolására szolgáló Iratrendezők (az A4-nél valamivel nagyobb alsó lapra karral nyitható leszorítólemezes szerkezetet szegecselnek);
–    A4 méretű, lyukasztott szélű lapok tárolására szolgáló, papírlemez, többnyire könyvkötőlemez felhasználásával kialakított, műanyag fóliával (pl. PVC-fóliával) borított, könyv alakú Gyűrűskönyvek.
A flipchartokhoz használatos, írásra alkalmas, felfüggesztéshez lyukasztással ellátott Flipchart-papírokra (BA: 0502060000) (tömbös kivitelben).
Az irodai munka során használatos Irodai füzetek, beíró, átíró, mutatókönyvek (BA: 0502070000), amelyek lehetnek
–    irodai kapcsozott füzetek;
–    irodai spirálfüzetek;
–    irodai beírókönyvek;
–    irodai átírókönyvek;
–    irodai mutatókönyvek.
Az irodai munka során használatos előre gyártott, nyomtatványszám szerinti Irodai nyomtatványok (BA: 0502080000).
Az irodai munka során használatos Irodai naptárak és határidőnaplók (BA: 0502090000), amelyek lehetnek
–    irodai naptárak;
–    határidőnaplók.


II/1. Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.
A papírtermékek szállítása és tárolása feleljen meg az MSZ 8150-84 szabványnak.
A papírtermékek csomagolási és kiszerelési követelményei:
1.    A borítékok és tasakok csomagolása hullámpapírdobozban, egységrakat képzéssel.
2.    Szalagos irományfedelek csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító csomagolásban, kartondobozban 25, illetve 50 db-os elválasztással.
3.    Iratgyűjtők csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító csomagolásban, kartondobozon belül 50 db-onként elválasztva.
4.    Iratrendezők csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító 3 rétegű hullámlemezből készült dobozban.
5.    Összeadógép-szalagok csomagolása hullámkarton dobozban.
6.    Faxpapír-tekercsek csomagolása hullámkarton dobozban kiszerelve.
7.    Címkék, etikettek csomagolása mappa és karton gyűjtődobozban.
8.    Címkék, etikettek megrendelő igényének megfelelően többszínnyomással ellátva.
Az összeadógép-szalagok időállósága, azaz a másodpéldányon a nyomatmegőrzési idő minimum 5 év. A faxpapír-tekercsek nyomtathatósági garanciája 5 év.


II/2. Részletes műszaki követelmények

A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0502 melléklet tartalmazza.


III. Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.


IV. Egyéb követelmények

1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0503000000 Számítógép-kiírópapírok

I. Kiemelt termékkör definíciója

43–170 g/m2 tömegű, famentes, egyenletes rostelosztású, felületkezelt, gépsima, nagy felületszilárdságú, porzásmentes, mérettartó és méretpontos, jól nyomtatható, fehér vagy pasztell, tartós használatú (felhasználhatóság, olvashatóság) papír, amely többek között ügyvitel-technikai és nyomdaipari felhasználásra, szolgáltatásra alkalmas.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Kapcsolódó nyomdai szolgáltatás nélküli Nyomatlan számítógép-kiírópapírokra (BA: 0503010000), amelyek lehetnek
–    Egypéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    Kétpéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    Három és többpéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    Nyomatlan számítógép-kiírópapírok egyedi kivitelezése, amelyek további egyedi kivitelezési többletszolgáltatással vehetők igénybe.
Nyomdai előkészítési, nyomtatási és kiszerelési Nyomdai szolgáltatásokra (BA: 0503020000), (amelyek együttesen vagy külön-külön is választhatók) amelyek lehetnek
–    megállapodás szerinti Általános nyomdai szolgáltatások;
–    megállapodás szerinti egyedi, Speciális nyomdai szolgáltatások.
Összetett tulajdonságú, kiemelt Nyomott számítógép kiíró-papírtermékek általános használatra (BA: 0503030000), amelyek lehetnek
–    Titkosított bértasakok, amelyek egyedi hozzáférhetőséget biztosító bérutalványozási dokumentumok;
–    Átutalási megbízások, amelyek egyedi adatokkal ellátott átutalási utalványok;
–    Számlák egy számlaértékkel, amelyek egyedi igényeket kielégítő méretű, és/vagy egyedi igényeket kielégítő perforációt tartalmazó íves számítógép-kiírópapírok;
–    Tértivevények, amelyek egyedi igényeket kielégítő méretű, és/vagy egyedi igényeket kielégítő perforációt tartalmazó íves számítógép-kiírópapírok.


II/1. Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.
A számítógép-kiírópapírok szállítása és tárolása feleljen meg az MSZ 8150-84 szabványnak.
A számítógép-kiírópapírok csomagolási és kiszerelési követelményei:
1.    Leporelló számítógép-kiírópapírok csomagolása kartongyűjtő dobozban.
2.    Tekercses számítógép-kiírópapírok csomagolása palettán zsugorfóliázva, kiékelve, borítókartonnal ellátva.
A számítógép-kiírópapírokat a megrendelő igényének megfelelően többszínnyomással kell ellátni.


II/2. Részletes műszaki követelmények

A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0503 melléklet tartalmazza.


III. Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.


IV. Egyéb követelmények

1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0504000000 Irodaszerek és írószerek

I. Kiemelt termékkör definíciója

Irodai munkához használatos, vegyes, alapvetően nem papír alapanyagú eszközök, kellékek.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Írószerekre és kellékeikre (BA: 0504010000), amelyek lehetnek
–    radírvégű és radírvég nélküli Fafoglalatú grafitirónok;
–    nyomósirónok;
–    irónbelek;
–    cserélhető és nem cserélhető betétes golyóstollak; golyóstollbetétek;
–    rostirónok;
–    rostirón tűfilcek;
–    rollerirónok;
–    szövegkiemelők;
–    radírok.
Iratkezelőkre (BA: 0504020000), amelyek lehetnek
–    Gyorsfűzők, amelyek kevés lapszámú irat lyukasztás utáni lefűzésére és védelmére szolgáló irattartók (lefűző szerkezetes vagy klipszes változatban);
–    Mappák, amelyek iratok lefűző nélküli tárolására és biztonságos szállítására alkalmas gyűjtő mappák (gumis, villámzáras, iratvédő vagy függő változatban);
–    gyakran használt iratok védelmét szolgáló műanyag irattartó Genothermek (lyukasztás nélküli és lefűzhető kivitelben);
–    Előrendezők, amelyek iratok csoportosítására és gyors visszakeresésére szolgáló, nagy befogadóképességű iratgyűjtők (1–31-ig számozott vagy A–Z-ig betűjeles kivitelben);
–    egyszerű iratcsoportosításra és tárolásra használt Irattartó papucsok (karton, műanyag borítású és kemény műanyag kivitelben);
–    iratok elhelyezését és könnyű hozzáférését lehetővé tevő Irattartók (tálcás vagy fiókos kivitelben);
–    különböző iratok rendszerezésére, szállítására használható Irattartó táskák;
–    névjegykártyák elhelyezésére és rendszerezésére szolgáló Névjegykártya-tartók (könyvalakú, fekvő vagy forgó kivitelben);
–    ritkán használt iratok tárolására, megőrzésére és nyilvántartására alkalmas Iratarchiválók (dobozos vagy konténeres kivitelben).
Iratkezelők kellékeire (0504030000), amelyek lehetnek
–    kisebb mennyiségű irat gyakori, lyukasztás nélküli összefűzésére szolgáló Iratsínek;
–    kevés számú irat esztétikus és gyors összefűzésére szolgáló Iratsín-borítók;
–    iratok rendszerezésére és visszakeresésére szolgáló betű-, szám- vagy színmegkülönböztetéssel rendelkező (regiszter nélküli vagy regiszteres) Elválasztólapok;
–    gyűrűs szerkezetű irattartókban lefűzhető lyukasztással ellátott Gyűrűskönyv-betétek.
Jegyzettömbökre (0504040000), amelyek lehetnek
–    Hagyományos jegyzettömbök;
–    Öntapadós jegyzettömbök;
–    ragasztott és dobozos Kockatömbök;
Irodai kisgépek és kellékeire (0504040000), amelyek lehetnek
–    papírok és műanyag lapok szélein történő összefűzésére szolgáló (mechanikus vagy elektromos) Fűzőgépek;
–    Fűzőgép-kellékek (ide tartoznak a fűzőgépkapcsok és kapocskiszedők);
–    szabvány méretű és távolságú lyukak készítésére alkalmas Lyukasztógépek, egyszerre több papír vagy műanyag lapon (mechanikus vagy elektromos kivitelben);
–    A/4 méretű lapok spirálos rendszerű összefűzésére szolgáló Spirálozógépek;
–    Spirálozógép-kellékek (ide tartoznak a spirálozó előlapok, spirálozó hátlapok, valamint a spirálok);
–    Hőkötőgépek;
–    Hőkötészeti kellékek (például hőkötő borítók);
–    Lamináló gépek;
–    Lamináló fóliák;
–    Számológépek;
–    Számológépek kellékei (például elemek);
–    Irodai mechanikus vágógépek.
Vizuáltechnikai eszközökre (0504060000), amelyek lehetnek
–    Flipchart táblák;
–    állványos és falra rögzíthető Fehértáblák;
–    fakeretes és alumíniumkeretes Parafatáblák (ide tartoznak a Kombinált parafa- és fehértáblák is);
–    állványos, hordozható és falra rögzíthető Vetítővásznak;
Vizuáltechnikai eszközök kellékeire (0504070000), amelyek lehetnek
–    Táblatisztítók (ide tartoznak a mágneses táblatörlők, táblatörlő kefék, táblatisztító folyadékok, spray-k);
–    Mágneskorongok;
–    Írásvetítő fóliák;
–    Rajzszegek;
–    Térképtűk.
Irodai kellékekre (0504080000), amelyek lehetnek
–    Ragasztók (ide tartoznak a tubusos általános ragasztók, tubusos univerzális erős ragasztók, pillanatragasztók, ragasztó stiftek);
–    öntapadó csomagoló és öntapadó Ragasztószalagok;
–    kézi és asztali Ragasztószalag-tépők (ide tartoznak a csomagolószalag-adagoló készülékek is);
–    Hibajavítók (ide tartoznak a hibajavító folyadékok, hibajavító hígítók; hibajavító szettek, utántölthető hibajavító rollerek, hibajavító roller-utántöltő kazetták, hibajavító tollak);
–    Iratrögzítő kapcsok és kellékeik (ide tartoznak a gemkapcsok és bindercsipeszek);
–    egyenes és háromszög Vonalzók;
–    sorszámozó-, dátum- és Szövegbélyegzők;
–    Bélyegzési kellékek (ide tartoznak a bélyegzőpárnák, cserepárna-betétek, bélyegzőfestékek, bélyegzőtartó állványok);
–    Ollók;
–    Kések és kellékei (ide tartoznak a mechanikus levélbontó kések, elemes levélbontók, univerzális kés, univerzális késbetét);
–    nemzeti színű aktakötöző és kenderzsinegek;
–    rácsos műanyag, tömör falú műanyag és fémhálós Papírkosarak;
–    Csomagoló anyagok (ide tartoznak a papírzsákok, csomagoló papírok, gumigyűrűk);
–    Íróasztali eszközök tisztítószerek.


II/1. Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.
Az irodaszereket és írószerek szállítása és tárolása feleljen meg az MSZ 8150-84 szabványnak.
Az irodaszereket és írószerek mechanikus és klimatikus védelmet biztosító kiszerelési egységekben kerüljenek csomagolásra.


II/2. Részletes műszaki követelmények

A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0504 melléklet tartalmazza.


III. Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.


IV. Egyéb követelmények

1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0590000000 Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

I. Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a papíripari termékekre és irodaszerekre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított termékek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Papíripari termékek és irodaszerek) (BA: 0590010000), amelyek lehetnek
–    Kiszállítás (Papíripari termékek és irodaszerek).
Termék megszemélyesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Papíripari termékek és irodaszerek) (BA: 0590020000), amelyek lehetnek
–    Megszemélyesítés (Papíripari termékek és irodaszerek).


II/1. Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.


II/2. Részletes műszaki követelmények

A termékkör részletes, terméktulajdonságokkal meghatározott specifikációját és normatív követelményeit az M-0590 melléklet tartalmazza.III. Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.


IV. Egyéb követelmények

1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

6. függelék4


Gépjárművek (0600000000)

3E12556_0

Besoroló azonosító (a továbbiakban: BA)

Termékkör megnevezés

0600000000

Gépjárművek0601000000 Személyszállító gépjárművek

I. Kiemelt termékkör definíciója
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
A személygépjármű rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.
Az egyterű személygépjármű rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladataihoz kapcsolódó kiscsoportos személy- és áruszállítás ellátása.
A személyszállító könnyű terepjáró rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatainak könnyű terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása.
A személyszállító nehéz terepjáró rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatainak közepes és nehéz terepen történő ellátása.
Az 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű olyan gépjármű, mely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik.
Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali személy- és áruszállítási feladatainak könnyű terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása.

Származó termékosztályok:
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki:
Személygépjárművekre (0601010000), amelyek lehetnek
–    személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória,
–    személyszállító személygépjármű extra felszereltségek.
Egyterű személygépjárművekre (0601020000)
–    egyterű személygépjárművek 1., 2., 3., 4. és 5. kategória,
–    egyterű személygépjármű extra felszereltségek.
Terepjáró gépjárművekre (0601030000), amelyek lehetnek
–    személyszállító könnyű terepjáró gépjárművek 1. és 2. kategória,
–    személyszállító nehéz terepjáró gépjárművek,
–    5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek,
–    személyszállító terepjáró gépjármű extra felszereltségek.

II.1. Általános műszaki követelmények
II.1.1. A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:
–    hosszúság (mm),
–    szélesség (mm),
–    magasság (mm),
–    tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
–    szállítható személyek száma,
–    ajtószám,
–    gépjármű normatív felszereltsége.
A fenti hosszúság, szélesség, magasság és tengelytáv értékek alapján a kategória besorolás úgynevezett fuzzy halmazok mentén történik.
Minden esetben úgy jellemezhető egy halmaz, hogy definiáljuk egy adott geometriai paraméterű jármű adott halmazba tartozásának mértékét definiáló függvényt. Ezen függvények az adott geometriai paraméter függvényében „háromszögek”, melyek egységnyi (100% magasságúak), és az egymás melletti kategóriákat jellemző függvényeket úgy definiáljuk, hogy egy adott geometriai érték esetében a két szomszédos függvényből kimetszett érték összege 100% legyen. Ez a következőképpen biztosítható:
1. ábra Fuzzy függvény


Az i. kategóriát leíró fuzzy halmaz képlete:


A járművek besorolásához kilenc kategóriát definiálunk az alábbi értékeknek megfelelően:

1. táblázat Kategóriahatárok

Az 1. kategóriába tartozás mértéke:


A 2. (3, 4, 5, 6, 7, 8) kategóriákba tartozás mértéke:


A 9. kategóriába tartozás mértéke:


A személyszállító gépjárművek kategóriába sorolását biztosító műszaki tulajdonságokhoz az alábbi súlyok kerültek meghatározásra:

Paraméter

Megnevezés

Súly

hosszúság

SÚLY_HOSSZ

50%

szélesség

SÚLY_SZÉLESSÉG

10%

tengelytáv

SÚLY_TENGELYTÁV

35%

magasság

SÚLY_MAGASSÁG

5%A kategória meghatározása:
1

Az utasítást az 5/2022 (IV. 14.) ITM utasítás 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. április 15. napjával.

2

A 4. függelék a 13/2013. (IV. 11.) NFM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. függelék a 35/2013. (IX. 27.) NFM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. függelék a 30/2013. (VIII. 16.) NFM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. függelék a 32/2012. (XI. 16.) NFM utasítás 1. §-ával megállapított, a 14/2014. (IV. 9.) NFM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére