• Tartalom

140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet

140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról1

2015.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 (1) A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) a Kormány ügydöntő jogkörű, a fejlesztéspolitikai kormányzati feladatok összehangolt irányítását végző szerve.

(2) Az NFK

a) ellátja a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat,

b) ellátja a 2014–2020 programozási időszakban egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel hatáskörébe utalt feladatokat,

c) véleményezi a kormánydöntést nem igénylő ágazati fejlesztési terveket, programokat és stratégiákat, ha azok megvalósítását nem uniós forrásból finanszírozzák,

d) véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket és a komplex programokat, ha azok megvalósítását nem uniós forrásból finanszírozzák,

e) dönt az a) és b) pont alá nem tartozó, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokról,

f) az általa tárgyalt ügyekben nyomon követési tevékenységet végezhet, a végrehajtásról tájékoztatást kérhet,

g) a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érdekében jogalkotást kezdeményezhet,

h) a fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetektől beszámolót kérhet, és intézkedési javaslatot fogalmazhat meg,

i) a fejlesztési célú uniós és hazai pénzügyi források tekintetében egyes végrehajtás-felügyeleti feladatokat lát el.

2. § Az NFK felelős a 2014–2020 időszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során alkalmazandó eljárásrend és szervezeti környezet kialakításáért a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról szóló 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 13. pontjában foglaltak szerint. E feladatkörében átveszi a Kormányhatározat 13. pontja alapján felállított tárcaközi munkacsoport feladat- és hatáskörét.

3. § A kormánydöntést igénylő fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztési dokumentumok kizárólag az NFK jóváhagyását követően terjeszthetők a Kormány elé.

4. §3 A tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő programokat, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatait és projektjeit illetően az NFK és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének közreműködésével a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult a szükséges szakmai egyeztetés lefolytatására.

5. § Az NFK

a)4 véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíthető ügyeket, és javaslatot tesz – az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter útján – a Kormány részére a kiemelt jelentőségű üggyé minősítésre, illetve egyéb intézkedésre,

b) javaslatot tesz a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságokra, illetve közreműködő szervezetekre,

c) véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket,

d)5 megtárgyalja és Kormány általi megtárgyalásra javasolja a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős miniszter által parafált támogatási szerződéstervezetek alapján, a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által előterjesztett, egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásról szóló kormány-előterjesztést.

6. § Az NFK által tárgyalt és elfogadott előterjesztés közvetlenül benyújtható a Kormány ülésére.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 21. napjával.

2

Az 1. § a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 206. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a) pontja a 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § d) pontja a 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére