• Tartalom

141/2012. (XII. 27.) VM rendelet

141/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról1

2013.07.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) fenntartó: a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek/tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a köznevelési intézmény fenntartására jogosult személy;

b) szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, hatály, kérelmezők

2. § (1) A 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra meghirdetett óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók vehetnek részt.

(2) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év november 15-ei állapot szerint november 30-áig megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait – az intézmény neve, OM azonosítója, a fenntartó neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és címe – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(3) Az óvoda-, és iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként, középfokú iskolai tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulónként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhető.

3. § Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az MVH látja el.

4. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. § szerint létrejött szállítási szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(2) Támogatást olyan kérelmező igényelhet, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezők jóváhagyása

5. § (1) A jóváhagyással nem rendelkező kérelmezőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésőbb a szerződésnek a 8. § (1) bekezdés szerinti első alkalommal történő benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti időszak esetében a jóváhagyási kérelmet – a szerződéssel egyidejűleg vagy önállóan – legkésőbb 2013. január 31-éig kell benyújtani. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztő.

(2) Az a kérelmező jogosult jóváhagyás iránti kérelem előterjesztésére, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél nyilvántartásba vetette magát.

(3) Ha a kérelmező nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkező ügyfelet vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt, vagy annak kiegészítését (fizetésiszámla-számának bejelentését) legkésőbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti az MVH-tól.

(4) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok jóváhagyási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: kistérségi társulásról szóló törvény) alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez intézményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás másolati példányát.

(5) Amennyiben a jóváhagyást követően a kérelmező adataiban változás következik be, a kérelmező az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében egy alkalommal, tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

6. § (1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító egymással olyan szerződést kötött, amely által biztosított termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket engedélyezett üzemben állították elő, és megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak.

(2)2 Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy az (1) bekezdésben említett szállítási szerződés az intézmény fenntartójának jóváhagyásával megköthető a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 1. § 3. pontja szerinti intézmény működtetését végző jogi személlyel vagy az intézmény elhelyezkedése szerint illetékes települési önkormányzattal is.

(3) Támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezettel egyidejűleg köt szállítási szerződést. A gazdálkodó szervezettel kötött szállítási szerződés legfeljebb fél éves időszakra köthető, amely időszak alatt a szerződés nem módosítható. A gazdálkodó szervezettel hűségszerződés nem köthető, valamint a fenntartó hűségnyilatkozatot nem tehet. A szállítással összefüggésbe hozható összes feltételt egy keretszerződésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet javára árrés, haszonrés, egyéb jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg. Amennyiben e bekezdésben foglalt feltételek bármelyike nem teljesül, a támogatás jogosulatlannak minősül, és a felmerülő összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(4) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a kérelmező megnevezése,

b) nevelési-oktatási intézményenként (az OM azonosító feltüntetése mellett) – a bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően –

ba) a teljesítés helyszíne,

bb) a tanítási, nevelési napok száma a 2. § (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan,

bc) a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók száma a támogatási kérelemmel érintett, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban,

bd) a támogatott termék átvételének módja,

be) a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

bf) az adott termékre vonatkozó egységár,

bg) a fizetés feltételei,

bh) a szállítási időszak,

bi) a szállítások ütemezése,

bj) a szerződésmódosítás lehetősége a szeptemberi gyermek/tanulólétszám ismeretében.

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatás előfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Amennyiben e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a támogatás jogosulatlannak minősül, és a felmerülő összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(6) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekről számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdése szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.

(7) A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel – a fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

(8) A szerződő felek a kérelmező személyét a 8. § (2) bekezdése szerinti időszakokra eltérően is meghatározhatják.

(9) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó elemét a felek a már megkezdett – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott – időszak vonatkozásában ne módosítsák.

(10) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdés szerinti valamely időszakra szerződést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra akkor jogosult, ha ugyanazon időszakra nem köt újabb szerződést, kivéve az állami intézményfenntartó szerv, az országos nemzetiségi önkormányzatok, a gesztor települési önkormányzatok, az alapítványok, valamint az egyházi jogi személyek esetében, ahol a székhelyükön kívüli településen működő nevelési-oktatási intézmény vagy nevelési-oktatási intézmények, illetve az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívüli más településen működő tagintézmény vagy tagintézmények ellátása érdekében lehetőség van az adott időszakra vonatkozóan egynél több szerződés megkötésére is.

5. A támogatható termékek köre

7. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. melléklet III. pontja szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik. Laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére kiszállításra kerülhet a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerint zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 13. melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz tejidegen összetevőt, és megfelel a MÉ 13. melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: III. kategória);

d) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: IV. kategória);

e) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített élőflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: V. kategória);

f) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölccsel ízesített, élőflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: VI. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvodások, az általános iskolai tanulók, a középfokú iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók részére kerülhet kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.

(4) Amennyiben az általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló, vagy óvodás az adott tanítási vagy nevelési napon már részesült e rendelet szerint őt megillető és maximálisan kiosztható 0,25 liter, vagy ennek megfelelő tejegyenértékű tejtermékből, az ezt meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehető igénybe.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:

a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírszegény, az e rendelet előírásainak megfelelő hőkezelt fogyasztói tejféleség vagy hőkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt, és kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 1 liter tej egyenértéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg,

c) 1 kg kiszállított, az e rendelet előírásainak megfelelő natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelő ízesített joghurt 0,971 liter tejegyenértéknek felel meg,

d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,9 liter tejegyenértéknek felel meg.

6. A szerződés és a támogatási kérelem benyújtása

8. § (1)3 A kérelmező köteles a szerződés másolati példányát a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvánnyal együtt a szerződésben szereplő első szállítási napot követő tizenöt napon belül, a szerződésmódosítás másolati példányát a megkötésétől számított tizenöt napon belül a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti időszakok esetében a szerződés benyújtási határideje 2013. május 31.

(2) A kérelmező a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon

a) a 2013. január 1. és 2013. február 28. közötti időszakban,

b) a 2013. március 1. és 2013. április 30. közötti időszakban,

c) a 2013. május 1. és a nevelési-oktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő időpontja közötti időszakban,

d) a 2013. szeptember 1. és 2013. október 31. közötti időszakban, és

e) a 2013. november 1. és 2013. december 31. közötti időszakban

kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja be az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmező székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(3) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A kistérségi társulásról szóló törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a (2) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott időszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló számlák másolati példányait és azok összesítőjét, amely összesítőnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia kell a számlákon szereplő leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola, középfokú iskola tanuló) bontásban.

(5)4 Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy az intézmény fenntartójának jóváhagyásról szóló dokumentumot a szállítói szerződéssel együtt – az (1) bekezdésben meghatározott határidők szerint – kell a szállítónak megküldenie az MVH részére.

(6) Amennyiben a tej-, és tejtermékek kiszállítása a 6. § (3) bekezdésben meghatározott feltételrendszer szerint valósul meg, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell a gazdálkodó szervezet és a fenntartó közös nyilatkozatát arról, hogy teljesülnek a 6. § (3) bekezdésben, valamint a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltételek.

(7) Az MVH a hiánytalan és jogszerű támogatási kérelmekről a beérkezést követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.

(8) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérelmek tekintetében tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

7. Támogatási rendszer

9. § (1) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően az adott támogatási időszakban annak az időszaknak a kezdő napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.

(3)5 Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 6–8. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíció, valamint a 2010–2011. évi önhibáján kívüli hátrányos helyzet figyelembevételével történik.

8. Általános iskolások ellátásának támogatása

10. § (1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének húsz százaléka.

(4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

(5)6 A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő intézményegység esetén a 6–8. melléklet szerinti besorolás alapját – a 10. § (1)–(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az a település képezi, ahol a tagintézmény működik.

9. Óvodások ellátásának támogatása

11. § Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.

10. Középiskolások ellátásának támogatása

12. § A középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.

11. Bruttó vételár

13. § E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 30 Ft/dl,

b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,

c) a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,

d) a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,

e) az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,

f) a VI. kategóriájú termékek esetében 315 Ft/kg.

12. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés

14. § (1) Ha a kérelmező a 8. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet az érintett szerződések vonatkozásában elutasítja.

(2) A nevelési-oktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, óvodások, valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő tanulók, óvodások számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

(3) Ha a támogatás igénylője a szállító, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

(4) Az MVH a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenőrzést végezhet.

(5) Ha megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére, akkor – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett támogatás összege a fenntartónál a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(6) Ha a támogatás igénylője a fenntartó, és a támogatás átutalását megelőző ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelmező nem jogosult az érintett nevelési-oktatási intézmény esetében igényelhető támogatás igénybevételére, valamint a Tv.-ben meghatározottak szerint mulasztási bírsággal sújtható.

13. Az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakát, kísérő-promóciós intézkedések

15. § (1) A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az óvoda-, és iskolatej programban résztvevő intézménynek egy – a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő –, az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak mellett – az óvoda-, és iskolatej programban résztvevő szervezet döntése alapján – alkalmazhatók az 5. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések is.

14. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § Ez a rendelet a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak/gyermekeinek tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

18. §7 E rendeletnek az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2013. (II. 5.) VM rendelet) által megállapított 6. § (2) bekezdését és a 8. § (5) bekezdését a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. §9 E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 8. § (1) bekezdését, 9. § (3) bekezdését, valamint a módosító rendelettel megállapított 10. § (5) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez


Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Kérelmező regisztrációs száma.
2. Kérelmező azonosító adatai.
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/települési önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/ gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, köznevelésben részt vevő iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói, a köznevelésben részt vevő iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelő korosztályú, gyógypedagógiai tantervű oktatásban részt vevő általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola tanulói).
6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy:
6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal;
6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskola tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi;
6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra;
6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét;
6.5. a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja;
6.6. az MVH tudomására hoz mindennemű, a jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül,
6.7. a kérelmező kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
8. Kérelmező aláírása.

2. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez


Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minőségi előírásai

1. A termék meghatározása
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, tehéntejből készített termékek, és amelyeket az óvodákba beíratott gyermekek, a köznevelésben résztvevő iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak osztanak ki.
2. Minőségi követelmények
2.1. A termékek minőségi, élelmiszer-biztonsági jellemzőinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai előírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hőkezelésének módjától függően:
2.2.1. Pasztőrözöttek
2.2.2. Ultramagas hőmérsékleten hőkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez.
3.2. A hűtést igénylő termékeket úgy kell szállítani, hogy hőmérsékletük a szállítás teljes időtartama alatt ne haladja meg az előállító által a terméken feltüntetett tárolási hőmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hőmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelő kapacitásuk a beérkező, hűtve tárolást igénylő termékek hűtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követő két órán belül a tanulók, középfokú iskola tanulói, óvodások elfogyaszthassák.
3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről. A fel nem használt tej-, és tejtermék gyártó üzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.
3.4. Azokban az intézményekben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt termékek szobahőmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minőségmegőrzési határidőig tárolhatók.
3.5. Nagyobb kiszerelési egységű termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minőségi romlás ne következzék be.

3. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez


Szállítási szerződés bejelentésének főlapja

1. Kérelmező regisztrációs száma.
2. Kérelmező azonosító adatai.
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Nyilatkozatok
5.1 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállalok.
5.2 Kijelentem, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítom, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezem.
5.3 Kijelentem, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes köznevelési intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).
5.4 Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
5.5 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmemet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.
5.6 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szállítási szerződés bejelentése főlapon és a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
6. Kérelmezőként benyújtott szállítási szerződések száma
7. Mellékletek a kérelmező által fenntartott/ellátott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) neve, települése és OM azonosító száma, amelyben vagy amelyekben a kérelmező biztosítja az iskolatej-ellátást
8. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). Kérelmező aláírása

4. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez


I. Támogatási kérelem főlapjának adattartalma

1. Kérelmező regisztrációs száma.
2. Kérelmező azonosító adatai.
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevő gyermekek/köznevelésben részt vevő iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói/a köznevelésben részt vevő iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelő korosztályú, gyógypedagógiai tantervű oktatásban részt vevő általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola tanulói).
6. A támogatási időszak megjelölése [I. időszak (2013. január–február); II. időszak (2013. március–április); III. időszak (2013. május–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő napja); IV. időszak (2013. szeptember–október); V. időszak (2013. november–december)].
7. Szállítói igénylés esetén az igényelt támogatásban érintett fenntartók felsorolása.
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai (az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási időszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdő napja).
9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján működő, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai (az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási időszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdő napja).
10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák adatai (a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülő szak-, vagy középfokú iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási időszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdő napja).
11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett óvoda vagy óvodák adatai (az óvodában tejtermék ellátásban részesülő óvodások átlaglétszáma támogatási időszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdő napja).
12. Kiszállított tejtermékek tejegyenérték mennyisége (kiszállított termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak szerint kell literben meghatározni + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).
13. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak szerint kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).
14. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középiskolások ellátása esetében igényelt támogatás forintban).
15. Csatolt dokumentumok száma.
16. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemű, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben szereplő adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tizenöt napon belül.
17. Mellékletek az adott támogatási időszakra vonatkozó számlákon szereplő, leszállított termékmennyiség termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban.
18. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
19. Kérelmező aláírása

II. Számlaösszesítő adattartalma

1.    Kérelmező azonosító adatai.
2.    Az alábbi táblázat:
2K37007_0

 

Számla-
szám

Szállítási időszak

Termék-
kategória

Leszállított mennyiség

Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

 

liter/kg

darab

 

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-, közép-
iskola

Összesen

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összesen

 

Normál tanterv

Speciális tanterv

Normál tanterv

Speciális tanterv

Normál tanterv

Speciális tanterv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4.    Kérelmező aláírása.


III. A szállítók, állami intézményfenntartó szerv, intézményfenntartó társulások, többcélú kistérségi társulások, országos nemzetiségi önkormányzatok, alapítványok, egyházi jogi személy által alkalmazandó számlaösszesítő adattartalma

1.    Kérelmező azonosító adatai.
2.    Az alábbi táblázat:
A nevelési-oktatási intézmény neve:
A nevelési-oktatási intézmény székhelye:
A nevelési-oktatási intézmény fenntartójának neve (amennyiben a támogatást a szállító igényli):
2K37007_1

 

Számla-
szám

Szállítási időszak

Termék-
kategória

Leszállított mennyiség

Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

 

liter/kg

darab

 

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Óvoda

Általános iskola

Szak-, közép-
iskola

Összesen

Óvoda

Általános iskola

Szak-,
közép-
iskola

Összesen

 

Normál tanterv

Speciális tanterv

Normál tanterv

Speciális tanterv

Normál tanterv

Speciális tanterv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmező aláírása

5. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez


Az óvoda-, és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések

1. Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Ajánlott tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2. Tájékoztatók az óvoda-, és iskolatej programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek,
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság stb.,
1.2.3. Tanulóknak: az óvoda-, és iskolatej program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában;
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej-, és tejtermékek beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan;
1.4. Oktatási segédanyagok: a különböző tejtermékek bemutatása;
1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
2. A termékek előállítóihoz (tejtermelő, vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak, melynek keretében lehetőség nyílik tej-, és tejtermékek előállításának adott üzemre jellemző fázisainak bemutatására. A tanulók lehetőség szerint legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél.
3. A gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitűző, írószer, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer).
4. Kóstoltatás: a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program keretében lehetőség szerint legalább egy alkalommal tej-, és tejtermék kóstoltatás.
5. Az ellátott intézményekben az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakát elkészítése és kihelyezése.
6. Az ellátott intézményeknél a termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

6. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez10


A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

2070

0226082

Cserdi

2071

1905634

Káptalantóti

2072

0833695

Kisfalud

2073

1533224

Márokpapi

2074

814438

Répceszemere

2075

1215325

Szátok

2076

1508998

Túrricse

7. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A
Sorszám

B
KSH

C
Önkormányzat

1

0811882

Abda

2

1327872

Abony

3

1906673

Ajka

4

1310108

Áporka

5

0303522

Baja

6

1921175

Balatonfüred

7

1902219

Balatonfűzfő

8

0409760

Békés

9

1323463

Budakalász

10

1312052

Budakeszi

11

1332027

Bugyi

12

1827094

Celldömölk

13

1309247

Dabas

14

0915130

Debrecen

15

1324013

Diósd

16

1731501

Dunaföldvár

17

1318616

Dunakeszi

18

1020491

Eger

19

1330988

Érd

20

1323649

Göd

21

1325627

Gyál

22

0433455

Gyomaendrőd

23

1329735

Gyömrő

24

0905175

Hajdúszoboszló

25

0608314

Hódmezővásárhely

26

1927818

Homokbödöge

27

1307807

Isaszeg

28

0732018

Iszkaszentgyörgy

29

0829221

Jánossomorja

30

0828334

Kapuvár

31

1228389

Kazár

32

0506691

Kazincbarcika

33

0326684

Kecskemét

34

2018421

Keszthely

35

0332434

Kiskunhalas

36

1310816

Kiskunlacháza

37

1329850

Kisoroszi

38

1334157

Kistarcsa

39

1816832

Kőszeg

40

0215538

Kővágószőlős

41

1115255

Lábatlan

42

0819239

Levél

43

1030401

Lőrinci

44

1015796

Ludas

45

1310922

Maglód

46

0607357

Makó

47

0704659

Martonvásár

48

1219372

Mátranovák

49

1029045

Mátraszentimre

50

0419628

Mezőberény

51

0223959

Mohács

52

0604349

Mórahalom

53

0804783

Mosonmagyaróvár

54

1319716

Nagykőrös

55

1133826

Neszmély

56

1514845

Nyírbátor

57

0218555

Olasz

58

1931945

Pápa

59

0219415

Pécs

60

1314340

Pilisvörösvár

61

0530340

Sajószöged

62

0428565

Sarkad

63

0808518

Sopron

64

1321458

Szada

65

0423870

Szarvas

66

0633367

Szeged

67

0421883

Szeghalom

68

1315440

Szentendre

69

1307542

Szentlőrinckáta

70

1218786

Szügy

71

1929434

Tapolca

72

1120127

Tata

73

1118157

Tatabánya

74

0330623

Tiszakécske

75

0416434

Tótkomlós

76

1627313

Törökszentmiklós

77

1821537

Uraiújfalu

78

1312894

Üllő

79

1311934

Üröm

80

0220279

Véménd

81

1131264

Vértesszőlős

82

0804589

Veszkény

8. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A
Sorszám

B
KSH

C
Önkormányzat

1

0634245

Algyő

2

1132346

Almásfüzitő

3

1323199

Alsónémedi

4

1119363

Bábolna

5

1903072

Balatoncsicsó

6

1728909

Bátaapáti

7

0415200

Békéscsaba

8

1528246

Beregdaróc

9

0231927

Beremend

10

0534290

Berente

11

1308891

Biatorbágy

12

0233154

Bóly

13

0505306

Bőcs

14

1303407

Budajenő

15

1323278

Budaörs

16

0113578

Budapest

17

1802431

Bük

18

0513596

Bükkábrány

19

2006132

Csapi

20

0425502

Csárdaszállás

21

1322804

Csömör

22

1009201

Detk

23

1110490

Dorog

24

1309584

Dunaharaszti

25

0827739

Dunakiliti

26

0703115

Dunaújváros

27

1320534

Dunavarsány

28

0723603

Ercsi

29

1125131

Esztergom

30

0815343

Fertőszentmiklós

31

0831440

Fertőszéplak

32

1332610

Fót

33

1332559

Gödöllő

34

1106521

Gyermely

35

0825584

Győr

36

1011411

Halmajugra

37

1022309

Hatvan

38

0502282

Hejőkürt

39

1333552

Herceghalom

40

2003814

Hévíz

41

1618209

Jászberény

42

1623339

Jászfényszaru

43

0412177

Kardoskút

44

1105449

Komárom

45

1130553

Környe

46

0411615

Körösladány

47

0831626

Kunsziget

48

0831194

Lövő

49

1814021

Lukácsháza

50

1920437

Magyarpolány

51

1016540

Markaz

52

1602626

Martfű

53

0718485

Mór

54

0828149

Mosonszolnok

55

0909478

Nagyhegyes

56

1122372

Nagyigmánd

57

2030933

Nagykanizsa

58

2004455

Nagylengyel

59

0505245

Nemesbikk

60

1902194

Nemesvámos

61

1115352

Nyergesújfalu

62

1517206

Nyíregyháza

63

1130766

Oroszlány

64

0427438

Örménykút

65

1704862

Paks

66

1315024

Páty

67

1934254

Pétfürdő

68

0822831

Petőháza

69

1329601

Pilisborosjenő

70

1311396

Pilisszentiván

71

0709900

Rácalmás

72

1830881

Répcelak

73

1223825

Rétság

74

0503504

Sajóbábony

75

1821306

Sárvár

76

1417631

Siófok

77

1307384

Solymár

78

0829090

Sopronhorpács

79

0825724

Sopronkövesd

80

0713259

Szabadegyháza

81

1317312

Százhalombatta

82

0714827

Székesfehérvár

83

1831583

Szentgotthárd

84

1328954

Szigetszentmiklós

85

1627854

Szolnok

86

1534388

Szorgalmatos

87

1308280

Telki

88

0528352

Tiszaújváros

89

2005342

Tófej

90

1306859

Törökbálint

91

1306293

Újhartyán

92

1324934

Vác

93

0310667

Városföld

94

1830702

Vaskeresztes

95

0530076

Vatta

96

1326815

Vecsés

97

1318342

Veresegyház

98

1911767

Veszprém

99

1328413

Visegrád

100

1031246

Visonta

101

2032054

Zalaegerszeg

102

2011785

Zalakaros

103

0315158

Zsana

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 52. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 6. § (2) bekezdése a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. § (1) bekezdése a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § (5) bekezdése a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. § (3) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (5) bekezdését a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 25. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2013. február 6.

9

A 19. §-t a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 26. §-a iktatta be.

10

A 6. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére