• Tartalom

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról

2024.01.01.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8–9. §-ok tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § (1) A képviselő-testület haladéktalanul köteles kezdeményezni a címzetes főjegyzői cím visszavonását

a) a Kttv. 253. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel megszűnését eredményező minősítést, vagy

b) a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedését

követő első ülésén hozott határozatával. A határozatot a kormányhivatal vezetőjének kell felterjeszteni.

(2) Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezheti a címzetes főjegyzői cím visszavonását, ha valamely etikai vétség elkövetése miatt a címzetes főjegyzővel szemben a Kttv. 231. § (1) bekezdése alapján büntetést szabtak ki.

(3) A kormányhivatal vezetője a képviselő-testület címzetes főjegyzői cím visszavonására irányuló határozatát véleményezi, és a határozatot annak beérkezésétől számított 15 napon belül véleményével együtt felterjeszti a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére.

(4)5 A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a felterjesztett határozat és vélemény beérkezését követő 15 napon belül javaslatot tesz – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – a miniszterelnök részére a címzetes főjegyzői cím visszavonásával kapcsolatban.

(5)6 A miniszterelnök címzetes főjegyzői cím visszavonásáról hozott döntéséről – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – az érintett címzetes főjegyző tájékoztatása mellett egyidejűleg értesíteni kell a visszavonást kezdeményező képviselő-testületet, a javaslatot felterjesztő kormányhivatalt, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert.

(6)7 A miniszterelnök címzetes főjegyzői címtől való eltiltásról hozott döntéséről – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – az érintett címzetes főjegyző tájékoztatása mellett egyidejűleg értesíteni kell az eltiltásra javaslatot tevő közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert.

6. § (1) A címzetes főjegyzői címben, illetve címadományozási juttatásban részesítettek névjegyzékét, a cím visszavonását, a címre való jogosultság megszűnését, a címtől eltiltást a Hivatalos Értesítőben kell közzé tenni.

(2) A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára át kell utalni.

(3) A rendeletben nem szabályozott, a címadományozási juttatásra vonatkozó kérdésekben az illetményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

8. §8

9. § A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet e rendelettel módosított rendelkezéseit – függetlenül a kötelezettségszegés elkövetésének időpontjától – a 2012. március 10-én vagy azt követően indult fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell.

10. §9

1

Az 1. §-t az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (5) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (6) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére