• Tartalom

144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.04.

A Kormány

az 1. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3., 5., 8., 9. és 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 153. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

2. § Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 10/A. § (1) és (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 10/A. § (4) bekezdésében és 11/F. § (6) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

c) 11/F. § (6) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg lép.

3. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 21/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. § (1) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

l) minősített időszak: az Alaptörvény 48. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli állapotnak, illetve a 48. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szükségállapotnak kihirdetett időszak vagy az 53. cikk (1) bekezdése alapján veszélyhelyzetnek minősített, illetve az 52. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott esemény;”

(2) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontjában és 1. számú melléklet V. pont negyedik mondatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

5. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

6. § A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

b) 12/B. § (1) bekezdésében és 16/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg lép.

7. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatójának irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

o) ellátja a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény szerinti feladatokat, valamint közreműködik rendőrségi személyi védelmi feladatok teljesítésében.”

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja.

8. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

9. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdés 5. pont b) alpontjában és 9. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § d) és e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

b) 2. melléklet 1. pontjában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak”

szöveg lép.

13. § A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § 5. pontjában, 4. § (3) bekezdés c) pontjában és 11. § (2) és (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 14. § alapján hatályát vesztette 2012. július 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére