• Tartalom

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

2021.04.24.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § 30. pontjában meghatározott hulladékolajra,

b) az a) pont szerinti hulladékolajjal kapcsolatos tevékenységekre, valamint

c) arra a hulladékbirtokosra, akinek tevékenysége során hulladékolaj képződik.

(2) E rendelet alkalmazásában hulladékolajjal kapcsolatos tevékenységnek minősül

a) a hulladékolaj átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése és tárolása;

b) a hulladékolajat kezelő hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése.

2. Általános rendelkezések

2. § A PCB-t és PCT-t tartalmazó olajokra a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. § A hulladékolaj talajra és talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, valamint a csatornarendszerekbe juttatása tilos.

4. § (1) A háztartásban képződő hulladékolajat az ingatlantulajdonos

a) a hulladékolaj kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadja, vagy

b)1 olyan speciális gyűjtőhelyre, hulladékgyűjtő udvarba vagy átvételi helyre szállítja, ahol a hulladékolaj átvételét és gyűjtését jogszerűen végzik.

(2) A hulladékolaj gyűjtése, tárolása, szállítása, kereskedelme, közvetítése, előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint végezhető.

5. §2

3. A hulladékolaj hasznosítása

6. § (1)3 Hulladékolaj a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 2. mellékletében meghatározott hasznosítási műveletek közül az R1, az R9, az R12, valamint az R13 azonosító kóddal jelölt művelet útján hasznosítható.

(2)4

(3) A hulladékolaj regenerálása során biztosítani kell, hogy

a) a hasznosítási művelet a környezetben ne okozzon szennyezést,

b) a regenerálás során képződő maradék hulladék és a környezetre veszélyt jelentő anyagok mennyisége a lehető legkevesebb legyen, valamint

c) a hulladékkezelő mindazokat a szennyező anyagokat eltávolítsa, amelyek a regenerált olaj termékként történő felhasználását megakadályozzák.

7. § (1) A regenerálás során nyert alapolaj poliklórozott bifenilt (a továbbiakban: PCB) és poliklórozott terfenilt (a továbbiakban: PCT) 0,001 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban nem tartalmazhat, és az alapolajnak meg kell felelnie a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. és 10. §-ában foglalt követelményeknek.

(2) A PCB-t vagy PCT-t tartalmazó hulladékolaj regenerálása csak akkor végezhető, ha a regenerálás során a PCB-k vagy PCT-k lebomlanak, vagy koncentrációjuk olyan mértékben csökkenthető, hogy a regenerált olaj PCB- vagy PCT-koncentrációja nem haladja meg a 0,001 tömegszázalékot.

(3) A 0,001 tömegszázaléknál több PCB-t vagy PCT-t tartalmazó hulladékolajra a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

4. A hulladékolaj ártalmatlanítása

8. § (1)5 Ha a hulladékolaj hasznosítása nem lehetséges, a hulladékolajat a miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározott ártalmatlanítási műveletek közül a D9, a D10, a D13, a D14 és a D15 azonosító kóddal jelölt művelet útján ártalmatlanítani kell.

(2) A hulladékolaj regenerálása vagy energetikai hasznosítása során képződő maradék anyagok ártalmatlanítását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint kell végezni.

9. § Az e rendeletben szereplő anyagok és hulladék PCB-koncentrációjának meghatározását, valamint az ezt megelőző mintavételt akkreditált laboratóriumok végezhetik a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/ PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti PCB-mérések két referenciamódszerének megállapításáról szóló, 2001. január 16-i 2001/68/EK bizottsági határozatban rögzített módszerek alapján.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkében foglalt rendelkezéseknek

való megfelelést szolgálja.

11. §6

1

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. §-t a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (1) bekezdése a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdését a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (1) bekezdése a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére