• Tartalom

15/2012. (IV. 3.) BM rendelet

15/2012. (IV. 3.) BM rendelet

a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

2015.06.21.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet 2–5. §-ának hatálya a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 26. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az Országos Polgárőr Szövetségnek juttatott költségvetési támogatás elosztására és felhasználására terjed ki.

2. A költségvetési támogatás

2. § (1) A költségvetési támogatásból kell biztosítani:

a) az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) működésével összefüggő költségeket,

b) a Ptv. 9. § (2) bekezdés a) pontjával kapcsolatos képzés-szervezési és oktatási költségeket,

c) a Ptv. 9. § (3) bekezdése szerinti együttműködéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő működési és elhelyezési költségeket,

d) a Ptv. 16. § alapján a rendőrségnél rendszeresített vegyi eszköz beszerzésére felhasználható pénzösszeget,

e) a Ptv. 17. § (2) bekezdése szerinti figyelmeztető jelzést adó készülék beszerzésével kapcsolatos költségeket,

f) a Ptv. 20. § (4) és (5) bekezdése szerinti eszközök beszerzésével összefüggő költségeket,

g) a Ptv. 23. § szerinti rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségeket,

h)2 a Ptv. 15. § (2) bekezdésben meghatározott polgárőr formaruha, illetve a Ptv. 9/A. § (4) bekezdésében, valamint a Ptv. 20. § (6) bekezdésében hivatkozott fényvisszaverő mellény beszerzésével kapcsolatos költségeket, és

i) a polgárőr egyesületek és területi polgárőr szövetségek részére nyújtandó a (2) és (3) bekezdésben meghatározott működési támogatások és céltámogatások fedezésével összefüggő pénzösszegeket,

j)3 a Ptv. 11. §-ában meghatározott polgárőr igazolvány, illetve a Ptv. 9/A. § (3) bekezdése szerinti ifjú polgárőr igazolvány kiadásával járó költségeket.

(2)4 A működési támogatás

a) a polgárőr egyesület részére a Ptv. 3. § (1) bekezdése szerinti, vagy

b) területi polgárőr szövetség részére a Ptv. 7. § (6) bekezdése szerinti

feladatok ellátásához, valamint az ehhez kapcsolódó működési költségekhez nyújtható.

(3) A céltámogatás a polgárőr egyesület részére a Ptv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő feladatok ellátása érdekében, valamint a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységhez nyújtható.

(4)5 Ha sem a költségvetési támogatás, sem az OPSZ egyéb bevételei nem fedezik az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi feladat ellátását, a költségvetési támogatást elsősorban az OPSZ, valamint a polgárőr egyesületek és a területi polgárőr szövetségek működési költségeinek, valamint a Ptv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (6) bekezdése szerinti feladatok ellátásának biztosítására kell felhasználni.

3. A működési támogatás

3. § (1)6 A működési támogatásra vonatkozó kérelmét a polgárőr egyesületnek a területi polgárőr szövetséghez kell írásban benyújtania.

(2)7 A működési támogatásra vonatkozó kérelmét a területi polgárőr szövetségnek az OPSZ-hez kell írásban benyújtania.

(3)8 A működési támogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv:

a) az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében a területi polgárőr szövetség,

b) a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetében az OPSZ.

(4) A működési támogatás nyújtásának, valamint összegének a megállapításakor a (3) bekezdésben meghatározott szerv figyelembe veszi

a) a polgárőr egyesület, vagy terület polgárőr szövetség tárgyév január 1-jén nyilvántartott tagjainak létszámát,

b) a polgárőri alapfeladat ellátásának területi kiterjedését,

c) a polgárőri szolgálattal érintett terület közbiztonsági helyzetét (bűnügyi fertőzöttségét) és

d) a polgárőr egyesület által a Ptv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott önként vállalt kiegészítő feladatok számát.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott szerv a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 60 napon belül dönt.

(6) A működési támogatás terhére a polgárőr egyesület ügyintéző és képviseleti, valamint ellenőrző szerve tagjai számára munkabér, bérjellegű juttatás, tiszteletdíj, és kirendeléssel kapcsolatos térítési díj nem számolható el.

4. A céltámogatás

4. § (1) Céltámogatást a polgárőr egyesület – a polgárőri tevékenységével összefüggő tárgyévi – kiemelt céljainak elérése érdekében, különösen

a) a Ptv. 14. § (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő,

b) a Ptv. 20. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő

kiadások finanszírozásához kérhet.

(2)9 A céltámogatásra vonatkozó kérelmet a polgárőr egyesületnek az OPSZ-hez kell írásban benyújtania.

(3)10 A céltámogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv az OPSZ.

(4)11 A (3) bekezdésben meghatározott szerv a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül dönt.

(5) A céltámogatás összegének arányban kell állnia a meghatározott célokkal.

5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, visszafizetése

5. § (1) A polgárőr szervezet köteles a költségvetési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint az ellenőrzésben érdemben közreműködni.

(2) Amennyiben a polgárőr szervezet a Ptv. 4 § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint a Ptv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodása a Ptv. 5. § (4) bekezdésben meghatározott okból évközben megszűnik, akkor a polgárőr szervezet a kapott támogatás fel nem használt részét köteles az OPSZ részére visszafizetni.

6. 12 A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány

6. § A polgárőr igazolvány, valamint az ifjú polgárőr igazolvány az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékű más kritériumok alapján gyártott, egyedi grafikus mintázatú, műanyag kártyaigazolvány, amelynek mindkét oldalán kék, világoskék és fehér árnyalatú alnyomat található.

7.13 Záró rendelkezések

7. §14

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. és 7. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2012. (IV. 3.) BM rendelethez15

2. melléklet a 15/2012. (IV. 3.) BM rendelethez16

1

Az 1. § a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 32. §-ával megállapított, a 74/2013. (XII. 18.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdését az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. alcím (6. §) a 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. alcím címe az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. §-t az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

Az 1. mellékletet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 2. mellékletet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére