• Tartalom

15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet

15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet

egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.05.01.

az 1. és a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosítása

1. §2

2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

2. §3

3. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

3–4. §4

4. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása

5–8. §5

9. § (1) A Br. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2)–(3)6

10. §7

5. A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosítása

11. §8

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–8. §, a 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. §, valamint az 1., a 3. és a 4. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 9. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2013. május 2-án hatályát veszti.

13. § (1) Ez a rendelet a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. július 26-i 2011/71/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló 2011. november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) Ez a rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló 2012. január 26-i 2012/48/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez9

2. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez


1. A Br. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 43. sorral egészül ki:

[Sorszám

Közhasználatú név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések(2)]

43.

Kreozot

Kreozot EK-szám:
232-287-5 CAS-szám:
8001-58-9

„B” vagy „C” osztályú
kreozot
az EN 13991:2003 európai szabvány meghatározása szerint

2013. május 1.

2015. április 30.

2018. április 30.

8

Kreozotot tartalmazó biocid termék csak olyan felhasználási mód tekintetében engedélyezhető, amely esetében az eljáró hatóság által a kérelmezőtől kért, a helyettesítés műszaki és gazdasági megvalósíthatóságáról szóló elemzés vagy egyéb, a hatóság rendelkezésére álló információ alapján megállapítható, hogy nincsen megfelelő helyettesítő anyag. Ilyen termék engedélyezése esetén az OTH legkésőbb 2016. július 31-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben megindokolja, hogyan állapította meg, hogy az adott anyagnak nincs megfelelő helyettesítője, valamint jelzi, Magyarország miként mozdítja elő a helyettesítő anyagok kifejlesztését.

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 10. § (6) bekezdés a) pontjával összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.
A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint a környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő azon kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az engedély a következő feltételekkel adható ki:
1. A kreozot csak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete 31. bejegyzése második oszlopának 2. pontjában említett feltételekkel használható.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A kreozot nem használható az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 31. bejegyzése második oszlopának 3. pontjában felsorolt felhasználási módokra szánt faanyag kezelésére.
3. Megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a munkavégzők – ideértve a további felhasználókat is – a faanyag kezelésekor, illetve a kezelt faanyag mozgatásakor az 1907/2006/EK rendeletnek és a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

 

 

 

 

 

 

 

 

[hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében] megfelelően védve legyenek az anyagnak való expozícióval szemben.
4. Megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni a talaj és a víz védelmére. Az engedélyezett termékek címkéin és – adott esetben – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faárut a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba vagy vízbe irányuló közvetlen veszteségek elkerülése érdekében, valamint azt, hogy a kiszivárgó szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

3–4. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez10

1

A rendelet a 12. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére