• Tartalom

2012. évi CLI. törvény

2012. évi CLI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.07.02.

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3–5. §4

6. §5

7–8. §6

9. §7

10–16. §8

17. §9

18–21. §10

22. §11

23–24. §12

25. §13

26. §14

27. §15

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

28. §16

3. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

29. § (1)17

(2)18

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

30–46. §19

47. §20

48–52. §21

5. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

53–54. §22

6. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

55. §23

56. §24

57. §25

58. § (1)26

(2)27

7. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása

59–60. §28

8. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

61. §29

9. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

62–66. §30

10. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

67. §31

11. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

68–69. §32

70. §33

71–79. §34

80–81. §35

82. §36

83. §37

84–85. §38

12. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

86–87. §39

13. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

88. §40

89–90. §41

91–95. §42

96. §43

97–103. §44

104–105. §45

106. §46

107. §47

108. §48

109. § (1)49

(2)50

110–111. §51

112. §52

113–114. §53

14. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény módosítása

115–139. §54

15. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

140–142. §55

16. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény módosítása

143–144. §56

17. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

145–149. §57

18. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

150. §58

19. Hatálybalépés

151. § (1) Ez a törvény a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 22. § a 25. §, a 145–149. § és az 5. melléklet a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba.

(3) A 26. §, a 89–90. §, a 104–105. §, a 107. § és az 1. melléklet 2012. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 6. §, a 17. §, a 29. § (2) bekezdés, a 47. §, a 68–69. §, a 71–79. §, a 82. § és a 84–85. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 9. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 96. §, a 109. § (2) bekezdés, a 112. § és a 4. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

20. Jogharmonizációs záradék

152. § (1) Ez a törvény a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény

a) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/73/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 134. §-ban az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének,

c) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanács irányelvnek,

d) az 55. §-ban, az 57. §-ban, az 58. § (1) bekezdésében, az 59–61. §-ban és a 153. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv 5. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény a Bizottság 2010. július 1-jei, a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 584/2010/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. Hatályon kívül helyező rendelkezések

153. § (1)59

a)60

b)61

c)62

d)63

(2)64

22. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

154. § A 88. §, a 90. §, a 93. §, a 108–109. §, a 114. § az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez65

2. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez66

3. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez67

4. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez68

5. melléklet a 2012. évi CLI. törvényhez69

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. október 25. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 30–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 48–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 58. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 58. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 59–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 62–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 71–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 84–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 86–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 91–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 97–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 104–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 109. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 109. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 110–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 115–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 140–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 143–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 145–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 153. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 153. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 153. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 153. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 153. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 153. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére