• Tartalom

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2012.11.02.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXLVI. törvényben meghatározott költségvetések – amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése – végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtását 35 897,300 MFt, azaz harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió- háromszázezer forint bevétellel és 17 092,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkettőmillió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 21 501,900 MFt, azaz huszonegymilliárd-ötszázegymillió- kilencszázezer forint.

(2) Az azonosítók használati díja 2463,500 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-ötszázezer forint.

(3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kettőszázezer forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1947,300 MFt, azaz egymilliárd-kilenszáznegyvenhétmillió- háromszázezer forint.

(6) A költségvetési hozzájárulás összege 2171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb bevételekből származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmillió-kétszázezer forint.

(8) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió- hétszázezer forint.

(9) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése szerint a Hatóság jogelődjénél keletkezett kötelezettségvállalások fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.

(10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6015,200 Ft, azaz hatmilliárd- tizenötmillió-kettőszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 067,300 MFt, azaz tizenhatmilliárd-hatvanhétmillió- háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kettőszázhatvankettőmillió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, azaz hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személyi juttatás, 1250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió-hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5960,300 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, azaz ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2011. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 804,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1136,800 MFt a 2011. évi kötelezettségek 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része 11 168,800 MFt összegben pedig a digitális átállás forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság jogelődjénél keletkezett, fel nem használt előirányzat maradványát 3906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá.

A Médiatanács 2011. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegeknek alakulása

5. § (1) A Médiatanács 2011. évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, azaz négyszázhatvannyolcmillió- egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2011. évi bevétel összege 8594,297 MFt, azaz nyolcmilliárd- ötszázkilencvennégymillió-kettőszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd- tizenkétmillió-tizenkilencezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2011. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2011. évi kötelezettségvállalások 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, MTVA) 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet)

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Frekvencia díjak

17 295,200

21 501,900

21 501,900

2.

Azonosítók használati díja

2 400,000

2 463,500

2 463,500

3.

Hatósági eljárásért fizetett díjak

75,000

82,900

82,900

4.

Bírságok

150,000

161,200

161,200

5.

Felügyeleti díj

2 380,000

1 947,300

1 947,300

6.

Költségvetési hozzájárulás

1 986,400

2 171,300

2 171,300

7.

Egyéb bevételek

100,200

463,900

412,200

8.

Előző évek pénzmaradvány átvétel
(MT-ORTT)

 

283,700

283,700

9.

Előző évek pénzmaradvány
igénybevétel (NHH)

 

4 764,600

858,100

10.

ÁFA

4 938,100

6 015,200

6 015,200

 

Összesen:

29 324,900

39 855,500

35 897,300

2. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

5 932,500

6 028,200

5 053,000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 595,600

1 610,500

1 250,300

3.

Dologi kiadások

6 141,600

6 369,800

3 803,700

4.

ÁFA

4 813,600

5 961,000

5 960,300

5.

Pénzeszköz átadás

7 557,700

4 449,200

262,400

6.

Tervezett költségvetési maradvány

 

11 623,800

 

7.

Fejlesztési kiadások

3 277,900

3 752,400

705,500

8.

Lakáskölcsön

6,000

60,600

57,600

 

Összesen:

29 324,900

39 855,500

17 092,800

3. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhezA Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének bevételi oldala

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Költségvetési hozzájárulás

194,401

177,480

177,480

2.

Saját működési bevételek

 

 

7,042

3.

Előző évi maradvány igénybevétel

 

283,668

283,668

 

Összesen:

194,401

461,148

468,190Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzat

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

4 129,187

5 805,488

5 805,488

2.

Frekvencia pályázati díj

0,500

92,331

92,331

3.

Támogatási pályázati díj

86,811

55,555

55,555

4.

Kötbér

116,000

447,338

447,338

5.

Bírság

20,000

27,660

27,660

6.

Késedelmi kamat

7,592

6,146

6,146

7.

Óvadék

 

189,469

189,469

8.

ÁFA

1 054,214

1 816,632

1 816,632

9.

ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól

 

146,052

146,052

10.

Bankköltség térítése

 

3,823

3,823

11.

Függő bevétel

 

3,803

3,803

 

Összesen:

5 414,214

8 594,297

8 594,297

4. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhezA Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének kiadási oldala

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

66,232

101,400

68,547

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

18,038

27,480

18,425

3.

Dologi kiadások

107,631

48,600

4,154

4.

Felhalmozási kiadások

2,500

 

 

5.

Előző évi maradvány átadás

 

283,668

283,668

 

Összesen:

194,401

461,148

374,794Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzat

 

 

 

 

M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

4 129,187

5 805,488

5 312,162

2.

Frekvencia pályázati díj

0,500

92,331

73,396

3.

Támogatási pályázati díj

86,811

55,555

38,583

4.

Kötbér

116,000

447,338

461,006

5.

Bírság

20,000

27,660

26,128

6.

Késedelmi kamat

7,5920

6,146

6,112

7.

Óvadék

 

189,469

189,058

8.

ÁFA

1 054,214

1 816,632

1 813,350

9.

Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak

 

146,052

85,126

10.

Bankköltség kifizetése

 

3,823

4,115

11.

Függő kiadás

 

3,803

2,983

 

Összesen:

5 414,214

8 594,297

8 012,019

5. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhezA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Ft-ban

I. BEVÉTELEK

2011. év

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

 

átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás

57 700,000

57 700,000

52 700,000

1.1

átvállalt üzemben tartási díj

29 458,500

 

29 458,500

 

29 458,500

1.2

költségvetési hozzájárulás

28 241,500

 

28 241,500

 

23 241,500

2.

 

médiaszolgáltatási díj

4 129,187

6 151,993

5 116,249

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

1 032,630

 

2 092,595

 

1 566,156

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

938,012

 

1 900,853

 

1 422,651

2.3

1. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)

564,186

 

564,186

 

756,205

2.4

2. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Műsorszolgáltató Zrt.)

380,846

 

380,846

 

471,450

2.5

nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

1 213,513

 

1 213,513

 

899,787

3.

 

pályázati díjak

26,000

26,000

36,606

4.

 

kötbér, kártérítés, bírság

143,592

143,592

342,543

5.

 

önkéntes befizetések

 

 

 

278,475

6.

 

egyéb bevételek

40,000

40,000

456,420

7.

 

JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége

1 000,000

1 000,000

0,000

8.

 

a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása

1 000,000

1 000,000

1 000,000

9.

 

Egyéb céltámogatások

0,000

0,000

662,670

10.

finanszírozott áfa térülés

 

 

 

 

147,873

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

64 038,779

66 061,585

60 740,836

11.

Kereskedelmi bevételek

4 141,000

3 340,801

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

64 038,779

70 202,585

64 081,637

Előző évek pénzmaradványa

 

 

 

3 831,558

ÖSSZES BEVÉTEL

64 038,779

70 202,585

67 913,195

 


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal
2K24419_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Ft-ban

II. KIADÁSOK

2011. év

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

 

továbbutalandó üzemben tartási díj

2 380,801

2 396,909

2 396,908

1.1

Médiatanács

 

194,401

 

129,600

 

129,600

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

 

1 986,400

 

2 067,309

 

2 067,308

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

 

200,000

 

200,000

 

200,000

2.

 

céltámogatások

3 000,000

4 735,227

1 065,767

3.

 

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 150,000

11 167,743

10 594,240

3.1

Magyar Televízió Zrt.

530,000

 

5 019,073

 

4 868,139

3.2

Duna Televízió Zrt.

450,000

 

2 289,403

 

1 935,183

3.3

Magyar Rádió Zrt.

425,000

 

1 356,267

 

1 287,918

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

745,000

 

2 503,000

 

2 503,000

4.

 

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

55 178,047

46 213,971

44 428,312

5.

 

szerzői jogdíjak

238,402

238,402

119,201

6.

 

pályázatok bírálatának költségei

26,000

26,000

34,411

7.

 

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

27,829

27,829

157,038

8.

 

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

37,700

37,700

0,000

9.

 

a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása

1 000,000

1 000,000

1 021,000

10.

a digitális átállás és digitális műsorterjesztés költségei

 

 

962,841

0,000

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

 

 

 

 

420,289

12.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

 

 

 

 

30,000

13.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft. alapítása és működési támogatása

 

 

 

 

52,500

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 038,779

66 806,622

60 319,667

ÖSSZES KIADÁS

64 038,779

66 806,622

60 319,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

64 038,779

70 202,585

67 913,195

ÖSSZES KIADÁS

64 038,779

66 806,622

60 319,667

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

 

 

 

-1 550,458

ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK

 

 

3 395,963

6 043,070

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. október 25.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére