• Tartalom

2012. évi CLVII. törvény

2012. évi CLVII. törvény

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2013.07.01.

1. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

1–22. §2

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

23–48. §3

49. §4

50–62. §5

63. § (1) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

„31. a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartásának létrehozásáról, az adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról, az adatok védelméről, a nyilvántartási rendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat”

(rendelettel állapítsa meg.)

(2)6

64–66. §7

3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

67. §8

4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

68. § Hatályát veszti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 83. § (1) bekezdésében az „– az antennák, antennatartó szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak kivételével –” szövegrész.

5. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

69. §9

6. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

70. §10

71. §11

72–74. §12

7. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

75. §13

8. Záró rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 23–48. §, az 50–62. §, 64–67. §, a 69–70. §, valamint a 72–75. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 49. §-sal módosított Étv. 41. § (1) és (2) bekezdése, a 63. § és a 68. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4)14

(5) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

77. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, továbbá az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv 2. cikk 12. pontjával, 18. és 27. cikkével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

78. § E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. október 30. A törvény a 76. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

3

A 23–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

5

Az 50–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 63. § (2) bekezdése a 2013: XXXIV. törvény 24. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

12

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 76. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére