• Tartalom

2012. évi CLVIII. törvény

2012. évi CLVIII. törvény

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról1

2012.11.10.

1. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Alap az eszközeit térítésmentesen az állam tulajdonába adhatja. Az állam tulajdonába adott eszközök felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. Az MNV Zrt. az átadott vagy az azok helyébe lépő eszközöket elkülönítetten köteles nyilvántartani. Az átadott vagy – a vagyongazdálkodási tevékenység eredményeként bármely típusú tranzakcióval – az azok helyébe lépő eszközök MNV Zrt. általi értékesítéséből, hasznosításából, hozamából származó pénzeszközök költségvetési bevételként nem számolhatók el, az említett ügyletek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. § (1) bekezdése szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletnek minősülnek. A 7. § b) pontja szerinti cél megvalósulása érdekében az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK) az értékesítési, hozam- vagy más hasznosítási bevétellel egyező összegű államadósság-csökkentési műveletet hajt végre. Az MNV Zrt. az említett bevételek összegéről azok beérkezését követő hónap 15. napjáig írásos tájékoztatást küld az ÁKK részére.”

(2) A Tv. 2. § (7) bekezdésében az „Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK)” szövegrész helyébe az „ÁKK” szöveg lép.

2. § A Tv. 10. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ÁKK honlapján közzé kell tenni)

d) a 2. § (6a) bekezdése szerinti bevétel összegének államadósság-csökkentési műveletekre való felhasználását.”

3. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:
a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,
c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés,
d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,
e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök.”
„(2a) A (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi eszközökre e törvény hatálya kizárólag a 35. § (2a) bekezdés tekintetében terjed ki.”
„(2a) Az állam tulajdonában álló pénzügyi eszköznek pénzügyi eszközre történő cseréje esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 9. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. november 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére