• Tartalom

16/2012. (VII. 16.) LÜ utasítás

16/2012. (VII. 16.) LÜ utasítás

a nemdohányzók védelméről

2017.01.19.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) végrehajtására – az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának és az ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szerveinek véleményét is figyelembe véve – a következő utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed:

a) Magyarország ügyészi szerveire, az Országos Kriminológiai Intézetre (a továbbiakban: OKRI), a Balatonlellei Továbbképzési Központra és üdülőre;

b) az ügyészségi alkalmazottakra;

c) az ügyészség által kizárólagosan használt helyiségben, területen, valamint az ügyészség tulajdonában vagy kizárólagos használatában lévő gépjárműben tartózkodó – a b) pontban nem említett – személyekre.

A dohányzásra, valamint az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó szabályok

2. §1 (1) Az ügyészi szervek és az OKRI elhelyezésére szolgáló ingatlanokban, ingatlanrészekben az ügyészség által kizárólagosan használt területen dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni csak az erre a célra kijelölt dohányzóhelyen szabad.

(2) Ha az ügyészi szerv vagy szervezeti egység székhelye nem az ügyészség kezelésében vagy többségi használatában álló épületben van, és az ügyészség által kizárólagosan használt ingatlanrészben nincs kijelölt dohányzóhely, akkor csak az ingatlan kezelője, illetve többségi használója által kijelölt helyen szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni.

3. §2 Nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni az ügyészség tulajdonában vagy kizárólagos használatában álló gépjárművek utasterében.

A dohányzóhelyek kijelölése

4. § (1) A dohányzóhelyeknek a jogszabályban és az utasításban meghatározottaknak megfelelő kijelöléséről, illetőleg a 2. § (2) bekezdésében említett kezelő vagy többségi használó dohányzóhely kijelölése iránti megkereséséről

a) a Legfőbb Ügyészségen a munkavédelmi előadó,

b) az a) pontban nem említett ügyészi szervnél a munkavédelmi felelős javaslatára a munkáltatói jogkörrel rendelkező ügyészségi vezető gondoskodik.

(2)3 Dohányzóhelynek az Nvtv.-ben foglaltaknak, valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet kell kijelölni és fenntartani. Dohányzóhely az intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki.

(3)4 Amennyiben a dohányzóhely kijelölését illetően az illetékes foglalkozás-egészségügyi szakorvos, illetőleg a munkavédelmi előadó vagy a munkavédelmi felelős véleményt nyilvánít, azt figyelembe kell venni.

(4) Nem jelölhető ki dohányzóhely ott, ahol a dohányzást tűzvédelmi vagy egyéb előírások tiltják. A tűzvédelmi szempontból dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni.

A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások ellenőrzése,
eljárás az előírások megszegése esetén

5. § (1) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzésére a munkavégzési szempontból elkülönült szervezeti egységek vezetői, illetőleg szolgálati feletteseik jogosultak.

(2) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén ügyészségi alkalmazottal szemben – a jogsértés haladéktalan befejezésére történő felhívás eredménytelensége esetén – fegyelmi eljárás folytatható.

(3) A (2) bekezdés nem érinti a munkavállalóknak, illetőleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintő dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történő kijelölésének kötelezettségét sértő magatartása esetén alkalmazható, jogszabályban meghatározott eljárást és annak jogkövetkezményeit.

(4) Az 1. § c) pontjában említett, az Nvtv. előírásait megsértő személyt a jogsértést észlelő ügyészségi alkalmazott felhívja a jogsértés haladéktalan befejezésére, ennek eredménytelensége esetén felszólítja az intézmény vagy a gépjármű elhagyására.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás nem vezet eredményre, úgy az (1) bekezdésében említett ügyészségi vezető a jogsértővel szemben az egészségügyi államigazgatási szervnél egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti.

6. §5

Hatályba léptető rendelkezések

7. §6 Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba,

1

A 2. § és az azt megelőző alcím az 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § az 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése az 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. §-t és az azt megelőző alcímet az 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére