• Tartalom

160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 18/C. §-sal egészül ki:

18/C. § E rendeletnek az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 2. §-ával megállapított 10. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”

2. § Az R.

a) 10. § (1) bekezdésében az „A szerződésszerű teljesítés esetén” szövegrész helyébe az „A szerződésszerű teljesítés esetén – a 3. § (3) bekezdése szerinti időszakban –”, az „ügyleti kamat éves mértéke” szövegrész helyébe az „ügyleti kamat éves mértéke – a 3. § (3) bekezdése szerinti időszakban –”,

b) 10. § (1) bekezdés a)–c) pontjában a „számtani átlagának 3 százalékponttal növelt mértékét” szövegrész helyébe a „számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét”

szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2012. július 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére