• Tartalom

2012. évi CLXII. törvény

2012. évi CLXII. törvény

a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról1

2013.10.01.

1. § (1) A Magyar Államvasutak Általános Biztosító Egyesülettel (országos nyilvántartásbeli azonosító: 17910/2000, cím: 1062 Budapest, Andrássy út 66., képviseletében eljár: Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft., a továbbiakban: Egyesület) szemben a vagyonelszámolási eljárás során az arra alkalmazandó szabályok szerint bejelentett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló – még meg nem térített – megalapozott kártérítési igények rendezéséhez és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalék képzéséhez szükséges, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló károkra rendelkezésre álló pénzeszközök figyelembevételével – az Egyesület tételes felmérése alapján – meghatározott többlet pénzeszközöket a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap kezelését, valamint a Nemzeti Iroda feladatait ellátó Magyar Biztosítók Szövetsége (a továbbiakban: MABISZ) fizeti meg az Egyesület számára.

(2) A MABISZ az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségéhez szükséges pénzeszközöket az e célból létrehozott technikai számlán (a továbbiakban: Technikai számla) elkülöníti. A Technikai számlán elkülönített pénzeszközök csak az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére és a számlával kapcsolatos költségek rendezésére használhatók.

(3) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) szerinti biztosítók (a továbbiakban: biztosító) – a MABISZ erre irányuló felhívására – kötelesek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból származó tárgyévi díjbevételük arányában a MABISZ – mint a Technikai számla kezelője – részére befizetést teljesíteni – a (4) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – olyan mértékben, hogy azok fedezetet nyújtsanak az (1) bekezdésben meghatározott, Technikai számla terhére történő fizetési kötelezettség teljesítésére.

(4) A MABISZ az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségéhez szükséges – Technikai számlán elkülönítésre kerülő – pénzeszközöket a Gfbt.-ben foglaltaktól eltérően a Kártalanítási Alap és a Kártalanítási Számla feladatainak az ellátásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával is biztosíthatja, a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap Gfbt.-ben meghatározott feladatellátásának az egyidejű biztosítása mellett.

2. § Az Egyesülettel szemben a vagyonelszámolási eljárás során, az arra alkalmazandó szabályok szerint bejelentett, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló – még meg nem térített – megalapozott kártérítési igényeket az Egyesület az alapszabályában foglaltak szerint meghatározott, vagyonelszámolási eljárásra alkalmazandó sorrendnek megfelelően elégíti ki oly módon, hogy az Egyesület a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló károkra rendelkezésre álló és a MABISZ által fizetett pénzeszközökből folyamatosan teljesít kifizetést.

3. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igényeket az Egyesülettel szemben kell érvényesíteni.

4. § (1) Járadékfizetési kötelezettségből adódó követelések esetében az Egyesület egyösszegű, biztosításmatematikai eszközökkel meghatározott fizetést (megváltást) teljesít.

(2) Az e törvény hatálybalépését követő száznyolcvanadik napon túl egyezséggel vagy jogerős bírósági ítélettel lezárásra kerülő kártérítési igények fedezetére az Egyesület olyan összegű tartalékot képez, amely alkalmas a még nem vagy csak részben rendezett kártérítési igények és ezek költségeinek fedezetére. Ennek összegét a kártérítési igényekre tekintettel úgy kell megállapítani és képezni, hogy az igényenként, egyedileg fedezetet nyújtson a várhatóan felmerülő kárkifizetési ráfordításokra, valamint a még meg nem állapított, fizetendő járadékok megváltására, továbbá a kárrendezési költségekre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kártérítési igények rendezése érdekében az Egyesület a Gfbt. szerinti biztosítóval vagy a MABISZ-szal (a továbbiakban együtt: Szerződő) szerződést köthet.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés megkötéséhez nem szükséges a kártérítési igény jogosultjának hozzájárulása. A szerződés megkötésével a Szerződőre átszállnak a kártérítési igény vonatkozásában az Egyesületet illető jogok és kötelezettségek, továbbá a Szerződő a kártérítési igény jogosultja személyes adatai és üzleti titkai tekintetében adatkezelővé válik.

5. § (1) Az Egyesület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott megalapozott kártérítési igények rendezéséhez és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalék képzéséhez szükséges pénzeszközök nagyságának a meghatározása érdekében a – az 1. § (1) bekezdés szerinti – tételes felmérést e törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles elvégezni és annak eredményét megküldeni a MABISZ részére.

(2) A MABISZ az 1. § (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének teljesítését az (1) bekezdésben előírt tételes felmérés eredményének megérkezését követő harminc napon belül köteles az Egyesület részére a Technikai számla terhére megkezdeni és az 1. § (1) bekezdésében meghatározott megalapozott kártérítési igények rendezése, továbbá a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalék képzése érdekében folyamatosan teljesíteni.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott megalapozott kártérítési igények rendezésének lezárását, továbbá a 4. § (2) bekezdésében meghatározott kártérítési igények lezárását követően az Egyesület az 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetett pénzeszközökkel köteles tételesen elszámolni a MABISZ felé.

(4) A 1. § (1) bekezdésében meghatározott megalapozott kártérítési igények rendezésének lezárását követően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló követelések kielégítése után fennmaradt – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló károk rendezésére szolgáló – többletpénzeszközt az Egyesület a MABISZ részére, a Technikai számlára kifizeti, ide nem értve a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalék eszközfedezetéül szolgáló pénzeszközt.

(5) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kártérítési igények rendezésének lezárását követően a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalék eszközfedezetéül szolgáló fennmaradt többletpénzeszközt az Egyesület a MABISZ részére, a Technikai számlára kifizeti.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározottak szerint a Technikai számlára visszafizetett pénzeszközöket a MABISZ a biztosítók, a Kártalanítási Számla, illetve a Kártalanítási Alap javára visszafizeti olyan arányban, amilyen arányban az egyes biztosítók, a Kártalanítási Számla vagy a Kártalanítási Alap a Technikai számla fedezetének a biztosításához befizetést teljesítettek. Ezt követően a Technikai számla megszüntethető.

6. § (1) E törvény hatálybalépését követően az Egyesület károkozó üzemben tartó tagjával szemben – az Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló fizetési kötelezettségének elmulasztása folytán megállapított – kártérítési igény miatt végrehajtási eljárás nem indítható.

(2) Ha az Egyesület károkozó üzemben tartó tagjával szemben e törvény hatálybalépésekor a végrehajtási eljárás már folyamatban van, az eljárás az adós kérelmére – a vagyonelszámolási eljárás lezárásáig – szünetel.

7. § (1) E törvény alkalmazásában kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési igénynek minősül minden olyan követelés, amelyet az Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján az Egyesület köteles megtéríteni bármely arra jogosult személynek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelésnek minősül különösen:

a) a károkozó gépjármű üzemeltetésével okozott kár alapján a károsultnak járó kártérítés,

b) a károkozó gépjármű üzemben tartója által – az Egyesület szerződéses jogviszonyon alapuló térítési kötelezettsége ellenére az Egyesület helyett – a károsultnak fizetett kártérítés, ide értve azt az esetet is, ha a károkozó üzemben tartó jogszabályon vagy szerződésen alapuló fizetéssel a károsult helyett a helyébe lépő harmadik személynek fizetett,

c) a károkozó gépjármű üzemeltetésével okozott kár alapján az Egyesület vagy a károkozó gépjármű üzemben tartója helyett a károsultnak harmadik személy által fizetett kártérítés, ha a harmadik személy igazolja, hogy a károsult kártérítési igényét jogszabályon vagy szerződésen alapuló fizetéssel teljesítette.

(3) E törvény alkalmazásában megalapozott kártérítési igény különösen:

a) az Egyesület vagyonelszámolója által nyilvántartásba vett, elismert vagy nem vitatott követelés,

b) az a követelés, amelyet a bíróság akár az Egyesülettel szemben, akár a károkozó gépjármű üzemben tartójával szemben jogerősen megítélt,

c) a jogalapjában elismert követelés, ha összegszerűségében az Egyesület és a hitelező e törvény hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül megegyezik.

(4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az Egyesület egyezség megkötését kezdeményezi olyan méltányos összegre vonatkozóan, amely – az eset összes körülményének a figyelembevételével – alkalmas a kártérítési igénnyel kapcsolatban már felmerült és a jövőben jelentkező követelés lezárására.

8. §2 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank az e törvényben meghatározott rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet a MABISZ-tól a Technikai számlával kapcsolatos információkra vonatkozóan, továbbá a MABISZ-tól és az Egyesülettől a Technikai számla és az Egyesület közötti elszámolásokkal kapcsolatban.

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 9.

2

A 8. § a 2013: CXLIII. törvény 167. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére