• Tartalom

2012. évi CLXVIII. törvény

2012. évi CLXVIII. törvény

a közművezetékek adójáról1

2022.01.01.

Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

1. közművezeték: a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték (a továbbiakban: vezeték) közterületen, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett része, valamint a vezetéknek a közterületnek nem minősülő földrészleten, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett része, ide nem értve a közterületen vagy közterületnek nem minősülő földrészleten elhelyezett olyan vezetéket, amely kizárólag az adott helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet használatára jogosultnak a földrészlet használatával összefüggő fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé;

2. hírközlési vezeték: a fogyasztók hang-, kép-, adat- és más információ-továbbítási időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték;

3. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván;

4. üzemeltető: a közművezeték működésének fenntartásáért felelős személy vagy szervezet.

2. Az adó tárgya

2. § Adókötelezettség terheli a közművezetéket.

3. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése, változása

3. § (1)2 Az adókötelezettség közművezeték létesítése esetén a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatodik év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a közművezeték nyomvonalhosszának változását) a változást követő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnik a közművezeték megszűnése, megszüntetése évének utolsó napján.

(4) A közművezeték használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

4. Az adó alanya

4. § (1) Az adó alanya – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(3) Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője.

5. Az adó alapja

5. §3 (1)4 Az adó alapja – a (2) és a (4)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza.

(2) A víziközmű közművezeték adójának adóalapja – külön-külön ivóvíz-törzshálózatra és szennyvíz-törzshálózatra vetített – közművezeték nyomvonalának (3) bekezdés szerint korrigált hossza méterben.

(3) A (2) bekezdés szerinti korrigált hossz az (1) bekezdés szerint meghatározott közművezeték hossz és alábbi korrekciós tényező szorzata, ahol a korrekciós tényező

a) 0,35, ha az adóalany ellátási területén a tárgyévet megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségének 1 kilométer közművezetékre vonatkoztatott hányadosa (a továbbiakban: Hányados) 0–6 500,

b) 0,70, ha a Hányados 6 501–8 000,

c) 1,00, ha a Hányados 8 001–9 000,

d) 1,50, ha a Hányados 9 001–10 000,

e) 2,00, ha a Hányados 10 001–11 000,

f) 2,50, ha a Hányados 11 001–12 000,

g) 3,50, ha a Hányados 12 001–13 000,

h) 4,50, ha a Hányados 13 001 vagy feletti.

(4)5 A villamos energia elosztó hálózat részét képező vezeték adójának adóalapja a közművezeték nyomvonalának (5), (6) és (7) bekezdés szerint sávosan meghatározott, korrekciós tényezővel korrigált hossza méterben.

(5)6 A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol a felhasználóknak a megelőző évben átadott, MWh-ban kifejezett villamos energia mennyiségének és az adóalapot képező közművezeték nyomvonala egész kilométerre kerekített hosszának a hányadosa (a továbbiakban: Hányados1) legfeljebb 150, a (4) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 0,80 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(6)7 A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol a Hányados1 a 150-et meghaladja, de a 350-et nem haladja meg, a (4) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és az 1,00 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(7)8 A villamos energia elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol a Hányados1 a 350-et meghaladja, a (4) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 3,50 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(8)9 A földgáz elosztó hálózat részét képező vezeték adójának adóalapja a közművezeték nyomvonalának (9), (10) és (11) bekezdés szerint sávosan meghatározott, korrekciós tényezővel korrigált hossza méterben.

(9)10 A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol az elosztói rendszeren a megelőző évben átadott, MWh-ban kifejezett földgáz mennyiségének és az adóalapot képező közművezeték nyomvonala egész kilométerre kerekített hosszának a hányadosa (a továbbiakban: Hányados2) legfeljebb 500, a (8) bekezdés szerinti korrigált hosszát a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 0,80 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(10)11 A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol a Hányados2 az 500-at meghaladja, de az 1500-at nem haladja meg, a (8) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és az 1,00 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(11)12 A földgáz elosztó hálózati engedélyes tulajdonában lévő, az elosztó hálózat részét képező vezeték azon részére vonatkozóan, ahol a Hányados2 az 1500-at meghaladja, a (8) bekezdés szerinti korrigált hosszt a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza és a 3,50 korrekciós tényező szorzata alapján kell megállapítani.

(12)13 Az adóalany egy nyomvonalon lévő, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetékét egy közművezetéknek kell tekinteni.

6. Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke az adóalap minden megkezdett métere után 125 Ft.

7. Adómentesség, adókedvezmény

7. § Mentes az adó alól az állam és a helyi önkormányzat.

8. §14

9. §15

10. §16 A hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanynak a hírközlési vezeték utáni adó alapjának

a) 200 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 0%-át,

b) 200 000 métert meghaladó, de 350 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 30%-át,

c) 350 000 métert meghaladó, de 500 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 75%-át,

d) 500 000 métert meghaladó része után a fizetendő adó teljes összegét

kell megfizetni.

11. §17 Ha a meglévő hírközlési vezetékhálózaton olyan hálózatfejlesztést hajtanak végre, amely a hálózat előfizetői szakaszán lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést, akkor a vezetékhálózat hálózatfejlesztéssel érintett szakaszának használatbavételét követő öt évben az adó alapja a hálózatfejlesztéssel érintett szakasz méterben kifejezett hosszával csökkenthető.

8. Eljárási rendelkezések

12. § (1) Az adó alanya az adókötelezettségét a naptári évre vonatkozóan önadózás útján állapítja meg és vallja be az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az adóalany bevallási kötelezettségét évente, március 20-ig teljesíti az állami adóhatóság számára.

(3) Az adóalany éves adóját két egyenlő részletben, a naptári év március 20-ig és szeptember 20-ig fizeti meg az állami adóhatóságnak. A befizetett adó a központi költségvetés bevételét képezi.

(4)18 Az adóalany évközi megszűnése esetén az adóalany adóévi, a megszűnést megelőzően nem teljesített adóbevallási, adófizetési kötelezettségét a megszűnéssel egyidejűleg teljesíti.

(5)19

9. 20 Záró rendelkezések

13. § E törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

14. §21 E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel megállapított

a) 3. § (1) bekezdését annak hatálybalépését22 követően használatba vett közművezetékre,

b) 11. §-át annak hatálybalépését23 követően hálózatfejlesztéssel érintett hírközlési vezetékszakaszra

kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 23.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2015: LXXXI. törvény 26. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 2020: CXX. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2021: LXVIII. törvény 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (5) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 5. § (6) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (7) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

9

Az 5. § (8) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. § (9) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 5. § (10) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (11) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 5. § (12) bekezdését a 2021: LXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 8. § a 2012: CLXXIX. törvény 4. §-a alapján nem lép hatályba.

15

A 9. § a 2012: CLXXIX. törvény 4. §-a alapján nem lép hatályba.

16

A 10. § a 2013: CC. törvény 249. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. §-t a 2013: CC. törvény 251. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: LXXXI. törvény 27. §-a iktatta be.

18

A 12. § (4) bekezdése a 2013: CC. törvény 250. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. § (5) bekezdését a 2013: CC. törvény 250. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CLIX. törvény 207. §-a.

20

A 9. alcím címe a 2015: LXXXI. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

21

A 14. t a 2015: LXXXI. törvény 29. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2015. június 25.

23

A hatálybalépés időpontja 2015. június 25.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére