• Tartalom

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról1

2017.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 16. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében foglalt célok megvalósításával összefüggő tanácsadói feladatokat az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) látja el.

(2) A Bizottság működtetéséért az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény végrehajtásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

2. § (1) A Bizottság:

a) figyelemmel kíséri az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) egyezményeinek hazai végrehajtását, részt vesz a programok, nemzetközi évek, évtizedek megvalósításában;

b) kapcsolatot kezdeményez és tart fenn az UNESCO nevelésüggyel, tudománnyal, kultúrával, a természeti örökség védelmével, sporttal, az információhoz való hozzáféréssel, továbbá a szabad véleménynyilvánítással kapcsolatos tevékenységében érdekelt magyar központi államigazgatási szervekkel, intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel, illetve más országoknak az UNESCO-val való együttműködésre kijelölt nemzeti testületeivel;

c) közreműködik az UNESCO tevékenységében és programjaiban, ápolja és fejleszti a nemzetek közötti együttműködést, elősegíti az UNESCO tevékenységi körét érintő magyar eredmények hazai és külföldi népszerűsítését;

d) az UNESCO tevékenységével kapcsolatos kérdésekben javaslatokat tesz a Kormánynak;

e) elősegíti és támogatja Magyarország képviselőinek részvételét az UNESCO és testületei, valamint a Bizottsággal együttműködő szervezetek hazai és nemzetközi rendezvényein.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatait éves munkaterv alapján látja el.

3. § A Bizottság tagjai: az elnök, a főtitkár és a szakbizottságok tagjai.

4. § A Bizottság testületei: a Közgyűlés, az Elnökség és a szakbizottságok.

5. § (1) A Bizottság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely munkáját az ügyrend alapján végzi. Ülésein részt vesznek a Bizottság tagjai.

(2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer Közgyűlést tart.

(3) A Közgyűlés

a) a főtitkár előterjesztése alapján dönt ügyrendjének elfogadásáról, módosításáról, a Bizottság éves munkatervének és költségvetésének jóváhagyásáról;

b) a főtitkár előterjesztése alapján dönt az előző évre vonatkozó költségvetés, valamint a szakbizottságok tevékenységére vonatkozó éves beszámolók elfogadásáról;

c) évente beszámol a Kormánynak a Bizottság éves tevékenységéről,

(4) A Közgyűlést a napirend megjelölésével a Bizottság elnöke hívja össze.

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6. § (1) Az Elnökség tagjai a Bizottság elnöke, főtitkára és a szakbizottságok elnökei.

(2) Az Elnökség a Közgyűlések közötti időszakban a 2. § (1) bekezdés b) pontjának tekintetében jelentkező ügyekben javaslatot tesz a miniszternek.

7. § (1) A Bizottságot az elnök képviseli.

(2)2 Az elnököt – az UNESCO általános tevékenysége és programjai figyelembevételével – a miniszter – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnökével és a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnökével egyetértésben – kéri fel négyéves időtartamra.

(3) Az elnök feladata a Közgyűlés üléseinek összehívása, valamint kapcsolattartás az Elnökséggel, a szakbizottságok elnökeivel és a főtitkárral.

8. § A Főtitkárság a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egysége, amelyet a főtitkár vezet.

9. § (1) A főtitkárt a miniszter nevezi ki.

(2) A főtitkár feladata:

a) a Főtitkárság irányítása és munkájának koordinálása;

b) a Bizottság működése érdekében szükséges szervezési és hivatali teendők ellátása;

c) a Közgyűlés és az elnök tevékenységéhez kapcsolódó titkársági feladatok ellátása;

d)3 a szakbizottságokkal, a külpolitikáért felelős miniszterrel, Magyarország Állandó UNESCO Képviseletével és az UNESCO párizsi titkárságával való kapcsolattartás;

e) az UNESCO Általános Konferenciájára való felkészülésnek, az ott elfogadott program és költségvetésből eredő feladatok hazai végrehajtásának, valamint az UNESCO testületeibe történő szakmai jelöléseknek a koordinációja;

f) előterjesztés készítése a Közgyűlés részére a Bizottság ügyrendjének, éves munkatervének és költségvetésének tárgyában, a szakbizottságokkal együttműködve;

g) beszámoló készítése a Közgyűlés részére a Bizottság és a Főtitkárság éves tevékenységéről, a szakbizottságok éves beszámolója alapján;

10. § A Közgyűlés és a szakbizottságok ügyrendjét, valamint a Közgyűlés tagjainak névsorát, továbbá a Közgyűlés és a szakbizottságok üléseiről készült emlékeztetőket a Bizottság honlapján közzé kell tenni.

11. § (1) A Bizottságon belül az alábbi szakbizottságok működnek:

a) Nevelésügyi Szakbizottság;

b) Természettudományi Szakbizottság;

c) Társadalomtudományi Szakbizottság;

d) Kulturális Szakbizottság;

e) Kommunikációs és Információs Szakbizottság;

f) Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság, valamint

g) Világörökség Szakbizottság.

(2) A Világörökség Szakbizottság a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 6. §-a szerinti javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület.

12. § (1) A szakbizottságok összetételét – a (2)–(3) bekezdés alkalmazásával – a melléklet határozza meg.

(2) A Világörökség Szakbizottságba a Vötv. 6. § a) pontja alapján a melléklet 8.1. pontjában meghatározott miniszterek delegálnak tagot.

(3) A Világörökség Szakbizottságba a melléklet 8.2. pontjában meghatározott szervezetek delegálhatnak meghívottat.

(4)4 A szakbizottságok elnökeit a miniszter – az MTA elnökével és az MMA elnökével egyetértésében – kéri fel négyéves időtartamra.

(5) A szakbizottság:

a) közreműködik az UNESCO-egyezményekben foglalt kötelezettségek munkaterv szerint történő végrehajtásában;

b) közreműködik a főbb UNESCO-programok hazai megvalósításában;

c) az UNESCO szakterületein jelentkező nemzetközi és hazai aktualitásokról folyamatos információgyűjtést, archiválást, valamint ezekről folyamatos kezdeményező tájékoztatást végez az oktatás-nevelésügy kormányzati, szakmai és civil szereplői felé;

d) elfogadja ügyrendjét;

e) a Bizottság munkatervére vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg;

f) ellátja az UNESCO-egyezményekből eredő hazai és külföldi feladatokat;

g) a párizsi UNESCO-központ és más tagállamok számára készítendő anyagok (beszámolók, tájékoztatások) tervezetét elkészíti, ezeket szükség esetén véleményezésre, kiegészítésre bocsátja, valamint

h) a szakbizottság tevékenységéről beszámolót készít a főtitkár részére.

(6) A Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság a Bizottság munkatervében foglaltaknak megfelelően az (5) bekezdésben foglaltakon túl:

a) javaslatokat tesz és ajánlásokat fogalmaz meg a kultúráért felelős miniszter részére

aa) a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdetett, a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikkének megfelelően a helyi közösségek által felterjesztett szellemi kulturális örökségi elemek felvételére a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, a Bizottság által jóváhagyott kritériumrendszernek megfelelő jelölések alapján

ab) arra vonatkozóan, hogy a kultúráért felelős miniszter a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára,

ac) arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben a kultúráért felelős miniszter mely elemet jelölje a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség listájára,

ad) arra vonatkozóan, hogy a kultúráért felelős miniszter mely az Egyezmény elveit és céljait legjobban tükröző, a szellemi kulturális örökség védelmét célzó programokat, projekteket és tevékenységeket jelölje kiválasztásra és terjesztésre a szellemi kulturális örökség védelmével foglalkozó kormányközi bizottság részére.

ae) a nemzeti jegyzéken és a nemzetközi listákon nyilvántartott magyar szellemi kulturális örökség elemek fenntartható megőrzéséről, méltó hasznosításáról és társadalmi tudatosításáról,

af) annak érdekében, hogy Magyarországon az emberiség szellemi kulturális örökségének megőrzése – az épített és a természeti örökséghez hasonlóan – széles körben elfogadott és elismert eszmévé váljék, (nemzeti és regionális stratégiai és cselekvési programok kezdeményezése),

ag) az Egyezményt megvalósító programok és oktatási projektek kidolgozása érdekében,

ah) a határon túli magyar közösségek szellemi kulturális örökségével kapcsolatos együttműködést elősegítő stratégiáról és programokról;

b) előkészíti az időszaki jelentést az Egyezmény hazai végrehajtásáról a szellemi kulturális örökség védelmével foglalkozó kormányközi bizottság részére.

(7) A Világörökség Szakbizottság a Bizottság munkatervében foglaltaknak megfelelően az (5) bekezdésben foglaltakon túl:

a)5 segíti a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a világörökségi kezelési tervek előkészítésében és felülvizsgálatában;

b)6 véleményt ad a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek a világörökségi gondnokságok kiválasztása során;

c)7 előkészíti a kulturális örökség védelméért felelős miniszter éves jelentését a Kormány, négyéves beszámolóját az Országgyűlés részére, és továbbítja a tervezeteket a kulturális örökség védelméért felelős miniszter részére;

d)8 előkészíti a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek a világörökségi helyszín állapotáról szóló részletes állapotjelentését az UNESCO Világörökség Bizottsága részére, valamint az állapotjelentés bizottsági elfogadása után a bizottsági ajánlások végrehajtásáról készült jelentését az UNESCO Világörökség Bizottsága részére, és továbbítja a tervezeteket a kulturális örökség védelméért felelős miniszter részére;

e)9 véleményezi a világörökségi gondnokság által a kulturális örökség védelméért felelős miniszter részére a világörökségi helyszínről készített éves beszámolót, az esetenkénti megőrzési állapotjelentést, valamint a világörökségi előírások szerinti előzetes bejelentéseket az olyan beavatkozásokról, melyek hatással lehetnek a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére;

f)10 javaslatot tesz a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek a világörökségi területet érintő változások – így különösen a világörökségi terület határának, a világörökségi helyszín elnevezésének, illetve a kiemelkedő egyetemes értékének megváltoztatása – miatt szükséges intézkedések meghozatalára;

g)11 véleményével segíti a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a világörökségi várományos helyszínek kiválasztására, azok Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történő felvételére, valamint az abban történő nyilvántartása indokoltságának felülvizsgálatára irányuló eljárásban;

h)12 javaslatot tesz a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek a kiemelkedő egyetemes (kulturális örökségi, illetve természeti) értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztő – programokra és azok végrehajtására;

i)13 együttműködik a feladatai ellátása során az állami és önkormányzati szervekkel, vallási közösségekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel, természetes személyekkel;

j)14 közreműködik a kulturális örökség védelméért felelős miniszter világörökségi helyszínekkel – különösen a határon átnyúló közös világörökségi helyszínekkel – kapcsolatos nemzetközi együttműködési kötelezettségeinek teljesítésében, valamint

k)15 a kulturális örökség védelméért felelős miniszter kérelmére bármely egyéb az 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény végrehajtásából eredő kötelezettség tárgyában szakmai véleményt ad.

(8) A szakbizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

(9) A szakbizottság ülésein a főtitkár állandó meghívottként vesz részt.

(10)16 A szakbizottság titkársági feladatainak ellátásáért a mellékletben az adott szakbizottság szerint meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, a Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság esetében a kultúráért felelős miniszter, a Világörökség Szakbizottság esetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter felel.

13. § A Bizottság elnöke a szakbizottság elnökének javaslatára eseti feladat elvégzésére a szakbizottságok tagjaiból és külsős szakértőkből munkacsoportot hozhat létre.

13/A. §17 A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdését és 12. § (4) bekezdését először a Korm. rendelet hatálybalépését18 követő új felkérések esetén kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

15–16. §19

Melléklet a 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelethez

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága

1. A 2–8. pontokban meghatározott valamennyi szakbizottság:

1.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagja:

a) a Bizottság elnöke,

b) a Bizottság főtitkára;

1.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkező meghívottat delegálhat:

a) a külpolitikáért felelős miniszter (1 fő),

b) a Magyar ENSZ Társaság (1 fő),

c) az alapvető jogok biztosa (1 fő);

2. Nevelésügyi Szakbizottság:

2.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fő),

b) az oktatásért felelős miniszter (1 fő),

c) az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége (1 fő),

d) a Gimnáziumok Országos Szövetsége (1 fő),

e) a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete (1 fő),

f) a Magyar Pedagógus Szövetség (1 fő),

g) a Magyar Rektori Konferencia (1 fő),

h)20 az Eszterházy Károly Egyetem (1 fő),

i) az Oktatási Hivatal – Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (1 fő),

j) az Országgyűlés oktatásért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

3.21 Természettudományi Szakbizottság:

3.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fő),

b)22 az agrárpolitikáért felelős miniszter (1 fő),

c)23 a természetvédelemért felelős miniszter (3 fő),

d)24

e) az Országos Meteorológiai Szolgálat (1 fő),

f)25 a vízgazdálkodásért felelős miniszter (1 fő),

g) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1 fő),

h) az Országgyűlés fenntartható fejlődésért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

4. Társadalomtudományi Szakbizottság:

4.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fő)

b) az oktatásért felelős miniszter (1 fő)

c) az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1 fő),

d) a Károli Gáspár Református Egyetem (1 fő),

e) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (1 fő),

f) a Nyíregyházi Főiskola (1 fő),

g)26 az Eszterházy Károly Egyetem (1 fő),

h) a Professzorok Batthyányi Köre (1 fő),

i) a Magyar Olimpiai Bizottság (1 fő),

j) az Országgyűlés szociális ügyekért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

5. Kulturális Szakbizottság:

5.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fő),

b) a Magyar Művészeti Akadémia (1 fő),

c) a kultúráért felelős miniszter (1 fő),

d) a Hagyományok Háza (1 fő),

e) az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága (1 fő),

f) a Kulturális Koalíció a Sokszínűségért (1 fő),

g) a Magyar Nemzeti Múzeum (1 fő),

h) a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (1 fő),

i) az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

6. Kommunikációs és Információs Szakbizottság:

6.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fő)

b)27 a kultúráért felelős miniszter (2 fő),

c) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (1 fő),

d) a Magyar Levéltárosok Egyesülete (1 fő),

e)28

f) a Magyar Országos Levéltár (1 fő),

g) a Magyar Tudománytörténeti Intézet (1 fő),

h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1 fő),

i) az Országos Széchényi Könyvtár (1 fő),

j) az Országgyűlés infokommunikációért és sajtóért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

7. Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság

7.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a) a kultúráért felelős miniszter (2 fő),

b) a külpolitikáért felelős miniszter (1 fő),

c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (1 fő),

d) a Magyar Tudományos Akadémia (2 fő),

e) a Magyar Művészeti Akadémia (2 fő),

f) a Hagyományok Háza (1 fő),

g)29 az országos és a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet feladatait ellátó szervezet (1 fő),

h) a Néprajzi Múzeum (1 fő),

i) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (1 fő),

j) az Európai Folklór Központért Egyesület (1 fő),

k) a Magyarországi Tájházak Szövetsége (1 fő),

l) a MANÉTA (Magyar Népművészeti Tanács) (1 fő),

m) a Magyar Rektori Konferencia (2 fő),

n) a Megyei Múzeumok Igazgatóságának Szövetsége (1 fő),

o) az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke (1 fő);

7.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkező meghívottat delegálhat:

a)30 a természetvédelemért felelős miniszter (1 fő),

b) a turizmusért felelős miniszter (1 fő),

c) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (1 fő),

d) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (1 fő);

8. Világörökség Szakbizottság

8.1. állandó, szavazati joggal rendelkező tagot delegál:

a)31 a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (2 fő),

b) az oktatásért felelős miniszter (1 fő),

c) a természetvédelemért felelős miniszter (2 fő),

d) az agrárpolitikáért felelős miniszter (1 fő),

e) az építésügyért felelős miniszter (1 fő),

f) a területrendezésért felelős miniszter (1 fő),

g) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter (1 fő),

h) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (1 fő),

i) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (1 fő),

j)32 az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (1 fő),

k) a turizmusért felelős miniszter (1 fő),

l) a külpolitikáért felelős miniszter (1 fő),

m) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (1 fő),

n) a kisebbségpolitikáért felelős miniszter (1 fő), valamint

o) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (1 fő);

8.2. állandó, tanácskozási joggal rendelkező meghívottat delegálhat:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (1 fő),

b) a Magyar Művészeti Akadémia (1 fő),

c) a Magyar Építészek Szövetsége (1 fő),

d) a Magyar Építész Kamara (1 fő).

1

a rendeletet a 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdése a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdés d) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (4) bekezdése a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § (7) bekezdés a) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. § (7) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (7) bekezdés c) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (7) bekezdés d) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 12. § (7) bekezdés e) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § (7) bekezdés f) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (7) bekezdés g) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (7) bekezdés h) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 12. § (7) bekezdés i) pontja a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 75. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 12. § (7) bekezdés j) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § (7) bekezdés k) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 12. § (10) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A hatálybalépés időpontja 2013. január 1.

19

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A melléklet 2. pont 2.1. alpont h) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A melléklet 3. pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 111. §-ával megállapított szöveg.

22

A melléklet 3. pont 3.1. pont b) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A melléklet 3. pont 3.1. alpont c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A melléklet 3. pont 3.1. alpont d) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A melléklet 3. pont 3.1. pont f) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § g) pontja szerint módosított szöveg.

26

A melléklet 4. pont 4.1. alpont g) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A melléklet 6. pont 6.1. alpont b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A melléklet 6. pont 6.1. alpont e) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A melléklet 7. pont 7.1. alpont g) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 194. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A melléklet 7. pont 7.2. pont a) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § h) pontja szerint módosított szöveg.

31

A melléklet 8. pont 8.1. pont a) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § i) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 633. § k) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a melléklet 8. pont 8.1. alpont a) alpontjában a „kisebbségpolitikáért” szövegrész helyébe a „nemzetiségpolitikáért” szöveg lép, nem vezethető át.]

32

A melléklet 8. pont 8.1. pont j) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 633. § j) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére